document de voluntats anticipades

Top PDF document de voluntats anticipades:

APS. Estudi del document de voluntats anticipades a Catalunya

APS. Estudi del document de voluntats anticipades a Catalunya

Per altra banda, el mateix article conté un conjunt d’elements que hauran de ser regulats preceptivament per la normativa autonòmica i, paralꞏlelament, n’existeixen d’altres que podran ser modificats quan presentin unes millors condicions (normalment vinculades amb el principi de flexibilitat i oportunitat) que la normativa estatal. Les comunitats reglamentaran obligatòriament el procediment adequat per garantir el compliment de les instruccions prèvies de cada persona; per altra banda, aquestes estaran facultades per enriquir elements com l’àmbit d’aplicació del document de voluntats anticipades, per exemple, autoritzant l’atorgament a menors d’edat emancipats com és el cas d’Aragó o Navarra; d’igual manera, podran regular les situacions de modificació o substitució dels documents, creació del Registre propi d’instruccions prèvies, entre altres.
Mostrar más

38 Lee mas

El document de voluntats anticipades a Catalunya. Resultats de la seva aplicació i propostes de millora

El document de voluntats anticipades a Catalunya. Resultats de la seva aplicació i propostes de millora

Aquesta norma dóna caràcter a la permissió de limitar o d’aturar tot tractament (fins i tot l’alimentació parenteral) a un pacient, d’acord amb el propi pacient o amb la “persona de confiança del pacient” si aquest és inconscient, permet la utilització de fàrmacs per tractar el dolor que puguin ocasionar un escurçament de la vida del pacient si aquest ho accepta i estimula la pràctica de tractaments pal·liatius; per altra banda, aquesta llei valida les “directives anticipades” que només tenen un valor indicatiu per a l’equip assistencial (però el metge les haurà de conèixer i “tenir en compte” per a les decisions clíniques: “ces directives ont une valeur indicative, la responsabilité de la décision ultime appartenant au médecin”) i han d’haver estat redactades al menys tres anys abans de la seva utilització (veure Il·lustració 32). Com a fet anecdòtic, aquesta llei fou ben rebuda per les esglésies, per l’Acadèmia de Medicina i per la Comissió Consultiva de Drets Humans de França. 468, 469
Mostrar más

319 Lee mas

Impacte d'un programa d'informació sobre l'elaboració del document de voluntats anticipades

Impacte d'un programa d'informació sobre l'elaboració del document de voluntats anticipades

En l’estudi realitzat per Barrio et.al.(2006) es posa de manifest que és necessari conèixer com les persones grans aborden els temes de dependència i mort per poder, a partir d’aquest coneixement, plantejar un pla de cures i unes voluntats anticipades. En aquest estudi trobem que les la majoria de les persones del grup intervenció parlen amb la família sobre temes de dependència i mort, mentre que només un 4’8% del grup control parlen amb la família sobre aquests temes. Aquestes respostes estarien en concordança amb altres estudis com el realitzat per Ruiz Navascués, et.al. (2009) que posen de manifest el tabú que representa per la nostra societat la dependència i la mort. En les aportacions més qualitatives també s’evidencia aquest tabú alhora de parlar d’aquest temes i que les persones que ho fam, parlem sobre l’enterrament però no sobre les etapes de final de vida.
Mostrar más

74 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

Deprivation of liberty makes it possible to experiment with lesbian affective practices that many women would not have if they were not incarcerated given the social sanctions they wou[r]

27 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

En este marco societal, es interesante contextualizar cómo son los tránsitos de las mujeres más jóvenes por los sistemas penales (Almeda 2002, 2017, Carlen y Worral 2004, Antony 2007, [r]

11 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

In Brazil, the collection and systematization of official data concerning the juvenile justice system and related public policies is insufficient. We often find comments in studies and research on the difficulties of making official data available and accessible. The National Secretariat for the Promotion of the Rights of the Child and the Adolescent, linked to the federal executive, from 2004 onwards published annually data from the national system of socio-educational assistance through the document entitled Survey of socio-educational assistance in Brazil. Although it has been drawn up and published uninterruptedly until the year 2016, the document had several formats as well as distinct data were being incorporated into the report over time so that it is difficult to extract a historical series of the same data throughout the period. One of the difficulties is precisely the disaggregation of information by sex, not adopted in different variables. According to the last Survey (Ministério dos Direitos Humanos 2018b), which refers to the year 2016, there were 26,450 adolescents and young men and women in restrictive and custodial measures (semi-liberty, provisional incarceration and socio-educational measures of incarceration) distributed in 477 units of socio-educational service. Of the total, 419 units are exclusively male, 35 exclusively female and 23 mixed. Almost half (45%) of the units are located in the southeast region (composed of the states of Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, and São Paulo), with 14,952 adolescents and young people in restriction and deprivation of liberty. In 2006, Brazil had 15,426 adolescents and young men and women in restrictive and custodial measures, which meant an increase of approximately 70% in ten years. On average, girls represent 4.5% of the total and are the unquestionable minority in the Brazilian socio-educational system.
Mostrar más

34 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

No Brasil a questão do ato infracional e, consequentemente, a organização do campo das políticas públicas para a juventude em conflito com a lei, tem sido analisada tendo como foco a i[r]

22 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

By adopting a qualitative and ethnographic perspective to social research (Fassin 2016, Denzin and Lincoln 2017) I intend to: understand the operation of judicial measures in custodial[r]

19 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

Este trabajo busca conocer las condiciones en que las niñas vivencian la medida socioeducativa de internamiento, para exponer las opresiones por ellas sufridas, en el contexto de una i[r]

31 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

En los resultados se pone de manifiesto el funcionamiento de la privación de libertad a través del análisis de tres elementos clave en las interacciones cotidianas en la institución: l[r]

25 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

De hecho, los debates legislativos en Suiza apuntaban, en los años 1980, cuánto una mera regulación de la edad de consentimiento para prácticas sexuales con adultos exponía a la respon[r]

27 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

Although we started the conversation with a standard state-law oriented draft agreement provided by the UG, our aim was to create an almost entirely new document that duly expressed our actual agreements in working with the community. The process of creating this agreement was both an opportunity and a challenge that brought to Kejtsitani a new sense of self-identification, and influenced its aims and basis of interaction. Though they debated, and continue to debate, the pertinence of the agreement, Kejtsitani participants also saw the opportunity it represented, not only to enhance the project’s resources, but also to provide a basis for future decision-making. The agreement also meant that members of the Kejtsitani now faced the challenge of transforming the organic processes they had carried out into a formal legal document. This article is a secondary result that both explores the process developed for the agreement with the UG and entailed a longer and deeper conversation methodology that can be considered within the universe of collaborative research. By now, there is a relevant tradition of collaborative methodologies in Latin America, that concern with issues like how to build knowledge with social actors and the role of academics, including activists’ concerns (e.g. Hale 2006, 2008, Speed 2006, Leyva and Speed 2008, Hale and Stephen 2013, Hernández 2016). Other experiences of building knowledge with indigenous communities include the oral history workshops experiences mentioned above. As many of those experiences, this article is not a result of a research project designed as such nor did it emerge from an intention to replicate those experiences or methodologies. Rather, it was built from a process of collective construction of knowledge and reflection over its meaning, implication, and its ethical and epistemological framework. The UG was interested in an agreement with Kejtsitani, and we found an opportunity to do more than simply sign a document; sort of stumbling in the process with a conversation that turned into this article. Thus, there were two overlapping stages to this process.
Mostrar más

29 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

En España, nos encontramos huérfanos de investigaciones que hayan explorado el posible impacto del género como factor extrajurídico; aunque existe una cierta tradición en el análisis d[r]

23 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

En la misma línea, ahora se reconoce el derecho “a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad” (a[r]

24 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

Nos centraremos en cuestiones que tienen que ver, de un lado, con la valoración de los jóvenes sobre la corrección o incorrección de determinados comportamientos antisociales más o m[r]

26 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

Es importante también hacer referencia al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018 , entre otros motivos, porque declara que incorpora u[r]

22 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

All in one, this collection addresses the policy of cultural production, state regulation, and social contestation at the local and national scale, offering interesting insights about[r]

5 Lee mas

Document d’information Ramsar no 2

Document d’information Ramsar no 2

Mme Rebecca D’Cruz, Malaisie, en est la Vice-présidente – le Groupe se compose de six représentants régionaux (un pour chacune des six régions Ramsar) qui sont chargés d’établir les li[r]

6 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

The object of study in this article is the Arijuna institutions (the Capuchin mission, the Cerrejón company and the State institutions) and their use of economic strategies that make u[r]

23 Lee mas

Portable Document Format (PDF)

Portable Document Format (PDF)

The current liberal government, it must be said, finds itself in a serious bind. All good intentions seem unlikely to dislodge in any remotely expeditious fashion the more stubborn pro[r]

30 Lee mas

Show all 806 documents...