• No se han encontrado resultados

Discapacitat física

Guia pràctica per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física

Guia pràctica per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física

... 4 Si ets soci/a d’alguna associació és important que els comuniquis per escrit els fets, per tal que puguin fer escrits de suport a la teva petició, així com que puguin transmetre-ho a alguna entitat de 2n. nivell (com, ...

68

Guia pràctica per defensar els drets de les persones amb discapacitat física [versió lectura fàcil]

Guia pràctica per defensar els drets de les persones amb discapacitat física [versió lectura fàcil]

... ᐅ Recepció de denúncies per motius racistes, d’ideologia, religió o creences de la víctima, l’ètnia, raça o nació a la qual pertanyi, el seu sexe, orientació o identitat sexual, raons de gènere, la malaltia que pateixi o ...

56

Persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona 2017

Persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona 2017

... la discapacitat física motriu, encara que afecta a una major proporció de dones (40,14%) que d’homes ...de discapacitat més freqüent és la mental (21,26%) seguida de prop de la física no ...

22

Memòria 2006

Memòria 2006

... amb Discapacitat ha dut a terme actuacions per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, d’acord amb el programa ...amb discapacitat psíquica profunda, psíquica amb trastorns de ...

92

El greuge comparatiu econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona: el sobreesforç econòmic que origina la discapacitat

El greuge comparatiu econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona: el sobreesforç econòmic que origina la discapacitat

... la discapacitat física del grup 2, ...la discapacitat variaran en funció de ...la discapacitat física més 199 euros per modificacions per discapacitat ...de discapacitat ...

95

Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona en matèria d'equipaments de serveis socials

Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona en matèria d'equipaments de serveis socials

... 1 residencia per persones ' amb gran discapacitat física, de 50 a 60 places de residencia.. 1 centre residencial d'acció educativa intensiva. 5 centres residencials d'acció educ[r] ...

12

Memòria 2015

Memòria 2015

... Fundació Catalana Síndrome de Down, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), l'empresa emergent Aditium de Telefónica i el suport de l’IMI - Hàbitat Urbà i sis centres educatius. El projecte KanGo pretén facilitar ...

59

L'Afrontament dels pares i mares de fills amb discapacitat

L'Afrontament dels pares i mares de fills amb discapacitat

... la discapacitat infantil, he pogut observar a través de l'estudi directe de casos, que les mares i els pares tenen vivències molt diferents en relació al naixement del fill amb ...la discapacitat i ...

37

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2018: Programa d'activitats

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2018: Programa d'activitats

... Barcelona se suma a la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat el dia 3 de desembre. Tots els districtes de la ciutat ofereixen un ampli ventall d’activitats adreçades a tothom i ...

22

L'usabilitat de llocs web per a persones amb discapacitat

L'usabilitat de llocs web per a persones amb discapacitat

... i discapacitat; ‘Directrius per el llenguatge de signes en la Web’ amb els requisits per incloure el gràfics animats i vídeos en llengua de signes en una pàgina ...

81

Barcelona: actuacions municipals per a les persones amb discapacitat

Barcelona: actuacions municipals per a les persones amb discapacitat

... L’any 1978, l’Ajuntament de Barcelona va crear el Patronat Municipal de Disminuïts Psíquics i el 1980 el Patronat Municipal de Disminuïts Físics, els quals van recollir les demandes que plantejava el moviment reivindi- ...

74

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2017: Programa d'activitats

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2017: Programa d'activitats

... Simbiòtic Festival és un festival d’arts escè- niques accessibles i inclusives que obre les portes de la creació, la investigació i el desen- volupament d’un llenguatge escènic sense bar- reres comunicatives al ...

16

Programa de persones amb discapacitat Espai d'Inclusió 20+20+20 : Informe de gestió 2014-2018. Districte de Les Corts

Programa de persones amb discapacitat Espai d'Inclusió 20+20+20 : Informe de gestió 2014-2018. Districte de Les Corts

... Impulsar i potenciar el desenvolupament d’iniciatives i projectes per la inclusió; compartint informació, coneixements i recursos entre Administració, entitats, empreses i institucions del districte, per afavorir i ...

9

Estatuts de l'Organisme Autònom Local Institut Municipal de Persones de Discapacitat [2005]

Estatuts de l'Organisme Autònom Local Institut Municipal de Persones de Discapacitat [2005]

... de discapacitat; i d’al- tra, els diferents camps o àmbits d’actuació, com són: el de la prevenció de les discapaci- tats; l’atenció precoç; l’educació o escolarit- zació; la formació professional i la inserció ...

6

Comptes anuals 2015 de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona)

Comptes anuals 2015 de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona)

... o Debits i partides a pagar per operacions derivades de I'activitat habitual. Com a norma general, els de bits i les partides a pagar amb venciment a curt termini s[r] ...

51

Comptes anuals 2010 de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona)

Comptes anuals 2010 de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona)

... • Resum de I'estat de liquidació del pressupost d' i ngressos. • Resum de I'estat de liquidació del pressupost de despeses. les des peses de manteniment es registren amb carrec a r[r] ...

21

Acta del 10 de maig de 2016 del Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat

Acta del 10 de maig de 2016 del Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat

... sense cotxes, alguns referents d’entitats que van participar en aquesta jornada, van expressar la necessitat de participar en el format d’aquesta activitat, ja que podrien aportar idees a tenir present pel col·lectiu de ...

5

Discapacitat i sobredotació intel·lectual i TEA, setembre 2013

Discapacitat i sobredotació intel·lectual i TEA, setembre 2013

... amb discapacitat intel·lectual exercir el control de la seva vida, creant al seu al voltant una xarxa de suports que afavoreixin la gestió de la llar, la cura d’un mateix, l’administració de béns i l’accés, ...

300

Vehicle matriculat a nom de persona amb discapacitat (491/5)

Vehicle matriculat a nom de persona amb discapacitat (491/5)

... amb discapacitat”, com que siguin “destinats al seu transport”, sempre que el seu titular tingui un grau de minusvalidesa “igual o superior al 33 per cent” [paràgrafs II i IV de la lletra e) de ...

6

protocol violencia 5VM i discapacitat pdf

protocol violencia 5VM i discapacitat pdf

... amb discapacitat presenten més prevalença en totes les ...amb discapacitat reconeixen haver viscut maltractaments durant el darrer any, davant d’un 3,4% de les dones que no presenten cap discapacitat ...

32

Show all 9237 documents...

Related subjects