Centres que imparteixen formació professional agrària

Top PDF Centres que imparteixen formació professional agrària:

Avaluació de l'impacte de la formació professional agrària al camp de Tarrgona

Avaluació de l'impacte de la formació professional agrària al camp de Tarrgona

molt. La producció s’ha millorat i, pel que fa a la comercialització, moltes cooperatives han fet importants avenços, tot buscant el valor afegit dels productes. Un altre factor positiu ha estat la reconversió de l’empresa agrària tradicional en societats, o bé en agrupacions de treball en comú. Això fa uns anys era impensable. Avui s’ha deslligat una mica la relació que hi havia entre la propietat de la terra i l’activitat agrària. Gràcies a aquest fet s’ha incorporat jovent al camp, i s’ha augmentat la base territorial de l’explotació. El jovent ja no fuig de la terra. S’ho pensa, i si veu la possibilitat de futur, s’hi queda, especialment en aquells sectors més punters. I volen viure de la seva producció, cada vegada de més qualitat i amb una clara traçabilitat. Si hi ha ajuts com ara, benvinguts siguin. Només cal recordar com els nord-americans subvencionen a la seva agricultura “.
Mostrar más

670 Lee mas

La formació professional agrària: en modalitat dual i semipresencial

La formació professional agrària: en modalitat dual i semipresencial

Formació en alternança simple En els ensenyaments de formació professional inicial la formació en alternança pot adoptar dues modalitats: Alternança simple: combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes en l’empresa, sense que comporti el

23 Lee mas

FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Per al curs 2006/07, el DARP, a través de les 14 Escoles i Centres de Capacitació Agrària ofereix 40 cursos de Formació Professional reglada i comptarà amb 723 alumnes matriculats. Aquesta oferta inclou tots els cicles formatius de grau mitjà i grau superior de la Família Professional Agrària: activitats agràries, indústries agroalimentàries, activitats físiques i esportives i química.

7 Lee mas

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2011-2012

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2011-2012

Quan ara fa dos anys l’empresa Sigma va decidir cre- ar un centre de desenvolupament de software basat en tecnologies de factoria, els seus responsables, amb Ramon Grau al capdavant, van creure que potser seria un bon espai per incorporar tècnics procedents de l’FP. I va ser un encert. Donat que hi havia poca experiència a Espanya en aquest tipus de tecnologies aplicades des de l’FP, l’empresa va establir un acord amb la Fundació BCN Formació Professional per cercar centres de formació que poguessin aportar alumnes amb perfils específics en pràctiques i després poder-los becar. “Vam començar amb cinc dels nostres centres i enguany ja hem arri- bat als catorze. Estem molt contents. L’experiència ha estat i és molt positiva: ja hem donat 80 beques d’FP i creiem que és el futur, probablement, per al nostre model de fabricació de software”, afirma Grau.
Mostrar más

100 Lee mas

La Formació Professional a la Garrotxa

La Formació Professional a la Garrotxa

En aquestes breus ratlles vull fer constar unes dades sobre la formació professional en els darrers trenta-cinc anys, segons la meva experiència a l’IES La Garrotxa com a professora de Socials però profundament lligada des del començament a aquests estudis i al centre que va ser el bressol a mitjan anys setanta de la Formació Professional a la Garrotxa. També intentaré deixar constància de l’evolució i l’oferta actual dels cicles reglats en els diferents centres acadèmics a partir de les consultes realitzades als professors de l’IES Bosc de la Coma i l’IES Montsacopa, més els de l’Escola Pia i l’Escola Superior d’Art i Disseny de la ciutat. S’han de considerar, a més, entre els estudis no reglats 1 , els corresponents a les entitats que esmentem i que especifi carem més endavant: el Centre d’Empreses de les Preses, el Centre Integral, el Consell Comarcal de la Garrotxa, la Fundació d’Estudis Superiors, l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, l’Institut d’Educació i l’Ajuntament de Besalú.
Mostrar más

15 Lee mas

Formació professional DUAL

Formació professional DUAL

La col·laboració entre la titularitat dels centres educatius i les empreses, entitats o associacions* per desenvolupar conjuntament la formació en alternança s'articula mitjançant un conveni**. Cada curs acadèmic, la comissió de seguiment del conveni acordarà l'organització de l’alternança, concretant les activitats formatives a desenvolupar, la distribució i l'organització horària, els mecanismes de seguiment i avaluació dels alumnes, els procediments previstos per a la resolució d'incidents i altres aspectes que consideri adients

150 Lee mas

Formació professional DUAL

Formació professional DUAL

La col·laboració entre la titularitat dels centres educatius i les empreses, entitats o associacions* per desenvolupar conjuntament la formació en alternança s'articula mitjançant un conveni**. Cada curs acadèmic, la comissió de seguiment del conveni acordarà l'organització de l’alternança, concretant les activitats formatives a l'organització de l’alternança, concretant les activitats formatives a desenvolupar, la distribució i l'organització horària, els mecanismes de seguiment i avaluació dels alumnes, els procediments previstos per a la resolució d'incidents i altres aspectes que consideri adients
Mostrar más

29 Lee mas

INSTRUCCIONS PER ALS CENTRES EDUCATIUS QUE IMPARTEIXEN BATXILLERAT DURANT EL CURS

INSTRUCCIONS PER ALS CENTRES EDUCATIUS QUE IMPARTEIXEN BATXILLERAT DURANT EL CURS

funcional, sigui quina sigui la seva denominació, en tant que òrgans col·legiats, poden aplicar els mecanismes de funcionament i d’adopció d’acords a distància previstos a l’article 7.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, amb tots els efectes jurídics per als acords que adoptin en aquesta modalitat de funcionament, sempre i quan es compleixin els requisits legals per a la formació de la voluntat d’aquests òrgans.

6 Lee mas

Anuari de la formació professional a Barcelona, Mercat de treball i Formació Professional a Barcelona

Anuari de la formació professional a Barcelona, Mercat de treball i Formació Professional a Barcelona

121 6 Professorat L’anàlisi de la situació del professorat del sistema de la formació professional reglada a la ciutat de Barcelona presenta una limitació important vinculada a la disponibilitat de les dades. Només s’ha disposat de les dades del professorat dels centres públics de la ciutat i algunes informacions genèriques sobre el professorat dels centres privats. Per tant, no s’ha pogut aportar el perfi l del professorat que participa en cicles fi nançats privadament o sostinguts amb fons públics de centres privats. Per altra banda, tampoc s’han pogut acon- seguir dades del professorat de cursos anteriors. Això ha impossibilitat la realització de qualsevol estudi de tendència sobre el perfi l del professorat en els darrers 4 o 5 anys. El perfi l del professorat de la formació professional presenta dues tipologies: professo- rat de secundària i professorat tècnic de formació professional. Per la seva part, aquest professor tècnic des de l’octubre del 2008 pot ser contractat a temps complet o parcial. Segons l’article 7.2 del Decret 196/2008, de 7 d’octubre, que regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d’ensenyament no uni- versitari, “els contractes del professorat especialista es poden fer a jornada completa o parcial segons les necessitats derivades de l’horari del mòdul, matèria o crèdit que ha d’impartir al centre”. En el cas de la formació professional, la continuïtat de la contracta- ció d’aquest professorat especialista requereix que s’acrediti l’exercici simultani de la seva activitat professional i de l’activitat docent. En concret, s’entén que s’acredita aquest requisit quan el professor especialista ha exercit la seva activitat professional durant un mínim de sis mesos en el darrer any. Aquesta mesura actua, sens dubte, en favor de la importància que el professorat d’FP tingui experiència laboral i estigui en contacte amb el món de treball.
Mostrar más

184 Lee mas

Pla Anual de Transferència Tecnològica. Programa de Formació Agrària

Pla Anual de Transferència Tecnològica. Programa de Formació Agrària

de 10.000 col·laboracions realitzades al llarg d’aquests 15 anys. L’èxit del PATT rau en el fet que és un instrument per al sector en què parti- cipa tothom: l’empresa agrària i fores- tal, el teixit industrial, els tècnics, les universitats i els centres de recerca, les organitzacions i associacions, els col·legis professionals, les empreses tecnològiques, les empreses proveï- dores de serveis, les administracions locals, els grups d’acció local, els parcs

172 Lee mas

DOSSIER de la FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA

DOSSIER de la FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA

El curs 2010-2011 han crescut el nombre de places ofertes i la demanda respecte el curs anterior. Hi ha diferència segons la titularitat dels centres, de tal manera que en el cas de la pública es produeix un increment en ambdós indicadors, mentre que en el cas de la privada hi ha hagut una disminució tant de l’oferta com de la demanda de places. El curs 2010-2011 s’han presentat 242 sol·licituds més que per al curs anterior. En el cas dels centres públics la demanda ha augmentat en 472 sol·licituds, mentre que es dóna una oferta de 195 places més.

14 Lee mas

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2010

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2010

El perfi l del professorat de la formació professional presenta dues tipologies: professo- rat de secundària i professorat tècnic de formació professional. Per la seva part, aquest professor tècnic des de l’octubre del 2008 pot ser contractat a temps complet o parcial. Segons l’article 7.2 del Decret 196/2008, de 7 d’octubre, que regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d’ensenyament no uni- versitari, “els contractes del professorat especialista es poden fer a jornada completa o parcial segons les necessitats derivades de l’horari del mòdul, matèria o crèdit que ha d’impartir al centre”. En el cas de la formació professional, la continuïtat de la contracta- ció d’aquest professorat especialista requereix que s’acrediti l’exercici simultani de la seva activitat professional i de l’activitat docent. En concret, s’entén que s’acredita aquest requisit quan el professor especialista ha exercit la seva activitat professional durant un mínim de sis mesos en el darrer any. Aquesta mesura actua, sens dubte, en favor de la importància que el professorat d’FP tingui experiència laboral i estigui en contacte amb el món de treball.
Mostrar más

184 Lee mas

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2011

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2011

Les situacions resultants en funció de la família professional són molt diverses, tot i que, com és d’esperar, les famílies professionals vinculades a sectors econò- mics més afectats per la recessió presenten valors més negatius. És el cas, per exemple, de la família Edificació i obra civil, que presenta el percentatge més baix a l’opció “estic treballant”, seguida de la família professional Imatge i so, i de la d’Indústries alimentàries. En l’altra cara de la moneda, amb els índexs d’inserció laboral més elevats, se situen les famílies d’Arts gràfiques, Instal·lació i manteni- ment, i Agrària, tot i que aquesta darrera família, alhora que presenta les majors taxes d’inserció, també presenta la major taxa de graduats recents en recerca de feina. Aquesta situació concreta es dóna per la baixa proporció de graduats recents vinculats a la família agrària que continuen estudiant qualsevol altre tipus de titulació o que estudien i treballen alhora. Les famílies professionals amb taxes més elevades d’inserció presenten valors per sobre del 40%, que superen el 50%, si hi sumem els que estudien i treballen a la vegada.
Mostrar más

190 Lee mas

Centres privats d educació secundària i. cicles formatius de formació professional. Generalitat de Catalunya Departament d'ensenyament

Centres privats d educació secundària i. cicles formatius de formació professional. Generalitat de Catalunya Departament d'ensenyament

c) Documents annexos: els horaris dels professors i dels grups d’alumnes 1 , distribució horària dels cicles formatius de Formació Professional i escrit de tramesa de les dades. Els documents a) i b) no es reprodueixen aquí. Ens limitem a recollir l’enunciat dels epígrafs ordenats sistemàticament. En color vermell apareixen, a més de les taules d’estadística, altres enunciats de documents que s’obtenen d’altres fonts. S’inclouen a títol informatiu per als centres.

13 Lee mas

Per tant, i per tal de donar publicitat dels centres que els imparteixen,

Per tant, i per tal de donar publicitat dels centres que els imparteixen,

Relació actualitzada dels centres que durant el curs 2017-2018 imparteixen el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà i de grau superior i el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, a l’empara de la Resolució ENS/521/2018, de 16 de març (DOGC núm. 7585, de 23/03/2018).

19 Lee mas

CARTA DE SERVEIS DELS CENTRES SERVEF DE FORMACIÓ

CARTA DE SERVEIS DELS CENTRES SERVEF DE FORMACIÓ

Carta de Serveis dels centres Servef de Formació 1. Unitat responsable de la carta i informació de contacte Aquesta Carta de Serveis és una iniciativa de la Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Servef) que ha tingut l’assessorament tècnic i la coordinació de la Subdirecció General de Formació Professional per a l’Ocupació.

9 Lee mas

AEM2-FP - Ensenyament de la Formació Professional

AEM2-FP - Ensenyament de la Formació Professional

En tots els cicles formatius de quasi totes les famílies professionals hi ha una sèrie de mòduls professionals o temàtiques que són molt semblants en tots els cicles formatius i que tots els alumnes del màster han de conèixer. Aquestes temàtiques són les següents: - La gestió del tutor en el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT). - El mòdul d'Empresa i Iniciativa emprenedora.

8 Lee mas

AEM1-FP - Didàctica de la Formació Professional

AEM1-FP - Didàctica de la Formació Professional

3.- Finalment, haurà d'elaborar l'horari escolar de l'alumnat i del professorat implicat en el cicle, establint els criteris generals sobre la metodologia didàctica que s'utilitzarà en les classes, els criteris d'utilització d'espais i equipaments, els criteris generals sobre l'avaluació i la recuperació dels mòduls, i els criteris generals d'organització del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

8 Lee mas

NORMATIVA NORMATIVA INTERNA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

NORMATIVA NORMATIVA INTERNA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Qualificació final dels crèdits - FP L’expressió de l’avaluació de cada un dels crèdits/unitats formatives que componen el cicle formatiu es farà en forma de qualificacions numèriques de l’1 al 10, sense decimals en convocatòria ordinària. En cas de recuperació extraordinària la puntuació màxima serà de 5. La qualificació del crèdit/unitat formativa de formació en centres de treball s’expressarà en els termes "apte", "no apte" , “convalidada” o “exempt”.

7 Lee mas

Formació Professional

Formació Professional

Acredita’t Moltes persones han adquirit les seves compe- tències professionals en el mateix lloc de treball, mitjançant la pràctica, l'experiència professio- nal i vies no formals de formació. Per tant, són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial. Aquest procediment permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social. En aquesta convocatòria poden participar persones de més de 20 anys i el nombre màxim de persones que s'admetran és de 8.118.
Mostrar más

35 Lee mas

Show all 3199 documents...