Capítol 1

Top PDF Capítol 1:

Pagès editors. Feia hores que la Violette Courbière intentava. Capítol 1

Pagès editors. Feia hores que la Violette Courbière intentava. Capítol 1

Capítol 1 L’airet, l’airet, l’airet de la matinada... Eslògan propagandístic, 1920 F eia hores que la Violette Courbière intentava dormir en el departament d’aquell tren que havia sortit de l’estació d’Austerlitz de París, a les nou del matí del dia anterior. La seva destinació era la frontera espanyola. La pudor d’alcohol d’aquell viatger que tenia al davant, que roncava com un porc senglar i les seves mirades obscenes de feia una estona cap a ella i cap a una madame molt tibada que duia un ridícul barret de plomes i anava amb el seu fill de sis anys, l’havien tret de polleguera. Aquell pallús, greixós i amb cara d’ocellot, feia de representant d’estris de cuina, segons havia explicat sense que ningú li ho preguntés. Havia pujat amb dos enormes baguls a Llemotges plens de mostraris de les seves mercaderies o això semblava. Després de successives anades al bar del tren, s’havia quedat fregit i els seus brogits animals van omplir aquella
Mostrar más

13 Lee mas

Capítol 1 No sóc ningú

Capítol 1 No sóc ningú

És un format publicitari que funciona com a avançament d’una campanya, oferint només informació fragmentària. A diferència dels traìlers, generalment són molt curts (30-60 segons) i normalment no contenen material real de la pel•lícula. El seu propòsit és generar sensació en l’espectador perquè vulguin veure el film. • Analitzem el títol del capítol 1: No sóc ningú; i intentem esbrinar de què pot anar.

7 Lee mas

Decreto: Capítol 1 Disposicions generals

Decreto: Capítol 1 Disposicions generals

paràmetres establerts a l’annex 2.1. En cas d'explotacions totalment extensives no és exigible disposar de sistema d'emmagatzematge de les dejeccions. 10.3 En les explotacions ramaderes d’oví i cabrum, es computa als efectes d’emmagatzematge el volum de dejeccions acumulable al terra de la mateixa nau sempre que el terra sigui impermeable, de manera que no es produeixin filtracions de dejeccions. Aquest requisit s’acredita mitjançant un certificat emès per persona tècnica habilitada conformement al capítol 5 d’aquest Decret, en el qual s’especifiqui que la tipologia del terra de la nau i el maneig normal del bestiar permeten considerar que no hi ha filtracions cap al subsòl. Aquest emmagatzematge al terra de les naus haurà de disposar d’una quantitat suficient de jaç (palla, serradures o material equivalent) per tal de garantir en tot moment que els animals gaudeixen de les condicions d’higiene i benestar adients.
Mostrar más

94 Lee mas

ORDENANÇA D ABOCAMENTS A LA XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM. CAPÍTOL 1 Objecte i àmbit d'aplicació

ORDENANÇA D ABOCAMENTS A LA XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM. CAPÍTOL 1 Objecte i àmbit d'aplicació

Article 9. Límits de concentració de contaminants 1. Excepte les condicions més restrictives que per a les activitats qualificades com a molestes, insalubres, nocives o perilloses, establesquen les llicències d'activitat corresponents, queda prohibit descarregar, directament o indirectament, a les xarxes de clavegueram, abocaments amb característiques o concentracions totals de contaminants superiors a les indicades a continuació:

18 Lee mas

Capítol 1. El Virus de l Hepatitis E.

Capítol 1. El Virus de l Hepatitis E.

Ja des dels anys 80 es van dur a terme estudis d’infectivitat en animals amb soques del VHE d’origen humà. Com es descriu a apartats anteriors, s’ha aconseguit transmetre la infecció amb soques del VHE d’origen humà a primats no humans com tamarins, macacs cynomolgus i rhesus , ximpanzés, a porcs domèstics, rates... Els resultats dels estudis d’infecció en porcs amb soques d’origen humà han estat variats. La inoculació d’una soca d’origen humà del genotip 1 aïllada a Àsia Central va provocar hepatitis bastant severa amb icterícia (Balayan i col., 1990), mentre que una soca d’origen humà dels USA (soca US-2 del genotip 3) provocà una patologia mínima (Meng i col., 1998a). No es va aconseguir la infecció amb les soques humanes de Pakistan i Mèxic malgrat que el títol víric de l’inòcul era equivalent a 10 5 MID (Meng i col., 1998a).
Mostrar más

40 Lee mas

Sumari. 4/5 Informació prèvia. 6/7 Capítol 1 L atmosfera de la Terra. 8/9 Capítol 2 Com funciona l energia. 10/11 Capítol 3 Fonts d energia

Sumari. 4/5 Informació prèvia. 6/7 Capítol 1 L atmosfera de la Terra. 8/9 Capítol 2 Com funciona l energia. 10/11 Capítol 3 Fonts d energia

C A P Í T O L 1 3 Qualitat de vida Què és la qualitat de vida? Podríem dir que és viure la vida que realment voldríem. Amb això, ens referim a fer les coses que ens agraden de debò i estar on volem tantes hores com puguem cada dia, idealment cada hora de cada dia de la nostra vida. I quin tipus de vida ens agradaria tenir? Cadas- cun de nosaltres té una idea diferent, però sor- prenentment hi ha algunes coincidències. Una en- questa passada a estudiants anglesos i japone- sos va concloure que tenien ideals ben similars (enquesta de Peter Harper, del Centre de Tecno- logia Alternativa, Gal·les). Gairebé tots van dir que volien tenir una casa còmoda i amb jardí, formar una família, tenir una feina gratificant, poder viat- jar sempre que volguessin, de vegades molt lluny, i tenir molt temps per poder dedicar a la família i els amics. Tot això és ben fàcil d’aconseguir amb un estil de vida caracteritzat per un nivell de diò- xid de carboni baix.
Mostrar más

52 Lee mas

Capítol 1 Contingut de la capsa

Capítol 1 Contingut de la capsa

SPECIAL NOTE REGARDING DRIVING IN CALIFORNIA California Vehicle Code Section 26708 (a) (1) provides that "No persons shall drive any motor vehicle with an object or material placed, displayed, installed, affixed, or applied upon the windshield or side or rear windows." Drivers in California should not use a suction mount on their windshield, side or rear windows. TomTom Inc. bears no responsibility for any fines, penalties or damage that may be incurred by disregarding this notice. While driving in California, TomTom recommends the use of its Alternative Mounting Kit, which includes options for mounting TomTom devices on the dashboard and using the air vents. See www.tomtom.com for more information about this mounting option.
Mostrar más

58 Lee mas

Capítol 6- Conclusions i línies futures de treball

Capítol 6- Conclusions i línies futures de treball

Reprenent el fil amb el Capítol 1 centrat en recerca psicològica, de forma genèrica els investigadors en psicologia poden aportar noves dimensions que no provenen directament del micro-món com a instrument de mesura, sinó de qüestionaris estàndards. Quan s’estudien persones cal veure altres variables com per exemple la personalitat (extroversió/introversió, índex de neuroticisme) amb el qüestionari EPQ per exemple, i la càrrega mental amb el mètode NASA_TLX (Díaz et. al. 01). Des del punt de vista de la psicologia hi hauria dos conjunt de variables clarament diferenciats. El conjunt de variables independents i el conjunt de variables dependents. La traça d’execució i la traça de comportament aportades en aquesta tesi, formarien part del conjunt de variables dependents. Mentre que el conjunt de variables independents estaria format per la personalitat, la càrrega mental, l’estrès, el canvi en el tipus de consigna, l’emoció, etcètera.
Mostrar más

6 Lee mas

SERVEIS SOCIALS RESUM. Capítol III. Serveis socials

SERVEIS SOCIALS RESUM. Capítol III. Serveis socials

Aquest marc de comprensió simplificada de les necessitats permet una comprensió de les ofertes desenvolupades per fer front a les dificultats. Les ofertes vinculades a les situacions de necessitat per manca d’autonomia es desenvolupen a un capítol singular. Part de les accions per afrontar altres situacions de necessitat també es desenvolupen en altres capítols, com les relacionades amb la precarietat laboral, la manca d’habitatge i altres. Així, s’ha limitat la presentació a la resta de competències de serveis socials, en un sentit més ajustat. El període que es considera, 2011-2020, es va iniciar amb la Llei 4/2009, d’11 de juny de serveis socials de les Illes Balears i la seva concreció en la cartera de serveis socials, mitjançant el Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprovà la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Bale- ars 2011-2014 i, posteriorment, amb el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s’estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals BOIB núm. 146 de 2016 . Els seus fonaments establien el sen- tit d’aquesta concreció, considerant que la
Mostrar más

31 Lee mas

Ordeno: CAPÍTOL I. Objecte i àmbit. Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

Ordeno: CAPÍTOL I. Objecte i àmbit. Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

4.1 L'alta de les dades identificatives i bancàries d'un tercer l'han d'efectuar els serveis de gestió econòmica que generin la primera operació comptable a favor del tercer en qüestió[r]

7 Lee mas

1R ESO CAPÍTOL 3: POTÈNCIES I ARRELS

1R ESO CAPÍTOL 3: POTÈNCIES I ARRELS

3.4. INTRODUIR FACTORS EN EL RADICAL 3.5. EXTRAURE FACTORS DEL RADICAL 3.6. SUMA I RESTA DE RADICALS Per a treballar amb números molt grans, per a calcular la superfície d’una habitació quadrada o el volum d’un cub ens va a resultar útil a usar les potències. Coneixerem en este capítol com operar amb elles.

16 Lee mas

CAPÍTOL 3: PLATAFORMA DOCENT 3.1 INTRODUCCIÓ

CAPÍTOL 3: PLATAFORMA DOCENT 3.1 INTRODUCCIÓ

El present projecte parteix d’una plataforma docent, anomenada TestBed, específicament dissenyada pel control de motors i formada per una placa de potència, una de control, el motor Bru[r]

8 Lee mas

Capítol 9 Documents audiovisuals de química en el WWW

Capítol 9 Documents audiovisuals de química en el WWW

A més dels documents audiovisuals vinculats a cursos acadèmics, també hi ha molts materials que estan ubicats en projectes d’investigació, dels quals se’n mostra una petita part a trav[r]

186 Lee mas

Capítol IV CARACTERITZACIÓ FÍSICA, QUÍMICA I MINERALÒGICA

Capítol IV CARACTERITZACIÓ FÍSICA, QUÍMICA I MINERALÒGICA

IV.2.4 COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS PRODUCTES DE FUSIÓ Els productes de fusió tenen una composició química lleugerament diferent del total de l’escòria. La Figura IV-59 mostra la relació entre les concentracions del total d’escòria d’una mostra i dels productes de fusió de la mostra corresponent. La major part dels elements presenten comportaments similars en les cinc mostres de què es disposa. Gran part dels majoritaris, juntament amb W i Sr, romanen sobre la línia 1:1. S’observa un enriquiment molt important en Fe als productes de fusió (cal tenir present que l’escala és logarítmica) i menys significatiu en Ti, B, Co, Cr i Mn; els tres darrers són incorporats en substitució del Fe. En canvi, Na, Pb i Zn, i en algunes mostres Cu i Ni, estan empobrits als productes de fusió. Durant la trituració de la mostra es va poder observar que apareixien petites partícules metàl·liques que havien quedat englobades per una matriu opaca de material de fusió però que tanmateix no havien estat assimilades; per aquest motiu aquestes peces es van descartar. Els tres metalls minoritaris més abundants, doncs, no han estat totalment incorporats a la fosa, sinó que han romàs preferentment com a partícules independents. Aquest comportament està molt marcat en el cas del plom; la seva incompatibilitat amb la química de la fosa s’ha detectat també en productes de fusió d’altres plantes incineradores, com les recollides per Eusden et al. (1999). En canvi, sembla que el zenc té més afinitat per la fosa, tot i que la incorporació és molt parcial.
Mostrar más

89 Lee mas

AMIDAMENTS Pàg.: 1. Obra 01 PRESSUPOST EX-392 Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

AMIDAMENTS Pàg.: 1. Obra 01 PRESSUPOST EX-392 Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

Inclou part proporcional de petits materials, mitjans auxiliars,col.locació d'accessoris empotrables de la depuració i muntatge i subministre d'anell equipotencial de presa de terra; par[r]

35 Lee mas

Capítol 1r. Denominació, Règim Jurídic i Domicili Social Capítol 2n. Finalitat Esportiva i Funcions

Capítol 1r. Denominació, Règim Jurídic i Domicili Social Capítol 2n. Finalitat Esportiva i Funcions

4.- A les reunions de la Junta Directiva assistirà amb veu però sense vot el Secretari General, així com les persones la presència de les quals consideri el President necessària o convenient per informar sobre qüestions específiques. Article 30è. 1.- En el si de la FCF podrà constituir-se una Comissió Executiva, que actuarà en nom i per delegació de la Junta Directiva, amb les mateixes facultats que aquesta quan es tracti d’assumptes de tràmit o d’urgència notòria. Dels seus acords, n’haurà de donar compte a la Junta Directiva.

48 Lee mas

CAPÍTOL IV OBRES MANUSCRITES CONSERVADES D AUTOR

CAPÍTOL IV OBRES MANUSCRITES CONSERVADES D AUTOR

773 En la particel·la del piano hi apareixen següents recursos tècnics: octavats ràpids i continuats en forte i lligat (c. 316- 321); creuament de mans (c. 1-7); glissando descendent (c. 132); acords tríades amb fuses, alternats amb una nota en el polze (c. 169-171); el mateix recurs anterior, que implica la ràpida mobilitat del canell, però amb la mà dreta (c. 318-321); semicorxeres picades fent stacatto (c. 163); semicorxeres picades a la mà dreta i al mateix temps semicorxeres lligades a l’esquerra (c. 146) ; tres notes contra dues, és a dir, tresets de corxera a la mà dreta i grups de dues corxeres a l’esquerra; a la mà esquerra, el dit auricular aguanta el baix, amb una blanca, i els altres dits fan la resta de notes de l’acord en arpegi (c. 117-124).
Mostrar más

66 Lee mas

CAPÍTOL I NORMES GENERALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ

CAPÍTOL I NORMES GENERALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Segons informe 7/04 de 12 de març del 2004, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa respecte del "procediment i models per a les cessions de crèdits previstes en l'article 100 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques" perquè la cessió produeixi els seus efectes propis quant al pagament per l'administració són que el dret de cobrament enfront de l'administració existeixi i que es notifiqui de forma fefaent a la mateixa, la primera i les segones i successives cessions (no és acceptable un únic contracte de cessió global de totes les factures que es puguin emetre pel proveïdor). Ha de destacar-se les normes de procediment i models que, a banda de pretendre resoldre qüestions relatives a la cessió de crèdits futurs, possibilitat que no resulta de l'article 100 de la llei de contractes de les administracions públiques quant al seu apartat 1, que estableix que els contractistes que tinguin dret de cobrament enfront de l'administració podran cedir el mateix d'acord amb dret, la qual cosa exigeix que la prestació s'hagi realitzat total o parcialment i hi hagi estat rebuda de conformitat per l'òrgan de contractació. És per això, subjecta a la notificació fefaent però no subordinada a la utilització d'un model determinat.
Mostrar más

48 Lee mas

Títol preliminar. Disposicions generals 1-2. Títol I. Accés Capítol I. Disposicions generals 3

Títol preliminar. Disposicions generals 1-2. Títol I. Accés Capítol I. Disposicions generals 3

2. Si com a conseqüència de la modificació de la matrícula es produeix un increment en l'import de la matrícula, el centre emetrà un abonaré nou que l'alumne/a haurà de fer efectiu dins els set dies naturals següents. Article 159. Segon termini i efectes En el segon termini establert en el calendari acadèmic esmentat per a la presentació de sol·licituds de modificacions de la matrícula, només podran sol·licitar-se modificacions corresponents a assignatures del segon semestre, sempre que no hagin estat sol·licitades amb anterioritat i que no comportin un increment en la liquidació econòmica de la matrícula. Podran presentar sol·licituds de modificació de matrícula d'assignatures del segon semestre, tot i que no hagin estat sol·licitades amb anterioritat o comportin un increment en la liquidació econòmica, els/les alumnes que participin en un programa d'intercanvi tal com preveu el capítol V del títol VIII relatiu als programes d’intercanvi.
Mostrar más

137 Lee mas

Fraccions. 1r d'eso CAPÍTOL 5: FRACCIONS 1R ESO

Fraccions. 1r d'eso CAPÍTOL 5: FRACCIONS 1R ESO

Al papir de Ahmes (o de Rhind), de fa quasi quatre mil anys, s'empraven fraccions. Empraven algunes fraccions com 2/3, però sobretot empraven les fraccions unitàries, aquelles en les que el numerador és un 1: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5… Per a representar, per exemple, 1/5, escrivíem dalt del seu nombre 5 un punt o un cercle. Busca en Internet Ahmes o Rhind per conèixer més acerca de l'us que els egipcis donavem a les fraccions.

26 Lee mas

Show all 10000 documents...