competències transversals

Top PDF competències transversals:

Els entorns de simulació 3d per a la formació en competències transversals a la universitat.

Els entorns de simulació 3d per a la formació en competències transversals a la universitat.

... Les competències transversals s’adquireixen bàsicament en entorns laborals, per això l’aprenentatge de competències transversals a la universitat requereix un canvi de metodologies docents i ...

168

Anàlisi de les competències transversals per a un responsable de projectes informàtics

Anàlisi de les competències transversals per a un responsable de projectes informàtics

... les competències professionals les de caràcter transversal es consideren necessàries en l’acompliment de qualsevol activitat ...d’aquestes competències transversals és la capacitat d’usar la ...

98

L'ensenyament aprenentatge de competències transversals a les titulacions d'enginyeria en informàtica concretament de la competència de comunicació escrita en currículums TIC

L'ensenyament aprenentatge de competències transversals a les titulacions d'enginyeria en informàtica concretament de la competència de comunicació escrita en currículums TIC

... amb competències transversals, no s’identifiquen en el seu conjunt més assignatures amb competències Interpersonals i ...més competències transversals en plans docents de la UOC que en ...

68

Les competències transversals als graus  dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC : guia d'aplicació, febrer 2013

Les competències transversals als graus dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC : guia d'aplicació, febrer 2013

... les competències transversals dels ...les competències genèriques en les diferents titulacions ofertes pels Estudis d’Economia i Empresa de la ...

44

Implementació de l'avaluació de competències transversals i específiques

Implementació de l'avaluació de competències transversals i específiques

... les competències (transversals i específiques) vinculades a cada una de les ...d'aquestes competències i el retorn personalitzat que s'ofereix als ...per competències, hem dissenyat rúbriques ...

9

Les competències transversals al grau en Llengua i Literatura Catalanes de la UOC : guies de formació i avaluació, setembre 2012

Les competències transversals al grau en Llengua i Literatura Catalanes de la UOC : guies de formació i avaluació, setembre 2012

... Expressió escrita Per tal d’assolir plenament i adequadament la competència sobre expressió escrita, el treball es desenvolupa al llarg de tot el pla d’estudis, d'acord amb la distribuci[r] ...

113

Anàlisi de les competències transversals dels professionals de les TIC en l'àmbit empresarial

Anàlisi de les competències transversals dels professionals de les TIC en l'àmbit empresarial

... d’aquestes competències són més valorades i quines menys, tant des del punt de vista del professional informàtic, com dels Recursos Humans (RRHH) o de les direccions ...aquestes competències més valorades ...

75

Catàleg de competències genèriques de la UOC: una primera aproximació

Catàleg de competències genèriques de la UOC: una primera aproximació

... de competències constitueix el conjunt de competències genèriques susceptibles d’incorporació als diferents programes en oferta, podent esdevenir una part d’aquestes competències, competències ...

25

Anàlisi de les competències comunicatives transversals dels graus d'enginyeria informàtica, enginyeria de telecomunicació i multimèdia a l'estat espanyol

Anàlisi de les competències comunicatives transversals dels graus d'enginyeria informàtica, enginyeria de telecomunicació i multimèdia a l'estat espanyol

... les competències d’interès sembla clar que hi ha una tendència a desplaçar l’ensenyament o aprenentatge d’aquestes competències als dos darrers semestres de la ...les competències als darrers ...

105

projecte shakeekl

projecte shakeekl

... Competències transversals: responsabilitat, organització en el treball, comunicació, tre- ball en equip, habilitats professionals... Formació de base: - Vocabulari propi d’ofici[r] ...

16

Gerència de Medi Ambient : modificació de la denominació i descripció de les seves funcions [2007]

Gerència de Medi Ambient : modificació de la denominació i descripció de les seves funcions [2007]

... Realitzar les accions necessàries per garantir el con- trol de qualitat dels serveis de manteniment prestats per les contractes externes, l'acompliment dels seus programes, la resposta operativa de les incidències i les ...

5

Treball de camp per a l'estudi dels òrgans de participació i de govern : districtes de Sant Andreu

Treball de camp per a l'estudi dels òrgans de participació i de govern : districtes de Sant Andreu

... Sí, hi ha espais transversals de treball conjunt on es coordina l'activitat d'aquest òrgan amb altres òrgans de participació però es considera que aquests espais no funcionen correctamen[r] ...

165

Móndonesbcn : les dones transformen Barcelona. Núm. 3, tardor 2010

Móndonesbcn : les dones transformen Barcelona. Núm. 3, tardor 2010

... “Ciutadanes del món, veïnes del barri” tracta diferents temàtiques transversals: la promoció de la participació de les dones en els diferents àmbits de la vida pública de la ciutat; la p[r] ...

8

Competències TIC i treball en equip en entorns virtuals

Competències TIC i treball en equip en entorns virtuals

... discusión que les lleve a concretar el tema que hay que trabajar. Para ayudar a este proceso, los estudiantes deben buscar información en Internet, utilizando los diversos recursos qu[r] ...

12

Competències TIC a Informació i Documentació, febrer 2009

Competències TIC a Informació i Documentació, febrer 2009

... Blogosfera Comunitat global d'usuaris i continguts que s'articulen en xarxa sobre el conjunt de webs que utilitzen el format blog i els seus mecanismes i opcions de comunicació i interac[r] ...

10

Pla d'Habitatge de Barcelona 2008-2016 : document de síntesi

Pla d'Habitatge de Barcelona 2008-2016 : document de síntesi

... PROGRAMES ESPECÍFICS TRANSVERSALS ... Atenció a persones sense sostre ... Atenció a persones amb alta vulnerabilitat econòmica i social ... Emergències socials ... Rehabilitació del parc[r] ...

52

L’autoestima i la motivació docent com a eixos transversals de l’educació inclusiva

L’autoestima i la motivació docent com a eixos transversals de l’educació inclusiva

... A l’hora d’entrar a l’aula, el docent és el principal responsable de les conductes que es portaran a terme, és el qui parla de valors, el qui manifesta actituds, el qui planifica i proposa les activitats; en definitiva, ...

67

Memòria d'activitat 2010

Memòria d'activitat 2010

... Programa de Desenvolupament Professional Docent en Línia iniciat el 2010. Adreçat al professorat de la UOC, s’orienta a l’adquisició de competències bàsiques i avançades en estratègies docents en e-learning. ...

17

Perfil i competències de l'analista d'informació en l'àmbit de la seguretat pública

Perfil i competències de l'analista d'informació en l'àmbit de la seguretat pública

... seves competències professionals i per la capacitat d'adaptació que ha demostrat per evolucionar al mateix ritme que ho fa el món de la informació i les tecnologies sobre les quals se suporten la informació i la ...

20

El procés d'introducció de la gestió per competències al Consorci de Biblioteques de Barcelona

El procés d'introducció de la gestió per competències al Consorci de Biblioteques de Barcelona

... per competències s’ha iniciat amb l’adaptació del sistema de selecció i provisió de llocs de treball, sistema que és crític en qualsevol organització, però encara més en el cas d’una organització en creixement com ...

79

Show all 125 documents...