dret civil

Top PDF dret civil:

El dret civil i l’autogovern valencià

El dret civil i l’autogovern valencià

... de dret civil en el marc de l’article 149-1-8 de la Constitució espanyola i després desenvolupar- la d’acord amb els principis i les sensibilitats del nostre país i del nostre ...de dret civil ...

7

Dret civil I, febrer 2011

Dret civil I, febrer 2011

... al dret civil, que s'inicia a Roma, es destacarà el moviment de codificació, origen dels diferents codis ...del dretcivil�comú, recollit fonamentalment en el Codi civil promulgat el ...

10

Introducció al dret, setembre 2009

Introducció al dret, setembre 2009

... privat: civil i mercantil") vol introduir els estudiants en els conceptes bàsics del que constitueix el tronc fonamental del dret privat, entès com el conjunt de la normativa destinada a regular la ...

8

Reflexions sobre el dret a l'habitatge digne

Reflexions sobre el dret a l'habitatge digne

... el titular de la finca té la propietat però no té la possessió del bé. No pot usar el bé ni fruir-ne. És propietari però no posseïdor. Com a conseqüència de l’especulació, de la pressió immobiliària, del preu excessiu ...

114

Dret de l'empresa, setembre 2011

Dret de l'empresa, setembre 2011

... El dret de l'empresa s'associa tradicionalment a les matèries objecte del dret ...de dret civil facilita en gran manera la comprensió de les de dret ...el dret civil es ...

10

Dret d'Internet, setembre 2010

Dret d'Internet, setembre 2010

... Professora de Dret civil dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Ha publicat diversos articles sobre la responsabilitat en la construcció. Actualment, la seva principal línia de recerca és ...

6

Introducció al dret, setembre 2013

Introducció al dret, setembre 2013

... L'acte administratiu es caracteritza pel fet de ser un acte jurídic de naturale- sa unilateral, de tal manera que les administracions públiques no "negocien" amb el ciutadà el sentit de la resolució. Es tracta, ...

102

Dictamen Dret Privat

Dictamen Dret Privat

... responsabilitat civil al moment de presentar la demanda, podríem estar a allò previst a l’article 111 LECrim pel qual ejercitada sólo la acción penal, se entenderá utilizada también la civil, a no ser que  ...

6

Dictamen Dret públic

Dictamen Dret públic

... dels recursos d´apel·lació o cassació, en els termes i sota els requisits exigits per la LECrm. D´acord amb això, la doctrina fixada pel TC a partir de la STC 167/2002, de 18 de setembre, estableix que, pel que fa a la ...

5

Pràcticum del grau de Dret

Pràcticum del grau de Dret

... responsabilitat civil per culpa o negligència de l’empresari en la producció d’un accident de treball, però s’integren en aquest total indemnitzatori i són, per tant, deduïbles de l’import que s’hagués tingut ...

5

Carta de serveis de Drets de Ciutadania i Participació [2018]

Carta de serveis de Drets de Ciutadania i Participació [2018]

... Correspon a l’Ajuntament garantir i impulsar l’exercici d’aquest dret. A aquest efecte, ha de promoure els canals i instruments suficients, oberts i flexibles, i adequats als usos del temps, aptes per a la màxima ...

47

Dret de la publicitat, setembre 2012

Dret de la publicitat, setembre 2012

... En primer lloc, la LOPD recull el principi�de�qualitat�de�les�dades, segons el qual les dades de caràcter personal únicament es poden tractar quan siguin “adequades”, “escaients” i “no excessives” en relació amb l’àmbit ...

68

Dret constitucional, setembre 2014

Dret constitucional, setembre 2014

... nou dret a l'autodeterminació informativa 268 , és a dir, la facultat que s'ha de reconèixer a totes les persones perquè tinguin un control raonable de l'ús que terceres instàncies fan de les seves dades perso- ...

178

Dret de l'empresa, setembre 2010

Dret de l'empresa, setembre 2010

... El desenvolupament eficient de l'activitat de l'empresari requereix estudiar també el règim jurídic del seu marc d'actuació: el mercat. La competència lliu- re i lleial i la transparència són els pressupòsits perquè ...

10

Dret de l'empresa, setembre 2013

Dret de l'empresa, setembre 2013

... També es pot designar una persona jurídica en què s'integrin, almenys, un advocat i un economista, un titulat mercantil o un auditor de comptes, i que garanteixi la independència i dedicació adequades en l'exercici de ...

38

El dret a una bona administració

El dret a una bona administració

... Catalunya i els serveis públics que en depenen han d’adoptar una Carta de drets dels usuaris i d’obligacions dels prestadors”. De forma indirecta, l’article 71,7 del mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya es refereix ...

66

Dictamen Dret Privat

Dictamen Dret Privat

... Pel que fa a la normativa aplicable en la actualitat, es a dir, el Llibre 2n del CCCat (Llei 25/10 de 29 de juliol) que entrà en vigor l’ú de gener passat, ens hauríem de fixar en l’article 231‐9, concretament en el seu ...

6

Practicum de Dret

Practicum de Dret

... Al seu torn, l'article 1091 del mateix text legal assenyala que les obligacions nascudes dels contractes tenen força de llei entre les parts contractants, havent de ser complertes al tenor dels mateixos, sense que, ...

7

Dret processal I, setembre 2010

Dret processal I, setembre 2010

... En l'assignatura de Dret processal I s'analitza el primer d'aquests àmbits i es re- serva l'estudi del segon a una altra assignatura dins del pla d'estudis de la UOC. Aquesta altra assignatura tracta, a més, del ...

12

Dictamen sobre les desigualtats i vulnerabilitats a Barcelona

Dictamen sobre les desigualtats i vulnerabilitats a Barcelona

... tenen dret a la ciutat i als drets de ...com: dret a la participació política, dret als serveis públics de protecció social, dret a l’educació, dret a la salut, dret al treball, ...

22

Show all 8821 documents...