Documents electrònics

Top PDF Documents electrònics:

Implementació de la gestió d'expedients i documents electrònics a l'Ajuntament de Tiana a l'entorn de la l'e Administració

Implementació de la gestió d'expedients i documents electrònics a l'Ajuntament de Tiana a l'entorn de la l'e Administració

Una de les lectures ha estat el document “Política de gestió de documents electrònics a l’Ajuntament de Picanya”. És realment un punt de referència a tenir en compte en quant a la possibilitat de crear el document d’una política de gestió de documents electrònics a l’Ajuntament de Tiana. Aquest ajuntament és de característiques similars (habitants 11.000 i molt proper en distància a una ciutat gran, València) a l’Ajuntament de Tiana i podem veure en ell, un model a seguir. Descriu detalladament l’abast de la política, els rols i les responsabilitats, els processos de gestió documental, l’assignació de metadades, documentació, formació, supervisió i auditoria. També s’annexa un manual de procediment de digitalització de documentació. Aquest manual és una eina de gran utilitat pel meu projecte. La distinció de les diferents modalitats de document, la validesa dels documents que poden prendre els valors de: còpia, còpia electrònica autèntica i original.
Mostrar más

55 Lee mas

Arxiu de Mutxamel: quadre de classificació, gestió de les taules de valoració documental i cicle de vida activa dels documents electrònics

Arxiu de Mutxamel: quadre de classificació, gestió de les taules de valoració documental i cicle de vida activa dels documents electrònics

corresponent expedient i documentació necessària perquè la Junta Qualificadora de Documents Administratius faça les corresponents valoracions a les taules de valoració proposades per nosaltres, reconéixer i revisar el cicle de vida del document electrònic, inserir les metadades correctes al programa, prendre la decisió de si l'expedient està correcte i decidir qui té accés a ell i formar als empleats que treballen o treballaran amb documentació electrònica, de cadascun dels departaments de l'Ajuntament.

54 Lee mas

Instrucció per la qual s'estableixen els termes i condicions del Model de gestió de documents i expedients electrònics de l'Ajuntament de Barcelona

Instrucció per la qual s'estableixen els termes i condicions del Model de gestió de documents i expedients electrònics de l'Ajuntament de Barcelona

La implantació de l'Administració electrònica, a més de la creació de documents electrònics, suposa un procés d'automatització de procediments. Per tant, la implantació del Model de gestió de documents i expedients electrònics a l'Ajuntament de Barcelona s'ha d'alinear amb els processos d'automatització que es puguin establir dins de l’entorn de simplificació i racionalització del procediment administratiu que estarà controlat pel Registre de Procediments o repositori de coneixement complet que inclou tots els procediments administratius que corresponen a les competències i funcions de l’administració municipal. Tots els projectes, aplicacions o unitats organitzatives que vulguin incloure documents i expedients a l'Arxiu electrònic han de fer-ho sota els paràmetres i requisits d'aquest model de gestió documental que es concreta per a cada cas en l'anàlisi documental del procediment corresponent.
Mostrar más

34 Lee mas

La gestió dels recursos documentals a les aules de la UOC

La gestió dels recursos documentals a les aules de la UOC

Quan diem que la Biblioteca és present a totes les aules de la UOC, parlem dels recursos fonts d’informació, documents electrònics i altres eines de suport així com els accessos directes[r]

40 Lee mas

Protocol de digitalització segura de l'Ajuntament de Barcelona

Protocol de digitalització segura de l'Ajuntament de Barcelona

b) El Model de gestió de documents electrònics inclourà una estratègia de conservació dels documents digitalitzats, en la qual es descriuran els requisits i els procediments per conservar-los, en funció de la importància atorgada als documents i del nivell de risc definit per l’Ajuntament de Barcelona. L'estratègia inclourà la realització de còpies de seguretat per a la conservació dels documents electrònics a llarg termini.

30 Lee mas

La gestió dels llibres electrònics a la Biblioteca virtual de la UOC

La gestió dels llibres electrònics a la Biblioteca virtual de la UOC

La irrupció dels llibres electrònics a la BV ha comportat una revisió dels processos tècnics, de forma que els circuits d'adquisició, catalogació i gestió de la col·lecció digital treballen coordinadament. A continuació, es descriuen les casuístiques i els fluxos de treball que actualment es duen a terme per a la gestió dels processos tècnics del llibre electrònic a la BV de la UOC. La biblioteca ha desenvolupat diferents documents de procediment intern (Universitat Oberta de Catalunya, 2011a) pel que fa a l'adquisició de documents electrònics i al desenvolupament de la col·lecció (Universitat Oberta de Catalunya, 2011b). Aquests documents es revisen bianualment i són de consulta interna.
Mostrar más

25 Lee mas

Ajuts a centres educatius de la ciutat de Barcelona per al desenvolupament del Pla d'Acció del Programa "Barcelona Escoles + Sostenibles 2018-2022" : convocatòria i bases

Ajuts a centres educatius de la ciutat de Barcelona per al desenvolupament del Pla d'Acció del Programa "Barcelona Escoles + Sostenibles 2018-2022" : convocatòria i bases

 Expressa la intenció d’explicitar –o actualitzar–, en el PEC i altres documents del centre, els principis de la cultura de la sostenibilitat, els quals es reflecteixen quotidianament en la política de gestió dels recursos, les activitats col·lectives dins i fora de l'aula, l’organització i gestió dels horaris i dels espais, i les relacions entre els diferents actors de la comunitat educativa.

6 Lee mas

EDID   Espai Distribuït d'Intercanvi de Documents

EDID Espai Distribuït d'Intercanvi de Documents

- No cal cap autenticació prèvia. Inicialment ens mostrarà l’estat del node (connectat o no a la xarxa KBR). Si no ho està, no tindrem accés fins que un administrador inicialitzi el node. Si ho està, en aquest prototip de l’aplicació podrem consultar un llistat de grups de treball col·laboratius o GTCs existents (que poden haver estat creats per qualsevol dels administradors de qualsevol node), i escollir-ne un per tal d’unir-nos-hi. Les credencials no seran necessàries en aquest prototip, tot i que la unió al grup ja es farà de forma automàtica (sense necessitat d’introduir les credencials de forma manual, cosa que sí caldrà quan les rebem per mail en la versió de release). Un cop seleccionat el GTC, ja tindrem accés al seu espai EDID, on ara ja tindrem la possibilitat de fer les operacions permeses sonbre carpetes i documents. En qualsevol moment podrem canviar de grup i d’espai.
Mostrar más

59 Lee mas

EHairdressing

EHairdressing

Entrar al sistema Crear missatge correu electrònic Mostrar correus electrònics.. Pre-condicions Seqüencia normal.[r]

52 Lee mas

GUIA DE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE NUEVO INGRESO

GUIA DE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE NUEVO INGRESO

Como el objetivo de la guía es brindar información útil a quienes sustentarán el examen de admisión, se incluye información general acerca del examen, cómo son las preguntas que lo int[r]

17 Lee mas

GUIA DE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN

GUIA DE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN

La opción a) es la respuesta correcta, se asignan los números de oxidación al oxígeno e hidrógeno, -2 y +1 respectivamente, se multiplican por el subíndice correspondiente al[r]

48 Lee mas

GUIA DE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE NUEVO INGRESO

GUIA DE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE NUEVO INGRESO

Como el objetivo de la guía es brindar información útil a quienes sustentarán el examen de admisión, se incluye información general acerca del examen, cómo son las preguntas que lo int[r]

17 Lee mas

Directriu tècnica per a l'organització dels documents i dels directoris electrònics

Directriu tècnica per a l'organització dels documents i dels directoris electrònics

Els documents generats per l’Administració municipal s’organitzen i classifiquen d’acord amb el Quadre de Classificació Uniforme de Documents 1 . Es tracta d’un quadre de classificació funcional: estructura de forma jeràrquica, i en sis nivells, les competències, funcions i activitats desenvolupades pels diversos òrgans de l’Ajuntament de Barcelona, des de les més àmplies fins a les més detallades. Aquesta estructura de sis nivells es complementa amb unes subdivisions que poden ser específiques, uniformes o nominals. Aquest sistema de classificació de documents permet identificar els expedients i els documents, codificar -los, relacionar-los i recuperar-los.
Mostrar más

38 Lee mas

GenDocTemplateEditor : Editor web de plantilles de documents

GenDocTemplateEditor : Editor web de plantilles de documents

D’altra banda, s’han implementat els serveis web necessaris per a poder integrar l’editor a qualsevol aplicació web, per poder desar i obtenir el contingut de les plantilles de diferents[r]

99 Lee mas

Llenguatges de consulta per documents RDF

Llenguatges de consulta per documents RDF

Todos estos lenguajes han necesitado de nuevas herramientas de desarrollo que permitan explotar los datos; Jena y Sesame dos frameworks creados para guardar ontologías en OWL o RDFS y [r]

87 Lee mas

Ajuts a centres educatius de la ciutat de Barcelona per al desenvolupament del Pla d'Acció del Programa "Barcelona Escoles + Sostenibles 2018-2021" : convocatòria

Ajuts a centres educatius de la ciutat de Barcelona per al desenvolupament del Pla d'Acció del Programa "Barcelona Escoles + Sostenibles 2018-2021" : convocatòria

A) S’inclou dins del Projecte Educatiu del Centre (PEC) i en la resta de documents escrits: - Expressa la intenció d’explicitar (o actualitzar) en el PEC i altres documents del centre el principis de la cultura de la sostenibilitat que el centre ja ha adquirit i que es reflecteixen quotidianament en la política de gestió dels recursos, en les activitats col·lectives i en les dels grups/aules, en l’organització i gestió dels horaris i dels espais i en les relacions entre els diferents col·lectius de la comunitat educativa.
Mostrar más

8 Lee mas

GUIA DE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN

GUIA DE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN

La opción a) es la respuesta correcta, se asignan los números de oxidación al oxígeno e hidrógeno, -2 y +1 respectivamente, se multiplican por el subíndice correspondiente al[r]

48 Lee mas

ANDRe, una aplicació lliure per a combinar pàgines de documents en format PDF

ANDRe, una aplicació lliure per a combinar pàgines de documents en format PDF

Es tracta d’una aplicaci´ o molt flexible per a realitzar diversos tipus d’edi- cions en documents PDF. Est` a basada en plugins, de forma que cada un aporta una funcionalitat diferent. En aquesta versi´ o, la b` asica, nom´ es hi ha dos plugins: un serveix per a ajuntar diversos PDFs en un, i l’altre ser- veix per trencar un PDF en diversos documents seguint un criteri que es pot escollir (separar totes les p` agines, tallar el document per una p` agina donada, etc.). En l’opci´ o d’ajuntar diversos documents, es pot triar l’ordre entre ells, per` o no l’ordre intern de les p` agines. Cap dels dos plugins ofereix un entorn visual (no hi ha thumbnails) i no es poden importar documents arrossegant-los amb el ratol´ı.
Mostrar más

50 Lee mas

A translation approach to CE declaration of conformity documents: common translation differences found in EN ES documents

A translation approach to CE declaration of conformity documents: common translation differences found in EN ES documents

There are several European documents concerning small and medium enterprises (SMEs) which do not count with an official translation template into several languages at a time. This is the case of one of the most employed documents amongst international enterprises: the CE declaration of conformity documents. The enterprise’s intention towards the usage of this document is to arrange all the qualifications and characteristics of an item described following the intended instructions as detailed in EU legislation. It is true that many enterprises do have these kind of documents translated into several languages, but they do not follow any official template made by any EU organization, and that makes even more difficult for translators (and for enterprises) to look for a “model” to base their terminological proposals. In general, the macrostructure of this type of document, once translated into different languages, is very similar, but no totally equal. As these documents adopt a similar format style, we can often find the translation in several languages in the same document, separated by slashes and not in a new drafted document aside. Although it is very common to find the translation made like that, the quality of translation is not assured: in the major part of the cases, the slashes only separate the original word from its corresponding literal translation into the TM. We analyze the different mistakes found in the translation of CE declaration of conformity documents in the English/Spanish language combination and describe what these documents are for following the instructions as defined in EU legislations. We offer, as well, our own proposal of EN/ES translation basing our results in both printed and computer-based real corpus.
Mostrar más

23 Lee mas

GUIA DE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE NUEVO INGRESO

GUIA DE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE NUEVO INGRESO

En otros casos lo que se indicará es que el sustentante excluya del conjunto de opciones (4) aquella que rompa la lógica o congruencia general de las presentadas o selecci[r]

28 Lee mas

Show all 346 documents...