dret a la informació

Top PDF dret a la informació:

Instrucció relativa al dret d’accés a la informació pública de l’Ajuntament de Barcelona

Instrucció relativa al dret d’accés a la informació pública de l’Ajuntament de Barcelona

... de dret d’accés, i a la necessitat de fer un seguiment i complir amb els terminis de resposta que marca la llei, aquestes peticions es centralitzaran, en una primera fase, a través del Departament de ...

12

Instrucció relativa al dret d’accés a la informació pública de l’Ajuntament de Barcelona [2019 text consolidat]

Instrucció relativa al dret d’accés a la informació pública de l’Ajuntament de Barcelona [2019 text consolidat]

... de dret d’accés, i a la necessitat de fer un seguiment i complir amb els terminis de resposta que marca la llei, aquestes peticions es centralitzaran, en una primera fase, a través del Departament de ...

14

El dret a l'oblit davant l'accés a la memòria periodística: Drets en conflicte en la gestió de la informació de l'Hemeroteca digital

El dret a l'oblit davant l'accés a la memòria periodística: Drets en conflicte en la gestió de la informació de l'Hemeroteca digital

... el dret que ...el dret a la protecció de dades personals, que va acompanyat, al seu torn, d'una evolució del marc normatiu amb el nou Reglament general de protecció de dades, esmentat ja en algunes ...

11

La confidencialitat en el procediment de mediació

La confidencialitat en el procediment de mediació

... el dret a la intimitat personal i familiar, objecte principal de la mediació ...del Dret de la Universitat de Burgos, per l'amabilitat a facilitar-me un exemplar d'aquesta ...el dret a la intimitat ...

10

Practicum de Dret

Practicum de Dret

... TERCER.- El Sr. Pnter s'ha assabentat amb posterioritat que CALDER, S.C.C.L., dedicada a la fabricació d'aquest tipus de dipòsits des de fa trenta anys, va perdre, amb posterioritat a la convocatòria del concurs, la ...

7

Carta de serveis de Drets de Ciutadania i Participació [2018]

Carta de serveis de Drets de Ciutadania i Participació [2018]

... aconseguir informació sobre cursos de llengua gratuïts, accés a la salut, serveis municipals, accés a l’educació, en definitiva poder esdevenir un ciutadà de ple dret i poder actuar amb plena autonomia i en ...

47

Introducció al Dret Empresarial (20408)

Introducció al Dret Empresarial (20408)

... una informació exacta (ja que això reporta beneficis a l'empresari; altrament només actualitzaria aquelles dades que el poguessin perjudicar, però quan una inscripció no exacta ja no fos susceptible de produir-li ...

23

Dictamen sobre les desigualtats i vulnerabilitats a Barcelona

Dictamen sobre les desigualtats i vulnerabilitats a Barcelona

... tenen dret a la ciutat i als drets de ...com: dret a la participació política, dret als serveis públics de protecció social, dret a l’educació, dret a la salut, dret al treball, ...

22

Dret de l'empresa, setembre 2010

Dret de l'empresa, setembre 2010

... La informació dels operadors econòmics generada per la seva fàcil identificació gràcies als signes distintius, per la possibilitat de conei- xement de les regles de la seva activitat per mitjà del Registre ...

10

Reflexions sobre el dret a l'habitatge digne

Reflexions sobre el dret a l'habitatge digne

... d’oferir informació i assessorament als ciutadans que manifesten que pateixen assetjament, per indicar- los quina és la via més adequada per tractar de resoldre el conflic- ...la informació que pot oferir ...

114

Dret constitucional, setembre 2014

Dret constitucional, setembre 2014

... De tota manera, tingueu en compte que el TJCE va dictar una sentència 174 , de 17 d'octubre de 1995, que posa en dubte la validesa, des del punt de vista del dret comu- nitari, de determinades mesures de promoció ...

178

Dret d'Internet, setembre 2010

Dret d'Internet, setembre 2010

... en Dret per la ...i Dret Penal Econòmic de Friburg i visiting scholar de Dret pe- nal de la informàtica a la Universitat de Trento (ambdós a ...

6

La universitat en l'era de la informació

La universitat en l'era de la informació

... professionals en la trentena o la quarantena, la formació superior dels quals és essencial per a ells i per a les empreses. Aquests estudiants són molt més disciplinats que els joves i en molts sentits estan més ...

22

Dictamen Dret públic

Dictamen Dret públic

... el dret de defensa no permetria condemnar l´acusat per un altre tipus penal que aquell sol·licitat per les parts actores, amb el consegüent risc que, finalment i a pesar d´existir un fet il·lícit, aquest quedi ...

5

El dret civil i l’autogovern valencià

El dret civil i l’autogovern valencià

... de dret civil en el marc de l’article 149-1-8 de la Constitució espanyola i després desenvolupar- la d’acord amb els principis i les sensibilitats del nostre país i del nostre ...de dret civil o, millor ...

7

Pràcticum del grau de Dret

Pràcticum del grau de Dret

... coordinador de riscos laborals en l’empresa NNNN. QUÍMICA, S.A; 4. Es dirigeixi ofici a la Mútua G. perquè aporti al jutjat, en el termini dels trenta dies següents a aquell en que rebi citació, còpia de tots els partes ...

5

El dret a una bona administració

El dret a una bona administració

... no inclouen només drets subjectius de defensa dels individus davant l’Estat i garanties institucionals, sinó també deures positius per part d’aquest (vegeu sobre això els articles 9.2, 17.4, 18.1 i 4, 20.3 i 27 de la ...

66

Contractació, dret de danys i dret societari, febrer 2013

Contractació, dret de danys i dret societari, febrer 2013

... del dret en què es produeixin. Per això el dret de danys es caracteritza per la transversalitat o interdisciplinarietat: és una de tantes “diagonals fulgurants” que travessen les diferents parts de ...

46

Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

... la informació entre l’Ajuntament, els representants associatius del sector, tots els representants associatius i el conjunt de persones associades ha de ser una de les prioritats en aquesta línia de ...

100

Esborrany Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

Esborrany Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

... el Dret de Petició i el Procediment per proposar suggeriments i peticions, consistent en posar a disposició del públic un llibre de suggeriments, iniciatives, peticions i queixes a l‟Ajuntament i a cadascun dels ...

88

Show all 10000 documents...