cicles formatius

Top PDF cicles formatius:

Proposta d’aplicació d’eines basades en el Web 2 0 com a plataforma de treball cooperatiu en cicles formatius de l'àmbit cientificotècnic

Proposta d’aplicació d’eines basades en el Web 2 0 com a plataforma de treball cooperatiu en cicles formatius de l'àmbit cientificotècnic

és necessari un canvi de l'estil tradicional, on els alumnes segueixen un model conductista cap a un procés d'EA més actualitzat i amb un enfocament més constructivista. És important que l'alumne assumeixi més protagonisme i participació i així desenvolupi competències que el facin ser més autònom. Les pràctiques d'aquest màster les vaig realitzar dins d'aquest àmbit, on durant aquest procés vaig poder observar una sèrie de singularitats i requeriments que posteriorment corroboraria amb altres experiències de companys de màster i els propis professors dels cicles formatius on vaig estar. Algunes de les característiques més significatives es comenten en els següents paràgrafs. Essent estudis tant específics, el nombre de matriculats no sol ser gaire elevat, tenint unes ràtios d'alumnes per aula molt inferiors respecte l'educació obligatòria, això fa que es pugui dedicar més temps als alumnes de manera individualitzada i més propera.
Mostrar más

61 Lee mas

El desenvolupament de la intel·ligència emocional als cicles formatius d'Informàtica i Comunicacions

El desenvolupament de la intel·ligència emocional als cicles formatius d'Informàtica i Comunicacions

Per això hem decidit enfocar la nostra investigació per aquesta franja de l'alumnat. La nostra proposta és adaptar els programes d'autors com Yuste, Genovés o Bisquerra a l'alumnat d'FP; i desenvolupar una proposta que treballi la formació integral dels alumnes. El segment són principalment els joves que estan cursant el segon curs d’un cicle formatiu, ja que són els que en acabar faran les pràctiques a empreses i es podran incorporar al món laboral. Per tant, la franja d’edat majoritària serà entre 17 i 30 anys, tenint també en compte que als cicles superiors també hi poden haver adults.
Mostrar más

68 Lee mas

Gaseta municipal de Barcelona. Any 100, núm. 29 (20 oct. 2013)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 100, núm. 29 (20 oct. 2013)

D’altra banda, assenyala que, en aquest curs, alguns instituts han demanat introduir cicles formatius més adients per a l’alumnat que tenen. Explica que, per exemple, l’IES [r]

314 Lee mas

Barcelona diversifica l'oferta dels ensenyaments postobligatoris per garantir la continuïtat de tot l'alumnat

Barcelona diversifica l'oferta dels ensenyaments postobligatoris per garantir la continuïtat de tot l'alumnat

En el curs 2020-2021 es posa en marxa un nou centre, l'Institut d'Ensenyaments Esportius de Barcelona i ho farà amb el propòsit de potenciar, donar coherència i visibilitat a l’oferta pública d’ensenyaments esportius no universitaris de la ciutat. El centre estarà situat en el Avinguda Francesc Ferrer i Guardia 16, del districte de Sants-Montjuïc, a l'antiga ubicació de l'Institut Rubió i Tudurí. S'ofereix un Itinerari Formatiu Específic (IFE) com a Auxiliar en Manteniment d'Instal·lacions Esporti- ves i en el seu primer curs, el 2020-2021, oferirà un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) i diversos grups de cicles formatius de grau superior (CFGS); així com ensenyaments de futbol.
Mostrar más

9 Lee mas

Línia : Desenvolupament de projectes de programari lliure

Línia : Desenvolupament de projectes de programari lliure

Presentació del projecte Un institut necessita un aplicatiu per a gestionar el període d’FCTs Formació en Centres de Treball que els alumnes de cicles formatius realitcen al final dels s[r]

80 Lee mas

Estat de la formació professional a la ciutat de Barcelona 2015 : informe

Estat de la formació professional a la ciutat de Barcelona 2015 : informe

 El primer escenari mostra una població amb una alta qualificació amb estudis universitaris i d’FP de grau superior capaç de donar resposta a les economies del coneixement i als nous perfils professionals propis de les competències del segle XXI. En aquest sentit, cal esmentar, en primer lloc, l’aposta que ha fet la ciutat de Barcelona per millorar l’oferta dels cicles formatius de grau superior (en endavant CFGS) i, per tant, per incidir en la millora de la qualificació a nivells superiors de la seva població i, en segon lloc, la revalorització d’aquests cicles per part del mercat de treball, el qual valora la practicitat i els nivells formatius d’aquests estudis.
Mostrar más

14 Lee mas

Observatori barris. 2019 : dades actualitzades 2012-2018

Observatori barris. 2019 : dades actualitzades 2012-2018

Alumnes Formació Professional centres concertats i privats Alumnes Cicles Formatius Grau Mitjà i Superior centres concertats i privats Anual. Nivell d'estudis Nivell d'estudis de l[r]

658 Lee mas

Observatori barris. 2018 : dades actualitzades 2010-2017

Observatori barris. 2018 : dades actualitzades 2010-2017

Alumnes Formació Professional centres concertats i privats Alumnes Cicles Formatius Grau Mitjà i Superior centres concertats i privats Anual. Nivell d'estudis Nivell d'estudis de l[r]

658 Lee mas

Memòria del Consell Social 2013 2014

Memòria del Consell Social 2013 2014

⎯ Aprovació de les bases i la convocatòria dels IX premis d’investigació per a alumnes de segon curs de batxillerat i de segon curs dels cicles formatius de grau superior convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, curs 2014-15.

9 Lee mas

Memòria 2012

Memòria 2012

Les xifres de la taula 5 mostren l’evolució del nombre d’inscripcions a les citades proves a la ciutat de Barcelona entre els cursos 2006-2007 i 2011-2012 (última dada disponible). Com ja és habitual en els darrers anys, es detecta una demanda creixent, fins a situar-se en el darrer curs en prop de 5.900 (xifra que representa un increment del 132,02% res- pecte a les persones inscrites cinc cursos abans). Per cicles formatius, la major part de les inscripcions (el 57,15%) corresponen a CFGS i la resta (42,85%) a CFGM. No obstant això, aquestes darreres presenten un major creixement (141,82%) que no pas les prime- res (125,18%).
Mostrar más

100 Lee mas

Càpsula de coneixement: el procediment d'acreditació de competències

Càpsula de coneixement: el procediment d'acreditació de competències

Atès que l’objectiu del programa Qualifica’t és facilitar la consecució d’una titulació reglada dins de l’oferta dels cicles formatius, el que fa aquest programa és validar una part d’aquests cicles, que serà major o menor en funció dels anys d’experiència i de les tasques realitzades al llarg de la vida professional. El criteri que es té en compte és l’experiència laboral. La formació no reglada i els cursos impartits per empreses i entitats també poden ser valorats, però més com a complement i reforç que confirma que la persona té adquirides les competències que es requereixen.
Mostrar más

11 Lee mas

Feines i eines de l'hort i la granja: Material didàctic complementari

Feines i eines de l'hort i la granja: Material didàctic complementari

Hort urbà de Can Cadena Material didàctic - Cicles mitjà i superior de Primària 8.. A l’hort es conreen, especialment, hortalisses i fruiters.[r]

14 Lee mas

Les corbes coniques

Les corbes coniques

Per tant, es pot entendre que la realització d’aquesta maleta pedagògica no ha resultat fàcil d’elaborar degut a la manca de coneixements que teníem respecte aquest contingut matemàtic i també degut a la manca de informació teòrica i històrica que s’ha trobat per a realitzar aquesta maleta pedagògica. No obstant, desprès d’haver treballat, investigat i elaborat activitats sobre aquests contingut matemàtic, pensem que la maleta pot servir com a recurs didàctic i pedagògic per a ser utilitzat pels docents que vulguin començar a treballar aquest contingut matemàtic ja des de primària, sempre tenint en compte que caldrà adaptar l’activitat a les característiques del seu grup classe i al seu context. També cal tenir en compte, tal i com ja hem esmentat, que el fet de que els continguts matemàtics no apareguin en el currículum de primària ni en els llibres de primària, ens han obligat a intentar adaptar les activitats dissenyades per a tots els alumnes i cicles de primària i a centrar-nos en fer una recerca en llibres de cicle superior, però sobretot en llibres d’educació secundària, ja que en aquests llibres el contingut matemàtic si que apareix i aquest fet ens permetia extreure’n informació i conèixer què i com es treballa. No obstant, ens hem adonat, que si en casos puntuals es treballa un contingut matemàtic, es fa de forma inadequada, sense tenir en compte les diferents etapes de l’aprenentatge matemàtic, només seguint una metodologia, o si es treballa, es fa sense cap mena de continuïtat.
Mostrar más

133 Lee mas

El treball educatiu a la primera infància: la programació com a millora de la pràctica professional.

El treball educatiu a la primera infància: la programació com a millora de la pràctica professional.

d’educació infantil consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els zero i els tres anys d’edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre [r]

293 Lee mas

Gaseta municipal de Barcelona. Any 096, núm. 16 (30 maig 2009)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 096, núm. 16 (30 maig 2009)

volen saber quines previsions hi ha en aquest sentit per augmentar l’oferta dels cicles postobligatoris. Finalment, quant a les al·legacions que fan els pares i les assignaci[r]

155 Lee mas

Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment : una ciutat per a tots els cicles de vida 2018-2030 : mesura de govern

Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment : una ciutat per a tots els cicles de vida 2018-2030 : mesura de govern

a totes les edats, és fonamental connectar el dret a la ciutat amb tots els cicles de vida. Per això, és tan important que les polítiques d’habitatge esdevinguin un component trans- versal, vinculades a la resta de polítiques so- cials, ocupacionals i comunitàries. I és molt rellevant també que es desenvolupin políti- ques innovadores que combinin rehabilita- ció, suports domiciliaris, espais residencials compartits i entorns comunitaris cuidadors. Pel que fa a les persones grans, l’adaptació de la pròpia llar a les necessitats canviants, el suport social i comunitari de proximitat, no- ves formes de convivència més comunitàries i l’articulació de barris més amigables esde- venen fonamentals tant per a l’envelliment actiu i autònom com per evitar situacions de soledat no volguda i aïllament.
Mostrar más

160 Lee mas

Barcelona verda. Núm. 118 (2008)

Barcelona verda. Núm. 118 (2008)

Aquest taller també permetrà conèixer les actuacions que molts centres cívics ja estan duent a terme en el terreny ambiental i fer un important intercanvi d’experiències. En són uns quants exemples el Punt Verd, l’hort urbà a nivell infantil i les activitats que fomen- ten el civisme i la convivència coorga- nitzats entre el Districte i el Centre Cívic de Sarrià; la recollida selectiva de resi- dus, la utilització de vaixelles reutilitza- bles, el sistema d’enllumenat sensorial més eficient i els cicles de conferències sobre medi ambient i consum responsa- ble al Centre Cívic Besòs, i l’Agenda 21 de barri des de la Taula de la Con- vivència del Centre Cívic de Trinitat Vella. Una bona mostra, tot plegat, de l’aposta de Barcelona i la seva ciutada- nia per la sostenibilitat i de la voluntat dels centres cívics de contribuir-hi.
Mostrar más

40 Lee mas

El treball a Barcelona 2015

El treball a Barcelona 2015

Considerem que cal iniciar, amb el agents econòmics i socials, un procés de diàleg i consens sobre les polítiques actives necessàries per consolidar i reforçar aquest canvi de tendència amb l’objectiu d’aconseguir incrementar l’ocupació de qualitat. És ne- cessari avançar en la correcció dels actuals desequilibris que presenta el mercat de treball com ara són intensa dualitat del mercat laboral entre contractes fixes i tempo- rals, les desigualtats contractuals i salarials entre homes i dones i entre generacions. Juntament amb les polítiques adreçades a mantenir els sectors tradicionals com l’industrial, s’han d’impulsar les polítiques intensives en coneixement per tal de donar resposta als reptes de futur i alhora a les expectatives i potencialitats d’una població amb elevats nivells formatius. Entre 2008 i 2015, la població estrangera quasi va tripli- car el percentatge de pèrdua d’ocupació de la població espanyola.
Mostrar más

152 Lee mas

Gènere Bonnemaisonia (Bonnemaisoniales, Rhodophyta) a la Península Ibèrica i les illes Balears: taxonomia, cicles vitals, corologia i aplicacions, El

Gènere Bonnemaisonia (Bonnemaisoniales, Rhodophyta) a la Península Ibèrica i les illes Balears: taxonomia, cicles vitals, corologia i aplicacions, El

Of all the Iberian taxa screened, the highest antimicrobial activity was observed for Rhodophyceae, among which the order Bonnemaisoniales was the most active.. Among the taxa tested in [r]

268 Lee mas

Regulació de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes a la ciutat de Barcelona

Regulació de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes a la ciutat de Barcelona

La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil és obligatòria per a totes les persones físiques i jurídiques titulars, ja sigui a títol de propietat o qualsevol altre títol, davant de tercers i davant dels passatgers dels vehicles tipus C1 i per cobrir la indemnització de caràcter subsidiari pels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquells vehicles i cicles per part dels usuaris i usuàries als quals els cedeixin o lloguin.

6 Lee mas

Show all 27 documents...