diversitat sexual

Top PDF diversitat sexual:

Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere : mesures per a la Igualtat LGTBI

Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere : mesures per a la Igualtat LGTBI

El Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere (2016 – 2020) constitueix el principal instrument d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per a promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere i per a l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament sexual. Es tracta d’un pla transversal que es proposa incorporar i reforçar aquesta perspectiva en totes les polítiques en què sigui rellevant i en el funcionament i organització del mateix Consistori. D’aquesta manera es vol contribuir a eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la intersexfòbia (LGTBIfòbia, en endavant) reforçant els circuits de prevenció, detecció, denúncia i acompanyament de les víctimes; oferir eines de promoció social per a l’assessorament i empoderament del col·lectiu; promoure unes polítiques de coeducació que incloguin la lluita contra l’assetjament per raó d’orientació sexual, expressió i identitat de gènere; incorporar la perspectiva de diversitat sexual i de gènere en les polítiques de salut, especialment en els àmbits de la salut sexual i reproductiva de les dones lesbianes i bisexuals, la despatologització de la transsexualitat, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i l’acompanyament a les persones intersex/amb diferències en el desenvolupament sexual (DDS en endavant) i les seves famílies; promoure la inclusió laboral de les dones trans; vetllar pels drets de les persones grans LGTBI i garantir els drets de les persones que sol·liciten refugi a causa de la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Mostrar más

77 Lee mas

Assistència sexual i diversitat sexual i de gènere  Estudi de la intersecció queer crip

Assistència sexual i diversitat sexual i de gènere Estudi de la intersecció queer crip

discurs, seguint la direcció d’un cert model. A la web de «Tus manos, mis manos» s’explica el model d’assistència sexual i s’obre un espai de trobada per a oferir i demandar el suport. MCM explica la història de «Tus manos, mis manos» des de la diversitat sexual i de gènere. A partir d’un moment determinat, la comunitat trans més autònoma (Trans-Block, Guerrilla Travolaka, etc.) va entrar en contacte amb altres col·lectius la lluita política dels quals també passava pel cos, com amb l’activisme gordo d’Stop Gordofobia i altres. I van començar a teixir xarxes interessants unides pels cossos, que travessen moltes altres lluites: un cos pot tenir diversitat funcional, ser negre, gordo i trans, tot al mateix temps. D’aquestes xarxes en van sorgir aliances, com els Picnics Mutantes, en què una sèrie de cossos històricament entesos com a perversos, com gent que venia del 15-M o el Comando Motorizado, es reunien al Parc de la Ciutadella per a teixir xarxes, perversitats i fins i tot sexe. «Surgieron muchas cosas bonitas de ahí» (MCM, entrevista personal, 08/05/2017). Per un altre costat, la història de Sex Asistent l’explica RR. Silvina Peirano, el 2012, quan vivia a Barcelona, va convocar unes quantes persones que podien estar interessades en l’assistència sexual i es van constituir com a grup. Són els pioners a l’Estat espanyol en crear un col·lectiu sobre l’assistència sexual i en fer cursos de formació per a persones que volen exercir d’assistents sexuals. El seu model es basa en l’autonomia personal, la vida independent, la llibertat individual, i en el consens i l’autogestió de l’assistència sexual, però quan es normalitzi i es reguli, «després acabarà sent el que sigui» (RR, entrevista personal, 28/04/2017). Quan Peirano va tornar a l’Argentina, allà s’hi van obrir tres centres: Rosario, Patagònia i Buenos Aires.
Mostrar más

218 Lee mas

Taller de sensibilització sobre la transsexualitat dirigit a alumnes de 4rt d’ESO

Taller de sensibilització sobre la transsexualitat dirigit a alumnes de 4rt d’ESO

Es fa notori aquesta mancança a l’àmbit escolar atès que no es tracten aquests temes ja sigui per les pors dels docents, per l’homofòbia present entre el professorat o per la falta de materials específics per treballar-los. Tot hi això, quan hi ha docents interessats en treballar la qüestió de la sexualitat en les aules, no es parla en cap cas de diversitat sexual. S’ha de tenir en compte que en els col·legis i instituts encara existeix una espècie de mala imatge quan dues persones del mateix sexe mostren el seu afecte, de fet, es considera que els instituts són uns dels pitjors llocs per les persones LGTBI atès que no es poden expressar obertament. No obstant això, també sembla detectar-se principis creixents d’acceptació, en concret, resulta significatiu que la majoria dels joves mostra acceptació, respecte i fins hi tot admiració front a professors homosexuals (Santoro & Gabriel, 2010).
Mostrar más

58 Lee mas

Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia [versió lectura fàcil]

Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia [versió lectura fàcil]

• Fer un seguiment de les informacions que no respectin la diversitat sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, i informar-ne a la Sindicatura de Greuges, al Parlament i al Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.

31 Lee mas

Educació afectiva i sexual per a la sensibilització i prevenció de la violència masclista

Educació afectiva i sexual per a la sensibilització i prevenció de la violència masclista

En relació al sondeig d’opinió “Joves i diversitat sexual” realitzat el 2010 pel CIMOP, els i les adolescents que participaren en l’enquesta consideraven que als seus centres escolars es parlava amb poca freqüència (48,7%) i amb cap (11,3%) sobre sexualitat. En resposta a la pregunta: “Vas tenir en alguna ocasió durant la infància o l’adolescència alguna classe, taller o reunió en el teu centre d’estudis per a tractar el tema de la diversitat sexual?” menys de la meitat dels i les joves (41,3%) declararen que no havien rebut cap tipus d’informació sobre diversitat sexual però tampoc sobre sexualitat en general (CIMOP, 2010). Tot i les xifres, l’escola és l’espai on més s’aborda el tema perquè el diàleg sobre la sexualitat en l’àmbit familiar pareix ser encara un tema tabú, ja que consideren que es parla poc en la seua llar (48,7%) mentre que un terç dels i les joves (30,8%) assenyala que mai ha parlat sobre sexualitat amb la seua família. Encara que hi ha una tendència positiva cap a una major informació entre les persones més joves, qui es consideren bastant informades (33,4%) i amb molta freqüència (10,1%), segons el mateix estudi, encara hi ha tres línies sobre les quals s’ha de treballar fermament: l’amistat i conéixer persones LGTBI en quant que referents “normalitzats”; el diàleg sobre la sexualitat en la llar; i rebre classes relacionades amb la diversitat sexual o algun taller, ja que només les han rebudes la meitat del col·lectiu estudiantil (CIMOP, 2011). A més a més, hem de tenir en compte que la diversitat sexual està present en molts dels aspectes de la vida quotidiana, a través dels mitjans de comunicació, les pel·lícules, amistats, familiars i coneguts, però encara hi ha una percepció negativa sobre aquesta, bé perquè es fomenten falsos estereotips sobre la comunitat LGTBQI o bé perquè l’entorn social desenvolupa creences tradicionals des de les quals s’observa de manera negativa la diversitat sexual.
Mostrar más

84 Lee mas

Gestió de la diversitat LGTBI a l'empresa : guia de bones pràctiques

Gestió de la diversitat LGTBI a l'empresa : guia de bones pràctiques

El document suposa només una pauta, podent-se adaptar a la realitat interna de cada organització. L’estructura de la guia no pretén ser una ruta perquè les empreses implementin les accions recomanades de manera seqüencial, sinó un recopilatori d’algunes de les millors pràctiques que acostumen a posar en marxa les empreses que ja treballen la diversitat sexual i de gènere, cadascuna al seu ritme i en l’ordre que considera més apropiat per a la seva organització.

68 Lee mas

L'atenció a la diversitat a l'educació infantil mitjançant la tutorització entre iguals

L'atenció a la diversitat a l'educació infantil mitjançant la tutorització entre iguals

Els resultats obtinguts a aquesta experiència ens fan pensar que la metodologia de tutorització entre iguals respons a les necessitats de l’escola comprensiva en tant en quant tots els alumnes reben atenció per part d’un company o del mestre/a i d’altra banda constitueix un instrument útil per a l’atenció a la diversitat, basat en el poder de col·laboració entre els alumnes així com l’ús positiu dels diferents nivells a l’aula.

10 Lee mas

El paper del docent: de la consciència lingüística al tractament de la diversitat a l’aula

El paper del docent: de la consciència lingüística al tractament de la diversitat a l’aula

Dividirem el treball en dos grans blocs de treball: el bloc teòric, on presentarem la nostra hipòtesi, la justificarem i explicarem la nostra metodologia de feina. A més, a aquest bloc teòric també presentarem una sèrie de teories sobre atenció a la diversitat, diferents tipus de propostes i com això vincula o no el llenguatge del professorat. Trobarem també les teories filosòfiques del llenguatge i com afecta o no a la discriminació, als estereotips o als prejudicis. Al bloc pràctic, es tractarà de baixar la part teòrica a la realitat, proposant un guió d’observació, com a principi, i d’actuació, per finalitzar. Observarem diferents sessions de diferents assignatures del centre IES Pau Casesnoves d’Inca, on l’autora del treball està realitzant el seu període de pràctiques. Després d’aquesta observació es durà a terme un anàlisi i, depenent d’aquest, s’elaborarà un programa d’intervenció per executar a l’aula, amb autors com , Foucault, Searle o Aicha Belarbi.
Mostrar más

56 Lee mas

Actituds dels docents cap a la diversitat cultural

Actituds dels docents cap a la diversitat cultural

Avui en dia tant la societat com les escoles estan caracteritzades per la multiculturalitat i per tal de poder enriquir-nos al màxim d´aquesta, sorgeix l´Educació Intercultural. Aquesta nova política parteix d´un concepte de cultura més dinàmic i canviant i a més, posa especial èmfasi en les relacions entre les diferents cultures, mitjançant el diàleg. Així doncs, la diversitat cultural és una realitat present en l´àmbit educatiu la qual dóna una oportunitat d´enriquiment moral i una oportunitat professional per a buscar noves metodologies i estratègies, però per a què aquesta resulti enriquidora, és necessària saber-la tractar. Per tant, és necessari destacar el rol de l´educador i educadora, ja que la manera de com interpretar i com tractar aquesta diversitat en l´aula és un aspecte fonamental per tal d´arribar a una societat verdaderament intercultural, deixant a banda les actituds negatives com els estereotips o prejudicis cap a certes persones o grups. Concretament, el present treball es centra en una investigació sobre la realitat cultural existent en l´escola CEIP Cervantes Dualde de Betxí. Es busca conèixer les percepcions i les actituds dels docents cap a la diversitat cultural existent en les aules d´educació primària, mitjançant un estudi de cas. Aquest inclourà qüestionaris, entrevistes i observacions realitzades a diferents aules de primària, per intentar traure el màxim profit dels resultats.
Mostrar más

54 Lee mas

Atenció a la diversitat: programa d'enriquiment curricular de Tecnologia en Batxillerat

Atenció a la diversitat: programa d'enriquiment curricular de Tecnologia en Batxillerat

► Un altre dels objectius més importants era, sense cap dubte, oferir una proposta d’atenció a la diversitat tenint en compte els principis d’una educació inclusiva i integradora (LOE 2/2006). El programa d’excel·lència acadèmica i altes capacitats del centre ofereix activitats exclusivament per a aquests alumnes, fora del grup classe. Baix el meu punt de vista, era necessari crear un programa d’enriquiment curricular on els alumnes treballaren dins l’aula, amb la resta de companys, i utilitzar la diversitat per a generar un aprenentatge entre iguals, aprofitant les capacitats d’aquests alumnes per a millorar el rendiment del grup i, a més a més, afavorir la seua socialització. El resultat ha sigut que els alumnes han treballat conjuntament, actuant en ocasions com a tutors i ajudant-se uns als altres a superar les dificultats.
Mostrar más

86 Lee mas

Diferències humanes i diversitat, setembre 2014

Diferències humanes i diversitat, setembre 2014

Si en el mòdul "L'emergència de l'etnicitat" dèiem que l'aportació de Fredrik Barth a l'antropologia va significar un gir epistemològic decisiu (ja que el con- cepte central en la disciplina, cultura, va perdre part de la seva centralitat), a continuació veurem com Clifford Geertz provocarà un sisme fins i tot de conseqüències més grans, operant un canvi en la mateixa concepció de cul- tura. Més endavant, en el mòdul "L'esclat de la diversitat", l'estudiant podrà seguir el rastre de l'estela deixada per Geertz i continuada per l'antropologia postmoderna. Però abans, ens hem d'aturar i considerar la proposta que aquest antropòleg nord-americà va llançar al començament dels anys setanta, per a després endinsar-nos en la seva concepció de la interculturalitat.
Mostrar más

20 Lee mas

Comparació del tractament de la diversitat cultural entre Espanya i Canadà

Comparació del tractament de la diversitat cultural entre Espanya i Canadà

Al llarg de la història les lleis espanyoles han anat sofrint grans avanços quant al reconeixement de la creixent diversitat en l’escola i la intenció d’implantar diferents mesures basades en l’atenció d’aquesta. Actualment la Llei vigent que regula el nostre sistema educatiu és la LOMQE (2013), de 9 de desembre del 2013. Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, que contempla en el seu primer capítol el tractament a la diversitat sota el principi d'equitat, garantint la igualtat d'oportunitats, la inclusió educativa, la no discriminació i l'accessibilitat universal, actuant com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials. Un altre aspecte que introdueix aquesta llei en els articles 102 i 103 és la modernització de la formació permanent dels docents.
Mostrar más

23 Lee mas

Els discursos sobre atenció a la diversitat en la comunitat educativa a Catalunya

Els discursos sobre atenció a la diversitat en la comunitat educativa a Catalunya

A. En filosofia de la ciència, es constata que durant la revolució científica del segle XVII, la raó s’entronitza com un paràmetre absolut per a conèixer la realitat, donant lloc a la racionalitat. Per definició, la racionalitat és neutra, exempta de qualsevol dimensió axiològica, perquè la ciència no entra en judicis de valor, propis d’una raó feble, sinó en judicis de fet, en hipòtesis, en verificacions i/o falsacions. Aquesta dinàmica, tal com afirma Giddens (1996:41), té com a conseqüència el “segrest de l’experiència” ja que “en el segrest de l’experiència hi juguen un paper fonamental la ciència i la tecnologia (...). El segrest de l’experiència significa que, per a molts individus, és molt poc comú i fugaç en contacte directe amb esdeveniments i situacions que vinculen l’espai vital a les qüestions de la moralitat i de la finitud”. L’àmbit científic no pot perdre el temps amb la realitat humana, el seu destí universal és descobrir els fonaments d’un món aparentment homogeni des de l’empirisme i el positivisme. La diversitat, per tant, neix com un concepte objectiu i descriptiu que defineix una de les característiques essencials de la realitat empírica. La diversitat del món apareix com un terreny apassionant de recerca, doncs les claus d’aquesta diversitat ens donaran l’accés directe a la comprensió d’aquest món. Observant la diversitat d’espècies animals, la diversitat de reaccions dels cossos i dels elements quan els manipulem introduint variacions ambientals, verifiquem o no hipòtesis preestablertes i enunciem lleis que ens obren la porta del coneixement. Epistemològicament, la diversitat esdevé, en certa mesura, motor del progrés científic, però absent de valor en si.
Mostrar más

349 Lee mas

Estudi de la diversitat florística de Son Prohens (Felanitx Mallorca)

Estudi de la diversitat florística de Son Prohens (Felanitx Mallorca)

Els hàbitats que tenen més importància després dels ruderals, com es pot veure a la figura 7. Són les Pastures, Bosc i Brolles, importants a l’ hora d’ afirmar la gran diversitat florística de la zona. Pel que fa la gran importància de les pastures, és en major grau, degut a que a la zona es trobi el torrent de Son Cifre, ja que la majoria d’ espècies formen una comunitat Molino-Arrhenaheretea (sobre sòls amb la capa freàtica molt superficial). Cal destacar, la gran importància del bosc on dominen arbres i arbusts de fulla perenne i la garriga. El fet de que hi hagi poques zones de roques i parets, reflecteixen la poca importància d’ aquest hàbitat a la zona, tal com també ocorre amb la vegetació helofítica, la qual és exclusivament procedent del torrent.
Mostrar más

32 Lee mas

El tractament de la diversitat a les aules de s’Arenal

El tractament de la diversitat a les aules de s’Arenal

En primer lloc, s’ha de dir que la major quantitat d’alumnes estrangers es troben als centres públics, seguits dels concertats i els privats. Tal i com es va mostrar a la introducció, a l’any 2017, el 78,6 % d’alumnes nouvinguts a Balears estaven matriculats a escoles públiques, fet que segueix existint. Un altre fet molt sorprenent és l’augment constant de diversitat de nacionalitats que s’està donant amb el pas del temps, si ens fixam a l’apartat de resultats de les enquestes podem trobar 26 nacionalitats diferents, les quals estan repartides per tots els col·legis visitats, encara que he de dir que gran part d’aquests, tal i com he dit amb anterioritat es troben a centres com CEIP Els Tamarells (col·legi públic), CEIP s’Algar (col·legi públic) o CEIP Son Verí (col·legi públic).
Mostrar más

54 Lee mas

Projecte d’atenció afectiva sexual per a persones amb diversitat funcional

Projecte d’atenció afectiva sexual per a persones amb diversitat funcional

La sexualitat és considerada com una expressió humana de comunicació. Els drets sexuals estan inclosos dins la dignitat i llibertat de les persones però, en aquells col·lectius més vulnerables, com els individus amb diversitat funcional, no sempre es possible exercir lliurement l’afectivitat i sexualitat. Si s’entenen aquests aspectes com a necessitats innates en els éssers humans, es pot explicar que fomenten la felicitat i autoestima de les persones, ja que promouen un millor benestar emocional i social, aspectes fonamentals per tenir una vida plena. Les persones amb diversitat funcional es troben amb diferents obstacles per poder gaudir de la seva sexualitat, en conseqüència a la seva dependència i circumstàncies personals que fan, en molts de casos, que necessitin suport generalitzat i permanent en tots els àmbits de la seva vida, inclòs el sexual. Tot i així, als darrers anys ha augmentat la conscienciació de que la qualitat de vida està lligada, entre altres aspectes, amb el benestar de la salut sexual, ja que suposa un factor positiu en la felicitat i autoestima dels individus. Per això, ha sorgit la figura laboral de l’assistent sexual.
Mostrar más

24 Lee mas

Agenda dones Barcelona. Juny 2018, segona quinzena

Agenda dones Barcelona. Juny 2018, segona quinzena

A càrrec de Nora Almada. A partir de les 10h inscripcions, cafè i salutacions. L´escriptura creativa és una eina perfecta per expressar-se, per saber-ne més d'una mateixa, de dir-li al món que s'existeix, per cridar el nom i el cos. En aquest taller, l'experiència personal es converteix en el punt de partida on les dones participants, des de la diversitat, podran expressar i compartir amb els seus textos els resultats, les ambigüitats i la trajectòria de la pròpia identitat. Cal portar cinc fotografies de la participant (actuals o antigues) i una còpia de cadascuna, material per escriure, roba còmoda, alguna cosa per compartir a l'hora de dinar (nevera, micro no). S´inclourà material de lectura. Inscripcions fins al 28 de juny. Mínim 8 participants, i màxim 12. Per fer la inscripció cal aportar nom, telèfon, i comunicar si ja s'ha fet el taller alguna vegada. Preu 45 euros. Cal inscripció prèvia.
Mostrar más

12 Lee mas

La diversitat cultural a l'aula de matemàtiques

La diversitat cultural a l'aula de matemàtiques

Intentar explicar les dificultats dels alumnes amb les matemàtiques, la seva falta d’interès o fins i tot, el seu mal comportament únicament en termes cognitius, reflexa una posició limitada davant d’aquesta problemàtica. La interpretació de les dificultats en termes cognitius projecta, sovint, representacions negatives en certs individus i grups culturals als que pertanyen, que com ja s’ha comentat condicionen l’actuació del professor i confirmen el mite que el coneixement matemàtic només és patrimoni d’una elit. Des de el punt de vista de l’educació matemàtica, considerar les matemàtiques com un producte cultural es el primer pas per un aprenentatge significatiu i permet interpretar la diversitat cultural dins l’aula com a font de riquesa per a l’aprenentatge (Gorgorió i Deulofeu, 2000).
Mostrar más

49 Lee mas

Anàlisi de la diversitat del genoma mitocondrial en poblacions humanes

Anàlisi de la diversitat del genoma mitocondrial en poblacions humanes

La població autòctona del Nord d’Àfrica, els berbers, (Camps 1998) va experimentar onades successives d’invasions a partir del segon mil·leni aC. En la antiguitat, hom els coneix sota la denominació de númidas, mauros, getulos, libios (Camps 1998). Els primers contactes nord-sud a través del Mediterrani es van establir primer amb l’arribada dels fenicis, fundadors de Cartago (814 aC) que van establir una ruta mercantil al llarg de la costa Nord africana pel tràfic de plata i d’estany amb la Península Ibèrica (Newman 1995). Al voltant del segle VI aC, Cartago es va convertir en el centre econòmic i polític més important de l’antiguitat. El segon gran moviment poblacional a traves del Mediterrani va ser amb els romans a partir de 146 aC amb la caiguda de Cartago. L’imperi romà, que s’estenia des d’Egipte fins al Marroc, va portar el seu interès sobretot a la part oriental del Mediterrani (Egipte, Líbia, Tunísia). El tercer gran contacte nord-sud del mar Mediterrani va ser protagonitzat pels Vàndals, una tribu alemanya que va arribar al Nord d’Àfrica a través de l’estret de Gibraltar. El seu domini va durar fins a l’any 534 dC quan els bizantins va restaurar l’administració romana. Al final del segle VII, l’arribada dels Àrabs a l’Àfrica del Nord va provocar profunds canvis culturals. Es va assistir a una ràpida assimilació de la religió islàmica a tota la costa de l’Àfrica del Nord. Però l’impacte cultural no va ser acompanyat per un impacte demogràfic ja que les tropes àrabs eren un quants milers en front a milions de berbers autòctons (Camps, 1998). Els berbers convertits a l’Islam, s’incorporaven a les tropes àrabs i sota la direcció dels Àrabs van arribar a la Península Ibèrica al segle VIII, on van imposar la seva cultura. L’arabització i islamització de gran part dels berbers es va completar i confirmar al segle XI amb la invasió dels Beduïns. Els àrabs beduïns, que eren més nombrosos que els primers invasors, es van expandir demogràficament provocant la fugida dels berberòfons cap a les regions muntanyoses. En pocs segles, l’Àfrica del Nord poblada pels berbers en part romanitzats i cristianitzats es va transformar en un conjunt de països completament arabitzats i musulmans (Camps, 1998). La diversitat ètnica africana es va ampliar amb la presència de turcs otomans
Mostrar más

260 Lee mas

La diversitat musical a l’aula de primària

La diversitat musical a l’aula de primària

Per tant, s’ha de tindre en compte que aquest aprenentatge arribe a tot l’alumnat individualment, alhora que al grup sencer. Els treballs cooperatius són essencials per aconseguir el rendiment de tot l’alumnat, donat que cada membre aporta les seues petites diferències creant així la riquesa final del treball en grup, tots cap a un objectiu comú, i més en la música, que, com diu Hernández: "És una de les àrees curriculars més útils per atendre adequadament la diversitat perquè pot proporcionar a cada alumne experiències actives globalitzadores, personalitzades i socialitzadores" (Hernández, 2004, pàg. 16). Aprofitem-nos doncs, d’aquesta realitat per aconseguir l’objectiu que busquem.
Mostrar más

40 Lee mas

Show all 4756 documents...