Bases de dades relacionals -- Disseny

Top PDF Bases de dades relacionals -- Disseny:

Disseny d'ontologia i anàlisi comparatiu de bases de dades semàntiques

Disseny d'ontologia i anàlisi comparatiu de bases de dades semàntiques

Com es pot apreciar a l'esquema inferior el component generador de dades vinculades, suporta un ampli ventall de rutes per crear o consumir Linked Data. Aquest és un component clau per al desenvolupament de les tecnologies de la Web Semàntica, doncs actualment la immensa majoria d'informació de la Web encara resideix en bases de dades relacionals. Solucions com Sponger, ajuden a migrar aquestes dades i contribueixen decisivament en la "normalització" de la informació a la World Wide Web.

72 Lee mas

Disseny de bases de dades, setembre 2012

Disseny de bases de dades, setembre 2012

Continuarem amb el disseny lògic, que ens permetrà transformar el model conceptual en un model lògic. Concretament en aquesta assignatura ens cen- trarem en el model lògic relacional, és a dir, el model lògic que utilitzen les bases de dades relacionals.

6 Lee mas

Generació, actualització y consulta de bases de dades relacionals utilitzant XML (Servei d'emmagatzemament de dades a internet)

Generació, actualització y consulta de bases de dades relacionals utilitzant XML (Servei d'emmagatzemament de dades a internet)

En resum, els interfaces i els arxius XML és poden millorar i aquesta tasca podria ser l’objectiu de properes línies de treball. L’objectiu d’aquest projecte no era fer els millors interfaces possibles que fossin capaços d’interpretar qualsevol cas o arxius XML amb un gran nombre de possibilitats, si no demostrar que aquesta metodologia de treball era viable i podia donar uns resultats satisfactoris. Crec que això s’ha aconseguit i per tant com a conclusió final podem afirmar que, dintre del disseny d’aplicacions, és pot aconseguir un alt nivell d’abstracció de la base de dades relacional utilitzant mecanismes d’intercanvi d’informació com XML. Això és molt important, sobretot dintre del mon d’Internet, ja que permet que aplicacions totalment diferents utilitzin les dades d’un mateix nucli únicament generant i interpretant arxius XML. A més, aquesta independència permet que qui gestioni la base de dades pugui arribar a canviar el SGBD sense que la resta d’aplicacions se’n assabentin.
Mostrar más

61 Lee mas

Disseny i implementació d'un sistema de votació ciutadana a nivell Europeu a través d'Internet

Disseny i implementació d'un sistema de votació ciutadana a nivell Europeu a través d'Internet

En una fase inicial s’ha realitzat l’anàlisi de requeriments, per establir quin era l’abast real del problema al que s’havia de donar solució. Un cop fet l’anàlisi de requeriments, el següent pas ha estat l’extracció del model conceptual a partir de les dades recollides en l’anàlisi de requeriments, i així poder elaborar el diagrama entitat – relació, que ens ha servit de base per a la implementació de la base de dades (fent servir Oracle com a sistema de gestió de bases de dades relacionals) amb tots els requisits funcionals i característiques que venen definits a l’enunciat del TFC.
Mostrar más

116 Lee mas

Disseny i implementació d'una base de dades relacional

Disseny i implementació d'una base de dades relacional

Taula de dimensions: les taules de dimensions són elements que contenen atributs (o camps) que s'utilitzen per a restringir i agrupar les dades emmagatzemades en una taula de fets quan es realitzen consultes sobre aquest dades en un entorn de magatzem de dades o data mart. Aquestes dades sobre dimensions són paràmetres dels quals depenen altres dades que seran objecte d'estudi i anàlisi i que estan continguts en la taula de fets. Les taules de dimensions ajuden a realitzar aquest estudi / anàlisi aportant informació sobre les dades de la taula de fets, pel que pot dir-se que en una galleda OLAP, la taula de fets conté les dades d'interès i les taules de dimensions contenen metadades sobre aquests fets.
Mostrar más

78 Lee mas

Bases de dades I, febrer 2011

Bases de dades I, febrer 2011

En la figura següent, representem un triangle amb els tipus de perifèrics més utilitzats actualment per a emmagatzemar dades. Les memòries que aparei- xen en nivells més alts corresponen a aquelles que permeten millor temps d'accés i en conseqüència tenen un preu més elevat. Hi ha un altre mecanisme d'emmagatzemament força utilitzat durant els últims anys que no s'acostuma a incloure en la jerarquia de memòries externes: l'emmagatzemament en xar- xa. Aquest tipus d'emmagatzemament permet emmagatzemar dades remota- ment utilitzant una xarxa de computadors.

36 Lee mas

"Bases generals per a una didàctica del disseny"

"Bases generals per a una didàctica del disseny"

La didàctica respon la pregunta com ensenyar? i s’encarrega de concretar les direc - trius teòriques de la pedagogia en la pràctica educativa. En aquest context, doncs, la didàc - tica del disseny és una didàctica específica, una especialització de les ciències de l’educació, aplicable a una disciplina acadèmica concreta: el disseny; perquè la didàctica específica no és una didàctica aplicada, sinó una didàctica aplicable (González 2002: 14; citant Fernández 1994: 19) que s’ocupa, a grans trets, de l’anàlisi i la teorització curricular i de l’aplicació a l’aula.
Mostrar más

13 Lee mas

Bases de dades II, febrer 2011

Bases de dades II, febrer 2011

També volem que els usuaris no hagin de fer canvis quan es modifica la des- cripció lògica o l’esquema de la BD; per exemple, quan s’hi afegeixen/supri- meixen entitats o interrelacions, atributs, etc. I encara més: volem que els diferents processos usuaris puguin tenir diferents visions lògiques d’una mateixa BD i que aquestes visions es puguin mantenir al màxim d’independents de la BD i entre si. Aquest tipus d’independència, que dóna flexibilitat i elasticitat als can- vis lògics, s’anomena independència lògica de les dades.

28 Lee mas

Disseny de serveis avançats d'interconnexió de dades per a empreses

Disseny de serveis avançats d'interconnexió de dades per a empreses

Identifica l'adreça IP del router corresponent al següent salt cap a la destinació. S'ha de tenir en compte que un prefix IP s'anuncia externs a una autònom, de manera que el next-hop és la destinació que es coneix i al qual cal enviar el trànsit dels usuaris que vulguin arribar a un destí final. La informació del NEXT-HOP es processa amb les dades de taula d'encaminament IP. Ara es comptarà amb una taula IP (amb la qual ja es comptava anteriorment) i amb una taula BGP que contindrà el NEXT-HOP per a cada destinació. S'obtindrà una ruta cap a la destinació BGP passant pels salts que indiqui la taula d'encaminament IP. Si es volgués seleccionar una ruta per aquest atribut es seleccionaria la que suposi menor cost cap al NEXT-HOP, és a dir, menor nombre de salts cap al NEXT-HOP.
Mostrar más

75 Lee mas

Bases de dades, setembre 2010

Bases de dades, setembre 2010

Explicarem el concepte de model de dades que permet aconseguir el procés d'abs- tracció que condueix del món real al món de les dades, distingint entre l'esquema i l'estat de la base de dades, i introduirem els diferents tipus d'abstracció que faci- liten la representació de les dades en el disseny de bases de dades. Mostrarem com s'organitzen les dades de manera persistent en els suports d'emmagatzematge se- cundari i veurem com el sistema de gestió de bases de dades (SGBD) hi accedeix seguint l'esquema general del procés d'execució d'una consulta.
Mostrar más

12 Lee mas

Bases de dades, febrer 2013

Bases de dades, febrer 2013

2. El 1982 l’ANSI (American National Standards Institute) va encarregar a un dels seus comitès (X3H2) la definició d’un llenguatge de BD relacionals. Aquest comitè, després d’avaluar diferents llenguatges, i davant l’acceptació comercial de SQL, va escollir com a llenguatge estàndard un llenguatge basat en SQL gairebé en la seva totalitat. SQL va esdevenir oficialment el llenguatge estàndard d’ANSI l’any 1986, i d’ISO (International Standards Organization) el 1987. També ha estat adoptat com a llenguatge estàndard per FIPS (Federal Information Processing Standard), Unix X/Open i SAA (Systems Application Architecture) d’IBM.
Mostrar más

66 Lee mas

Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol

Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol

Les dades de tipus matricial o raster, representen el contingut dels propis elements geogràfics. L'espai es divideix en un reticle format per cel·les de forma regular, exclusives i indivisibles. La seva localització es realitza mitjançant la seva posició en una matriu de files-columnes. Cada cel·la té un valor o codi assignat d'acord amb la seva informació temàtica. Forma una col·lecció ordenada de píxels el valor dels quals és la mitjana ponderada de la intensitat d'un fenomen sobre les corresponents àrees de l'espai real.

60 Lee mas

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

En el nostre model s’inclouen unes entitats estadístiques destinades a realitzar càlculs específics. És un requeriment del client evitar les funcions d’agregació, per estalvi de procés (aquesta base de dades podria emmagatzemar una quantitat d’informació considerable). Aquestes taules s’hauran d’actualitzar en quan s’hi afegeixin nous registres a les taules afectades, per a repartir el procés de càlcul en petits processos que es realitzaran automàticament. Aquestes entitats es comentaran detalladament juntament amb els disparadors que les gestionen.
Mostrar más

37 Lee mas

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

SQL: Lenguaje pensado para describir, crear, actualizar y consultar bases de datos. Fue concebido por IBM a finales de los años setenta y estandarizado por ANSI e ISO en el año 1986 (el último estándar del SQL es de 1999). Actualmente lo utilizan casi todos los SGBD del mercado (incluso algunos SGBD no relacionales y algunos sistemas de ficheros).

61 Lee mas

Implementació d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions

Implementació d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions

Els documents XML, opcionalment, poden estar validats. Es diu validar, en el sentit que ha de complir una estructura predeterminda: l’esquema o DTD (Document Type Definition).Un document DTD és una descripció d'estructura i sintaxi d'un document XML o SGML. La seva funció bàsica és la descripció del format de dades, per a usar un format comú i mantenir la consistència entre tots els documents que utilitzin el mateix DTD. D'aquesta forma, aquests documents poden ser validats, coneixen l'estructura dels elements i la descripció de les dades que porta amb si cada document, i poden a més compartir la mateixa descripció i forma de validació dintre d'un grup de treball que usa el mateix tipus d'informació.
Mostrar más

135 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades sobre informació estadística de l'NBA

Construcció i explotació d'un magatzem de dades sobre informació estadística de l'NBA

El projecte comença amb una anàlisi acurada de les dades que se’ns han proporcionat, a fi i a efecte de definir les Dimensions i Atributs per una costat i els Indicadors per una altre costat. Arribats a aquest punt, el següent pas es definir els Informes que facilitarem al nostre client i d’acord a les seves necessitats. Finalitzarem aquesta part amb una repassada de les fonts de dades.

55 Lee mas

Eina de col·laboració en grup

Eina de col·laboració en grup

per a poder crear grups i administrar els que ell mateix ha creat. Aquestes eines es llistar els grups que ha creat, modificar la informació d’aquest grup, esborrar-lo del sistema (tan el grup com totes les dades que tingui associades), vincular-hi usuaris sobre els que hi tingui drets, afegir-se ell mateix a un grup com a membre, i desvincular-se dels grups que ell hagi creat. L’administrador te potestat sobre tots els grups del sistema, i per tant te dos casos d’us addicionals que li faciliten aquesta funció, que es llistar tots els grups del sistema i vincular qualsevol usuari a qualsevol grup.
Mostrar más

52 Lee mas

Bases de dades, febrer 2007

Bases de dades, febrer 2007

En aquest curs tractarem de donar una visió completa dels conceptes relacionats amb els sistemes gestors de bases de dades. Per començar, veurem els aspectes involucrats en els motors d’aquests magatzems de dades, la seva evolució històrica i els diferents tipus d’organització i abstracció que ha anat sorgint des de la seva conceptualització fins als nostres dies.

10 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

- Limitar la taula de clients a les dades necessàries per enllaçar les dades de Vendes i Marketing, poden d’aquesta manera donar suport als requeriments demanats en la fase d’anàlisi (la informació requerida referent als clients és de fet la que correspon a la seva ubicació geogràfica, la seva tipologia, etc)

45 Lee mas

Guía per visitar Barcelona   XML i Web Semàntica

Guía per visitar Barcelona XML i Web Semàntica

Aquesta col·lecció de recursos útils i relacions, interconnectats mitjançant enllaços de hipertext és el anomenat xarxa d’informació. Si un usuari accedeix de nou a una pàgina després d’un petit interval és probable que no es tornin a recuperar les dades del servidor web de la forma en que es va fer la primera vegada. Per defecte, els navegadors emmagatzemen en una cache del disc dur local tots els recursos web als que l’usuari va accedint. El navegador enviarà una petició HTTP només si la pàgina ha estat actualitzada des de la última carrega, en altre cas, la versió emmagatzemada es reutilitzarà per agilitzar la visualització de la pàgina.
Mostrar más

48 Lee mas

Show all 10000 documents...