condicions de l'ensenyament

Top PDF condicions de l'ensenyament:

Ensenyament de l'Església a la ciutat de Barcelona: directori estadístic, L'

Ensenyament de l'Església a la ciutat de Barcelona: directori estadístic, L'

El Raval ha tingut dos moments clarament diferenciats: abans i després de l’Exclaustració de 1835. Fins llavors, la zona havia estat escassament urbanitzada i posseïa les condicions idònies per ubicar qualsevol tipus de casa religiosa: amplitud, tranquilitat, i escassa distància respecte a la ciutat. Així, diverses Ordes van decidir establir-se directament al Raval; però totes, sense excepció, el van escollir per obrir els seus Col·legis-Convent. Destaquen els Jesuïtes, que van obrir la primera casa d’ensenyament a càrrec d’una comunitat religiosa masculina a la ciutat (1553). Els Col·legis-Convent van deixar de sorgir en 1675, i com no es van fundar de nous a cap altra zona de la ciutat pot dir-se que les necessitats del moment quedaven prou cobertes, i que el deturament no es devia a una pèrdua de qualitat de la zona.
Mostrar más

665 Lee mas

Religió, llengua i ensenyament en la premsa tortosina en català (1900-1936)

Religió, llengua i ensenyament en la premsa tortosina en català (1900-1936)

El 1903 en LVC ja es va parlar dels projectes d’Escoles Catalanes, amb pedagogia pròpia, llibres de text i mestres que s’expressessin en llengua catala- na, i també d’escoles rurals i d’ambulants. La idea era començar la implantació del sistema a Barcelona, amb la formació de mestres catalans que s’havien d’es- campar posteriorment a les escoles públiques arreu de Catalunya, tot comple- tant aquesta iniciativa amb comissions ambulants per donar-hi conferències. El nou projecte de reformar les escoles normals de l’Estat, però, pretenia cen- tralitzar les escoles superiors de magisteri a Madrid, amb la qual cosa s’aconse- guiria que els professors de les normals, els inspectors provincials i els mestres d’escoles pràctiques foren tots d’origen castellà. Per aquest motiu, es va tirar endavant el projecte d’una escola de mestres a Barcelona, que havia de reunir les quatre condicions de «moderna, nacional, eficaç i barata».
Mostrar más

17 Lee mas

Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l Ajuntament de Manlleu per als anys

Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l Ajuntament de Manlleu per als anys

els quals tenen lloc. Per a les altres proves i exàmens de titulacions oficials en centres oficials, el temps indispensable per al desplaçament i la seva celebració. El centre convocant haurà de ser oficial, entenent que tenen aquest caràcter els que imparteixen ensenyament que dóna accés a l'expedició d'un diploma per part de l'Administració educativa competent. Tindran la consideració d’exàmens finals aquells que suposin la finalització d’ un crèdit. Per a les proves o exàmens en centres oficials que no tinguin el caràcter de finals, eliminatoris o definitius, el gaudiment d'aquest permís per al temps indispensable de realitzar la prova serà de flexibilitat horària i tindrà caràcter de no retribuït. Per tant, s’haurà de recuperar el temps destinat a aquest aspecte si es vol gaudir durant la jornada laboral.
Mostrar más

10 Lee mas

Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida. 2017-2018

Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida. 2017-2018

Les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) és una operació d’estadística experimental que s’emmarca en l’actuació estadística “Estimació territorial de l’Enquesta de condicions de vida”, reconeguda en el Pla Estadístic de Catalunya 2017-2020. Aquesta nova font de dades pren el relleu de la que fins ara havia estat la referent en l’àmbit metropolità, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de població (ECVHP) 7 , també coneguda com l’Enquesta Metropolitana.

16 Lee mas

Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida. 2016-2017

Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida. 2016-2017

Les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) constitueixen actualment la font de dades de referència en matèria d’ingressos i de condicions de vida per l’àmbit metropolità de Barcelona. Aquesta nova font de dades substitueix, per tant, la que fins ara havia estat la referent en aquest àmbit territorial, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de població (ECVHP), també coneguda com l’”Enquesta Metropolitana” 6 .

18 Lee mas

Dictamen sobre les condicions de  vida de la gent gran de Barcelona

Dictamen sobre les condicions de vida de la gent gran de Barcelona

L’any 2006, en reunió mantinguda per la presidenta del CESB i el tinent d’alcalde, senyor Josep Cuervo, es va sol·licitar l’elaborició d’un dictamen sobre les condicions d[r]

16 Lee mas

Acords condicions de treball Localret : 2009-2011

Acords condicions de treball Localret : 2009-2011

ATÈS que l’article 30 de l’Acord sobre condicions de treball pel personal laboral del Consorci de Localret, estableix que: “En cas d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna, accident no laboral, accident laboral o malaltia professional degudament autoritzada per la Seguretat Social o la mútua i acreditada amb la presentació dels comunicats oficials de baixa o confirmació, el Consorci abonarà als treballadors compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord sobre condicions de treball el 100% dels salari real durant el període de baixa i fins el termini màxim legalment establert per estar en la situació d’incapacitat temporal”.
Mostrar más

29 Lee mas

Equacions de difusió amb condicions de contorn no lineals

Equacions de difusió amb condicions de contorn no lineals

Motivats per aquest problema amb condicions de contorn de Neumann homog`enies, presentem en aquesta mem`oria una contribuci´ o a l’estudi de solucions d’equilibri estables no constants per a una equaci´o de difusi´o amb condicions de contorn de Neumann no lineals. El problema que considerarem ´es el seg¨ uent:

152 Lee mas

Estudi i optimització de les condicions de procés thermosol

Estudi i optimització de les condicions de procés thermosol

Per tal de determinar les condicions de procés més òptimes pel sistema, s’han preparat banys de tintura del colorant Dianix Scalet SE-3G a una concentració de 5 g/l. S’ha establert que les temperatures del procés de thermosolat a estudiar són 170, 180, 190, 200 i 210ºC i els temps del procés de 28, 43, 58, 73 i 86 s, per a cada una de les temperatures. La justificació de l’elecció d’aquestes condicions és perquè, en estudis previs realitzats en el grup de recerca, s’han trobat que aquestes són dins dels rangs de temperatura i temps per a obtenir resultats acceptables. Un paràmetre important a tenir en compte i que influeix en el resultat del procés de tintura per thermosol, és la concentració de colorant en el bany de tintura. Per avaluar-ho, es preparen banys de tintura a concentracions les de 5 i 10 g/l de colorant. Davant de la impossibilitat de realitzar un estudi complet d’aquest factor per a totes les temperatures i temps de procés proposats, s’ha decidit avaluar aquest paràmetre en les mostres que es thermosolaran a 180ºC a 28, 43, 58, 73 s. Remarcar que aquest apartat es veurà en futures millores, ja que no és el cas principal de l’estudi.
Mostrar más

117 Lee mas

TEMARI DEL COS DE PROFESSORS D ENSENYAMENT SECUNDARI INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

TEMARI DEL COS DE PROFESSORS D ENSENYAMENT SECUNDARI INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

Desenvolupament social de zero a sis anys: etapes, característiques, moments més significatius.. Processos mentals, afectius i conductuals en la socialització.[r]

6 Lee mas

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS PER CONTRACTAR

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS PER CONTRACTAR

6.- Que el licitador accepta que la presentació a la present licitació, comporta l’acceptació incondicional del contingut de la documentació que forma part de la present licitació, tant pel que fa als plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, com pel que fa al projecte annexos i resta de documentació que reverteix caràcter contractual; comprometent-se en cas de resultar adjudicatari, a signar-lo de conformitat i executar- lo en les condicions establertes.

7 Lee mas

Efectes de l'aplicació del tractament Aqua 4D en el desenvolupament del cultiu de tomàquet (Solanum lycopersicum L  var Cid) sota condicions d'hivernacle

Efectes de l'aplicació del tractament Aqua 4D en el desenvolupament del cultiu de tomàquet (Solanum lycopersicum L var Cid) sota condicions d'hivernacle

L’eficiència amb l’ús de l’aigua (EUA) es va determinar a escala foliar i a nivell de planta sencera. L’EUA a nivell foliar es va calcular a dos nivells. En primer lloc l'eficiència de la transpiració (fotosíntesis/transpiració), la qual depèn de la planta i de les condicions ambientals, de manera que un mateix grau d'obertura estomàtica pot traduir-se en una taxa de transpiració molt diferent si la humitat ambiental varia. En segon lloc l'eficiència intrínseca en l'ús de l'aigua (fotosíntesis/conductància estomàtica), la qual es basa en la capacitat del full per regular la fotosíntesi i la conductància estomàtica, i que són independents de les condicions atmosfèriques en el moment de la mesura (Medrano et al., 2007). D'altra banda tenim l’eficiència en l’ús de l’aigua a nivell de planta sencera, la qual se pot estimar a partir de la biomassa de la planta o de la producció d’aquesta. Per fer-ho s’ha de tenir en compte l’aigua gastada per planta, per tant la manera de calcular-ho es dividint la biomassa de la planta o la producció d’aquesta per l’aigua gastada per la planta (biomassa (g)/aigua gastada (L) o producció (kg)/aigua gastada (L)).
Mostrar más

35 Lee mas

Conseqüències de crèixer i madurar en condicions de dificultat social

Conseqüències de crèixer i madurar en condicions de dificultat social

c) Domini o submissió en les relacions interpersonals : En un entorn violent, tot és violent. Per tant, aquells interns que per capacitat de lideratge, per ser més forts físicament, perquè no tenen res a perdre, o per qualsevol altre causa, éstan en condicions de dominar als altres, ho farán sens dubte. D’altra banda, com que la institució penitenciària rarament té la capacitat per a guarantir la seguretat de l’intern, els joves es veuen obligats a agrupar-se tant si és per defendre’s com per a dominar. D’aquesta forma, es configuren les relacions de poder a l’interior de la presó.
Mostrar más

78 Lee mas

Aproximació a un ensenyament de la literatura (nord) catalana: l’oralitat en Jordi Pere Cerdà

Aproximació a un ensenyament de la literatura (nord) catalana: l’oralitat en Jordi Pere Cerdà

65 la seua cultura llibresca francesa i a la seua cultura oral catalana pròpia de l’Alta Cerdanya. Aquest treball sobre si mateix li ha permès de desenvolupar una formació intel·lectual i una mirada estètica que acabarà projectant, per mitjà de la creació literària, sobre el seu entorn cultural més immediat, la Cerdanya, font inesgotable d’emocions i imaginació per a l’autor. Així, les notes biogràfiques que hem aportat sobre el poeta de Sallagosa considerem que poden servir per plantejar hipòtesis de treball a l’hora d’enfocar un estudi de literatura catalana a la Catalunya del Nord que, com també el recorregut de Cerdà, puga ser crític, creatiu i en interacció directa amb el seu entorn. En síntesi, proposem un ensenyament que siga part de la vida mateixa, tal com Cerdà establí un «compromís biològic» amb el conreu d’una paraula poètica que poua en el passat per projectar-la en el futur:
Mostrar más

10 Lee mas

Excm. Ajuntament de Sagunt DEPARTAMENT D ENSENYAMENT Gabinet Psicopedagògic Municipal

Excm. Ajuntament de Sagunt DEPARTAMENT D ENSENYAMENT Gabinet Psicopedagògic Municipal

(Comportamientos no verbales sugeridos: contacto ocular, gestos de manos.) TU: Necesito papel para una caja de esta longitud y de esta amplitud. (Comportamientos no verbales suge[r]

10 Lee mas

Excm. Ajuntament de Sagunt DEPARTAMENT D ENSENYAMENT Gabinet Psicopedagògic Municipal

Excm. Ajuntament de Sagunt DEPARTAMENT D ENSENYAMENT Gabinet Psicopedagògic Municipal

En segundo lugar, cuando pedís las cosas de esta manera, vuestro amigo sabe exactamente lo que queréis y lo importante que es para vosotros el favor2. ¿Puede alguno de vosotros p[r]

5 Lee mas

Millora de les condicions de confort de la construcció tradicional de Senegal

Millora de les condicions de confort de la construcció tradicional de Senegal

Començant pels tutors del projecte Antoni Caballero i Mestres i Licinio Alfaro, continuant per altre personal docent de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) com en Toni Fonseca, qui també ha tutoritzat el projecte encara que de manera no oficial, o Alfonso Godoy, entre d’altres; l’ Institut Jane Goodall Espanya en general, i cadascun dels voluntaris desplaçats a Senegal en particular, mentre treballava des de Barcelona i mentre treballava des de l’estació biològica a Dindéfélo, així com desenes de particulars espanyols i especialment senegalesos que han volgut col·laborar prestant la seva ajuda i testimonis.
Mostrar más

354 Lee mas

Funció del peròxid d'hidrogen en l'aclimatació de "Cistus albidus" L. al dèficit hídric en condicions de camp. Relació estrès hídric-estrès oxidatiu

Funció del peròxid d'hidrogen en l'aclimatació de "Cistus albidus" L. al dèficit hídric en condicions de camp. Relació estrès hídric-estrès oxidatiu

Dins les plantes resistents a un estrès o ambient estressant, o que viuen en un ambient amb un estrès estacional hi ha plantes adaptades a aquest estrès, i plantes que s’aclimaten a l’anomenat estrès. La diferència entre adaptació i aclimatació és subtil però molt important en la comprensió de les respostes de les plantes a l’estrès. L’adaptació es refereix al genotip de les plantes, als caràcters hereditaris que han fet que aquesta planta sigui capaç de sobreviure en condicions adverses, generalment l’adaptació a un estrès està molt relacionada amb la tolerància a aquest estrès. L’aclimatació, en canvi, fa més referència al fenotip, que pot tenir origen genotípic o ambiental. Dit d’una altra manera, són canvis que la planta presenta quan està sotmesa a un estrès, ja sigui funcional o estructural (Bray 2000). Aquests canvis no són hereditaris però poden persistir en la planta (resistència adquirida), tot i que hi ha plantes adaptades a un estrès que presenten mecanismes d’aclimatació per resistir-lo.
Mostrar más

175 Lee mas

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC PER A L ORGANITZACIÓ DELS ACTES DEL PROGRAMA PETITS TALENTS CIENTÍFICS.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC PER A L ORGANITZACIÓ DELS ACTES DEL PROGRAMA PETITS TALENTS CIENTÍFICS.

Per altra banda, també ha d’elaborar un reportatge fotogràfic i de vídeo dels diferents actes del programa per lliurar-lo als centres participants de Petits Talents Científics i [r]

8 Lee mas

Ensenyament i aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua (L1)

Ensenyament i aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua (L1)

És a dir, igual que autors com Fernández-Rufete 2015, Cassany 1989, Díaz 2010 ; 2012 o Teruel 1993, entre d’altres, es rebutgen en aquest treball les activitats pròpies de la metodologia[r]

48 Lee mas

Show all 10000 documents...