càncer de pàncrees

Top PDF càncer de pàncrees:

Biomarcadors moleculars no invasius pel càncer de pàncrees

Biomarcadors moleculars no invasius pel càncer de pàncrees

... Totes aquestes glicoproteïnes són prometedores tot i no presentar una especificitat suficientment elevada per a emprar-se com a marcadors per sí soles (Sarrats et al., 2010). L’estudi de Foygel et al. es centra en ...

31

Metilació d'ADN en càncer de pàncrees: el fenotip metilador d'illes CpG i el seu efecte en la supervivència

Metilació d'ADN en càncer de pàncrees: el fenotip metilador d'illes CpG i el seu efecte en la supervivència

... La identificació de mostres CIMP en tumors de pàncrees pot ser de gran importància per al diagnòstic i tractament d’aquest càncer. Tal i com s’ha vist, el fenotip de hipermetilació aberrant de CIMPH té ...

22

Impacte de la dieta als pacients amb càncer de pàncrees neuroendocrí: glucagonoma: revisió bibliogràfica

Impacte de la dieta als pacients amb càncer de pàncrees neuroendocrí: glucagonoma: revisió bibliogràfica

... Tot i que el CCR és el tumor gastrointestinal més freqüent, amb una taxa d’incidència futura al 2020 de 82 casos detectats per cada 100.000 habitants, el càncer de pàncrees també presenta xifres en augment, ...

34

Històries de malaltia : anàlisi narrativa en l'experiència de càncer

Històries de malaltia : anàlisi narrativa en l'experiència de càncer

... amb càncer: podem identificar diferents tipus de relat? Per què els relats són narrats d’una determinada manera, en un determinat ordre? Com condicionen les característiques de les històries la forma en que les ...

333

Estudi de les funcions nuclears d'IKKAalpha en el càncer colorectal

Estudi de les funcions nuclears d'IKKAalpha en el càncer colorectal

... Els mecanismes que regulen la formació de la P-p45/IKKα queden per determinar, no obstant hem observat que l’estimulació crònica amb TNFα (8-16h.) incrementa els seus nivells en detriment de la forma de 85kD. Les ...

128

ASSESSORAMENT SEXUAL EN DONES AMB CÀNCER DE MAMA

ASSESSORAMENT SEXUAL EN DONES AMB CÀNCER DE MAMA

... Intervencions psicosocials Els articles amb aquest tipus d’intervenció coincideixen en que no apliquen cap mesura farmacològica ni d’exercici, es limiten a diferents tipus de teràpies psicosocials per a millorar la ...

33

TRACTAMENT DE LA MALALTIA TROMBOEMBÒLICA VENOSA i CÀNCER

TRACTAMENT DE LA MALALTIA TROMBOEMBÒLICA VENOSA i CÀNCER

... 5-10 d 3-6 mesos prevenció 2ª (duració) 5-10 d 3-6 mesos prevenció 2ª (duració) Inici Early maintenance Long-term treatment **No especificat en pacients amb càncer ...

34

La RDT en el tractament preoperatori del càncer d esòfag

La RDT en el tractament preoperatori del càncer d esòfag

... Tècnica i toxicitat: RDT 3D: AP-PA fins 30Gy AP+Oblics per exclussió medul.lar Possibilitat boost final sobre T Dosi homogènia PTV Dificultat per respectar OAR en grans volums Alta do[r] ...

17

L'ús de la cúrcuma en el tractament del càncer  Revisió bibliogràfica

L'ús de la cúrcuma en el tractament del càncer Revisió bibliogràfica

... inhibiria la quinasa IKKb (enzim que intervé en la necrosi de tumors) i es suprimiria l’expressió de les citocines pro inflamatòries en les cèl·lules dels pacients de carcinoma escamós de cap i coll (HNSCC). En aquest ...

46

Pla contra el Càncer a Catalunya 2015-2020

Pla contra el Càncer a Catalunya 2015-2020

... del càncer, la seva evolució temporal i la supervivència 5 anys després del ...de càncer poblacionals: a Catalunya comptem amb el Registre de càncer de Tarragona, des del 1980, i amb el de Girona, ...

40

Anàlisi bioinformàtica de la base genética de la susceptibilitat al càncer de mama

Anàlisi bioinformàtica de la base genética de la susceptibilitat al càncer de mama

... Genome-Wide Association Study in BRCA1 Mutation Carriers Identifies Novel Loci Associated with Breast and Ovarian Cancer.. Risk.[r] ...

187

Investigació de Minerval per al tractament del càncer

Investigació de Minerval per al tractament del càncer

... el càncer de pulmó no micocític (A549), ja que freqüentment es troba de forma constitutiva en aquest tipus de càncer de pulmó (David, 2001; Tang et ...de càncer de pulmó A549; demostrant que el ...

32

Caracterització i identificació de les formes hereditàries de càncer colorectal

Caracterització i identificació de les formes hereditàries de càncer colorectal

... El primer estudi d’aquesta Tesi Doctoral demostra que el model PREMM1,2 constitueix una eina efectiva per a la detecció de pacients amb CCR portadors de mutacions als gens MLH1/MSH2, tan[r] ...

135

Càncer de mama familiar en el context dels programes de cribratge

Càncer de mama familiar en el context dels programes de cribratge

... • CM varons: R acumulat a 70 anys 6% • Pròstata RR 4,6 (inici precoç, major grau i agressivitat) • Ca trompes i peritoneal (inferior a BRCA1) • Pàncrees RR 3,5 (Famílies amb > igual 3 c. Pàncrees: 17% ...

52

Estudi del paper dels factors de creixement IGF-I i VEGF en la regeneració i la funcionalitat del pàncrees endocrí

Estudi del paper dels factors de creixement IGF-I i VEGF en la regeneració i la funcionalitat del pàncrees endocrí

... Els processos d’inflamació inclouen el reclutament i extravassació de leucòcits i, l’acumulació de líquid intersticial en el lloc del dany. Aquest procés requereix vasodilatació i un increment de la permeabilitat ...

215

Anàlisi molecular del càncer colorectal mitjançant un enfocament computacional integratiu

Anàlisi molecular del càncer colorectal mitjançant un enfocament computacional integratiu

... de càncer gàstric metastàtic, s’ha demostrat que la família de miRNAs let-­‐7 és secretada de forma selectiva a l’entorn extracel·∙lular mitjançant exosomes ...pel càncer de còlon ...

163

Lapatinib (Tyverb®) per al tractament del càncer de mama metastàtic

Lapatinib (Tyverb®) per al tractament del càncer de mama metastàtic

... del càncer, quan s‟espera que la supervivència sigui curta i no hi ha evidència que recolzi l‟ús de línies de tractament posteriors, els estudis confirmatoris haurien d‟estar dissenyats per demostrar diferències ...

51

El càncer, enigma i repte: orígens i possibilitats de prevenció

El càncer, enigma i repte: orígens i possibilitats de prevenció

... Rous 7 es coneix que els virus induien tumors malignes en animals, treballs que no foren reconeguts en aquell temps i caldra esperar als anys 60 per a que el descobriment de virus oncoge[r] ...

16

Identificació de nous marcadors moleculars en metàstasi hepàtica de càncer colorectal

Identificació de nous marcadors moleculars en metàstasi hepàtica de càncer colorectal

... En referència al tractament, tot i ser la cirurgia la millor alternativa per aquests pacients metastàtics, només un 10-25% seran candidats a passar per quiròfan. El tractament adjuvant (posterior a la cirurgia) ...

212

Estudi de 4E-BP1 i la seva regulació en càncer de mama

Estudi de 4E-BP1 i la seva regulació en càncer de mama

... 113 BP1 que la forma total de l’eIF4E, almenys en certs tipus cel·lulars. En aquest treball, la co-immunoprecipitació amb eIF4G, p-eIF4G i 4E-BP1 i els posteriors estudis per Western Blot amb anticossos contra p-eIF4E i ...

220

Show all 145 documents...