condicions de treball

Top PDF condicions de treball:

Acords condicions de treball Localret : 2009-2011

Acords condicions de treball Localret : 2009-2011

En cas d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna, accident no laboral, accident laboral o malaltia professional degudament autoritzada per la Seguretat Social o la mútua i acreditada amb la presentació dels comunicats oficials de baixa o confirmació, el Consorci abonarà als treballadors compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord sobre condicions de treball el 100% dels salari real durant el període de baixa i fins el termini màxim legalment establert per estar en la situació d’incapacitat temporal. Art. 31. Indemnització per mort, incapacitat permanent, total, absoluta i gran invalidesa. El Consorci subscriurà una pòlissa d’assegurança que contempli els riscos de mort per accident de treball, defunció per causa natural o accident no laboral, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa derivades d’accident de treball i malaltia professional.
Mostrar más

29 Lee mas

Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, sobre la constitució i funcionament de les borses de treball [2012]

Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, sobre la constitució i funcionament de les borses de treball [2012]

En el moment en què es disposi del suport informàtic adient es constituirà un sistema d’inscripció en la cartera de treball per a formar part de la selecció per a les borses de treball de l’Ajuntament de Barcelona, organismes autònoms i ens instrumentals adherits l’acord de condicions de treball. D’acord amb el Decret d’Alcaldia de 30 de desembre de 2009, la inscripció es realitzarà pels mitjans telemàtics institucionals de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el model que es troba disponible en el mateix mitjà (www.bcn.cat). La inscripció efectuada per mitjans telemàtics es considerarà presentada davant l’administració. En el model d’inscripció s’han de formalitzar, per part de les persones interessades, la declaració de reunir els requisits generals referits a les dades personals (edat, nacionalitat i altres específics) i curriculars (titulació, coneixements de català i altres que es puguin regular com a requisits). Un cop complimentada la inscripció, els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la selecció. En el mateix acte de la inscripció s’ha d’omplir el model de currículum.
Mostrar más

7 Lee mas

Aproximació a les condicions de treball dels professionals del tercer sector que intervenen amb persones d'origen estranger a Catalunya

Aproximació a les condicions de treball dels professionals del tercer sector que intervenen amb persones d'origen estranger a Catalunya

Al següent subapartat, dedicat a la intervenció social amb persones d'origen estranger, aprofundiré en el primer factor, i pel que fa als altres dos s'aportaran dades que ajudin a contextualitzar la situació del sector a Catalunya. Segons la Federación de Mujeres Progresistas (2011, p.13), les entitats de menor mida mostren majors indicadors de precarietat, en tenir una major dependència de subvencions per al seu funcionament, fet que pot comportar inestabilitat, incertesa i condicions de treball insuficients -retards en el salari o impagaments, desconeixement de si el contracte laboral serà renovat o no, impossibilitat de planificar projectes professionals i vitals a llarg termini...-; mentre que les entitats més grans asseguren una major estabilitat i protecció dels i les treballadores -convenis propis, estabilitat financera garantida, representació sindical, etc.-. Segons la Confederació Empresarial del Tercer Sector a Catalunya (2019, p.24), el increment més gran en la contractació del sector a Catalunya entre 2016 i 2017 va donar-se en les entitats de menor mida -entre 4 i 9 persones contractades-, amb un augment en la contractació del 4%, mentre que a les de mida mitjana i gran s'ha mantingut o fins i tot disminuït fins a un 2%. Per tant, es pot inferir que aquesta millora en el nombre de persones contractades pot presentar riscos de patir pitjors condicions de treball en concentrar-se majoritàriament a les entitats de menor mida i influint en la possible precarietat global del sector a Catalunya.
Mostrar más

107 Lee mas

Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per als anys 2017-2020

Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per als anys 2017-2020

D’acord amb la present Llei de pressupostos generals de l’Estat de l’any 2018 i en el “II Acord per a la millora de l’ocupació pública i condicions de treball” i en la mesura que les diferents LPGE ho permetin, es tendirà a reduir la temporalitat perquè es situï per sota del 8% al final de la vigència del present acord. De manera complementària, i sempre que sigui acord amb la normativa aplicable en matèria d’ofertes publiques per tal de reduir la temporalitat les places vacants ocupades per funcionaris interins o laborals en règim temporal no fix així com les places vacants pressupostades i no reservades en l’exercici pressupostari de l’esmentada oferta, s’inclouran en l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què es produís el nomenament o, com a màxim, en la següent, tret que s’amortitzin. No es pot amortitzar ni modificar cap plaça ofertada fins a la resolució de les convocatòries d'oferta d'ocupació.
Mostrar más

75 Lee mas

Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona: 2008-2011

Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona: 2008-2011

Vist l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona (personal funcionari i laboral, guàrdia urbana i serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament), subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 28 d’abril de 2009, i d’acord amb el que disposen l’article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en relació amb el que estableix la disposició final 1.2 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de rees- tructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d’aplicació;
Mostrar más

52 Lee mas

Gaseta municipal de Barcelona. Any 088, núm. 22 extraordinari (18 jul. 2001) : Acord de condicions de treball per al personal funcionari 2000-2003. Conveni col·lectiu de condicions de treball per al personal laboral 2000-2003

Gaseta municipal de Barcelona. Any 088, núm. 22 extraordinari (18 jul. 2001) : Acord de condicions de treball per al personal funcionari 2000-2003. Conveni col·lectiu de condicions de treball per al personal laboral 2000-2003

Malgrat això, l’accés a determinades categories professionals podrà fer-se mitjançant procediments especials de promoció que es desenvoluparan en convocatòries independents separades de les d’in- grés quan pel seu volum així es justifiqui. El sistema a utilitzar serà el concurs-oposició i en la fase concursal es valorarà, entre d’altres, els mèrits relacionats amb la carrera administrativa i llocs de treball ocupats, el nivell de formació i l’antiguitat; en la fase d’oposició els exercicis s’adequaran a les exigències professio- nals de la categoria objecte de la convocatòria, i s’eli- minarà el temari administratiu d’aplicació comuna als processos selectius ordinaris. Els expedients de no- menaments derivats d’aquestes promocions es com- pletaran en un termini no superior a tres mesos a comptar des de la publicació de la llista definitiva de seleccionats pel tribunal.
Mostrar más

44 Lee mas

Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona : 2008-2011 [versió no oficial]

Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona : 2008-2011 [versió no oficial]

1.Tècnic Auxiliar de Sanitat (Grup C.1): Col·labora amb els tècnics superiors i mitjans en les especialitats i feines següents: laboratori, radiodiagnòstic, medicina nuclear, anatomia patològica, logopèdia, audiologia, pròtesi dental, infermeria, radioteràpia, estadística i enquestes epidemiològiques, inspecció sanitària d’habitatges i locals, reconeixement de carn i d’animals, vigilància del sacrifici de l’escorxador, control de la salubritat d’aliments alterables, vigilància de les condicions sanitàries d’establiments, magatzems i cambres d’alimentació i funcions similars o anàlogues que es puguin atribuir a l’esmentada categoria.
Mostrar más

57 Lee mas

Taules Retributives de l'Ajuntament i els ens adherits al seu acord de condicions de treball [2016]

Taules Retributives de l'Ajuntament i els ens adherits al seu acord de condicions de treball [2016]

j) Experiència professional: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball ocupades per personal amb una antiguitat de cinc anys al Grup Municipal en concepte de reconeixement a la trajectòria en la prestació de serveis a l’Ajuntament. Aquest complement no és d’aplicació a les dotacions dels tipus de lloc de Gerència i Direcció, als subtipus de lloc de Tècnic 5 ni als llocs ocupats per categories exclusives de guàrdia urbana i SPEIS.

41 Lee mas

Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per als anys 2017-2020

Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per als anys 2017-2020

El personal laboral en tot cas pot participar en les convocatòries de promoció vertical d’acord amb l’acord de condicions comunes de personal laboral i funcionari en vigor. A l’efecte el personal laboral fix de qualsevol categoria laboral del subgrup de titulació inferior pot optar a la promoció interna a una categoria funcionarial del subgrup immediat superior sempre que compleixi amb els requisits de titulació i resta de requisits establerts a la normativa d’aplicació. Aquesta regulació afecta el personal laboral que va accedir a una categoria equivalent a l’homòloga funcionarial amb anterioritat a 11 de novembre del 2009, data de publicació de la classificació professional a l’article 11 de l’annex de condicions específiques de laboral, que haurà d’haver obtingut la condició de personal laboral fix per la superació dels processos de promoció interna previstos en aquest article o pels processos derivats d’oferta previstos a l’acord de condicions comunes dels/de les empleats/ades públiques municipals El personal laboral temporal de categories declarades a funcionaritzar podran renunciar voluntàriament a la seva relació contractual i podran optar, sense interrupció, a un nomenament com a personal funcionari interí en la categoria que correspongui d’acord amb alguna de les causes d’interinitat establertes a l’article 10.1 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, amb manteniment del reconeixement de l’antiguitat als efectes adients.
Mostrar más

112 Lee mas

Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, sobre la constitució i funcionament de les borses de treball [2016]

Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, sobre la constitució i funcionament de les borses de treball [2016]

Excepcionalment, prèvia informació motivada a la Comissió de seguiment de borses de treball, i quan concorrin raons motivades d’urgència i manca de borsa de treball de la categoria, es pot procedir al nomenament de personal interí o temporal per a una categoria diferent a la d’inscripció inicial en la borsa de treball, sempre que els candidats hagin superat un procés selectiu sense plaça d’igual grup i que reuneixin el requisit de titulació. En tot cas, aquest procés inclourà la valoració de les competències, habilitats i destreses adequades als llocs de treball a ocupar.
Mostrar más

12 Lee mas

Acord de condicions de treball per al personal funcionari 2004-2007. Conveni col·lectiu de condicions de treball per al personal laboral 2004-2007

Acord de condicions de treball per al personal funcionari 2004-2007. Conveni col·lectiu de condicions de treball per al personal laboral 2004-2007

– Tècnic mitjà de Ciències Socials (Grup B). Rè- gim laboral a extingir. Sota orientació, si escau, dels tècnics superiors, els correspon: elabora- ció de programes generals de treball social, jo- ventut i esports; informació general sobre insti- tucions socials juvenils i esportives; estudi de recursos i necessitats en el camp social, juve- nil i esportiu a tots els nivells; assessorament en matèria de problemes socials, juvenils i esportius als òrgans municipals i ciutadans; coordinació i participació en programes inter- disciplinaris de treball social; programació d’actuacions puntuals; tractament directe de problemes socials a nivell personal i familiar; coordinació de les accions concurrents en àm- bits determinats; relació entre les famílies i les institucions en els centres municipals d’assis- tència; organització i direcció de centres o de programes i serveis; animació de grups acollits als centres municipals; connexió entre recursos disponibles i possibles usuaris; informe per a l’admissió als centres municipals d’assistència o per rebre altres ajudes, i supervisió de l’actuació dels tècnics auxiliars i altre personal que en de- pengui, i les funcions similars o anàlogues que es puguin atribuir a l’esmentada categoria. Apartat 4. Faltes i sancions
Mostrar más

48 Lee mas

Ajuts econòmics dels Fons d'Acció Social 2012 : bases

Ajuts econòmics dels Fons d'Acció Social 2012 : bases

5.1 Els sol·licitants han de tenir la condició de personal de l’Ajuntament de Barcelona o de l’àmbit personal d’aplicació de l’Acord de condicions de treball, han d’haver treballat, durant l’any 2012, com a mínim sis mesos a l’Ajuntament o als seus organismes autònoms i altres ens instrumentals adherits a l’Acord i estar en servei actiu en la data de finalització del termini de sol·licituds. Els que reuneixen els requisits anteriors i en aquest període hagin prestat serveis més de sis mesos i menys d’un any només tindran dret a rebre el 50% de les percepcions.
Mostrar más

5 Lee mas

Qualitat de l’ocupació i salut en la població usuària dels serveis socials de la ciutat de Barcelona

Qualitat de l’ocupació i salut en la població usuària dels serveis socials de la ciutat de Barcelona

menysprear-se la influència que sobre el mercat de treball pot tenir la regulació d’unes condicions de treball i ocupació no inferiors a les que frueixen els treballadors públics (o els contractats directament per l’Ajuntament), en les empreses privades que proveeixen béns, serveis o subministraments al mateix. Igualment caldria afavorir en els procediments de licitació les associacions sense ànim de lucre o cooperatives, per tal fer de promoure l’economia social. A més, una vegada realitzada l’adjudicació, caldria controlar l’acompliment dels termes acordats a través d’inspeccions periòdiques mitjançant les quals es confirmi que els treballadors d’aquestes empreses estiguin contractats sota el conveni i categoria que els correspon segons la feina realment realitzada i en els horaris que els correspon. Aquestes clàusules relacionades amb el treball digne en les licitacions són particularment recomanables ja que el capítol salarial és una de les principals partides susceptibles de reduir costos de cara a la consecució del contracte: d’aquesta manera ens podem trobar amb la paradoxa que el sector públic està reforçant indirectament la precarització del mercat laboral.
Mostrar más

101 Lee mas

Indicadors de salut laboral a Barcelona. 2013

Indicadors de salut laboral a Barcelona. 2013

Més de 800.000 persones residents a Barcelona són població activa i per tant estan exposades a condicions d’ocupació i de treball amb efecte potencial sobre la seva salut, immerses en un mercat laboral i unes formes de treballar que s’han modificat substancialment en els últims anys i continuen un ritme de canvi extremadament ràpid. La crisi econòmica que va començar al 2007, a més, ha tingut un impacte extraordinari en el mercat de treball del nostre entorn, en les condicions de treball i conseqüentment, en la salut de la població treballadora.
Mostrar más

29 Lee mas

Radiografies de la situació del dret a l'habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona : informe II

Radiografies de la situació del dret a l'habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona : informe II

7DO L FRP VèH[WUHX GHO SULPHU LQIRUPH d’aquesta sèrie, l’estat de salut i les des- igualtats en salut de la població venen determinades principalment per les con- GLFLRQV I¯VLTXHV L VRFLRHFRQ´PLTXHV GH l’entorn en el qual viuen. En condicions físi- ques s’inclouen aspectes com l’urbanisme, la mobilitat o l’habitatge, i en condicions VRFLRHFRQ´PLTXHV IDFWRUV WDOV FRP OèRFX- pació i les condicions de treball, els serveis públics d’educació i salut o les prestacions SHUGHVRFXSDFLµ%RUUHOO3HUWDQW per millorar la salut de la població i reduir OHVGHVLJXDOWDWVTXHH[LVWHL[HQHQWUHGLIH- rents grups socials (classe social, gènere, HGDW HVWDW PLJUDWRUL «V QHFHVVDUL HQJH- gar polítiques que permetin millorar les condicions de vida de les persones actuant GHVGHGLIHUHQWV¢PELWVQRQRP«VGHVGHOV VHUYHLV VDQLWDULV VLQµ WDPE« GHV GèDOWUHV ¢UHHVKDELWDWJHPRELOLWDWHGXFDFLµHWF (Comissió Per Reduir Les Desigualtats So- FLDOV(Q6DOXW$(VSDQ\D‹VHOTXH HVGHQRPLQDê6DOXWHQ7RWHVOHV3RO¯WLTXHVë /èHYLGªQFLD FLHQW¯ĆFD LQGLFD GRQFV TXH OèKDELWDWJH «V XQ GHOV IDFWRUV TXH GHWHU- minen la salut de les persones, tant el físic FRPHOPHQWDO:+2
Mostrar más

72 Lee mas

Guia operativa d'avaluació de l'acció comunitària

Guia operativa d'avaluació de l'acció comunitària

Trobem l’essència de l’acció comunità- ria en treballar les relacions socials. Les relacions que es donen entre persones, grups, entitats, serveis públics, equi- paments, etcètera. L’acció comunitària persegueix que aquestes relacions es donin, augmentin i s’enforteixin amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de la població. La hipòtesi de canvi que rau a la base de l’acció comunitària com a proposta de treball per a la mi- llora de les condicions de vida estableix una relació directa entre la capacitat de la gent per tenir unes relacions socials sòlides amb el seu entorn i les oportuni- tats que deriven directament d’aquestes relacions: conec més gent amb la qual puc establir relacions de cooperació i d’ajuda mútua; conec i em relaciono amb més gent amb què puc organitzar-me per defensar els meus drets o per pro- veir-me de recursos; conec més i millor les oportunitats que s’ofereixen des dels serveis i els equipaments públics; tinc un ventall de relacions que em fa sentir una persona integrada socialment en el meu entorn, etcètera. No és estrany que les relacions socials esdevinguin un dels objectes principals d’estudi quan par- lem d’avaluar l’acció comunitària, ja que ens interessarà molt saber com funcio- nen aquestes relacions i quines modifi- cacions es produeixen com a resultat de l’acció comunitària que desenvolupem. Doncs bé, la metodologia que permet fer millor aquesta mena d’indagacions és l’anàlisi de xarxes. L’anàlisi de xarxes s’encarrega de mirar “què passa” amb les relacions que s’estableixen entre subjectes, que poden ser persones o col- lectius, individus o institucions. L’objecte d’estudi de l’anàlisi és sempre el conjunt de vincles bilaterals o multilaterals que s’estableixen entre els individus o ac- tors que interaccionen, ja que les xarxes són i es defineixen com a conjunts de relacions que vinculen individus o orga- nitzacions en “grups”. L’anàlisi d’aques- tes xarxes permetrà conèixer no només
Mostrar más

138 Lee mas

Estudi de la regulació redox de Sir2 en S. cerevisiae. Implicació de les glutaredoxines Grx3 i Grx4

Estudi de la regulació redox de Sir2 en S. cerevisiae. Implicació de les glutaredoxines Grx3 i Grx4

Les GRXs ditiòliques de llevat, tan Grx1 com Grx2, presenten el domini CPYC al centre actiu (Luikenhuis et al. 1998). L’expressió d’ambdues proteïnes està induïda per varies condicions d’estrès (Chris M. Grant et al. 2000), les seves seqüències comparteixen un 64% d’identitat i un 85% de similitud i també comparteixen un lloc d’unió al GSH idèntic (W.-F. Li et al. 2010). Pel que fa a l’estructura tridimensional, és molt similar per Grx1 i Grx2, sent del tipus tioredoxina, amb cinc hèlix α que embolcallen a quatre fulles β, tres d’elles antiparal·leles (β1, β3 i β4) i una fulla (β2) paral·lela a l’adjacent β1 (Yu et al. 2008)(W.-F. Li et al. 2010). Tot i això, es creu que les seves funcions no són redundants. Mentre que Grx1 conferiria protecció front l’anió superòxid i els hidroperòxids, Grx2 estaria més especialitzada en la protecció front els hidroperòxids. Tot i que les dues GRXs estan presents al citosol, una fracció de Grx2 més gran també es troba localitzada a la mitocòndria degut a que presenta un inici de traducció alternatiu (José R Pedrajas et al. 2002)(Porras et al. 2006). La isoforma mitocondrial pot quedar-se associada a la membrana mitocondrial externa o pot ser processada i passar a ser una forma soluble de la matriu mitocondrial. Aquest fet podria ser l’explicació per la qual tot i que l’estrès per H 2 O 2 indueix l’expressió de GRX1 i de GRX2 de forma similar, l’estrès osmòtic i per
Mostrar más

395 Lee mas

Enllaç punt a punt per microones de dades multiplexades

Enllaç punt a punt per microones de dades multiplexades

Per un altra banda, l'elecció del tipus de modulació s'ha fet segons criteris de fiabilitat, es a dir, es tracta d'utilitzar una modulació que compleixi amb els criteris de BER donats pel fabricant segons la sensibilitat del receptor ( −75.5 per una BER < 10 per 16QAM). Per tant, s'ha escollit QPSK perquè, tot i que amb 16QAM el nivell de recepció es superior a la sensibilitat del hardware, no es compleixen els criteris de BER ( 2,93 · 10 ) degut als alts nivells de soroll mesurats (−78 ). L'estudi de soroll en banda i senyals interferents s'ha fet en dues etapes diferents. La primera inclou mesures a les pròpies instal·lacions interferents fetes amb un analitzador d'espectre, per determinar la presencia d'harmònics a la banda de treball del radioenllaç. La segona, amb mesures de camp utilitzant les pròpies antenes de l'enllaç. Totes dues han donat resultats negatius i per tant, el radioenllaç es viable. Així mateix, la impossibilitat de dur a terme la implementació física per motius de calendari, ha fet necessari un canvi en la planificació original del projecte. Així, s'ha intentat donar una visió aproximada ―i cal dir-ho, realista― del procés de muntatge i posada en funcionament del radioenllaç en totes les seves etapes, fent especial incís en el muntatge i configuració del hardware i no tant en la seva interconnexió amb els sistemes existents.
Mostrar más

60 Lee mas

Ordenança de condicions de protecció contra incendis [2008]

Ordenança de condicions de protecció contra incendis [2008]

Quan es procedeixi a la sol·licitud de lega- lització d’una activitat iniciada amb anteriori- tat a l’entrada en vigor del Codi tècnic de l’e- dificació que no disposi de la llicència de construcció i ús corresponent per no haver-se sol·licitat en el moment oportú, podrà exigir- se a l’interessat, com a condició prèvia, la realització de les obres necessàries per adap- tar el local o l’establiment a les condicions de protecció d’incendis que es recullen en aquesta Ordenança, el Codi tècnic de l’edifi- cació i el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials, sempre que no es tracti de modificacions estructurals d’impossible o molt difícil execució. Disposició transitòria tercera
Mostrar más

8 Lee mas

Equacions de difusió amb condicions de contorn no lineals

Equacions de difusió amb condicions de contorn no lineals

Motivats per aquest problema amb condicions de contorn de Neumann homog`enies, presentem en aquesta mem`oria una contribuci´ o a l’estudi de solucions d’equilibri estables no constants per a una equaci´o de difusi´o amb condicions de contorn de Neumann no lineals. El problema que considerarem ´es el seg¨ uent:

152 Lee mas

Show all 10000 documents...