Condicions del departament/servei per a la transferència

Top PDF Condicions del departament/servei per a la transferència:

CONDICIONS DEL SERVEI DE CORREU ANDORRA.AD

CONDICIONS DEL SERVEI DE CORREU ANDORRA.AD

d’incompliment de les condicions del servei de correu electrònic per part de l’usuari, pot suspendre o retirar l’ús del servei. 8. OBLIGACIONS DE L’USUARI L’usuari es compromet a utilitzar el servei de conformitat amb la llei, la moral, les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, així com abstenir-se d’utilitzar el servei i/o les demés prestacions amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents condicions, lesius dels drets i interessos de tercers. O de qualsevol forma que puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar els serveis, els equips informàtics d’altres usuaris (hardware i software) així com els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en equips informàtics (hacking), o impedir la normal utilització i gaudiment dels serveis, equips informàtics i documents, arxius i continguts per part dels demés usuaris d’internet.
Mostrar más

6 Lee mas

PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, DEL SERVEI DE NETEJA DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME.

PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, DEL SERVEI DE NETEJA DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME.

el Servei, obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar les seves relacions respecte al Consell Comarcal del Maresme. 11. SUBROGACIÓ DE PERSONAL L’empresa adjudicatària se subrogarà en la posició de l’empresa anterior, d’acord amb la legalitat vigent. Si el personal a suborgar fora insuficient, haurà de contractar aquell que fos necessari per a atendre les seves obligacions i un adequat servei. Tot el personal dependrà exclusivament de l’empresa adjudicatària, i per tant, aquesta tindrà tots els drets i deures inherents a la condició de patró, havent de complir totes les obligacions en matèria laboral i de seguretat social del personal al seu càrrec. En cas d’accident o perjudici de qualsevol gènere ocorregut al personal en ocasió de l’exercici dels seus treballs amb la contracta, l’empresa adjudicatària haurà d’acomplir allò disposat a les normatives vigents sota la seva responsabilitat. S’adjunta a aquest Plec tècnic, com a annex II una relació nominal del personal que actualment depèn de l’empresa que efectua els serveis de neteja.
Mostrar más

10 Lee mas

Condicions específiques de prestació del servei e-set

Condicions específiques de prestació del servei e-set

Signatura, Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, en endavant LOPD, s'informa que les dades i la informació recollides en aquest formulari així com els que s'originin en el seu desenvolupament, són necessàries per a la gestió del Servei i s’incorporen a un fitxer anomenat “usuaris dels serveis del Consorci AOC”, del que és titular i responsable el Director Gerent del Consorci AOC, la finalitat i els usos del qual són la gestió dels serveis prestats pel Consorci AOC així com la gestió de les sol·licituds de serveis i la prestació d’aquests. També podrà ser utilitzat per establir comunicacions sobre les peticions, els actes divulgatius, nous usos, enquestes de satisfacció o altres serveis relacionats directament amb el servei.
Mostrar más

18 Lee mas

Condicions específiques de prestació del servei Validador

Condicions específiques de prestació del servei Validador

c) Validar els certificats i signatures dels documents que hagin estat signats utilitzant certificats emesos per Prestadors de Serveis de Certificació acceptats pel servei, a efectes de garantir la funció semàntica del servei de validació (veure apartat g). d) Comprovar l’estat de vigència dels certificats digitals, fent ús dels mitjans que amb aquesta finalitat posa cada Prestador de Serveis de Certificació a disposició dels usuaris que es concreten en els sistemes basats en consulta de llistes de certificats revocats (CRLs), o sistemes de comprovació en linia (OCSP), o qualsevol altre mecanisme o sistema que hagi estat aprovat.
Mostrar más

7 Lee mas

Condicions específiques de prestació del servei IdCAT-SMS

Condicions específiques de prestació del servei IdCAT-SMS

b) Reconèixer l’ús del sistema idCAT-SMS en les seves relacions jurídico-administratives, concretant els tràmits i pocediments en les què les considera vàlides. c) Si s’escau, podran acceptar portar a terme tasques de registre d’usuaris, d’acord amb les condicions marcades per l’ens responsable del registre. En el seu cas, actuaran com a Oficina de registre presencial per tal de gestionar les altes, baixes i modificacions d’usuaris d’acord amb les condicions marcades per l’ens responsable del registre i designar el personal que podran portar a terme aquestes tasques. En la seva actuació com a oficina de registre presencial, l’entitat adherida és responsable davant qualsevol persona per l’acreditació, bloqueig, revocació, modificació de dades, i qualsevol altra gestió dels registres de dades realitzada pels seus operadors, així com la resta d’aspectes especificats al punt 7.1 d’aquestes condicions.
Mostrar más

18 Lee mas

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L ARRENDAMENT DEL SERVEI DE BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CIUTADELLA DE MENORCA.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L ARRENDAMENT DEL SERVEI DE BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CIUTADELLA DE MENORCA.

15.- L’horari dels assaigs, que hauran d’ésser d’un mínim de tres hores setmanals, s’establirà a proposta del contractista i amb el vist i plau del regidor responsable del servei. La ubicació del servei pels assaigs serà en un local adequat per aquest efecte en el lloc que l’Ajuntament posi a disposició de l’adjudicatari, essent el manteniment i conservació del mateix a càrrec de l’Ajuntament així com la dotació del mobiliari adient.

7 Lee mas

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI D ASSESSORS ESPECIALISTES (REUNIÓ VIRTUAL)

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI D ASSESSORS ESPECIALISTES (REUNIÓ VIRTUAL)

Per formalitzar la recollida d'aquests productes, el transportista i el client han d'emplenar un albarà en què s'indica la data de recollida, el tipus de producte, la marca i, si és possible, el número de sèrie. Els aparells que es lliurin en el marc d'aquesta gestió han d'estar complets. El client ha de firmar l'albarà i verificar el lliurament dels productes de rebuig. Si el client renuncia al lliurament del producte de rebuig que prèviament ha comunicat que volia entregar, ha de fer constar la renuncia de manera expressa a l'albarà. El transportista entregarà al client una còpia d'aquest albarà. Si el client no vol que el transportista s'endugui el producte o aparell elèctric o electrònic de rebuig, o l'aparell no està complet, l'usuari té un (1) mes addicional per fer ell mateix el lliurament, de manera física i directa a qualsevol botiga d'IKEA, del producte o aparell elèctric o electrònic de rebuig, amb el tiquet corresponent de compra de l'aparell nou equivalent.
Mostrar más

16 Lee mas

Condicions de la promoció per obtenir la Targeta Regal

Condicions de la promoció per obtenir la Targeta Regal

Instàncies de reclamació de SegurCaixa Adeslas. 1. El prenedor de l’assegurança pot presentar queixes o reclamacions contra les pràctiques de l’assegurador que consideri abusives o que lesionin els seus drets o interessos legalment reconeguts derivats del contracte d’assegurança. Amb aquesta finalitat i de conformitat amb el que estableix la legislació vigent sobre aquesta matèria, SegurCaixa Adeslas disposa d’un Servei d’Atenció al Client (SAC) al qual es pot adreçar per presentar queixes i reclamacions, quan no hagin estat resoltes al seu favor per l’oficina o el servei que se n’hagi de fer càrrec. Les queixes i reclamacions es poden presentar davant del SAC en qualsevol oficina oberta al públic de l’entitat, per escrit al passeig de la Castellana, 259 C, edifici Torre de Cristal, 28046 Madrid, o a través de correu electrònic a promociones@segurcaixaadeslas.es. El SAC acusarà recepció per escrit de les queixes o reclamacions que rebi i les resoldrà de manera motivada i en el termini màxim legal de dos mesos, a comptar des de la data en què es presentin.
Mostrar más

5 Lee mas

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESENTACIÓ DE LES OFERTES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESENTACIÓ DE LES OFERTES

Per tal de dotar de maquinària adient l’espai previst per a l’emmagatzematge, regeneració i preparació d’aliments que es subministraran en la modalitat de càtering transportat en línia freda per a l'esmentat centre es procedeix al seu subministrament d'acord amb els criteris fixats des del Servei d’alimentació de l’Àrea de Gestió Tècnica de l’Agència Catalana de la Joventut, en base a les necessitats específiques de la tipologia d’aquest subministrament d’alimentació que es vol oferir a aquest alberg en concret.

6 Lee mas

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES RELATIU AL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LOGÍSTICA INTEGRAL ALS XVIII JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2018

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES RELATIU AL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LOGÍSTICA INTEGRAL ALS XVIII JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2018

Aquesta maquinària haurà de complir tots els requisits legals que exigeixen les disposicions vigents en la matèria. 8. ALTRES MITJANS MATERIALS L’adjudicatari es compromet a posar a disposició de l’equip tècnic dedicat a l’execució del contracte, com a mínim, un telèfon mòbil i un ordinador portàtil per cadascun dels llocs del director i el Adjunt de Director Operatiu que prestin els seus serveis a les oficines de la Fundació Tarragona 2017. L’esmentat equipament haurà de ser entregat a la Fundació Tarragona 2017 per la seva adequació a les normes de seguretat i protecció de dades. Un cop finalitzat el contracte, l’equipament podrà ser retirat de la Fundació Tarragona 2017 havent rebut l’autorització prèvia del Director del Servei.
Mostrar más

7 Lee mas

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC PER A L ORGANITZACIÓ DELS ACTES DEL PROGRAMA PETITS TALENTS CIENTÍFICS.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC PER A L ORGANITZACIÓ DELS ACTES DEL PROGRAMA PETITS TALENTS CIENTÍFICS.

Donat que el tercer eix del Pla Barcelona Ciència, afirma la voluntat de que “la ciència sigui un valor compartir per tota la ciutadania (...) impulsant una educació científica de qualitat per a tothom i l’accés a la divulgació científica”, es volen incorporar activitats complementàries que permetin arribar al màxim nombre de persones possibles, mitjançant la incorporació de la comunitat educativa (AFAS, famílies, claustre, etc.) i de la interacció entre centres d’investigació i les escoles que participen al projecte, amb la finalitat de difondre el coneixement científic.
Mostrar más

8 Lee mas

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I POSTA EN FUNCIONAMENT DE 5 PARQUÍMETRES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA ZONA BLAVA

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I POSTA EN FUNCIONAMENT DE 5 PARQUÍMETRES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA ZONA BLAVA

Els 5 parquímetres adquirits mitjançant aquest concurs, substituiran altres tants existents marca Ibersegur model Ciutat. Els licitants estan exempts de realitzar l’obra civil per la instal·lació de la maquinària, però hauran de preveure l’adaptació sense cap cost afegit al de la licitació per l’Ajuntament de Lloret de Mar, de les màquines que proposin, per tal que s’adaptin directament a les fonamentacions i subjeccions existents i, en tot cas, modificar aquestes al seu càrrec. Les característiques tècniques i dimensions dels parquímetres existents es disposen en l’annex del Plec de condicions tècniques.
Mostrar más

11 Lee mas

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I POSTA EN FUNCIONAMENT DE NOU PARQUÍMETRES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA ZONA BLAVA

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I POSTA EN FUNCIONAMENT DE NOU PARQUÍMETRES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA ZONA BLAVA

4 0. INTRODUCCIÓ: NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE Els parquímetres que s'adquiriran mitjançant aquest Plec de Condicions responen a la necessitat de dotar amb nova maquinària per substituir l'actual ja obsoleta per al cobrament de les zones blaves del c/ Puerto Rico, pg. Ferran Agulló, c/ Mestres i Can Saragossa.

11 Lee mas

CONDICIONS GENERALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI TELEFÒNIC I DE BANDA AMPLA FIXA

CONDICIONS GENERALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI TELEFÒNIC I DE BANDA AMPLA FIXA

Així mateix el Client declara que ha estat informat de les característiques de prestació dels Serveis de Yoigo i que això suposa la baixa automàtica de tots els serveis contractats pel Client amb el seu operador d’accés en relació amb el bucle esmentat, incloent-hi, si és el cas, els serveis Centrex, xarxa privada virtual, grup de salt, línia d’enllaç i qualsevol altre servei que impliqui associació amb el bucle. El Client autoritza Yoigo a fer en nom seu tantes gestions com siguin necessàries per accedir als seus parells, o bé a fer tantes actuacions com fossin necessàries sobre la línia del Client per proporcionar el Servei d’Accés a Internet Banda Ampla. En el cas que el Client no coincideixi amb el titular de les línies, aquell manifesta expressament que ha obtingut l’autorització esmentada. Yoigo iniciarà el procediment de desagregació, si és el cas, de la línia indicada pel Client sempre que hi hagi una garantia de poder oferir sobre aquesta el servei en qualitat adequada. Si no n’hi ha, Yoigo instal·larà o sol·licitarà un nou parell al domicili del Client. A aquests efectes el Client autoritza expressament a Yoigo a donar d’alta una nova línia, a nom d’aquest, al seu domicili.
Mostrar más

5 Lee mas

PLEC DE CONDICIONS. Servei d Obres i Projectes abril 2016

PLEC DE CONDICIONS. Servei d Obres i Projectes abril 2016

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. SUPERFÍCIES DE FUSTA: La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
Mostrar más

149 Lee mas

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

L’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), adaptat a l’article 18.3.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que els ens concedents han de donar publicitat a les subvencions atorgades exposant-les al tauler d’anuncis designat a la convocatòria.

6 Lee mas

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

de novembre, i per la Resolució EMO/2729/2014,de 4 de desembre, per la qual s’amplia l’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions previstes. Finalitat: Impulsar la realització d’accions formatives de formació d’oferta en àrees professionals prioritàries (FOAP), per oferir a les persones treballadores, prioritàriament a les desocupades, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores de l’àmbit territorial català.
Mostrar más

11 Lee mas

pàg. 1 de 15 ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI DEL LLUÇANÈS.

pàg. 1 de 15 ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI DEL LLUÇANÈS.

r) El permís de flexibilitat horària consisteix en l’absència del lloc de treball fins un màxim de deu hores anuals no recuperables, per a visites o proves mèdiques de cònjuges o parella, d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps d'absència, que superi les 10 primeres l'ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana, l’anterior o la següent en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquest permís pot ésser puntual o periòdic. Les 10 primeres hores no recuperables, caldrà aportar el justificant corresponent.
Mostrar más

15 Lee mas

CONDICIONS PER A LA CESSIÓ D ÚS DELS ESPAIS

CONDICIONS PER A LA CESSIÓ D ÚS DELS ESPAIS

El responsable de l’entitat sol·licitant és qui s’ha de fer càrrec de l’acolliment del públic i el control de l’aforament de l’espai, com també del manteniment de l’ordre i del control durant la celebració de l’acte, excepte en aquells casos en què, que les característiques de la Biblioteca i/o de l'activitat, la Direcció consideri necessari contractar un servei extern, d'acord amb el que s’estableix al punt 4.

7 Lee mas

Condicions per a posar en funcionament escales mecàniques & ascensors

Condicions per a posar en funcionament escales mecàniques & ascensors

Donat que es tracta d’un transport per al públic, en relació amb els nivells de disponibilitat exigits, el mantenidor ha de garantitzar una disponibilitat mensual no menor al 98%. L‟AJBCN no determina quan s‟ha de fer el manteniment preventiu. Serà el mateix mantenidor, segons com estigui la seva disponibilitat durant el mes, qui decidirà quan fer el manteniment preventiu: si durant les hores de servei de la instal·lació (hores que penalitzaran la disponibilitat del mantenidor) o durant les hores de fora de servei.

9 Lee mas

Show all 10000 documents...