Dificultats en el procés d’ensenyament

Top PDF Dificultats en el procés d’ensenyament:

De les Dificultats d'Aprenentatge a les Dificultats en el Procés d'Ensenyament Aprenentatge

De les Dificultats d'Aprenentatge a les Dificultats en el Procés d'Ensenyament Aprenentatge

Com ja s’ha explicat en punts anteriors, el primer contacte amb el centre va ser a l’inici del curs escolar 99-00. Un grup d’alumnes de Psicopedagogia de la UIB començaven les pràctiques de l’assignatura de Dificultats d’aprenentatge i Intervenció psicopedagògica en el centre. Aquestes pràctiques també serien el corresponent als crèdits del Practicum I. Es tractava d’atendre individualment les necessitats derivades de les DA que presentaven una sèrie d’alumnes que prèviament se’ls havien assignat. La intervenció es feia bàsicament fora de l’aula. El primer contacte amb el centre va ser un matí, quan anàrem tots junts per conèixer l’escola i els/les tutors/es de l'alumnat amb els que s’havia de treballar. Només arribar, vàrem percebre tota una sèrie de sensacions, emocions, olors... que formaren la nostra primera impressió. Es tractava d’un edifici antic, un palau senyorial, com ens van explicar, amb unes portes de fusta, molt grosses, que cruixien quan s’obrien o es tancaven. Feia «olor de naftalina» com comentava una de les alumnes practicants. Hi havia molt de silenci i poca llum. Tot allò ens va transmetre la sensació que seria molt difícil sentir-se acollit dins aquell centre, dur a terme una intervenció integradora, introduir canvis, etc. Durant el primer any moltes d’aquestes impressions s’anaren modificant i algunes es mantingueren, tal i com ara explicarem.
Mostrar más

351 Lee mas

Dificultats d’aprenentatge inactives amb metodologies actives

Dificultats d’aprenentatge inactives amb metodologies actives

2 entre els xiquets. Així els projectes busquen la integració, l’activitat, cooperació i igualtat dels alumnes envers l’aprenentatge, fomentant així la motivació i pensant en una educació més global i significativa . El present treball demostrarà que aquesta és la metodologia més adient per a tots, que aporta uns beneficis molt grans en aquests tipus d’alumnes i que els allunya del fracàs escolar. Per això es farà el seguiment d’una mostra de sis xiquets del primer cicle de primària amb dificultats d’aprenentatge involucrats en un projecte de treball, de l’àrea de les ciències socials, sobre la prehistòria i s’analitzaran diverses qualitats i/o habilitats importants per al seu desenvolupament íntegre i inclusiu. També s’utilitzaran els resultats de dos xiquets que no presenten ningun tipus de dificultat per a valorar el grau de integració. Per tant el disseny d'aquesta investigació es defineix com un estudi de cas, amb caràcter descriptiu i experimental, on s'analitza el procés d’ensenyament i aprenentatge de la mostra a partir de l’observació directa, d’una rúbrica d’habilitats, del treball dels alumnes i d’unes proves d’avaluació inicials i finals. A més per tal de reforçar la hipòtesi que es baralla es comptarà amb el testimoni, mitjançant entrevistes escrites, de mestres que treballen amb aquest tipus de metodologies i veuen, en primera persona, l’enriquiment que aporten a nens amb i sense dificultats d’aprenentatge aquests tipus de mètodes d’ensenyament.
Mostrar más

20 Lee mas

La immersió lingüística com a procés de superació de dificultats educatives de l’alumnat d’Incorporació Tardana a les Illes Balears des d’una vessant inclusiva

La immersió lingüística com a procés de superació de dificultats educatives de l’alumnat d’Incorporació Tardana a les Illes Balears des d’una vessant inclusiva

D’aquesta manera, és com encaixen les peces d’un mateix trencaclosques que inclou la immersió lingüística de l’alumnat d’incorporació tardana des d’una vessant inclusiva. És a dir, l’educació inclusiva precisa de tota la varietat d’alumnat, i de les característiques del mateix, dins un centre escolar per a considerar-se com a tal. Dintre d’aquest marc, s’inclou tot l’alumnat possible, des del normatiu, fins a l’àmplia varietat d’alumnat amb NESE; on s’inclouen els alumnes d’IT. I, per a poder “incloure” a aquest alumnat en els processos d’ensenyament – aprenentatge de les aules amb el seus grups de referència, es considera la immersió lingüística com a procés fonamental des del qual atorgar a aquest alumnat eines per poder socialitzar-se, conversar, expressar, aprendre i assolir les competències marcades per a l’educació primària. Tot això, a mode d’esquema, es pot resumir de la següent manera:
Mostrar más

48 Lee mas

Procés cooperatiu Les Rambles : Metodologia de cooperació i participació (reglament del procés cooperatiu)

Procés cooperatiu Les Rambles : Metodologia de cooperació i participació (reglament del procés cooperatiu)

• Participació ciutadana: ​ la proposta metodològica per fomentar la participació ciutadana es basa en la Investigació-Acció Participativa (IAP), metodologia en la qual un grup d’afectats per una problemàtica busca una solució o resposta de manera conjunta, alternant moments de reflexió amb moments d’acció. Es tracta d’una metodologia sorgida del moviment per l’educació popular, i es centra en aspectes re-distributius del poder, generant estructures de treball que puguen ser tant l’agent de la reflexió com del canvi, en determinada problemàtica social. Aquest treball col·lectiu com a base de la participació ens porta a parlar de procés cooperatiu (més que no pas de procés participatiu). Es proposa treballar amb unes dinàmiques contínues de ​ cooperació entre tècnics, ciutadania i administració ​ . La idea és construir durant el propi procés cooperatiu de treball una “ ​ Comunitat Rambles ​ ” que en el futur podria integrar-se més fàcilment en la gestió del passeig des d’un govern participat i democràtic. Aquest procés cooperatiu ens ha de permetre arribar a la realització d’una diagnosi compartida i a la coproducció de propostes de transformació.
Mostrar más

21 Lee mas

Ensenyament de les ciències experimentals a educació primària: Recursos docents

Ensenyament de les ciències experimentals a educació primària: Recursos docents

Aquest procés necessita cert temps per obtenir el producte desitjat. El primer dia, mesclarem tots els ingredients a un recipient hermètic i la deixarem reposar en un espai càlid durant dos dies. Al tercer dia, podem observar que la nostra massa té una textura molt diferent i fa bombolles. Ara recuperam 100 g d’aquella mescla i repetim el procediment anterior (afegint 100 g d’aigua i 100 g de farina). Aquesta vegada, reposarà 36 hores. Durem a terme aquesta operació una darrera vegada de manera que al 7è dia, tendrem la nostra massa a punt per a la preparació del pa que podríem dur a terme en un altre exercici seguint la recepta adequada.
Mostrar más

49 Lee mas

Ensenyament de l'Església a la ciutat de Barcelona: directori estadístic, L'

Ensenyament de l'Església a la ciutat de Barcelona: directori estadístic, L'

Presència a Espanya: especifica el lloc i l'any de la primera casa fundada a Espanya per cada comunitat. Si la certesa no és absoluta, el lloc i/o l'any apareixen en interrogant. Si la comunitat és d'origen espanyol només s'indica l'any. En els casos corresponents s'indica quan va marxar de l'estat, si així va ser; igualment del seu retorn, si s'hi donà. Presència a Barcelona: s'especifica el temps presencial a la ciutat, incloent-se els intervals d'abscència. No ha calgut especificar el periode 1936-1939 com a tal, ja que el 100% de comunitats restaren inoperatives i perseguides durant aquest trienni. Només en aquells casos en que van absentar-se més anllà de 1939 s'indica aquest fet. Aquelles comunitats presents a Espanya però que mai foren a Barcelona figuren com "Absents". Aquelles que sí han estat però mai han exercit la docència, apareixen amb l'epígraf "Sense ensenyament".
Mostrar más

665 Lee mas

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE XOFER DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL D URGELL NET, SA

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE XOFER DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL D URGELL NET, SA

L’Objecte de les presents bases és la regulació del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la provisió d’un lloc de treball fix de xofer, vacant a la plantilla de personal laboral de l’empresa Urgell Net, SA i constitució de borsa de treball per proveir les vacants sobrevingudes o les substitucions del personal de l’empresa.

13 Lee mas

Dificultats amb el llenguatge escrit i educació inclusiva

Dificultats amb el llenguatge escrit i educació inclusiva

Ara bé, el tema és molt controvertit perquè no existeix actualment unanimitat en les posicions teòriques respecte si la capacitat de segmentar les paraules en les unitats mínimes és un requeriment per afrontar amb més èxit l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, o si es tracta més aviat d’una de les conseqüències de l'alfabetització. Els autors que consideren aquesta capacitat una condició, advoquen per l'entrenament explícit de les habilitats de segmentació, fins i tot abans que els nens sàpiguen llegir. En canvi, autores com Tolchinsky (1995), argumenten i mostren, fins i tot amb estudis evolutius en sistemes d'escriptura diferents, com aquesta capacitat és una conseqüència directa de l'alfabetització. Des d'aquesta perspectiva no es concep l'entrenament explícit fins que els nens no poden comprendre el que estan fent. O sigui, és quan ja són capaços de produir escriptures sil·làbiques-alfabètiques o alfabètiques el moment en què la reflexió meta fonològica pot ser activada amb major consciència, i el període en el qual el coneixement fonològic explícit pot constituir-se com un coneixement significatiu en c onstrucció. Les unitats mínimes -els fonemes que constitueixen la parla - són en realitat unitats abstractes i complexes per als nens, i no són les que conceptualitzen i aprenen en primera instància. És per aquest motiu que la consolidació de les relacions grafofòniques pot allargar-se, en al guns infants, fins als set o v uit anys. Posteriorment, la construcció del coneixement ortogràfic és un procés que s’allargarà fins a finals de l'escolarització obligatòria, perquè tant l'ortografia com l'elaboració de textos són coneixements lingüístics de gran complexitat i d'ampli recorregut.
Mostrar más

17 Lee mas

Dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars, setembre 2012

Dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars, setembre 2012

Les respostes a aquest problema mostren diferents evidències de com es manifesta el pensament funcional vinculat a la identificació i simbolització de la relació entre quantitats que varien. Tal com s’ha vist en l’exemple, el pensament funcional es manifesta a través de la identificació de la informació rellevant i la seva representació, identificant les diferents variables que intervenen en el pro- blema i les relacions existents entre elles. Aquest procés es mostra en donar valors específics com una estratègia de recerca de significat i en la possibilitat d’usar representacions per interpretar la situació. és a dir, es recolza en l’ús de taules i gràfiques considerades com a eines per identificar característiques de la variabili- tat i de la covariació (és a dir, com dues quantitats varien una en relació a l’altra). De manera particular, de tots els tipus de relacions que es poden establir, la noció de funció en matemàtiques se centra en aquelles en les quals cada quantitat d’una magnitud està relacionada amb una única quantitat d’una segona magni- tud (correspondències un-a-un). D’altra banda, la idea de covariació se centra a identificar relacions entre canvis corresponents entre variables; és a dir, ser capaç de relacionar, segons el context, el canvi de y n a y n+1 , amb el canvi de x n a x n+1 . La idea de covariació està vinculada a considerar els canvis en diferents columnes quan s’usen taules, i a la idea de gradient (taxa de variació) en la manera gràfica.
Mostrar más

344 Lee mas

Ensenyament i aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua (L1)

Ensenyament i aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua (L1)

El present treball de final de grau tracta el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua. Per fer-ho, es presenten tretze activitats amb objectius diversos: treballar les normes ortogràfiques, practicar l’ortografia i reforçar l’aprenentatge. Aquesta proposta didàctica parteix d’un marc teòric el qual defensa la necessitat d’allunyar l’ensenyament de l’ortografia dels mètodes tradicionals i, per tant, les activitats s’emmarquen en un context constructivista i de treball cooperatiu on la reflexió i la recerca del perquè són elements fonamentals de l’aprenentatge. A més, aquest treball ve a suplir una mancança: la inexistència d’un recull d’activitats fonamentades dirigides a treballar l’ortografia des d’una metodologia actual. Amb tot, esdevé essencial que els docents realitzin pràctiques significatives pels infants i que s’allunyin dels tradicionals quadernets i llibres de text.
Mostrar más

48 Lee mas

Procés de transformació de l’espai d’entrada

Procés de transformació de l’espai d’entrada

Començant pels objectius que em vaig proposar puc afirmar que els he assolit tots. Crec que he aconseguit de manera clara l’objectiu de conèixer quin va ser el motor que inspirà el procés de transformació de l’espai entrada de l’escoleta. El fet que les membres de l’equip docent formessin part d’un curs de formació relacionat amb els espais pens que no va fer més que afavorir i millorar el procés de canvi iniciat. Entenc que és molt positiu que, com a part de la seva tasca docent, estiguin en continu procés d’aprenentatge, realitzant cursos diversos de temàtiques relacionades amb el dia a dia a l’escoleta. A més, considero també molt positiu que tampoc s’aturi el procés d’observació, que estiguin sempre pendents per tal de detectar necessitats per part dels infants i les famílies, que no es “relaxin” una vegada aconseguit un objectiu o una vegada creat l’espai. He pogut observar com, una vegada transformat l’espai, el procés de reflexió i d’observació s’ha mantingut i, encara ara, s’estan plantejant nous canvis, noves idees per tal d’ajustar l’espai a les necessitats reals dels infants i les seves famílies. L’objectiu de conèixer quina incidència ha tingut el curs de formació sobre les reflexions realitzades també considero haver-lo assolit. A les entrevistes i a les anotacions dels seminaris del curs ha quedat patent que l’equip ha valorat molt positivament l’assistència al curs, no només per a visualitzar altres tipus d’escoletes, altres tipus de funcionament, si no perquè han pogut exposar els dubtes que havien sorgit en el claustre respecte a algunes de les seves idees o plantejaments. Respecte a aquest punt, crec que és molt positiu que l’equip segueixi formant- se, més si es té en compte que han iniciat un procés de canvi tan rellevant i considerant el canvi d’organització i l’adaptació que han hagut de fer mestres, infants i famílies.
Mostrar más

70 Lee mas

Procés PC12. Gestió Documental

Procés PC12. Gestió Documental

El responsable de l’elaboració i manteniment del pla de millora de cada procés del SGIQ recau en la propietat definida en cadascun d’ells, amb el suport tècnic corresponent. La tècnica de Qualitat i el suport administratiu de la Direcció s’encarrega d’assegurar la custòdia dels plans de millora dels processos del SGIQ, vigent i les versions anteriors, mitjançant una eina (ONE DRIVE espai SGIQ Escola de Doctorat) que permet compartir informació on-line, administrar qui pot accedir a aquesta, conèixer qui l’ha publicat, quan i quantes vegades s’ha modificat, etcètera.
Mostrar más

10 Lee mas

El procés d'edició de les revistes científiques

El procés d'edició de les revistes científiques

Bones pràctiques i experiències de revistes editades en OJS , a càrrec d’Ignasi Labastida (CRAI Unitat de Recerca) i Josep Coll i Gemma Masdeu (CRAI Unitat de Projectes)5. Lloc:.[r]

138 Lee mas

Procés participatiu MPGM PRIM

Procés participatiu MPGM PRIM

l’ús i la disposició dels nous equipaments acordats que es concretaran mitjançant la tramitació de planejament derivat i els seus corresponents processos de participació. ✓ ✓ ✓.[r]

23 Lee mas

Càpsula de coneixement: procés de selecció

Càpsula de coneixement: procés de selecció

El procés de selecció és el nexe d’unió entre la persona que busca feina i l’empresa que té la necessitat de cobrir una vacant. Consisteix en un seguit de fases tant per l’empresa com pel candidat/a, i serveix per a que l'empresa decideixi quins sol·licitants a un determinat lloc de treball són contractats. Identificar les fases del procés de selecció és útil per poder adaptar la nostra candidatura als requisits i demandes del lloc de feina que sol·licitem. En definitiva, conèixer els passos específics que has de seguir t’ajudarà a superar-los amb èxit.
Mostrar más

5 Lee mas

Intervenció psicopedagògica en casos de dificultats d'adquisició del llenguatge i d'aprenentatge de les matemàtiques al cicle inicial de primària : Dificultats d'aprenentatge a 1r d'ESO associades a TDAH

Intervenció psicopedagògica en casos de dificultats d'adquisició del llenguatge i d'aprenentatge de les matemàtiques al cicle inicial de primària : Dificultats d'aprenentatge a 1r d'ESO associades a TDAH

D: Sessions del mes de juny. He fet que de cada vegada més sigui ell qui verbalitzi quines passes seguirà (per realitzar una comprensió lectora, una expressió escrita, repassar un tema...). La finalitat era comprovar (ell i jo) el nivell d'interiorització d'allò treballat aquests mesos, ésser conscient de les seves capacitats i les seves limitacions, de les eines que comença a tenir per a treballar pel seu compte.

47 Lee mas

BASES ESPECÍFIQUES PER AL PROCÉS SELECTIU DE CREACIÓ D UNA LLISTA D ESPERA DE TÈCNICS/QUES MITJANS/NES DE PROTECCIÓ CIVIL, GRUP A2

BASES ESPECÍFIQUES PER AL PROCÉS SELECTIU DE CREACIÓ D UNA LLISTA D ESPERA DE TÈCNICS/QUES MITJANS/NES DE PROTECCIÓ CIVIL, GRUP A2

La documentació per a aquesta fase del procés selectiu, no serà necessari lliurar-la en el moment de presentar la sol·licitud. L’òrgan de selecció obrirà un període de presentació de documents, un cop iniciat el procés selectiu i prèviament a la fase de concurs, que s’expressarà en les pròpies actes de sessions de l’òrgan. Tot i això, només es comptabilitzaran els mèrits al·legats dels quals ja s’estigués en possessió en la data de finalització de la presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu, i mai els que s’hagin meritat amb posterioritat a aquesta data.
Mostrar más

6 Lee mas

ÚS EFICAÇ DE LES TIC EN L ENSENYAMENT APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES

ÚS EFICAÇ DE LES TIC EN L ENSENYAMENT APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES

Per seleccionar les activitats i recursos per confeccionar les taules temàtiques que hi ha la pàgina web es van tenir en compte els consells dels professors i professores que havien elaborat alguns d’aquests materials i es va escollir entre els applets, programes exe i simulacions IP que es van trobar a Internet. Aquests recursos es van seleccionar en funció de si eren al nostre abast, si s’adequaven als continguts de la secundària, que tinguessin possibilitats d’aprofitament didàctic,... Probablement hi ha molts recursos i activitats útils que no apareixen en les taules, les quals només pretenen ser una mostra que es proposà com a punt de partida perquè el professorat la utilitzés, valorés, critiqués,... La manera com es plantegin i duguin a terme les activitats a l’aula, atenent o no als criteris d’utilització eficaç que s’han anat esmentant al llarg del treball i més concretament en l’apartat anterior, és decisiva a l’hora d’ajudar els alumnes en el seu procés d’aprenentatge. Algunes activitats són apropiades per introduir un tema, altres faciliten el procés de modelització, altres permeten aplicar els conceptes apresos a situacions similars,... És a dir, les activitats i els recursos TIC en general i els que es poden trobar en les pàgines web d’aquest treball, contribuiran a la millora de l’aprenentatge de les ciències si s’incorporen en el moment adequat del cicle d’aprenentatge, amb un objectiu didàctic ben definit, que propiciïn la participació de l’alumnat i el treball cooperatiu, que l’ajudin a expressar les seves idees i conceptes, que l’ajudin en el procés de modelització, i per tant que promoguin la implicació dels alumnes en el seu aprenentatge.
Mostrar más

50 Lee mas

ANUNCI DEL PROCÉS SELECTIU PER A L ACCÉS A DUES PLACES D AGENT DE POLICIA LOCAL

ANUNCI DEL PROCÉS SELECTIU PER A L ACCÉS A DUES PLACES D AGENT DE POLICIA LOCAL

Segon: DESESTIMAR la reclamació contra la llista de persones admeses i excloses del present procés selectiu, interposada per l’aspirant Marc Cerulla PIña, amb DNI 45****48Q, mitjançant RE E/6125-2020, en data 14 de juliol de 2020, donat que la titulació aportada corresponent al certificat d’escolaritat no és equivalent a la titulació requerida a les bases reguladores d’aquest procés selectiu, en virtut de la Disposició addicional primera, de l’Ordre ECD/1417/2012, de 20 de juny.

9 Lee mas

Intervenció psicopedagògica en les dificultats d'aprenentatge

Intervenció psicopedagògica en les dificultats d'aprenentatge

RAMON: Aspectes motivacionals. Creiem que el Ramon ha superat el punt on la millora en determinats aspectes ha deixat de ser motivador per a ell, porta molts anys en aquesta lluita i les hores de dedicació són extremes, fins al punt que no li queda temps lliure. Exigir més esforç i insistir de forma perseverant en allò que el propi alumne no li veu funcionalitat (i possiblement i en certa manera no la tingui) ho considerem una batalla perduda a aquestes alçades de la seva formació. Pensem que seria adequat plantejar-nos, entre centre i escola, la possibilitat d’utilitzar eines per a la comunicació escrita que li permetin expressar i aprofundir en els aprenentatges amb ajudes per a fer-ho de manera més pulcre i sense els errors ortogràfics que no aconsegueix automatitzar (processadors de text, eines i programes informàtics com el CMAP TOOLS que permeten l’organització d’idees per a l’estudi en forma de mapa conceptual...). Es tracta d’ ”alleugerir càrrega” sense obviar els aspectes primordials de la seva educació i formació i centrar-nos més en aquests que en la forma. Aconseguir els objectius escolars sense la despesa energètica que suposa el fer- ho de la manera convencional, amb la que ha d’invertir molt més temps i tot i així arribant a un resultat poc satisfactori, pot tenir efectes en la seva motivació.
Mostrar más

75 Lee mas

Show all 10000 documents...