bones pràctiques

Top PDF bones pràctiques:

Bones pràctiques per a la inclusió

Bones pràctiques per a la inclusió

... Partint del concepte de treball establert i considerant els objectius proposats, la millor forma de portar a terme el meu projecte, va ser en primer lloc, la recerca de bibliogràfica sobre el tema a tractar en diversos ...

45

Codi de bones pràctiques del comerç a Barcelona [versió en català i castellà]

Codi de bones pràctiques del comerç a Barcelona [versió en català i castellà]

... de Bones Pràctiques Comercials i que les adopteu com a ...de Bones Pràctiques poseu-vos en con- tacte amb l’entitat que us representa o amb les entitats següents: ...

16

Comerç creatiu i innovador: anàlisi de casos: determinació de bones pràctiques

Comerç creatiu i innovador: anàlisi de casos: determinació de bones pràctiques

... Davant aquesta necessitat, cal recollir informació actualitzada sobre les noves realitats i experiències comercials de la ciutat. En aquest sentit, l’estudi que us presentem vol ser una eina útil d’aproximació al comerç ...

116

Bones pràctiques en gestió de projectes amb Sage Murano ERP

Bones pràctiques en gestió de projectes amb Sage Murano ERP

... Una de les causes més importants és el cost d’aquestes eines perquè estan orientades a mitjana i gran empresa. Les eines per a petites i mitjanes empreses no estan integrades al ERP de la companyia ni tampoc ofereixen ...

110

Els Mercats de la Mediterrània : models de gestió i bones pràctiques

Els Mercats de la Mediterrània : models de gestió i bones pràctiques

... 10 bones pràctiques que considerem que plantejen solucions a problemes comuns i també un model de futur per als ...les bones pràctiques ...

100

Violència de gènere en l’embaràs  Guia de bones pràctiques per a professionals de l’àmbit social

Violència de gènere en l’embaràs Guia de bones pràctiques per a professionals de l’àmbit social

... de bones pràctiques per a professionals de l’àmbit social no ha estat una tasca fàcil degut a la quantitat d’aspectes a tenir en compte i degut també al col·lectiu que pretenem atendre amb la intervenció a ...

92

Accessibilitat comunicativa: recull de bones pràctiques [versió en català, castellà i anglès]

Accessibilitat comunicativa: recull de bones pràctiques [versió en català, castellà i anglès]

... de bones pràctiques que recollia 65 actuacions municipals en els àmbits de l’accessibilitat i mobilitat, participació i informació ciutadana, ser- veis socials, educació, esports i lleure, i ...

65

Banc de Bones Pràctiques : butlletí. Núm. 01 (2013-2014)

Banc de Bones Pràctiques : butlletí. Núm. 01 (2013-2014)

... i Bones Pràctiques com un projecte estra- tègic en el marc de la gestió del ...nostres bones pràctiques per facilitar la innovació, la millora conti- nua i una major eficiència i ...

13

Compromís ciutadà per la sostenibilitat: 100 bones idees: guia de bones pràctiques dels signants

Compromís ciutadà per la sostenibilitat: 100 bones idees: guia de bones pràctiques dels signants

... Al Catàleg hi ha experiències de tota mena d’organitzacions, des d’empreses, associacions ciutadanes, entitats ecologistes, universitats i col·legis professionals, així com d’un nodrit col·lectiu d’escoles. També hi ha ...

144

Mesura de govern per a la creació de l'Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques

Mesura de govern per a la creació de l'Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques

... Convençuts de que el mal de la corrupció afecta més fàcilment a aquelles administracions que no estan dotades d’eines especialitzades, i estables per fer front a aquest fenomen i que el compromís amb l’honestedat, el bon ...

11

Banc de Bones Pràctiques : butlletí. Núm. 2 (2015)

Banc de Bones Pràctiques : butlletí. Núm. 2 (2015)

... Al llarg dels anys, els successius departa- ments encarregats de les polítiques socials de lʼAjuntament han estat cons- cients de la necessitat de desenvolupar en el seu si mecanismes de generació i socialització del ...

11

Bones pràctiques a la negociació col·lectiva

Bones pràctiques a la negociació col·lectiva

... per bones pràctiques s'entenen els criteris d'actuació que són considerats com a òptims per assolir uns determi- nats ...de bones pràctiques és que, en moltes ocasions, no existeix con- sens ...

261

Bones Pràctiques a la Classe d’Educació Musical: un Enfocament Multicultural i Igualitari

Bones Pràctiques a la Classe d’Educació Musical: un Enfocament Multicultural i Igualitari

... servir bones pràctiques que aconsegueixin cohesionar tots els actors del sistema educatiu de forma que treballin per a aconseguir uns objectius comuns i que, sobretot mai es perdi de vista que els ...

47

Els programes de diversificació curricular: el cas de les aules obertes. Bones pràctiques i pautes per a la millora

Els programes de diversificació curricular: el cas de les aules obertes. Bones pràctiques i pautes per a la millora

... El segon objectiu general d’aquesta tesi, es proposa identificar els trets afavoridors de bones pràctiques en PDC d’ESO d’instituts públics, model A (aules obertes). Aquest objectiu general es concreta en ...

671

COMPTA AMB NOSALTRES! guia de bones pràctiques per a una programació cultural paritària a Barcelona

COMPTA AMB NOSALTRES! guia de bones pràctiques per a una programació cultural paritària a Barcelona

... Guia de bones pràctiques per a una programació cultural paritària a Barcelona participen: Nora Ancarola, artista visual, gestora cultural i presidenta de la Plataforma Assembleària d'A[r] ...

43

L'avaluació de postgraus internacionals a la Unió Europea. Exemples de bones pràctiques de programes europeus

L'avaluació de postgraus internacionals a la Unió Europea. Exemples de bones pràctiques de programes europeus

... La experiencia europea en cuanto a la cooperación entre instituciones de educación superior demuestra que uno de los aspectos diferenciadores más importantes que se han de tener en cu[r] ...

9

Bones pràctiques coeducatives: estudi de cas a l’assignatura d’Educació Física d’Educació Primària

Bones pràctiques coeducatives: estudi de cas a l’assignatura d’Educació Física d’Educació Primària

... Partint dels objectius que estan lligats a la coeducació i la prevenció de la violència de gènere de l’assignatura de l’assignatura d’educació física argumentats a l’apartat 6, es trebal[r] ...

76

Aportacions a l’aprenentatge virtual des d’un estudi de bones pràctiques a les universitats andaluses

Aportacions a l’aprenentatge virtual des d’un estudi de bones pràctiques a les universitats andaluses

... La presencia y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) resulta cada vez más apreciable en todos nuestros ámbitos, y son muchos los esfuerzos que las u[r] ...

16

Recull de bones pràctiques per a la gestió ètica i la igualtat d'oportunitats

Recull de bones pràctiques per a la gestió ètica i la igualtat d'oportunitats

... De pràctiques lligades a l’impacte a la societat n’hi ha moltes, de ben variades i de gran originalitat i creativitat que permetran a d’altres organitzacions ben segur fer “benchmarquing” i recollir ...

117

Compta amb nosaltres! : bones pràctiques per a una programació cultural paritària

Compta amb nosaltres! : bones pràctiques per a una programació cultural paritària

... 1RREVWDQWDL[´PROWHVSHUVRQHVKRPHVLGRQHVQRVȢDWUHYHL[HQD denunciar els casos d’assetjament pel peatge professional que poden pagar. La campanya #metoo, iniciada el 2017 a Hollywood amb vocació internacional, va començar a ...

56

Show all 178 documents...