Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves

Top PDF Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves:

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2020 : convocatòria i bases

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2020 : convocatòria i bases

D’acord amb la normativa de protecció de dades, les dades personals dels i les participants seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i activitats informatives”) amb la finalitat de participar en el CONCURS DE CARTELLS DELS FESTIVALS PER A JOVES 2020 i gestionar la tramesa d’informació regular sobre l’activitat, legitimada en base al seu consentiment. Tret d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercers.

7 Lee mas

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2018 : convocatòria i bases

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2018 : convocatòria i bases

Aquests premis els hi són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la mateixa, la Normativa General de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per Acord del Plenari Municipal de 17 de desembre de 2010 i allò que al respecte disposin les corresponents Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona.

5 Lee mas

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2019 : convocatòria i bases

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2019 : convocatòria i bases

S’estableix un termini màxim de 30 dies naturals, a partir del dia següent de l’acte de la publicació dels premis, perquè les persones premiades lliurin a l’organització la informació requerida a fi de què puguin cobrar els premis atorgats. En cas de no rebre aquesta documentació en el termini establert, quedarà sense efecte el pagament de l’import del premi.

6 Lee mas

Les mudes lingüístiques dels joves catalans

Les mudes lingüístiques dels joves catalans

Bm: cada dia · bueno jo a la uni una de les meves millors amigues de la universitat és brasilenya i amb ella ella em parla castellà i jo li parlo català sempre[!] i llavors la gent s’estranya molt quan ho veu però és que jo estic més còmoda així i ella està més còmoda així · i no hi ha cap problema · és que si no estic tot el rato preocupant-me per si estic dient les coses bé o si m’expresso malament i per això a la universitat cada dia que estic allà hi ha molta gent que parla castellà · i llavors vale sí que pots parlar castellà amb gent que no t’entén però · llavors jo cada dia a la universitat sobretot el primer any era tot el rato pensar això “parlo castellà? parlo català? què parlo?” […] ara ja no · noo[!] si et poses d’acord amb l’altra persona ja no · estressa quan l’altra persona no ho sap · clar[!] i llavors has de dir · hi ha d’haver un moment d’acord de dir “vale” · llavors els moments en què no no et coneixen i llavors · aviam que hi ha moments que jo faig l’esforç de canviar però és que de vegades penso: mira si no m’entens què vols que t’hi digui? perquè no canvies tu que també parles cat- o sigui la gent que sé que no el parla jo faig l’esforç no m’importa en absolut
Mostrar más

11 Lee mas

22è Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-Sec 2019 : convocatòria i bases

22è Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-Sec 2019 : convocatòria i bases

El veredicte del concurs es farà públic durant la primera quinzena de juny de 2019. Les obres no premiades estaran a disposició dels seus autors o autores del 2 de setembre al 5 d'octubre, al Centre Cultural Albareda, de dilluns a divendres de 9.15 a 13.45 hores i de 16.15 a 21.45 hores; i dissabtes de 16.15 a 21.45 hores. Un cop finalitzat aquest termini els cartells no es podran recuperar.

7 Lee mas

07 BCN informa. Núm. 11 (2007)

07 BCN informa. Núm. 11 (2007)

Durant l’any 2006 s’han recollit un total de 6.375,84 euros, de les quotes dels socis i sòcies, més altres donacions i descomptant les despeses mínimes. L’Èlia Díez aclareix que part de la recaptació de les màquines de vending de cafè i de suc de taronja de l’ASPB es destinen al ZerosetBCN. Aquest any ja no hi ha despeses ni de correu ni de manteniment, però n’hi ha hagut d’altres (de les transferències de les donacions del 2005 i la despesa d’embargament per una multa d’hisen- da). S’explica que hi va haver una multa d’hisenda per un error al complimentar l’exempció de l’im- post de societats. L’import de la multa va ser assumit per un soci anònim. En resum:
Mostrar más

10 Lee mas

Barcelona impulsa un Pla Extraordinari d’activitats d’estiu per a infants i adolescents per fer front a l’impacte de la Covid-19

Barcelona impulsa un Pla Extraordinari d’activitats d’estiu per a infants i adolescents per fer front a l’impacte de la Covid-19

Es tracta dels casals Baobab per promoure educació en el lleure en els barris on no hi ha oferta, i que compta amb joves dels barris per al suport al monitoratge, així com altres casals d’estiu que s’estan organitzant en col·laboració amb entitats d’aquests territoris i que es faran per primera vegada i per als quals es treballa barri a barri detectant els millors projectes per impulsar aquestes activitats, programes d’activitats per dinamitzar diferents espais públics durant tot l’estiu, o activitats per a la petita infància similars als Espais Educatius per tal d’acompanyar i orientar les famílies participants. També s’organitzaran programes d’activitats en equipaments com biblioteques i centres cívics.
Mostrar más

7 Lee mas

Realització d'activitats i serveis en diferents àmbits temàtics 2006 : convocatòria i bases

Realització d'activitats i serveis en diferents àmbits temàtics 2006 : convocatòria i bases

La competència per a l'autorització, la dis- posició i l'obligació de les corresponents des- peses la delega l'alcalde, a la ciutat, en el/la gerent de Serveis Generals, el/la gerent del Sector de Serveis Personals, el/la gerent del Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient i en els/les deu gerents de districte, per a les sub- vencions atorgades a cadascuna de les seves corresponents comissions. Quant a l'Institut de Cultura de Barcelona i l'Institut Barcelona Esports, aquestes competències seran exerci- des pels òrgans competents d'acord amb els seus estatuts.

10 Lee mas

17è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2019 : convocatòria i bases

17è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2019 : convocatòria i bases

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la presentació de les obres a concurs, s'autoritza al Districte de Sants-Montjuïc i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres, mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participat i/o a la promoció de l'art i la cultura. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
Mostrar más

7 Lee mas

Comencen les activitats d’estiu per a infants i joves en una edició extraordinària marcada per la Covid-19

Comencen les activitats d’estiu per a infants i joves en una edició extraordinària marcada per la Covid-19

2 El Pla compta amb un pressupost de 7.490.000 euros, un 37% més que a l’estiu de 2019. D’aquests pressupost, 2.060.000 es dediquen als barris d’acció prioritària en el marc del Pla de Barris i 400.000 euros a una subvenció extraordinària per entitats de lleure de base voluntària per ajudar-los a organitzar i mantenir les activitats d’estiu. En total s’ofereixen 387.754 places en activitats continuades que requereixen inscripció (casals, campaments, colònies..), és a dir, 40.139 places més que l’any passat. Això és possible, com és tradicional, amb la col·laboració entre l’Ajuntament i el teixit social de la ciutat, en especial de les entitats esportives i de lleure educatiu com ara esplais i caus, així com associacions de famílies, pares i mares de diferents centres escolars.
Mostrar más

5 Lee mas

Formació per a joves emprenedors: #jovesmooc

Formació per a joves emprenedors: #jovesmooc

Aquests protagonistes, amb l’aparició de l’e-learning adopten uns rols ben diferenciats, sobretot en projectes de formació innovadors: l’aprenentatge se centra en l’estudiant, el docent actua com a guia i orientador durant el procés d’aprenentatge; i el contingut és construit pels estudiants de forma individual i/o col·laborativa. És el que s’anomena learn by doing. Són molts els autors que defineixen aquesta metodologia didàctica (que no exclusiva de l’e-learning) i de la que cal destacar la necessitat de cohesió de tots els elements implicats en el procés d’aprenentatge i la planificació que suposa. Duart, Guàrdia i Sagrà (1999) resalten la importància que té la conceptualització d’aquest sistema, en què tots els elements estan entrellaçats de manera que modificar qualsevol aspecte d’algun d’ells implicaria la necessitat d’analitzar-ne la resta per veure com resulten afectats i, si escau, redissenyar-los.
Mostrar más

79 Lee mas

Impuls a la formació professional dual per millorar la formació i l'ocupabilitat dels joves : mesura de govern

Impuls a la formació professional dual per millorar la formació i l'ocupabilitat dels joves : mesura de govern

En l’actual context de grans canvis econòmics i socials, amb unes elevades taxes d’atur juvenil, la Formació Professional (FP) està esdevenint una eina cada vegada més rellevant per tal de promoure una qualificació professional adequada als reptes existents. La FP ha estat i és una educació de qualitat, que ofereix oportunitats de formació a les noves generacions i, a la vegada, proveeix de tècnics qualificats el nou mercat de treball. Per això mateix, la FP juga i ha de jugar un paper determinant en la inserció laboral i professional dels joves.
Mostrar más

8 Lee mas

Geografies adolescents a secundària. Els posicionaments dels fills i filles de famílies d'origen immigrat en els mapes relacionals i culturals articulats en l'àmbit escolar

Geografies adolescents a secundària. Els posicionaments dels fills i filles de famílies d'origen immigrat en els mapes relacionals i culturals articulats en l'àmbit escolar

No és aquest darrer el cas de la diada Nadia i Natalia. La Nadia és una noia marroquina que s’instal·là al municipi tres anys enrera procedent de Tànger, i va ser matriculada al darrer curs de primària a la mateixa escola d’on venen la majoria dels seus actuals companys de classe, entre ells la Natalia. Parlarem més en deteniment del cas de la Nadia en el pròxim capítol, però sí ens interessa destacar ara la seva centralitat global dins la xarxa-classe. Si bé no disposa d’un veïnat extens, sí ocupa una posició relacional estratègica quant a les seves possibilitats d’intermediació (amb una de les nbetweenness més importants del grup-classe, del 24,7%) i situació de proximitat a la resta d’individus i grups de la classe (una nclosenness del 43,9%). Aquesta posició relacional privilegiada li ve dels seus lligams amb les noies jutjades “més madures” de l’agrupament 2, la Jessy i la Cristina, i amb el conjunt de relacions que obre el seu vincle amb el Fabián. Altrament dit, és una noia amb pocs amics a classe, però sense cap enemic. Es considera a si mateixa (igual com la considera la resta dels seus companys d’aula) com la noia més responsable i estudiosa de la classe, la més disciplinada i la preferida de professors i professores. Ha estat escollida delegada de classe. És sens dubte la Nadia qui du el pes de la seva relació amb la Natalia; en altres paraules, qui incorpora als seus cercles de relació, dins i fora de classe, la presència de la Natalia. La pròpia Nadia avalua la importància d’assolir un bon nivell de sociabilitat. D’aquí la seva aposta relacional: “(…) yo no me iba a quedar como la mayoría de chicas que vienen nuevas, que se quedan mirando. Yo me metía como si fuera una de ellas (…). Yo decidí hacerlo así, si no me hubiera quedado sola”.
Mostrar más

403 Lee mas

Concurs per a l'ornamentació nadalenca d'aparadors dels establiments comercials de diferents barris de la ciutat 2018 : bases

Concurs per a l'ornamentació nadalenca d'aparadors dels establiments comercials de diferents barris de la ciutat 2018 : bases

Poden participar persones físiques i persones jurídiques legalment constituïdes que siguin propietàries, arrendatàries, posseïdores d’algun títol jurídic sobre el local o la parada de mercat on exerceixen la seva activitat comercial. Poden també participar persones empleades en l’establiment comercial que ocupi el local sempre i quan comptin amb l’autorització per escrit de la persona física o jurídica titular de l’establiment.

6 Lee mas

9è Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina 2019 : convocatòria i bases

9è Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina 2019 : convocatòria i bases

El lliurament dels originals es farà a la Unió d’Entitats de la Marina (c. de la Mare de Déu de Port, 363, local. Parc de Can Sabaté), de dilluns a dijous de 10 a 14 hores, o al Registre de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sants-Montjuïc (c. Creu Coberta, 104) en l’horari següent: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8.30 a 14.30 hores, i dijous de 8.30 a 18.30 hores. Format de les obres:

5 Lee mas

16è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2018 : convocatòria i bases

16è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2018 : convocatòria i bases

L'actuació del jurat estarà subjecta als criteris de valoració establerts en les bases del concurs, i en tot allò que no hi estigui previst, ajustarà la seva actuació al que disposa la normativa de règim local en relació als òrgans col·legiats. El Jurat serà l’únic òrgan competent per a resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir de l’execució del concurs, i la seva decisió serà inapel·lable.

5 Lee mas

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

La participació és oberta tant a professionals com a artistes novells de qualsevol edat, tenint en compte que en cas de tractar-se d’un o d’una menor d'edat, serà necessari afegir a les dades de l'autor o l’autora (en sobre a part de l'original amb pseudònim), les dades d'un tutor o tutora. El participant s’haurà de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir cap deute amb l’Ajuntament de Barcelona.

6 Lee mas

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

L'actuació del jurat estarà subjecta als criteris de valoració establerts en les bases del concurs, i en tot allò que no hi estigui previst, ajustarà la seva actuació al que disposa la normativa de règim local en relació als òrgans col·legiats. El Jurat serà l’únic òrgan competent per a resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir de l’execució del concurs, i la seva decisió serà inapel·lable.

8 Lee mas

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

El cartell que sigui seleccionat com a guanyador de la present edició del concurs serà premiat amb 1.530 € bruts. D’altra banda, l’obra s’utilitzarà per il·lustrar els diferents elements de difusió de la Festa Major de Sants. El guanyador o guanyadora es compromet a fer les adaptacions necessàries per als diferents suports de comunicació.

6 Lee mas

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la presentació de les obres a concurs, s'autoritza al Districte de Sants-Montjuïc i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres, mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participat i/o a la promoció de l'art i la cultura. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
Mostrar más

5 Lee mas

Show all 10000 documents...