desenvolupament de programari

Top PDF desenvolupament de programari:

Devilish: plataforma de desenvolupament de programari

Devilish: plataforma de desenvolupament de programari

Per a empreses i equips de desenvolupament de programari que volen millorar la productivitat en els seus projectes, Devilish és una plataforma de desenvolupament de programari que integra múltiples eines que faciliten els processos i pràctiques implicades, com ara la gestió de projectes i equips, la gestió del cicle de vida, o la comunicació, entre d’altres, i així repercutint en uns millors temps d’entrega i beneficis reportats pel projecte. A diferencia de JIRA o VSTS, Devilish és una plataforma gratuïta, no lligada a cap tecnologia o llenguatge concret, orientada purament al desenvolupament de programari, per a tot tipus d’equips i que segueix de manera clara la filosofia agile.
Mostrar más

43 Lee mas

Mètriques de productivitat de desenvolupament de programari per a la gestió de projectes

Mètriques de productivitat de desenvolupament de programari per a la gestió de projectes

El segon model, Incremental COCOMO, era una alternativa a la utilització del model clàssic de desenvolupament de programari en cascada (waterfall). Barry Boehm va publicar un article l'any 1988 [Boehm 1988] en el qual definia el model de desenvolupament de programari en espiral. Aquest model de desenvolupament permetia reduir el risc en projectes considerats d'"alt risc", en els quals no es sabia molt bé el tipus de programari que calia desenvolupar, i per tant, era difícil disposar de uns requeriments complets i fiables. Posteriorment, aquest model ha estat modificat per altres organitzacions, com la Software Productivity Consortium, i el mateix Boehm en treballs posteriors [Boehm 1996]. Incremental COCOMO té en compte aquesta mètode de desenvolupament.
Mostrar más

79 Lee mas

Conceptes avançats en desenvolupament de programari lliure, febrer 2007

Conceptes avançats en desenvolupament de programari lliure, febrer 2007

El conjunt de biblioteques de GTK+ afegeix a aquestes biblioteques un conjunt d’eines per al desenvolupament d’elements visuals, de control d’interacció i esdeveniments, de dibuix de mapes de bits i de dibuix vectorial. Totes s’han dissenyat i implementat desenvolupant vincles a una multitud de llenguatges entre els quals destaquem Perl, Python, Java i C++. A partir d’aquests llenguat- ges, que es consideren bàsics per al desenvolupament d’aplicacions d’escripto- ri, s’han desenvolupat vincles per a Ada, Haskell, PHP i C# (que nosaltres utilitzarem). Per poder aconseguir ser una plataforma de treball vàlida per a qualsevol aplicació s’han desenvolupat implementacions sobre plataformes de la família Microsoft i Linux. Actualment, la implementació sobre llenguat- ges com ara .Net i Java ens permet poder fer aplicacions que es poden portar a més paltaformes: MacOS, Solaris, etc.
Mostrar más

156 Lee mas

Introducció al desenvolupament de programari, setembre 2006

Introducció al desenvolupament de programari, setembre 2006

Amb tot això, els programadors poden centrar la seva tasca en la preparació de programes llegibles i de manteniment fàcil. Per exem- ple, no hi ha cap problema a donar noms significatius a les variables, ja que la longitud dels noms no té conseqüències en un codi compi- lat. En aquest mateix sentit, no resulta lògic emprar trucs de progra- mació orientats a obtenir un codi executable més eficient si això representa disminuir la llegibilitat del codi font. Generalment, els trucs de programació no comporten una millora significativa del cost d’execució i, en canvi, impliquen dificultat de manteniment del pro- grama i dependència d’un entorn de desenvolupament i d’una mà- quina determinats.
Mostrar más

392 Lee mas

Enginyeria del programari de components i sistemes distribuïts, febrer 2012

Enginyeria del programari de components i sistemes distribuïts, febrer 2012

Aquests canvis han provocat, entre altres coses, que els mètodes de dis- seny i desenvolupament de programari tradicionals (vistos en les assignatures d'Enginyeria del programari i Enginyeria del programari orientat a objectes) siguin insuficients, ja que, més o menys implícitament, assumeixen que l'aplicació a desenvolupar s'executarà en un entorn bàsicament centralitzat. Per tant, els mètodes tradicionals són incapaços de gestionar de manera natural la comple- xitat dels requisits d'aquest nou tipus de sistemes.

8 Lee mas

Estudi del programari utilitzat a les universitats

Estudi del programari utilitzat a les universitats

Actualment un pot trobar diversos articles que mostres l'ús que fan les universitats de plataformes per l'aprenentatge per mitja d'Internet [6][7][8], però es difícil trobar el programari que fan servir per altres tasques com pot ser la gestió acadèmica o dels estudiants. Això es degut a que les universitats han desenvolupat o comprat a tercers el desenvolupament de programari especific per realitzar aquestes tasques.

10 Lee mas

Línia : Desenvolupament de projectes de programari lliure

Línia : Desenvolupament de projectes de programari lliure

Una vegada realitzades les tasques del desenvolupament emprant les bases de la filosofia del programari lliure, podem assegurar que es tracta d’una experiència molt enriquidora que ens serveix per poder tenir una visió global i total del procés d’enginyeria del programari. S’ha fet ús d’eines de gestió de projectes, de ferramentes de desenvolupament de programari i d’interacció amb d’altres persones mitjançant diverses eines de comunicació. L’inconvenient més gran a què ens hem enfrontat ha estat la baixa - per no ser incisius, ja que realment ha estat nul·la – col·laboració en el procés de creació de l’aplicació. De totes maneres era una situació previsible, ja que és complicat incorporar a persones a un projecte que no se sap a priori quines garantíes d’èxit té. Esperem que després de l’alliberament aquesta situació canvie i el nombre de col·laboradors/usuaris s’amplie i es cree una comunitat activa per al projecte.
Mostrar más

80 Lee mas

Malware al context del programari lliure

Malware al context del programari lliure

• Protocols i promoci´ o: Sovint, s’inclouen protocols ben definits per a la promoci´ o (acc´ es a rols de major import` ancia) dels membres. La figura que apareix a [2] a la p` agina 59 (The onion model), representa la responsabilitat dels membres d’una comunitat on els membres amb m´ es responsabil- itats ocupen els llocs m´ es propers al nucli de la ceba, mentre que els de menys responsabilitats ocupen els llocs m´ es allunyats del nucli. Ara per ara, aquest model s’implementa en bona part de les comunitats existents de programari lliure.

19 Lee mas

Gestió del CD de Programari Lliure

Gestió del CD de Programari Lliure

L’usuari pot executar la verificació de programari. Si ho fa i les dades d’algun programa fan referència a arxius associats que no són al directori específic per recollir el programari aportat, l’usuari rep un missatge informatiu en què hi ha una inconsistència entre les dades i els arxius relacionats. El sistema mostra la informació corresponent a aquest fet i l’usuari pot esborrar el arxiu que dóna problemes de la informació del programa, pot esborrar el programa sencer o pot no fer-ne res.

97 Lee mas

Enginyeria del programari, febrer 2013

Enginyeria del programari, febrer 2013

Al final dels anys seixanta els investigadors noruecs Ole-Johan Dahl i Kristen Nygaard, mentre treballaven en un programari de simulació de vaixells, van decidir provar un enfocament diferent. En comptes de fer una abstracció de la màquina sobre la qual s'executaria el programa farien una abstracció del pro- blema sobre el qual estaven treballant. Els seus programes, en comptes de te- nir procediments i estructures de dades tindrien objectes, cadascun dels quals representaria un objecte del món real; així naixia el llenguatge Simula 67 i la programació orientada a objectes.

40 Lee mas

Control centralitzat del programari en una xarxa

Control centralitzat del programari en una xarxa

Per un altre costat, la instal·lació dels agents als clients normalment implica una actuació sobre l’estació de treball i l’ocupació d’un espai de memòria per part de l’agent; que té una influència negativa tant a nivell de recursos com de rendiment. En el TFG s’implanta un control centralitzat del programari evitant la instal·lació d’agents als clients, controlant tot el programari que hi ha instal·lat mitjançant els scripts d’inici de Windows, per accedir directament als registres de les aplicacions de les estacions de treball.
Mostrar más

120 Lee mas

Memoria TFM programari lliure

Memoria TFM programari lliure

• Migrar tota la infraestructura actual basada en programari propietari a programari lliure. El problema fonamental d'aquesta migració és l'antiguitat dels ordinadors que s'usen, ja que l'elecció del programari que anem a utilitzar tindrà un impacte directe sobre el maquinari de què disposo. En l'actualitat el programari utilitzat incrementava constantment els requisits quant a ús de processador, memòria i capacitat d'emmagatzematge, exigint maquinari cada vegada més potent amb cada nova versió. Tot i que les últimes aplicacions, tant de programari lliure com a Propietari presenten requisits molt alts, també és cert que el programari lliure pot adequar-se millor a ordinadors antics, ja que és més senzill i funciona més ràpid en aquests.
Mostrar más

53 Lee mas

Aspectes legals i d'explotació, febrer 2007

Aspectes legals i d'explotació, febrer 2007

Aquestes dues “històries d’horror”, per anomenar-les d’alguna manera, indiquen que els aspectes legals del programari en ge- neral i del programari lliure en particular es troben al cor dels de- bats actuals en el món de les noves tecnologies. És més, aquestes discussions són part d’un debat més ampli sobre la llibertat, la cultura i l’explotació de les obres immaterials –entès aquest con- cepte com en qualsevol programa, pel·lícula, música, text o imat- ge en format digital– en la nova societat de la informació. Aquest debat incorpora diverses controvèrsies similars, per exemple, la polèmica de la càrrega i baixada de música o pel·lícules des de les xarxes P2P o la lluita per obtenir un control més gran per part dels titulars dels drets sobre les obres (reunits sota la RIAA als Es- tats Units), de les seves obres difoses per les xarxes i l’”àmbit” d’aquest control: espacial –a quins països–, temporal –per quant de temps–, i funcional –què s’hi pot fer.
Mostrar más

334 Lee mas

Informatitzar l'escola : projecte global d'informatització d'un centre escolar

Informatitzar l'escola : projecte global d'informatització d'un centre escolar

protocol IPP (Internet Printing Protocol) com a base per al maneig de tasques d’impressió i de cues d’impressió. També proveïx els comandaments tradicionals de línia de comandaments d’impressió dels sistemes Unix, junt amb un suport limitat d’operacions davall el protocol server message block (SMB). Els controladors de dipositivos d’impressió que CUPS proveïx poden ser configurats utilitzant arxius de text amb format Descripció d’impressores PostScript (PPD, PostScript Printer Description en anglés) d’Atovó Systems. Hi ha diverses interfícies d’usuari per a diferents plataformes per a configurar CUPS; compte també amb una interfície com a aplicació Web. CUPS és programari lliure i es distribuïx baix llicència GNU General Public License i GNU Lesser General Public License, Versió 2.
Mostrar más

63 Lee mas

Desenvolupament J2EE

Desenvolupament J2EE

Al ser un conjunt d’especificacions permet la creació de productes als fabricats que desitgin adaptar-se a dites especificacions, això ofereix un ventall ampli de possibilitats que té com a característiques la disponibilitat de gran nombre de productes de desenvolupament i suport, això es converteix en avantatges i inconvenients aprofitats pels defensors i detractors del J2EE que citarem més endavant.

58 Lee mas

Desenvolupament d'aplicació web amb integració contínua

Desenvolupament d'aplicació web amb integració contínua

Un! cop! executats! i! havent! superat! les! proves! locals,! es! necessita! un! servidor! que! executi!les!proves!per!cada!canvi!enviat!al!repositori!remot.!Aquest!servidor!també! pot! aplicar! els! canvis! al! servidor! web! de! producció! per! automatitzar! tot! i! tenir! un! feedback! més! ràpid.! Aquest! és! un! element! clau! de! la! integració! contínua,! ja! que! serem! més! àgils! si! podem! detectar! els! errors! més! ràpidament! i! en! conseqüència! millorar!la!consistència!i!qualitat!del!codi!i!en!definitiva!del!producte!final.!Avui!en! dia!el!més!comú!és!utilitzar!un!servidor!amb!Jenkins!com!programari!d’integració.! Jenkins! incorpora! un! servidor! web! que! publica! un! lloc! web! d’administració! on! es! configura!i!controla!cada!projecte!a!integrar.!
Mostrar más

54 Lee mas

El programari lliure : producció col·lectiva de coneixement

El programari lliure : producció col·lectiva de coneixement

El programari lliure ha deixat de ser domini exclusiu dels experts en informàtica. La majoria dels usua- ris d’Internet coneixen el navegador web Firefox o el paquet ofimàtic OpenOffice.org, i molts els fan servir cada dia. Però en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació ja fa molts anys que es fan servir programes lliures per diversos motius: la qualitat tècnica, la manca de costos per lli- cències, la seguretat, la independència tecnològica, etc. En alguns sectors, com les administracions públiques o l’educació, les llibertats que el programari lliure garanteix als seus usuaris són especial- ment rellevants. En aquest article presentarem una breu història d’aquest moviment en els seus ves- sants tecnològic i ideològic. Veurem què vol dir que un programa sigui lliure i quina importància té això per als seus usuaris des del punt de vista tècnic, econòmic i social.
Mostrar más

10 Lee mas

Disseny gràfic amb programari lliure

Disseny gràfic amb programari lliure

Aquesta capa de programari (VMM) maneja, gestiona i arbitra els quatre recursos principals d'un ordinador (CPU, memòria, Xarxa, Emmagatzematge) i així podrà repartir dinàmicament aquests recursos entre totes les màquines virtuals definides en l'ordinador central. De manera que ens permet tenir diversos ordinadors virtuals executant-se sobre el mateix ordinador físic. La virtualització separa i fa independents els recursos virtualitzats del substrat físic subjacent, presentant-los de manera transparent a usuaris i aplicacions que els utilitzen sense distingir-los dels reals. Permet ocultar funcionalitats o capacitats d'un dispositiu (disc dur, placa de xarxa, memòria) o recurs (server, xarxa), sumar les de diversos per tal de presentar-los com una altra entitat amb capacitats diferents o bé crear un equivalent virtual dels mateixos.
Mostrar más

182 Lee mas

Enginyeria del programari en entorns del programari lliure, febrer 2007

Enginyeria del programari en entorns del programari lliure, febrer 2007

Si pensem d’aquesta manera, inconscientment estem creant un sistema ben cohesionat. Això és fonamental en la qualitat del dis- seny del programari, significa que els objectes (i les seves interfí- cies) encaixen bé els uns amb els altres. En un bon disseny orientat a l’objecte, cada un fa una cosa bé i no intenta fer-ne massa. En l’exemple, probablement descobriríem que l’objecte que ens pro- veirà el servei d’impressió, l’haurem de dividir per a poder proveir serveis d’impressió genèrics, comunicar amb models específics d’impressores, etc. També aquest exercici és útil per a identificar objectes susceptibles de ser reutilitzats o que els trobem ja desen- volupats en catàlegs públics d’objectes.
Mostrar más

314 Lee mas

Aspectes econòmics i models de negoci del programari lliure, setembre 2009

Aspectes econòmics i models de negoci del programari lliure, setembre 2009

En el primer mòdul de l'assignatura, es presenten els conceptes econòmics necessaris per estudiar l'estructura econòmica de la indústria del programari en general, i en particular per articular un model de negoci a partir del programari lliure.

10 Lee mas

Show all 10000 documents...