Competències professionals

Top PDF Competències professionals:

Competències professionals en Educació per a la Sostenibilitat des de la Complexitat: plantejament i instrument d’avaluació

Competències professionals en Educació per a la Sostenibilitat des de la Complexitat: plantejament i instrument d’avaluació

... diferents competències mobilitzades establertes en l’acció ...les competències professionals de l’equip del CdAMC a les quals les dades es ...

287

Es considera important incloure els valors ètics dins l'avaluació de les competències professionals de les infermeres?

Es considera important incloure els valors ètics dins l'avaluació de les competències professionals de les infermeres?

... les competències professionals de les infermeres, a través d’una panoràmica representativa d’acord amb la literatura revisada, de les diverses aportacions dels valors ètics que s’inclouen dins les ...

25

Les competències professionals de l'entrenador de tennis. La visió dels seus formadors a nivell internacional

Les competències professionals de l'entrenador de tennis. La visió dels seus formadors a nivell internacional

... i professionals a l’activitat física i ...Codificació competències professionals de l’ITF de l’entrenador en funció del ...de competències a la tesi ...les competències ...

578

Competències professionals

Competències professionals

... Tal i com s’observa a la imatge superior, es destaquen diverses competències que són realitzades per la majoria d’universitats. Totes les universitats excepte la UdB i la UdG es caracteritzen per obtenir totes les ...

111

Taules retributives i estructura organitzativa de Foment de Ciutat S.A. [2015]

Taules retributives i estructura organitzativa de Foment de Ciutat S.A. [2015]

... a) Titulació: Considera el nivell inicial mínim i suficient de coneixements teòrics que ha de posseir una persona de capacitat mitjana per arribar a exercir satisfactòriament les funcions del lloc de treball després d'un ...

13

Construcció d'un dispositiu de diagnosi per determinar l'ajustament entre les competències acadèmiques i les professionals dels titulats del grau de Disseny

Construcció d'un dispositiu de diagnosi per determinar l'ajustament entre les competències acadèmiques i les professionals dels titulats del grau de Disseny

... les competències professionals, segons Mertens (1996) és impulsar la formació i educació en una direcció que aconsegueixi un millor equilibri entre les necessitats dels individus, les empreses i la societat ...

279

Anàlisi de les competències transversals per a un responsable de projectes informàtics

Anàlisi de les competències transversals per a un responsable de projectes informàtics

... les competències professionals les de caràcter transversal es consideren necessàries en l’acompliment de qualsevol activitat ...d’aquestes competències transversals és la capacitat d’usar la ...

98

Càpsula de coneixement: el procediment d'acreditació de competències

Càpsula de coneixement: el procediment d'acreditació de competències

... de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació permet a les persones que hi participen d'aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a ...

11

El procés d'introducció de la gestió per competències al Consorci de Biblioteques de Barcelona

El procés d'introducció de la gestió per competències al Consorci de Biblioteques de Barcelona

... El producte d’aquesta fase és un llistat de les competències professionals que es consideren claus per a l’èxit de l’estratègia del Consorci. Cada competència identificada compta amb una definició precisa, ...

79

Importància i transversalitat de la música en l’adquisició de les competències bàsiques a l’Ed  Primària

Importància i transversalitat de la música en l’adquisició de les competències bàsiques a l’Ed Primària

... 6 A més, tal i com va exposar Howard Gardner (1980) en la seva teoria de les intel·ligències múltiples, la intel·ligència musical influeix en el desenvolupament de les altres, i per tant, a les seves competències ...

46

Catàleg de competències genèriques de la UOC: una primera aproximació

Catàleg de competències genèriques de la UOC: una primera aproximació

... El gran repte fixat en el seu moment, i vigent en l’actualitat, és el de capgirar el currículum de l'oferta acadèmica per tal de posar en valor el progrés competencial de l'estudiant de la UOC envers les ...

25

Implementació de l'avaluació de competències transversals i específiques

Implementació de l'avaluació de competències transversals i específiques

... a competències transversals Comunicació escrita, Treball en equip en xarxa, Orientació a la qualitat, Ús de les TIC, Gestió d'informació i Compromís, i com a competència específica compartida en les tres proves ...

9

Els entorns de simulació 3d per a la formació en competències transversals a la universitat.

Els entorns de simulació 3d per a la formació en competències transversals a la universitat.

... les competències dels ...les competències transversals (AG i TE) a partir de les dimensions de les rúbriques mostren que els estudiants van desenvolupar un nivell 3 (bo) en una escala ...

168

Phrasal Verbs for Business Professionals

Phrasal Verbs for Business Professionals

... Indeed the verbiage used in multinational companies as the one before, which are by the way steppingstone enterprises for marketer and business professionals, has created another way of communication. One that is ...

108

Competències d’infermeria en l’àmbit de salut esportiva

Competències d’infermeria en l’àmbit de salut esportiva

... dels professionals de salut amb una gran formació científica i que en molts llocs constitueix el primer i més ferm punt de contacte dels individus amb el sistema sanitari, es converteix en la ideal defensora i ...

118

Les competències bàsiques en l’Educació Primària a Catalunya: Relació entre l’Escola i l’Esplai

Les competències bàsiques en l’Educació Primària a Catalunya: Relació entre l’Escola i l’Esplai

... les competències clau dins de l’objectiu estratègic establert en el Consell Europeu de Lisboa de l’any 2000, tot anomenant-les, en aquell moment, “destreses ...Aquestes competències també es van incloure ...

515

Perfil i competències de l'analista d'informació en l'àmbit de la seguretat pública

Perfil i competències de l'analista d'informació en l'àmbit de la seguretat pública

... Tal com s'ha apuntat entre els entrevistats, l'entorn global fa que per fer front als riscos i amenaces sigui necessària la col·laboració entre organitzacions i actors implicats, un enfocament "multifacètic" ...

20

Millora de les competències cognitives en la edat escolar

Millora de les competències cognitives en la edat escolar

... dels professionals en la realització de programes psicopedagògics, informes, dictàmens tècnics i adaptacions curriculars a partir de l'anàlisi dels aspectes quantitatius, qualitatius i psicosocials que d'ell ...

99

Avaluació de l'impacte de la formació professional agrària al camp de Tarrgona

Avaluació de l'impacte de la formació professional agrària al camp de Tarrgona

... serveis professionals fora de la zona; l’existència d’una provisió important d’aquests serveis --auditoria, formació de personal, publicitat, direcció i planificació estratègica, ...

670

Dones víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual: rol dels professionals sanitaris, conseqüències en salut i barreres

Dones víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual: rol dels professionals sanitaris, conseqüències en salut i barreres

... intèrprets professionals perquè no hi hagi barreres comunicatives; parlar en privat atents als indicis; assegurar que la pacient entengui les polítiques i pràctiques de confidencialitat i les lleis obligatòries ...

38

Show all 419 documents...