càncer de pulmó

Top PDF càncer de pulmó:

Anàlisi de polimorfismes d’una sola base (SNPs) com a factors predictius de recaiguda en pacients amb càncer de pulmó de cèl•lula no petita quirúrgic

Anàlisi de polimorfismes d’una sola base (SNPs) com a factors predictius de recaiguda en pacients amb càncer de pulmó de cèl•lula no petita quirúrgic

... d’un càncer de ...de càncer de pulmó ja que ens permet identificar en alguns casos una tumoració endobronquial, una compressió extrínseca bronquial o una infiltració ...al pulmó contralateral ...

116

Investigació de Minerval per al tractament del càncer

Investigació de Minerval per al tractament del càncer

... el càncer de pulmó es troba en condicions semblants, presentant- se com un dels càncers més comuns arreu del món i amb les taxes de mortalitat més ...del càncer és la Teràpia lipídica de ...

32

El Càncer a Barcelona. 2001

El Càncer a Barcelona. 2001

... el càncer de pròstata el sobrepassa clarament, de manera similar al que ha succeït als diferents països ...el càncer de bufeta urinària ...el càncer de cos uterí (6,3%), el d'estómac (4,3%) i el ...

94

Identificació de nous marcadors moleculars en metàstasi hepàtica de càncer colorectal

Identificació de nous marcadors moleculars en metàstasi hepàtica de càncer colorectal

... Les tècniques d’estudi massiu de dades, com són els microarrays d’expressió, són eines que permeten estudiar milers de gens simultàniament de forma ràpida, aprofundint així en l’anàlisi de malalties genètiques complexes ...

212

Estudi de 4E-BP1 i la seva regulació en càncer de mama

Estudi de 4E-BP1 i la seva regulació en càncer de mama

... diluït 1:200), anti-Ki-67 (DAKO, Glostrup, Denmark, prediluït), anti-HER2 (DAKO, prediluït), anti-receptor d’estrogen (ER) (Novocastra, Bannockburn, IL , diluït 1:50), anti-receptor de progesterona (PR) (Novocastra, ...

220

Estudi de la biodisponibilitat del trans-resveratrol i el seu efecte quimiopreventiu del càncer de còlon induït per 1,2-dimetilhidrazina en rata

Estudi de la biodisponibilitat del trans-resveratrol i el seu efecte quimiopreventiu del càncer de còlon induït per 1,2-dimetilhidrazina en rata

... al càncer de còlon (Juan et ...El càncer colorectal és una de les principals causes de mort en homes i dones als països occidentals, i és habitualment letal quan es diagnostica en fases avançades de ...

172

Agenda dones Barcelona. Octubre 2013, segona quinzena

Agenda dones Barcelona. Octubre 2013, segona quinzena

... en càncer de mama, de quina manera una anàlisi dels gens ens pot ajudar a escollir els tractaments, i, per últim, què és la immunoteràpia i quina és la seva aplicació en càncer de ...en càncer' i ...

12

Memòria = Memoria  2002

Memòria = Memoria 2002

... El que s’ha fet és molt important, però encara queda camí per córrer. Es pot dir, però, que s’han assentat les bases del futur, que de ben segur serà diferent i en constant evolució. En comunicació s’ha produït un ...

106

Identificació de noves dianes en càncer: mecanismes de resposta a la inducció per hipòxia

Identificació de noves dianes en càncer: mecanismes de resposta a la inducció per hipòxia

... cervell, pulmó i ronyó; dins de les cèl·lules del cervell, la seva presència és específica de microglia (macròfags especialtzats del SNC activats en resposta a dany neuronal), i pràcticament indetectable en la ...

204

L'ús de la cúrcuma en el tractament del càncer  Revisió bibliogràfica

L'ús de la cúrcuma en el tractament del càncer Revisió bibliogràfica

... El primer pas seria el de realitzar una biòpsia per analitzar l’expressió d’algun factor relacionat amb el càncer, com el de l’expressió de la proteïna p53, relacionada amb la mort cel·lular. Es comptabilitzarien ...

46

Els grups de suport enforteixen emocionalment les dones afectades de càncer de mama

Els grups de suport enforteixen emocionalment les dones afectades de càncer de mama

... amb càncer de mama que assisteixen al grup són bastant subjectives, ja que no podem fer afirmacions contundents de si aquest factor té una influència cabdal en la reducció de l’ansietar, tot i que les dones ens ho ...

50

Històries de malaltia : anàlisi narrativa en l'experiència de càncer

Històries de malaltia : anàlisi narrativa en l'experiència de càncer

... amb càncer: podem identificar diferents tipus de relat? Per què els relats són narrats d’una determinada manera, en un determinat ordre? Com condicionen les característiques de les històries la forma en que les ...

333

Com es resol la preservació de la fertilitat en adolescents oncològics, i quin és el paper dels professionals sanitaris en aquest procés?

Com es resol la preservació de la fertilitat en adolescents oncològics, i quin és el paper dels professionals sanitaris en aquest procés?

... Finalment, cal dir que existeixen opcions post – tractament pels adolescents oncològics. Normalment aquests opcions van dirigides a pacients que no poden o opten per no preservar la fertilitat abans del tractament i per ...

44

Els nens i adolescents davant el càncer avançat o terminal dels pares

Els nens i adolescents davant el càncer avançat o terminal dels pares

... controlables, i alguns exemples podrien ser la distracció i el mantenir la normalitat de la vida (Kennedy i Lloyd-Williams, 2009a). Els adolescents de pares amb càncer, en canvi, usarien ambdues estratègies ...

296

Estudi de les funcions nuclears d'IKKAalpha en el càncer colorectal

Estudi de les funcions nuclears d'IKKAalpha en el càncer colorectal

... Els mecanismes que regulen la formació de la P-p45/IKKα queden per determinar, no obstant hem observat que l’estimulació crònica amb TNFα (8-16h.) incrementa els seus nivells en detriment de la forma de 85kD. Les ...

128

Diagnòstic genètic preimplantacional en casos de mutació del gen BRCA tipus1 i BRCA tipus2

Diagnòstic genètic preimplantacional en casos de mutació del gen BRCA tipus1 i BRCA tipus2

... Sagi M et al. Preimplantation genetic diagnosis for BRCA-1/2, a novel clinical experience. Prenat Diagn. 2009 May;29(5):508-13. L’objectiu de l’estudi és descriure l’experiència d’una clínica d’Israel durant 2 anys amb ...

32

El Càncer a Barcelona. 2009

El Càncer a Barcelona. 2009

... de Càncer de Catalunya (RCC), registre de base poblacional que té com objectiu recollir de forma sistemàtica la informació de tots els tumors malignes de la població de ...per càncer seguint el criteris ...

66

Programa de detecció precoç del càncer de mama, Barcelona ciutat : butlletí. Núm. 09 (des. 2013)

Programa de detecció precoç del càncer de mama, Barcelona ciutat : butlletí. Núm. 09 (des. 2013)

... feia que artistes de cinema i milionaris nord-americans anessin a Mèxic i, en particu lar, a les clíniques privades de la ciutat de Tijuana per curar-se del seu càncer amb l’extracte miraculós. Al cap d’uns pocs ...

22

Càncer ginecològic i exercici físic

Càncer ginecològic i exercici físic

... Actualment, quasi la meitat dels tumors necessiten tractament radioterapèutic. La radioteràpia en forma de radiació ionitzant produeix dany tissular perquè es danya l’estructura de l’ADN cel·lular i s’impedeix la ...

11

Show all 10000 documents...