Conservació i restauració

Top PDF Conservació i restauració:

Diagnosi i identificació i priorització d'actuacions de conservació i restauració dels sistemes dunars de les comarques de Girona

Diagnosi i identificació i priorització d'actuacions de conservació i restauració dels sistemes dunars de les comarques de Girona

francesc-xavier roig i munar | consultor ambiental 7 A tots aquest informes hem d’afegir que la Constitució espanyola reconeix, al seu article 45, el dret de tots a gaudir d’un medi ambient adequat pel desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-lo. En aquest sentit correspon a les administracions públiques vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida, i defensar i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva. Així mateix l’article 84.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els governs locals de Catalunya tenen, entre d’altres, les següents competències pròpies: l’ordenació i la gestió del territori, la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local, la formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible i la regulació i la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, entre altres sistemes naturals. Aquests documents seran tinguts presents per la realització de la diagnosi i la identificació i priorització d'actuacions de conservació i restauració dels sistemes dunars del litoral de Girona, amb la intenció d’establir criteris de gestió integrals amb finalitat única de recuperació, manteniment, rehabilitació, restauració i adaptació al canvi climàtic, ja sigui mitjançant metodologies toves de gestió, planificació i àrees de no actuació, o bé mitjançant línies de deconstrucció i recuperació de la seva continuïtat i naturalitat dins el marc territorial litoral de les comarques de Girona. Els documents més importants a l’hora d’aplicar mesures toves de planificació i gestió, encaminades a la renaturalització dels sistemes platja-duna són:
Mostrar más

151 Lee mas

Les temptacions de Sant Antoni. Tractament de conservació i restauració de dues pintures inèdites de la catedral de Mallorca

Les temptacions de Sant Antoni. Tractament de conservació i restauració de dues pintures inèdites de la catedral de Mallorca

Un cop seca la superfície pictòrica, s’utilitzà una barreja de dissolvents formada per aigua destil·lada, amoníac i alcohol, de cara a eliminar la brutícia més incrustada i per retirar la major part dels repintats de l’obra, tot i que a les capes gruixudes va ser necessari l’ajut del bisturí. En el cas de la taula de “Sant Antoni temptat per la Lu- xúria”, un cop eliminat el repintat que emmascarava el terç inferior, quedaren a la vista la riquesa de la vegeta- ció i el detall dels plecs de l’hàbit però també nombroses ratllades. Aquests actes vandàlics fan pensar que, en un moment determinat, la taula estava en una zona acces- sible a les persones, com per exemple, el nivell mig o baix d’un retaule. 7 i 8
Mostrar más

9 Lee mas

La custòdia del territori: una estratègia per a la participació de la societat civil i els propietaris en la conservació i restauració del patrimoni de pedra seca

La custòdia del territori: una estratègia per a la participació de la societat civil i els propietaris en la conservació i restauració del patrimoni de pedra seca

Les línies d’actuació que porten a terme algunes entitats de preserva- ció de la pedra seca són molt pròximes a la filosofia de la custòdia del territori. Per exemple, i sense ser exhaustius ni detallats: les activi- tats de formació i restauració de la Fundació El Solà, les de cataloga- ció i restauració amb voluntariat a la Bisbal del Penedès que fa El Marge / Secció mediambiental ADF Clot de Bou, o els Concursos de Construcció i Manteniment de Cabanes, Pletes i Marges que des del 2001 convoquen anualment els Amics de l’Arquitectura Popular. Ara que la custòdia del territori arrenca amb força a Catalunya, és una bona oportunitat perquè les entitats dedicades a la conservació del patrimoni rural i de la pedra seca, i les de custòdia del territori, busquin punts en comú que permetin acostar aquests dos móns, i que contribueixin a seguir augmentant la conscienciació dels ciutadans i dels propietaris del medi rural de casa nostra.
Mostrar más

6 Lee mas

PLA DOCENT Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya Segon curs ESCRBCC

PLA DOCENT Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya Segon curs ESCRBCC

5. Utilitzar el dibuix com a primer instrument d‟estudi i investigació per a la sistematització, l‟objectivitat i la investigació. 6. Mostrar interès pel coneixement històric dels béns culturals i les seves fonts, utilitzant i comprenent els diferents mètodes d‟elaboració que caracteritzen els principals moviments, èpoques i estils artístics. 8. Conèixer l‟origen, les propietats i les característiques dels colors. Comprensió científica del producte i la seva utilització. 9. Aplicar procediments i tècniques utilitzades en la restauració a partir de modular amb correcció el color.
Mostrar más

71 Lee mas

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

15. Enumera els principals polímers biològics tot indicant el nom genèric dels seus monòmers, el nom de l’enllaç que uneix els seus monòmers, exemples i una funció de cada un d’aquests exemples. 16. El procés de nutrició de les plantes: captació de nutrients, intercanvi de gasos, transport i excreció.

8 Lee mas

Conservació i restauració del llibre del Mestre Racional

Conservació i restauració del llibre del Mestre Racional

El mestre racional era el superior de tots els serveis relacionats amb la recaptació, la cus- tòdia i l’administració de rendes fiscals o as- similades. L’ofici s’havia fet hereditari a la casa dels marquesos d’Aitona, que l’exerci- ren mitjançant un lloctinent. Controlaven la gestió financera de tots els oficials reials competents en la matèria, començant pel batlle general, el tresorer, el regent de la tre- soreria i tots els oficials locals, compresos els administradors de ciutats, viles i llocs reials. En la jurisdicció del mestre racional, es veu ben clara la voluntat de separar l’adminis- tració fiscal de la jurisdicció ordinària. Quant a la percepció de les rendes del reial patri- moni, l’acció del lloctinent del mestre racio- nal s’exercia indirectament, expedint les
Mostrar más

14 Lee mas

Memòria de conservació - restauració: Talla policromada de Sant Maurici

Memòria de conservació - restauració: Talla policromada de Sant Maurici

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) és l’organisme responsable de la conservació i restauració del patrimoni cultural moble català. El centre actua sobre els béns culturals d’interès nacional i catalogats, ja sigui de forma directa o assessorant les intervencions. Intervé principalment material arqueològic, pintura mural, escultura en pedra, escultura i pintura sobre fusta, i pintura sobre tela (de petit i gran format). En menor quantitat també tracta paper, obra gràfica i fotografia. D’altra banda, posa els seus serveis i coneixements tecnicocientífics a disposició d’altres institucions i professionals de la conservació-restauració, i facilita la consulta del seu fons documental tècnic i fotogràfic amb l’objectiu de promoure i incentivar el coneixement de la disciplina, la recerca i els avenços. El Museu Comarcal de Manresa (MCM) s’encarrega de conservar, estudiar i difondre el patrimoni històric i artístic de Manresa i la comarca del Bages. Per fer-ho, el museu realitza activitats de documentació i recerca, d’adquisició d’obres, de conservació preventiva i restauració de les peces, i de difusió d’aquestes mitjançant exposicions (permanents o temporals) i activitats didàctiques. Les col·leccions del museu comprenen material arqueològic, ceràmica, art medieval, art barroc, art dels segles XX i XXI, i història de la ciutat.
Mostrar más

89 Lee mas

El mètode científic aplicat a la presa de decisions en la conservació restauració del patrimoni  L’oportunitat de l’actualització documental

El mètode científic aplicat a la presa de decisions en la conservació restauració del patrimoni L’oportunitat de l’actualització documental

de científics de la conservació. Es tracta de projectes com l’EPISCON (European PhD in science for conservation), creat l’any 2005 pel Programa EU Marie Curie, que es va basar en formar especialistes de qualitat a la Universitat de Bolonya, que portaven a terme treballs d’investigació de caràcter interdisciplinari per a institucions de conservació de patrimoni durant una durada de 3 anys (Alma Mater Studiorum-Universita di Bologna, 2011). Després d’aquesta primera promoció de vertaders científics de la conservació, altres universitats seguiren el model EPISCON i lentament s’introduí l’opció acadèmica de científic de la conservació a les universitats europees. De fet, a finals de la segona dècada del segle XXI, a l’estat espanyol existeix un grau en conservació i restauració, estudis de postgrau i doctorat que inclouen, per descomptat, formació científica i compten amb línies d’investigació que apunten directament a la interdisciplinarietat. Cada vegada són més els científics, sobre tot químics, que a més es formen com a restauradors, i no són pocs els restauradors que lideren investigacions centrades en el món de les ciències experimentals.
Mostrar más

119 Lee mas

Una visió arqueològica de la descoberta i la restauració del temple romà

Una visió arqueològica de la descoberta i la restauració del temple romà

2.3. La salvaguarda del jaciment: compra i dictamen de comissió Un cop comprovada la seva autenticitat i atès que les obres no s’aturaven, Josep Serra i Campdelacreu i Jaume Collell van convocar «alguns dels il·lustrats joves que entre nosaltres es dediquen a l’arqueologia» per tal de gestionar la compra de l’edifici. En la notícia sobre la descoberta publicada a La Veu del Montserrat del 24 de juny del 1882 el canonge Collell explica com va anar tot el procés: «Però sí’ns plau consignar que’l monument descubert se pot dir salvat, puix com- prenent sa importància lo mestre d’obras D. Joseph Torner encarregat de dirigir l’aterrament del castell, entenentse ab alguns dels joves il·lustrats joves que entre nosaltres se dedican á l’arqueologia, s’ha lograt que’ls dos propietaris del edifici ab la mes bona voluntat accedissen á la venda, clouhentse’l tracte en deguda forma el dimecres passat (21 juny), y procedintse inmediatament á la fundació de una Societat Arqueologica qual principal objecte serà acabar de descubrir y posar en bon estat de conservació lo notable monument, pàgina important de la història de la nostra patria».
Mostrar más

27 Lee mas

CONDICIONS TECNICOSANITÀRIES I DE CONSUM DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ

CONDICIONS TECNICOSANITÀRIES I DE CONSUM DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ

És tot aquell establiment obert al públic que ofereix, mitjançant preu, els serveis de restaurant i bar previstos en les dues definicions anteriors. Els bars que demanin permís de funcionament per canvi de titular hauran d’acomodar-se el màxim a les condicions establertes en aquest document dintre dels seus límits físics i/o arquitectònics i adaptant-se al termini que determini l’autoritat competent.

31 Lee mas

POSTRES EN RESTAURACIÓ.

POSTRES EN RESTAURACIÓ.

Si els feis al forn ,abans de finalitzar la cocció i amb l’ajuda d’una broqueta foradau-los i coure uns minuts més.( així surt tots el baf de dintre i després un cop freds no queden ai[r]

7 Lee mas

La Restauració borbònica

La Restauració borbònica

• Torn pacífic: garantia l’estabilitat institucional. • Acord de no promulgar cap llei que forcés a l’altre partit a derogar-la. • L’exèrcit tenia una alt pressupost de l’Estat i gaudien de certa autonomia per als seus afers interns i ja no tenien la necessitat de participar a la política.

14 Lee mas

Patrimoni mundial: conservació, impacte i conseqüències

Patrimoni mundial: conservació, impacte i conseqüències

L’objectiu d’aquest programa creat l’any 1992, és la protecció, conservació i divulgació del patrimoni documental. Aquest patrimoni, és aquell que reflecteix l’evolució de les societats humanes, el canvis socials com també de mentalitat, pot anar des de mapes antics, homilies fins a fotografies. Aquest tipus de patrimoni és de gran importància per a la humanitat, ja que ens dóna i ens ha donat a conèixer com érem abans. La importància de cadascun depèn tant del contingut que hi trobem, aquest pot ser important per conèixer com era la societat, un país en concret, una llengua perduda... Cert és que molts d’aquest patrimoni documental, és un bé molt important tant per la informació que hi trobem, com també el suport utilitzat, les il·lustracions, com per exemple els beatus de l’edat mitjana. Com a patrimoni documental tenim també pel·lícules o fotografies. Si haguéssim perdut l’oportunitat de conèixer “La sortie de l’usine” dels germans Lumière, considerada l’inici del cinema, no haguéssim pogut saber quines havien sigut les arrels del setè art.
Mostrar más

74 Lee mas

L'excavació i restauració del Dolmen del Llit de la Generala

L'excavació i restauració del Dolmen del Llit de la Generala

Es varen redreçar i reforçar la implantació (amb falques de pedra i sabates de ciment) de les lloses que resta- ven dempeus (A,B,E,F) i també les tombades (C-D).Tot seguit es va haver de construir un mur de pedra seca, per tal que servís de plataforma per resituar les lloses G-H, que tenien la part inferior desfeta. D'aquesta manera, varen recuperar la seva alçada original. Les parets de pedra seca del corredor, en especial el cos- tat esquerre, varen ser reconstruïdes i s'hi varen superpo- sar tres noves filades de blocs, per tal que arribessin a una alçada suficient que fes comprensible el sistema original d'accés al monument. Tant el terra del corredor com el de la cambra varen ser coberts per una prima capa de ciment, per tal de descoratjar els possibles excavadors clandestins i també per facilitar l'escorriment de les aigües de pluja. Tota la banda dreta del túmul va ser convenientment netejada i consolidada, afegint-hi només alguns blocs per tal d'enfortir el conjunt. Es va tenir especial cura de reforçar l'anell extern de contenció exterior, que ja estava força ben conservat.
Mostrar más

12 Lee mas

La fauna endèmica Iberobalear i la seva conservació

La fauna endèmica Iberobalear i la seva conservació

La insularitat ha estat un element atractiu per a l’es- tudi de les biotes. Charles Darwin, a les Galàpagos a mitjan segle XIX , o l’arxiduc Lluís Salvador Habsburg- Lorena, a final del segle XIX i a les Illes Balears, realit- zaren estudis sobre aquests ambients. Les eines clàssi- ques i modernes han estat emprades per a estudiar la taxonomia ornítica i han servit per distingir el que abans eren subespècies en espècies vàlides. El virot (Puffinus puffinus) antigament era tractat com una espècie politípica. A hores d’ara és tractat com a tres espècies diferents: P. puffinus, P. yelkouan i P. maureta- nicus. La primera presenta una àmplia distribució atlàntica; la segona nidifica a la Mediterrània occiden- tal (sud de França, Menorca i est d’Algèria fins a Tur- quia i Bulgària) i la tercera és endèmica de les Illes Balears. Diversos estudis osteològics, morfomètrics,
Mostrar más

8 Lee mas

Calendari de conservació i accés Ajuntament de Barcelona

Calendari de conservació i accés Ajuntament de Barcelona

No aplica eliminació 6 anys No aplica Eliminació total en un termini de 6 anys, des de la data de remissió del compte general a la Sindicatura de Comptes, exceptuant els expedients que tenen interposats recursos de qualsevol classe. Conservació dels expedients d'habitatges de protecció oficial mentre aquesta qualificació sigui vigent i destrucció als 6 anys de la seva desqualificació.

61 Lee mas

Estudi analític en conservació i reparació de façanes

Estudi analític en conservació i reparació de façanes

12 Estudi analític en conservació i reparació de façanes 2.1.3.2 - AGENTS L’orientació de la façana principal de l’edifici és a cara sud-est, exposada a incidència solar de matí i migdia[r]

90 Lee mas

Restauració i condicionament de les termes romanes de Caldes de Malavella

Restauració i condicionament de les termes romanes de Caldes de Malavella

L’actuació més problemàtica, tot i que necessària, fou l’eliminació de la majo- ria de la crosta calcària que encara cobria bona part de les termes, que Norbert Font havia respectat per tal de donar-los l’aire de raresa geològica. Amb aquesta actuació es pretenia tant conèixer millor les estructures originals com recuperar la fesomia original de l’edifici. Tanmateix, l’acció comportà un problema doble que no fou previst pels excavadors. En primer lloc, en arrencar els sediments calcaris es deixava òrfenes les estructures de les termes de la protecció natural que durant segles la concreció els havia ofert, de manera que la degradació observada anterior- ment només a un sector de la piscina —el repicat per Norbert Font— ara passà a afectar tot el conjunt. En segon lloc, el sistema utilitzat per extreure la concreció, a cops de martell mecànic, fou tan o més lesiu que els cops de mall i barrinades de vuitanta anys abans, ja que afeblí els paviments i recobriments de signinum i els esquerdà, la qual cosa afavoria l’erosió per part dels agents meteorològics. Tanmateix, aquesta extracció no hauria estat un greu problema si s’hagués con- dicionat i cobert el conjunt per tal d’assegurar-ne la conservació. Originàriament hi havia aquesta intenció, ja que l’excavació havia de ser una primera fase de l’actuació, a la qual seguiria una segona, de protecció. Els mateixos arqueòlegs que excavaren el jaciment eren ben conscients del problema que comportava deixar el conjunt a l’aire lliure sense cap mena de protecció, atès que això només podia accelerar el procés de degradació que l’amenaçava després d’estar gairebé un segle a l’aire lliure. De fet, cal esmentar que el Consell Comarcal de la Selva arribà a encarregar un projecte de rehabilitació a l’empresa ASSERP, SC, redactat per un equip pluridisciplinari, en el qual es reconeixia aquest problema i es proposava, entre altres accions, cobrir el conjunt per protegir-lo:
Mostrar más

18 Lee mas

Treballs de Conservació - Restauració

Treballs de Conservació - Restauració

LA INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓRESTAURACIÓ La intervenció ha consistit fonamentalment en la consolidació de les estructures, essent necessà- ries una sèrie d’accions directes sobre els materials constitutius. En una primera instància s’efectuen els processos de neteja mecànica en la qual s’elimi- na la vegetació, les restes de terra i altres elements que es troben sobre la superfície de les estructures. Una segona fase de treball consisteix en el desmuntatge de les pedres desplaçades, dispo- sant-les, novament de forma alineada, prenent especial atenció en aquelles localitzades a la part superior dels murs per condicionar un basament estable sobre el que assentar la superfície de sa- crifici. D’altra banda també es reintegren les pèr- dues dels paraments dels murs amb pedres i mor- ter de calç hidràulica. Tot açò per tal d’estabilitzar la part superior i reforçar l’interior dels murs. En el cas de la consolidació del túmul funerari es van disposar en la posició original les dues lloses que es conservaven a la cambra, que es trobaven una mica desplaçades i es van reintegrar les pèrdues
Mostrar más

32 Lee mas

La política a la Barcelona de la Restauració: interessos i ideals, memòries i projectes

La política a la Barcelona de la Restauració: interessos i ideals, memòries i projectes

¡El federalismo! Palabra es ésta que ha costado muchas lágrimas y mucha sangre a España, siendo también causa y origen de daño para la literatura catalana. De fet, argüia Balaguer, quan el mot es va començar a usar en l’àmbit literari, tenia un sentit moral, elevat i noble. Ningú no hauria pensat, d’entre els seus promotors, que s’alcés com a bandera política «para ir a la desunión, a la ruina, al cantonalismo, al desmembramiento de la patria». En tot cas, admetia Bala - guer, si se n’havia fet ús era per tal d’evocar la possibilitat «de unión de España con Portugal por medio de un lazo federal que permitiera reconstituir la antigua nacionalidad ibérica y hacer que pudieran venir las Quinas a ocupar un puesto de honor en el escudo donde brillan las Barras, los Leones y los Castillos». 19 La passió heràldica de Balaguer es desfermà per un moment, però el record del que havia passat durant el Sexenni –genuí esparverament– retornà i deixà un agre regust de boca. Aquella cosa literària i arqueològica, allò que podia arribar a ser pensat com a sincera i inofensiva passió d’antiquari, «nada tenía que ver con el federalismo separatista y absurdo que, malaventuradamente para la patria común, debía predicarse ocho años más tarde, y por vez primera, desde los bal- cones de las casas consistoriales de Gerona». Més tard, en nota a peu de plana,
Mostrar más

24 Lee mas

Show all 10000 documents...