direcció de persones

Top PDF direcció de persones:

La direcció de persones

La direcció de persones

La base per a aquesta gestió és en les línies estratègiques i d'acció assenyalades per a la direcció de l'empresa. És necessari un compromís d'actuació conjunta entre els qui treballen en la direcció de persones i la resta de nivells directius de l'organització. Per exemple, en una gran superfície l'adaptació a l'euro va exigir una tasca coordinada, en el quotidià, de les diferents àrees de l'organització: a l'àrea d'operacions, l'adaptació de la tecnologia (màquines registradores, ordinadors...), a l'àrea de màrqueting, l'adaptació dels missatges publicitaris, i a l'àrea de recursos humans, la formació de tot el personal que, en contacte amb el públic, havia de tractar amb la nova moneda.
Mostrar más

64 Lee mas

Política i direcció de persones, febrer 2013

Política i direcció de persones, febrer 2013

La plantilla de què disposava Consur, SA era de 230 empleats fixos, quantitat que es dupli- cava en les èpoques de vacances mitjançant contractacions temporals entre el personal de la zona. L’estructura organitzativa de Consur era molt simple: una direcció general, un director administratiu i un director d’instal·lacions i serveis. La direcció general estava ocupada per una persona que era al servei de l’empresa des de feia més de trenta anys, que va comen- çar en el món de l’hostaleria des dels llocs més baixos, i que tenia com a valor principal l’experiència acumulada, el lliurament i la dedicació. La direcció administrativa tenia entre les seves responsabilitats la gestió dels recursos humans. Les tasques que es duien a terme eren principalment les relacionades amb les altes, baixes, noves contractacions, nòmines i controls d’absentisme. L’anàlisi dels costos de personal representava un punt d’atenció molt important i es considerava que gran part de l’èxit econòmic que Consur havia tingut en el passat era degut a la contenció de la despesa en recursos humans. La política salarial era clara: seguir el conveni del sector. Els salaris estaven basats principalment en el lloc de treball i gairebé el 100% era fix, tant per al personal amb contractes de durada indefinida com per a les contractacions temporals que es feien.
Mostrar más

34 Lee mas

POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONES I DESENVOLUPAMENT DEL TALENT A LES ORGANITZACIONS DE SALUT

POSTGRAU EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONES I DESENVOLUPAMENT DEL TALENT A LES ORGANITZACIONS DE SALUT

COORDINACIÓ ACADÈMICA MONTSE CASTILLA Directora de Recursos Humans de l’Hospital de Bellvitge. Gerència Territorial Metropolitana Sud. Directora Territorial de Recursos Humans de l’ Institut Català de la Salut. Llicenciatura en Psicologia i Dret. Mestratge Executiu de Direcció de Recursos Humans. Escola d’Alta Direcció i Administració (EADA). Curs en Direcció de Persones al Sector Sanitari acreditat per la Universitat de Barcelona. Col·laboradora amb la Universitat de Barcelona, en el Màster Erasmus Mundus.

7 Lee mas

Persones amb malaltia mental

Persones amb malaltia mental

Entendre la frontera entre salut i malaltia mental és complex. Una de les dificultats per a comprendre la malaltia mental són els factors subjectius, sobre com ho viu i ho expressa cada persona. Per això ens cal el suport de les institucions i els professionals que s’esforcen per entendre les malalties mentals. Són aquests professionals els qui ens donaran pautes tècniques per poder actuar en el món del malalt mental; fer-ho des dels serveis creats per assolir la qualitat de vida de les persones serà la millor manera d’actuar.

60 Lee mas

La mobilitat en les persones amb discapacitat

La mobilitat en les persones amb discapacitat

persones amb discapacitat, com el col·lectiu d’anàlisi. Els tipus de discapacitats poden ser diverses, considerant també aquelles establertes amb caràcter oficial: físiques –motrius i no motrius–, visuals, auditives, intel·lectuals i aquelles associades a malalties mentals. Les persones dependents, tot i que no formen part de l’objecte de l’estudi, sí que cal mencionar- les, ja que hi ha una estreta relació entre ambdós col·lectius. En concret, la Llei defineix la dependència com l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'algú altre o d'altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, també d’altres suports per la seva autonomia personal. Així doncs, representen un volum important de persones a les nostres societats, degut sobretot al fet que vivim en una societat cada vegada més envellida. Cal tenir en compte que hi ha una correlació directa entre envelliment i major dependència. A l’àrea metropolitana de Barcelona les persones dependents representen el 7,1 % de la població de 16 anys i més 1 l’any 2011 (aproximadament 200.000 persones), segons dades de l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població del 2011.
Mostrar más

70 Lee mas

ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

 Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili, garantint les condicions d’habitabilitat, higiene i ordre, amb criteris de qualitat, seguretat i cura del medi ambient i, en el seu cas, tramitar la documentació pertinent.  Realitzar les intervencions relacionades amb l’estat físic de les persones en situació de dependència, seguint les pautes establertes i mostrant en tot moment respecte per la seva intimitat.

8 Lee mas

Estudi de persones no usuàries de les biblioteques

Estudi de persones no usuàries de les biblioteques

Les biblioteques públiques són espais oberts i dinàmics de trobada, integració i interacció, on els ciutadans poden relacionar-se, desenvolupar-se en les àrees del seu interès i conèixer la societat que els envolta. El que és important a la biblioteca , més enllà de l’edifici i la col·lecció, són les persones . Sense usuaris no hi hauria biblioteques.

21 Lee mas

Les TIC i les persones dependents

Les TIC i les persones dependents

Els errors de refracció no corregits constitueixen la causa més important de discapacitat visual, però en els països amb ingressos mitjans i baixos les cataractes continuen sent les principals causes de ceguera. El número de persones amb discapacitats visuals atribuïdes a malalties infeccioses ha disminuït.

20 Lee mas

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA

SANT VICENT DEL RASPEIG CEIP SANTA ISABEL SANT VICENT DEL RASPEIG CEIP JAIME I. SANT VICENT DEL RASPEIG CEIP REYES CATÓLICOS SANT VICENT DEL RASPEIG CENTRE PRIVAT SANTA FAZ[r]

13 Lee mas

La direcció d'actors segons Stanislavski

La direcció d'actors segons Stanislavski

Teorema vii: Tota premissa que no estimula la imaginació de l’actor no és un estri per a la creació Encara que s’escapi del contingut estricte d’aquest teorema, és important valorar aquí un tipus particular de premisses no dirigides a estimular la ima- ginació de l’actor. Es tracta de les premisses que proven d’eliminar una con- ducta considerada poc desitjable en l’actuació d’un actor. Sovint, quan un actor actua d’una manera no admesa com a vàlida per un director, aquest li demana que eradiqui determinades manifestacions de la seva actuació, amb una actitud que pot fl uctuar entre el consell cortès i l’agressió física. Aquest tipus de pràctiques han estat estudiades profusament en psicologia i responen a la denominació genèrica de càstig. En l’actualitat hi ha múltiples opinions sobre la matèria, però s’ha arribat a la conclusió que el càstig, correctament administrat, funciona. Tot i així, nombrosos estudis han demostrat que ad- ministrar un càstig no solament suprimeix la resposta castigada sinó també comporta la supressió d’altres respostes considerades com a vàlides. Però, per si això fos poc, després de la utilització del càstig, en ocasions «els efectes secundaris són molt més difícils de manejar que les respostes originals no de- sitjades» (1999 : 366). Els efectes secundaris es refl ecteixen en el castigat i poden provocar-li agressivitat, desigs d’escapar de la situació de càstig i, so- bretot, una associació de l’estimulació aversiva amb la persona que adminis- tra l’estímul. Són fenòmens que qualsevol que hagi tingut un experiència te- atral signifi cativa ha pogut observar, provocar o patir. Com que, en essència, la fi gura del director pretén orientar o manipular la conducta escènica de l’actor (i en ocasions també la conducta personal), no s’han de menystenir les repercussions dels estudis de la psicologia en la direcció d’actors. Per això, l’ús del mode imperatiu en formulacions com «No facis tal cosa», s’ha de fer amb cautela, perquè no és un tipus d’indicació que impulsi la imaginació sinó que, al contrari, la restringeix o fi ns i tot la fa fugir. Contra aquest tipus de pràctiques teatrals ens adverteix el teorema vii.
Mostrar más

33 Lee mas

Direcció estratègica i de govern

Direcció estratègica i de govern

Pel que fa al postgrau, enguany s’ha incorporat a la nostra oferta formativa el màster de Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística, en substitució del màster de Direcció i Planificació del Turisme, que inicia el procés d’extinció. També s’han portat a terme les tasques organitzatives necessàries per a la posada en funcionament del màster de Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes el curs 2011-2012.

7 Lee mas

PERSONES, COMUNITAT, TRANSFORMACIÓ SOCIAL

PERSONES, COMUNITAT, TRANSFORMACIÓ SOCIAL

36 37 BANC DE LA LLUM Durant el mes de maig es va proposar crear una xarxa que permetés pagar els rebuts d’electricitat de persones i famílies de Bellvitge i Gornal que no disposen dels recursos necessaris per fer-hi front, donat que des de fa anys la Fundació destina una part del seu pressupost per atendre aquest tipus de necessitat. El funcionament del servei és molt senzill: cada un dels donants decideix la quantitat que hi vol aportar i en quants pagaments a l’any vol fer-ho. Quan calgui pagar un rebut es fa l’ingrés en un compte de La Vinya i la Fundació es responsabilitza de fer les gestions del pagament dels rebuts. A través d’aquest sistema s’ha pogut cobrir la despesa de 22 rebuts.
Mostrar más

22 Lee mas

d acolliment de persones grans

d acolliment de persones grans

A RTICLE 4. R EQUISITS FORMALS DE LA CONSTITUCIÓ 1. L’acolliment s’ha de constituir en escriptura pública, la qual s’ha d’inscriure en el Registre corresponent. 2. L’escriptura pública ha de fer constar les contra- prestacions, els drets i les obligacions que correspo- nen a cada part, i també, si escau, les donacions fetes per les persones acollides a les acollidores i a terceres persones en interès d’aquestes, de present o per després de la mort. Això no comporta l’adminis- tració dels béns de la persona o persones acollides. 3. En el contracte de prestacions d’aliments, la con- traprestació pot consistir en la cessió de capital en béns mobles, immobles o en diners. Aquesta cessió pot ésser revocada a instància de les persones aco- llides si les acollidores incompleixen les obligacions fixades en l’escriptura pública o mostren ingratitud. Si hi ha donació i aquesta recau en béns immobles, la donació i les condicions que, si escau, s’hi establei- xen no perjudiquen tercers si no s’inscriuen en el Registre de la Propietat.
Mostrar más

21 Lee mas

Habitar la formació de persones adultes

Habitar la formació de persones adultes

Quina forma de vida i quin treball se feia des dels diferents àmbits per a què això no fora cap problema? Com no tindre formació al segle xxi , en la societat del conei- xement, no saber llegir ni escriure, o no tindre la ESO no era un problema? Quins mecanismes de relacions i de concepció del món hi havia que a ningú això li cridava l’atenció eixa situació? No saben que la manca d’educació i formació té relació directa amb la pobresa? No saben que sense una formació reconeguda socialment com és el Graduat en Educació Secundària, Cicles Formatius, etc. la possibilitat d’eixir de l’ex- clusió és pràcticament impossible? Com era que la Formació de Persones Adultes mai hi ha estat una prioritat absoluta en aquest barri?
Mostrar más

7 Lee mas

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

SERVEI D’ASSESSORAMENT S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibili- tats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per acon- seguir l’objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.

11 Lee mas

Habitar la formació de persones adultes

Habitar la formació de persones adultes

uaderns d’Educació Contínua 39-40 Q 5 Les pàgines de la nostra revista estan obertes a tot tipus de col.laboracions relaci- onades amb l’Educació i la Formació de les Persones Adultes. El nostre interés és oferir la publicació a tots aquells que desitgen col.la- borar en ella exposant els seus coneixements, les seues reflexions i experiències analitzades. Així com també a les persones i institucions que desitgen difondre a través dels Quaderns d’Educació Contínua les seues iniciatives i ac- tivitats dins d’aquest àmbit.

11 Lee mas

Màrqueting i direcció de vendes

Màrqueting i direcció de vendes

Com a primer pas s’ha de captar l’atenció del client perquè conega la nostra proposta. Les primeres paraules que es dirigeixen al client són decisives. Començar el diàleg queixant-se del mal temps, de la situació econòmica o d’una malaltia produeix un efecte negatiu. En canvi, transmetre una informació interessant produeix una impressió positiva i aconsegueix captar l’atenció. L’inici d’una venda no ha d’implicar una conversa molt extensa: poques paraules i ben dites, cal ser clar i específic. Cal crear les condicions per a exposar els arguments de venda. En aquest sentit, una bona tècnica consisteix a despertar la curiositat i l’interès del client. Una forma d’aconseguir-ho és enunciant algun benefici important del producte que s’oferirà, perquè les persones no compren un producte per si mateix, compren els avantatges i/o beneficis que li brinda, i l’habilitat del venedor es troben a descobrir aquests avantatges addicionals com a argument de venda.
Mostrar más

86 Lee mas

PERSONES amb històries GRANS, GRANS PERSONES amb història

PERSONES amb històries GRANS, GRANS PERSONES amb història

El GAS, Grup d’Acció Social, és un grup de persones grans que es reuneixen un cop al mes (el tercer divendres de cada mes) al CAP Chafarinas per tractar sobre temes que ens interessen i dinamitzar accions adreçades a la gent gran del barri. Podríem dir que aquest grup és “el motor” del projecte perquè és al seu sí on es decideixen les línies de treball del projecte. Així, per exemple, de cara al curs vinent, la idea central de treball són les relacions solidàries entre veïns/es i els intercanvis de serveis entre persones de la comunitat. D’aquesta idea de suport i solidaritat, juntament amb la voluntat d’aprofitar el potencial d’experiència de la gent gran de la Trinitat Nova ha nascut la Xarxa Solidària. Aquesta Xarxa és un recurs dels veïns/es i per veïns/es que contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones. És un punt d’intercanvi on les persones participants poden oferir i rebre activitats o serveis com per exemple, fer companyia, lectura en veu alta, anar a passejar, etc.
Mostrar más

16 Lee mas

Direcció General de Personal

Direcció General de Personal

COSTUR COL·LEGI EDUCACIO INFANTIL I PRIMARIA 12003365 E. MUSICAL V PEV ITIN, CON AULARIOS DEL CRA CRA ESPADÀ-MILLARS[r]

6 Lee mas

Direcció General de Personal

Direcció General de Personal

FÍSICA ITIN CON AULARIOS DEL CRA CRA LA SERRANIA, 4668 COFRENTES COLEGIO EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA 46015371 E. CON AULARIOS DEL CRA CRA VALLE DE[r]

8 Lee mas

Show all 959 documents...