Departament de Recursos Humans

Top PDF Departament de Recursos Humans:

El model japonès de gestió dels recursos humans i las seva implantació a les filials japoneses de Catalunya

El model japonès de gestió dels recursos humans i las seva implantació a les filials japoneses de Catalunya

Avui dia, tant l’empresa com els treballadors donen molta importància al tractament equitatiu, sobretot pel que fa a l’administració salarial. L’equitat implica una estabilitat general dins l’organització. La persona és contractada per l’empresa en general, per a qualsevol tipus de treball i no per a un determinat treball. S’espera que tots els treballadors comparteixin un destí comú, com a membres de l’organització: no s’ha de tractar cap persona de manera individual. Com a conseqüència, el salari d’un treballador es decideix en funció del salari de tots els altres treballadors; i és el mateix per a qualsevol equip de treballadors. Per exemple, si els treballadors de producció insisteixen que se’ls ha de pagar un salari més alt perquè són els que produeixen productes d’alta qualitat i els directius hi estan d’acord, tots els altres departaments poden demanar el mateix i dir que ells són els que duen a terme vendes exitoses o asseguren subministraments regulars de materials de qualitat. Si no es pot aplicar un sistema per a tots, tant els directius com els operaris se senten molestos pel que fa a l’administració salarial. Igual que en altres afers personals, aquí també és el departament de personal centralitzat el que decideix tots els salaris per assegurar l’equitat. De fet, pràcticament cap directiu no sap el salari que guanyen els seus subordinats, ja que és la direcció de l’empresa la que es preocupa automàticament de la quantitat que s’ha de pagar a cada treballador.
Mostrar más

224 Lee mas

Bases reguladores del procés de creació, selecció i designació de l'equip intern de formació de l'Ajuntament de Barcelona [2014]

Bases reguladores del procés de creació, selecció i designació de l'equip intern de formació de l'Ajuntament de Barcelona [2014]

(Independentment del nombre de participants) 12.5. En cas de que algun membre de l'Equip Intern de Formació necessiti actualització en mètodes i recursos docents podrà participar en el programa de formació de formadors/es que organitza el Departament de Desenvolupament de la Gerència de Recursos Humans i Organització.

6 Lee mas

La discriminació indirecta en els processos de selecció

La discriminació indirecta en els processos de selecció

Els últims anys de carrera he experimentat cert interès per les assignatures de Gestió dels Recursos Humans, però especialment amb l’assignatura de sociologia del treball. Volia aprofundir sobre la pràctica de selecció de personal que realitza el departament de recursos humans, ja que és una de les principals activitats per iniciar una relació laboral entre l’organització i el treballador. A més, el fet de treballar sobre el capital humà de primera mà té una gran repercussió sobre la societat actual. D'altra banda, els anys de lluita m'han fet obrir els ulls enfront les desigualtats que segueixen ocorrent en el món, en aquest cas concret dintre de l'àmbit laboral. Aleshores he volgut visibilitzar a aquests col·lectius que segueixen trobant-se barreres a l’hora d’accedir a un treball i que formen part d'una gran majoria de la població.
Mostrar más

36 Lee mas

Repercussions de la Crisi Econòmica a la Formació Impartida pels Departaments de Recursos Humans a Mallorca

Repercussions de la Crisi Econòmica a la Formació Impartida pels Departaments de Recursos Humans a Mallorca

2 Resum: L'objectiu d'aquest treball fi de grau es analitzar quines repercussions ha tingut la crisi econòmica a la formació impartida pels Departament de Recursos Humans. Per poder aconseguir aquest objectiu, primer s’ha dut a terme una investigació de tipus documental basada en la revisió i l'anàlisi de bibliografia sobre la temàtica a tractar. El marc teòric està estructurat en diversos apartats on s'aborden les següents temàtiques: la formació i les entitats, i les modalitats de formació en les organitzacions. Seguidament es fa un anàlisis de les dades obtingudes a les entrevistes personals així com també dels qüestionaris duts a terme a diferents entitats.
Mostrar más

52 Lee mas

Gerència de Recursos Humans i Organització : organigrama [2010]

Gerència de Recursos Humans i Organització : organigrama [2010]

− Representar i defensar a l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes públics davant de la jurisdicció social i organismes competents en matèria laboral i seguretat social (Departament de Treball de la Generalitat, TGSS, INSS i Inspecció de Treball).

9 Lee mas

Els drets humans a Barcelona : primer informe de l'Observatori de drets humans de Barcelona

Els drets humans a Barcelona : primer informe de l'Observatori de drets humans de Barcelona

La vida de les famílies barcelonines es veu afectada per una situació de crisi econòmica, que tot i que no és exclusiva de Barcelona, hi té un impacte major que a la resta de Ca- talunya, atès el percentatge, d’altra banda creixent, de famílies amb di- ficultats per arribar a fi de mes, tot i l’increment dels recursos municipals destinats a alleujar aquestes situa- cions. Com ja és habitual en grans nuclis urbans, Barcelona també es caracteritza per una desigualtat so- cial superior a la de la resta dels ter- ritoris analitzats en aquest informe. Aquesta desigualtat també té una dimensió interna, és a dir, en relació als diferents districtes de la ciutat, amb enormes diferències entre ells en termes de rendes familiars. Les rendes en general han augmentat en tots els districtes de Barcelona, però sense que disminuïssin les diferènci- es entre ells. Aquesta pobresa també afecta més uns col·lectius que uns altres: les dones, les famílies mono- parentals, les persones en situació d’exclusió intensa, els immigrants, els adolescents en contextos de destructuració familiar, les persones grans i les persones amb discapa- citat. Les persones grans, a més, veuen complicada la seva situació si viuen soles, un fet que té una inci- dència més gran a Barcelona que en la resta de territoris pròxims. Finalment, tot i que la diversitat de models familiars és plenament acceptada pels governants locals, a
Mostrar más

174 Lee mas

Lab Bachiller castellano2 2010 pdf

Lab Bachiller castellano2 2010 pdf

Sin embargo, existen muchos prejuicios sobre la química: en muchos ambientes esta palabra se ha convertido en sinónimo de contaminación, manipulación, desnaturalización, etc. Centrando nuestra atención en el medio ambiente, todos podemos coincidir en que es necesario y urgente mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Desde la revolución industrial y especialmente en las últimas décadas, las actividades humanas han causado perturbaciones significativas en el medio ambiente. Destacan el calentamiento global, la lluvia ácida, la reducción de la capa de ozono, la acumulación de residuos tóxicos y el empobrecimiento de los recursos de aguas naturales. El número de compuestos contaminantes que se introducen en el medioambiente supera la cifra de 60000.
Mostrar más

45 Lee mas

Política i direcció de persones, febrer 2013

Política i direcció de persones, febrer 2013

• La flexibilitat�funcional, entesa com la llibertat per a la mobilitat inter- na de les persones a les organitzacions, conforma un altre dels objectius estratègics en la gestió dels recursos humans. Els canvis tecnològics i en les formes de treballar han convertit aquest aspecte en un element rellevant per a les organitzacions. La permanent variació dels llocs de treball i fins i tot la del mateix concepte de lloc de treball fa que els plantejaments de gestió vinculats a aquests es vegin alterats. El treball mitjançant processos requereix mobilitat dels empleats horitzontalment, la qual cosa represen- ta en molts casos adquirir o aplicar un nombre més elevat de competènci- es, la qual cosa es podria entendre de manera positiva per a les persones. D’altra banda, la contínua desaparició de llocs de treball, sobretot dels més simples, perquè les seves activitats són absorbides per equips tècnics, re- presenta que en molts casos “la no mobilitat” de les persones porti a la possibilitat que se’n pugui prescindir.
Mostrar más

34 Lee mas

Curs Telemàtic ANT1 : Departament d'Ensenyament

Curs Telemàtic ANT1 : Departament d'Ensenyament

Davant l’oferta ferma al mes de juny de 2012 de crear, com a treball final del màster d’e- learning a la UOC, un curs telemàtic pilot que pogués substituir el programa ANIP, el Departament va avenir-se a facilitar l’espai virtual Odissea per al seu allotjament un cop hagués estat dissenyat i a incloure’l en l’oferta formativa del segon semestre del curs 2012- 2013, de forma que el pilotatge coincidís amb el semestre de realització del TFM. A canvi es va demanar poder avaluar una mostra del curs i dels materials abans de la seva inclusió en el catàleg de cursos de formació a l’aplicatiu GTAF 6 (Gestió d’Activitats de Formació) i de
Mostrar más

108 Lee mas

Memòria d'activitat 2008

Memòria d'activitat 2008

• P Pr ro ot to oc co olls s d d’’o ob br re es s ii iin nffr ra ae es st tr ru uc ct tu ur re es s. Confecció de protocols amb BIMSA i altres per a la tramitació dels projectes d’obres i infraestructures presentats per les empreses municipals. Respecte al tren d’alta velocitat s’han iniciat les obres de l’AVE coordinant l’obertura del carrer de Múrcia amb el tancament del carrer de Mallorca. A més, des del Departament de Comunicació i Participació, conjuntament amb la Direcció d’infraestructures, s’ha iniciat la redacció d’un protocol per comunicar actuacions d’obres de l’AVE que generin soroll, treball nocturn, etc. • C Cr re ea ac ciió ó d de e ll’’o offiic ciin na a D Diia ag go on na all. Inici de creació de l’oficina Diagonal que estudiarà la urbanització des de la plaça de Francesc Macià fins a la plaça de les Glòries.
Mostrar más

133 Lee mas

Estudi qualitatiu per a la identificació de reptes i necessitats de formació en el Sector Comerç

Estudi qualitatiu per a la identificació de reptes i necessitats de formació en el Sector Comerç

característiques formatives pels quals s’aposta de manera comuna, segons els/les diferents agents entrevistats/des. Es detecta que no totes les empreses creuen en la mateixa estructura formativa. Al comerç conviuen diferents models comercials i en alguns d’ells la formació que s’imparteix internament es troba suficient per al desenvolupament de les tasques pròpies. De fet, per a aquesta tipologia d’empresa, (que es correspon amb la de majors dimensions i multiplicitat en l’oferta de productes), el model de Recursos Humans actual és ja adient. Determinades empreses basen el seu model organitzatiu en recursos humans, sense formació específica en molts casos, però amb gran flexibilitat per a ajustar-se en augments de demanda. Oferint la formació necessària de manera interna per ajustar-se en els cicles ràpids de necessitat, s’asseguren l’adequació dels perfils a les necessitats puntuals. Però tot i així, aquestes empreses comparteixen el desig de tenir entre els seus empleats professionals més aptes i amb millor coneixement de la professió.
Mostrar más

57 Lee mas

La direcció de persones

La direcció de persones

La base per a aquesta gestió és en les línies estratègiques i d'acció assenyalades per a la direcció de l'empresa. És necessari un compromís d'actuació conjunta entre els qui treballen en la direcció de persones i la resta de nivells directius de l'organització. Per exemple, en una gran superfície l'adaptació a l'euro va exigir una tasca coordinada, en el quotidià, de les diferents àrees de l'organització: a l'àrea d'operacions, l'adaptació de la tecnologia (màquines registradores, ordinadors...), a l'àrea de màrqueting, l'adaptació dels missatges publicitaris, i a l'àrea de recursos humans, la formació de tot el personal que, en contacte amb el públic, havia de tractar amb la nova moneda.
Mostrar más

64 Lee mas

Drets humans i democràcia

Drets humans i democràcia

Com a normes morals que pretenen regular una convivència entre subjectes capaços de llenguatge i d’acció, no són normes que estigueren ací i només fera falta descobrir-les. Són normes construïdes que pretenen ser correctes i per tant acceptades per tota la humanitat. No són morals perquè ens porten a un fi determinat, per exemple a la felicitat, sinó perquè les reconeixem com a correctes. Són morals, recordem una vegada més, perquè pretenen passar el text de la universalització, és a dir, perquè parteixen de la pressuposició que seria acceptada per tots. I tot açò amb independència total i absoluta de les seues relacions institucionals. Estem davant d’un saber que ha de plasmar-se en l’estat i en la societat civil. És un nivell de referència completament diferent al de la institucionalització externa. Estem parlant de justificació. Però els drets humans pretenen ser alguna cosa diferent.
Mostrar más

14 Lee mas

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 9. núm. 04 (2009)

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 9. núm. 04 (2009)

Des del Servei d'Educació Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge, s’ha organitzat la jornada informativa Eines i recursos per incorporar a les aules la temàtica del Canvi Climàtic, que serà el dia 9 de novembre al CRP de l’Eixample, c/ Mallorca 218, 4t (08008 Barcelona).

7 Lee mas

Els drets humans

Els drets humans

fonament de la concepció política liberal. Es poden dividir en dos grups. El primer són els drets civils o fonamentals. Són els drets relacionats amb les concepcions bàsiques dels éssers humans: la vida, la llibertat. L'article 2 en seria un exemple: "Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats que aquesta declaració proclama, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió pública o d'altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o de qualsevol altra classe. No es farà tampoc cap distinció fonamentada en l'estatus polític, administratiu i internacional del país o territori del qual depengui jurídicament la persona, tant si es tracta d'un país o territori independent, com si n'està sota la tutela, encara que no sigui autònom o que estigui sotmès a qualsevol limitació de sobirania."
Mostrar más

92 Lee mas

Programa Barcelona Ciutat de Drets:  mesura de govern

Programa Barcelona Ciutat de Drets: mesura de govern

• Atenció i assessorament a persones víctimes de vulneracions de drets humans: es continuaran atenent a les persones que han estat víctimes vulneracions de drets humans, sobretot respecte de les prioritats temàtiques establertes. Aquesta atenció i assessorament, fonamentalment jurídic, es veurà millorada a través de l’aplicació de nous protocols d’atenció, la posada en marxa d’una base de dades més potent i l’augment de la difusió del servei, tant entre la ciutadania com a l’intern de l’ajuntament. Aquest servei haurà de dotar-se de més recursos i caldrà l’assessorament jurídic especialitzat que es contractarà. En el cas de detectar-se una vulneració per part del propi ajuntament, l’OND es posarà en contacte amb l’Oficina de la Síndica de Barcelona, mecanisme competent, per tal de coordinar l’atenció. En el cas de ser una vulneració constitutiva de delicte, l’OND assessorà a la persona sobre els passos jurídics a seguir i en concret es posarà en contacte amb la Fiscalia. En la resta de casos, es buscarà una solució extrajudicial, que podrà comportar una mediació, servei especialitzat que es contractarà.
Mostrar más

18 Lee mas

Dimensionament llocs de treball de de l'Institut de Cultura de Barcelona [2015]

Dimensionament llocs de treball de de l'Institut de Cultura de Barcelona [2015]

• Fer el seguiment de les actuacions mediambientals, principalment pel que fa a la implantació de vehicles poc contaminants, aplicant les mateixes tant en la contractació de serveis i subministres, com en els serveis realitzats amb recursos propis.

7 Lee mas

Implantació de SAP en un Grup Constructor

Implantació de SAP en un Grup Constructor

Aquesta implantació requerirà un gran esforç de tota l’organització, s’hi hauran de destinar molts recursos personals, materials i monetaris no només durant tot el temps que duri la implantació sinó també un cop posat en producció, per realitzar millores i canvis. És a dir, no serà un projecte que té un inici i una data d’acabament, sinó que tindrà una continuïtat, unes necessitats de manteniment, i per tant, dins l’empresa hi haurà d’haver personal qualificat per dur a terme aquest manteniment i continua adaptació a les necessitats. Aquest costos de hardware, software, de consultora i del personal intern de l’empresa dedicat al projecte, es consideraran una inversió estratègica.
Mostrar más

63 Lee mas

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

7.9. Instal·lacions industrials per a elaborar greixos i olis vegetals i animals, instal·lacions industrials per a elaborar cervesa i malta, instal·lacions industrials per a fabricar fècules, instal·lacions industrials per a elaborar confitures i almívars, instal·lacions industrials per a fabricar farina de peix i oli de peix, sempre que a la instal·lació es donin, d’una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 m d’una zona residencial, c) que ocupi una superfície d’almenys 1 hectàrea. Les activitats incloses en aquest epígraf s’han de sotmetre prèviament a la sol·licitud de la llicència a la decisió de l’òrgan ambiental competent del Departament de Medi Ambient i Habitatge respecte de la necessitat de sotmetre’s o no a l’avaluació d’impacte ambiental.
Mostrar más

60 Lee mas

Pla director de seguretat de la informació

Pla director de seguretat de la informació

Es refereix a un conjunt independent de recursos d'informació organitzats per a la recopilació, processament, manteniment, transmissió i difusió d'informació segons determinats procediments, tant automatitzats com manuals. Es refereix al maquinari i programari operats pel Organisme o per un tercer que processi informació en el seu nom, per dur a terme una funció pròpia, sense tenir en compte la tecnologia utilitzada, ja es tracti de computació de dades, telecomunicacions o un altre tipus.

197 Lee mas

Show all 10000 documents...