dret públic

Top PDF dret públic:

Dictamen Dret públic

Dictamen Dret públic

... dels recursos d´apel·lació o cassació, en els termes i sota els requisits exigits per la LECrm. D´acord amb això, la doctrina fixada pel TC a partir de la STC 167/2002, de 18 de setembre, estableix que, pel que fa a la ...

5

Dret públic de Catalunya, febrer 2009

Dret públic de Catalunya, febrer 2009

... L'Estatut del 2006 ha suposat iniciar una nova etapa en l'autonomia que Ca- talunya va recuperar durant la transició política. Amb aquests mòduls que ara us presentem pretenem analitzar i exposar d'una manera global i ...

8

Dret públic de Catalunya, febrer 2012

Dret públic de Catalunya, febrer 2012

... l'ordenament públic català, posant especial èmfa- sis en les novetats de tot ordre que comporta aquest nou Estatut i tenint en compte les importants sentències del Tribunal Constitucional del 2010 que l'han ...

8

Carta de serveis de l'Institut Municipal d'Hisenda [2013]

Carta de serveis de l'Institut Municipal d'Hisenda [2013]

... Amb aquests convenis es pretén agilitar i simplificar els procediments d‟aplicació dels tributs i altres ingressos de dret públic, donant un millor servei als representants dels contribuents. L‟acord ...

15

Carta de serveis de l'Institut Municipal d'Hisenda [2016]

Carta de serveis de l'Institut Municipal d'Hisenda [2016]

... El Consell Tributari va néixer com a instrument per millorar l'actuació de l'Ajuntament en matèria tributària, tant pel que fa als aspectes normatius que afecten les ordenances fiscals com a les decisions que han ...

16

Dret d'Internet, setembre 2010

Dret d'Internet, setembre 2010

... en Dret per la UB, universitat en la qual ha im- partit classes de Dret administratiu i Dret ...de Dret Públic. Actualment és professor de Dret de la ...

6

Estatuts de la societat ProEixample, SA [2007 text refós no oficial]

Estatuts de la societat ProEixample, SA [2007 text refós no oficial]

... de dret públic o privat íntegrament participada per Administracions Públiques titular de les accions de classe A, l'actiu i el passiu de la Societat, i, en condicions normals d'ús, totes les instal·lacions, ...

16

Directrius generals del Pla de control tributari 2019

Directrius generals del Pla de control tributari 2019

... de dret públic encomanats, i així obtenir i coadjuvar a l’adequada suficiència financera municipal i, per altra part, adoptar mesures per lluitar contra el frau en la recaptació, incidint a la seva vegada ...

10

Estatuts del Consorci del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona [2005]

Estatuts del Consorci del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona [2005]

... al dret públic, com la fórmula més adequada i idònia per poder materialitzar aquesta col·laboració entre les diferents Administracions implicades; És per això que, d’acord amb el que disposa l’article 55 de ...

6

Comptes anuals 2010 de ProEixample, S.A. (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2010 de ProEixample, S.A. (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... Un cop hagi expirat el termini de duració, revertiran a l'Ajuntament de Barcelona, i si s'escau a I'entitat/s de dret públic o privat íntegrament participada per A[r] ...

58

Entitat de la Generalitat anàloga a les entitats públiques empresarials (344/7)

Entitat de la Generalitat anàloga a les entitats públiques empresarials (344/7)

... En efecte, l’INCASOL fou creat per la Llei 4/1980, de 16 de desembre. És cert que l’art. 1 d’aquesta Llei, en la seva redacció originària, definia l’INCASOL com a “organisme autònom adscrit al Departament de Política ...

6

Introducció al Dret Empresarial (20408)

Introducció al Dret Empresarial (20408)

... Un dels principals instruments de publicitat del dret mercantil és el Registre Mercantil. No obstant això, existeixen tant altres mecanismes de publicitat (anuncis obligatoris, necessitat de fer figurar ...

23

Dret constitucional, setembre 2014

Dret constitucional, setembre 2014

... poder públic, sí que desenvolupen fun- cions públiques 319 ...del dret a participar en els assumptes públics? Els magistrats recorden que la Constitució encomana als partits polítics la tasca de servir ...

178

Reflexions sobre el dret a l'habitatge digne

Reflexions sobre el dret a l'habitatge digne

... Mentre s’espera el decret que n’ha de regular l’explotació, i davant de la necessitat de donar una resposta normativa imme- diata, el Plenari del Consell Municipal del 18 d’abril de 2008 va adoptar una mesura de govern ...

114

Dret de l'empresa, setembre 2010

Dret de l'empresa, setembre 2010

... El desenvolupament eficient de l'activitat de l'empresari requereix estudiar també el règim jurídic del seu marc d'actuació: el mercat. La competència lliu- re i lleial i la transparència són els pressupòsits perquè ...

10

El dret civil i l’autogovern valencià

El dret civil i l’autogovern valencià

... del dret civil, és que és el dret de la persona sense cap altre atribut; és la part de l’ordenament jurídic que regula les relaciones jurídiques i les institucions de les persones quan aquestes es presenten ...

7

Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

... del dret a la interculturalitat i el dret a la participació entre el conjunt de la ciutadania, entenent-los com a dos eixos principals per garantir la cohesió social i la plena integració entre la societat ...

100

Carta de serveis de Drets de Ciutadania i Participació [2018]

Carta de serveis de Drets de Ciutadania i Participació [2018]

... Utilitat Conèixer com funciona Barcelona, facilitar l’empadronament, aconseguir una seguretat jurídica en relació a la seva situació de residència a Espanya, aconseguir informació sobre cursos de llengua gratuïts, accés ...

47

Dret de l'empresa, setembre 2011

Dret de l'empresa, setembre 2011

... nostre dret civil, on tro- barem la justificació del seu caràcter de dret comú i privat ...el dret li ofereix quan els seus interessos necessiten ser ...del dret patrimonial, que és la part de ...

10

Introducció al dret, setembre 2009

Introducció al dret, setembre 2009

... ranties dels ciutadans davant d'aquesta activitat, sobretot pel que fa al control judicial. En tot cas, en aquest mòdul es tracten les formes clàssiques d'activitat administrativa: policia, foment i servei públic, ...

8

Show all 742 documents...