Edició crítica

Top PDF Edició crítica:

Dels ·XII · signes del cel e de la natura de cascuns»  Edició crítica d’un fragment de la traducció catalana medieval del "Breviari d’amor" de Matfre Ermengaud

Dels ·XII · signes del cel e de la natura de cascuns» Edició crítica d’un fragment de la traducció catalana medieval del "Breviari d’amor" de Matfre Ermengaud

EDICIÓ CRÍTICA D’UN FRAGMENT DE LA TRADUCCIÓ CATALANA MEDIEVAL DEL BREVIARI D’AMOR DE MATFRE ERMENGAUD Resum: En aquest treball es presenta l’edició inèdita del fragment dedicat als dotz[r]

19 Lee mas

El "Tractat de les penes particulars d'infern" de Joan Pasqual: estudi i edició crítica

El "Tractat de les penes particulars d'infern" de Joan Pasqual: estudi i edició crítica

Aquesta tesi doctoral consisteix en l’estudi i l’edició crítica d’un text català inèdit de mitjan segle XV conservat en el ms. 468, ff. 164-207, de la Biblioteca de Catalunya. El Tractat de les penes particulars d’infern de Joan Pasqual, mestre en teologia i franciscà de Castelló d’Empúries, forma part d’una extensa obra de divulgació teològica sobre el més enllà dividi- da en dos volums. El primer, titulat Llibre o Summa de beatitud, fou dedicat el 1436 a Joan Llull i Gualbes, conseller en cap de la ciutat de Barcelona. El segon, titulat Llibre o Summa de pena, es completa amb un apèndix o Tractat destinat a descriure teològicament les penes particulars de l’infern, tot i que les seves fonts principals no són pas teològiques sinó poèti- ques: l’Inferno de Dante, la primera redacció del Comentum de Pietro Alighieri i la tercera del De fabulis poetarum (o Ovidius moralizatus) de Pierre Bersuire. L’establiment del text crític consisteix, evidentment, en una emendatio del testimoni únic assistida per aquestes fonts i per la tradició manuscrita de cadascuna, que és objecte d’un extens estudi comple- mentari. Les notes al text representen una anàlisi molt minuciosa de les operacions que el teòleg practica per a adaptar les seves fonts als seus objectius doctrinals. Des del punt de vista històric, l’estudi introductori aporta diverses dades documentals inèdites —amb trans- cripció de documents en apèndix— que permeten de traçar una biografia de Joan Pasqual i de descriure el context cultural que l’induí a adoptar Dante com a model d’un tractat d’escatologia per a laics. S’hi aporten dades sobre la vida intel·lectual del convent franciscà de Barcelona i sobre la difusió de la Commedia a Catalunya fins al segon terç del segle XV , especialment entre els ciutadans de Barcelona. També s’hi estudia la funció del Tractat en el conjunt de l’obra teològica de Pasqual; la centralitat de la Commedia dins la tradició escato- lògica cristiana; la posició del Comentum dins la crítica dantesca, i l’aportació de Pierre Ber- suire a la interpretació moral de la mitologia clàssica per a ús de predicadors. A partir de tots aquests elements, s’analitza l’estructura del Tractat de les penes particulars d’infern, posant en evidència les vacil·lacions, els criteris i les intencions amb què el teòleg manipula i adapta les seves fonts .
Mostrar más

897 Lee mas

Edició crítica i estudi introductori del Llibre d'intenció de Ramon Llull

Edició crítica i estudi introductori del Llibre d'intenció de Ramon Llull

En descriure les fonts manuscrites hem anticipat que cap dels manuscrits catalans transmissors del Llibre d’intenció té una autoritat històrica especial. Igualment, no n’hi ha cap que pugui pertànyer a la primera generació de manuscrits lul·lians. En canvi, en la tradició llatina existeixen dos testimonis de primera generació que es remunten als contactes del nostre autor amb el món universitari parisenc. Cal considerar que aquests dos testimonis, els més antics del conjunt de tota la tradició, són precisament els de major autoritat històrica, com analitzarem al capítol dedicat a la història de la transmissió. Cal pressuposar, com és habitual en la producció lul·liana, que la versió catalana és anterior a la llatina. 336 L’edició del Liber de intentione encara malda per fer, per la qual cosa la present reedició catalana, amb la col·lació de cada un dels testimonis conservats, és imprescindible per situar correctament la llatina. Com és preceptiu en la crítica textual, l’antiguitat d’un testimoni no garanteix l’originalitat de la lliçó que transmet. Nogensmenys, aquests dos testimonis de major autoritat ––per llurs característiques històriques–– han precisat el sentit de determinats passatges de la tradició catalana, per la qual cosa han estat tinguts puntualment en compte en aquells passatges obscurs o d’interpretació difícil. Encara que no hagin estat col·lacionats estrictament, hem pogut detectar-hi algun passatge amplificador respecte de la tradició
Mostrar más

784 Lee mas

Eratòstenes Catasterismes. Edició crítica i comentari mitogràfic

Eratòstenes Catasterismes. Edició crítica i comentari mitogràfic

Al nostre entendre, aquesta mirada burlesca sobre una figura clau de la ideologia ptolemaica (veg. també la crítica a Dionís en els c. V i XXIV) no pot ser independent de la polèmica suscitada per Eratòstenes i els seus contemporanis entorn del mite d’Alexandre Magne (en qualitat de «segon» Dionís) i la seva conquesta de l’Índia, dos dels principals elements de la propaganda planificada per les autoritats ptolemaiques (veg. Pàmias, en premsa). 10 Però la promoció de la ideologia dinàstica té la mise en scène més espectacular, tal vegada, en la Gran Processó que els Ptolemeus organitzaven, a Alexandria, en honor de Dionís. No és agosarat reconèixer en els Catasterismes una referència encoberta a la política reial: efectivament, igual que en l’episodi eratostènic, Dionís apareixia en la 9->9&$ històrica acompanyat per uns Sàtirs muntant uns ases. En època de Ptolemeu II, aquesta desfilada militar incloïa una estàtua del déu de divuit peus, acompanyada pel seu exèrcit victoriós: centenars de noies i 120 Sàtirs guiaven les tropes compostes per ases muntats per Sàtirs i Silens, i carros estirats per animals exòtics. Cal·lixinos en féu una descripció, que coneixem per mitjà d’Ateneu. L’episodi que ens interessa fa: &;2-<-#$3-#' .7B "#;%",7/ c"$%#6-, 5☺2
Mostrar más

580 Lee mas

Francesc Alegre: La primera guerra púnica, 1472. Estudi i edició crítica

Francesc Alegre: La primera guerra púnica, 1472. Estudi i edició crítica

Restava la terça batalla, qui era prés de terra, a hon lo pigor havien los romans, perquè menys éran lurs naus que las dels enemichs, e enpatxades per los cavalls e altres robes que. 1[r]

345 Lee mas

Noces de paper : El Cicle de casaments de Francesc Fontanella  Edició crítica

Noces de paper : El Cicle de casaments de Francesc Fontanella Edició crítica

El Cicle de casaments està format per 6 poemes, que podem dividir en tres blocs: un de solt, dedicat a un casament els protagonistes del qual no coneixem «La flama junte ditxosa»; un epi[r]

34 Lee mas

La visió del cavaller Louis d’Auxerre: edició crítica de la versió catalana

La visió del cavaller Louis d’Auxerre: edició crítica de la versió catalana

5.2 Mètode i procediments de traducció La primera precaució que hem de tenir en compte a l’hora de valorar la traducció d’aquesta obra llatina –i, en general, qualsevol traducció medieva[r]

61 Lee mas

La "Lletra consolatòria" de Joan Roís de Corella : edició crítica

La "Lletra consolatòria" de Joan Roís de Corella : edició crítica

corellanes ha canviat, fonamentalment, per les desatríbucions argumentades per Jaume Torró 1996, que considera que ni el Debat ab Caldesa ni les Uetres a lolant d'Urleda pertanyen a aque[r]

22 Lee mas

Heraclit el Mitògraf. Edició crítica, traducció i comentari

Heraclit el Mitògraf. Edició crítica, traducció i comentari

  Al  respecte  podem  observar  també  l’ús  d’Heraclit  del  nom  abstracte  ὑπόληψις  i  del  seu  verb  ὑπολαμβάνω,  a  través  del  qual  dilucida  no  tant  la  ‘veritat’  d’un  mi[r]

213 Lee mas

Ciencia jurídica, planificación, coordinación y evaluación: el cambio de paradigmas en el tratamiento de la docencia del derecho

Ciencia jurídica, planificación, coordinación y evaluación: el cambio de paradigmas en el tratamiento de la docencia del derecho

como a toda entidad docente, le corresponde contribuir a la formación integral de la persona, transmitiendo valores sociales y actitudes, defender y utilizar el rigor metodológico y permanecer abierta a la realidad social y a las nuevas tendencias, evitando caer en el dogmatismo y la fosilización del saber. Pero sobre todo, a la Universidad le corresponde la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, si no en el mismo plano que la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, si al menos en un grado concurrente. La adaptación al espacio Europeo de Educación superior puede haber incentivado los aspectos de formación práctica y la empleabilidad como criterios rectores o finalidad de la institución universitaria, pero no por ello ha excluido los restantes fines culturales y formativos que nos son propios.
Mostrar más

13 Lee mas

Informativo Politécnico   N°47   Abril

Informativo Politécnico N°47 Abril

Y, hablando de técnica y tecnología, las herramientas para la gestión del conocimiento son un nuevo desafío para el docente, razón por la cual se recomiendan dos artículos en esta edició[r]

20 Lee mas

Red viaria y consulado en Cuba

Red viaria y consulado en Cuba

El último, por su parte, firmó la Memoria sobre proporcionar arbitrios para la construcción de caminos, en esta jurisdicción9.. Ambas fueron publicadas en diciembre de 1795 en una edició[r]

16 Lee mas

Estatuts del Consorci 3a Edició de la Barcelona World Race [2013 text no oficial]

Estatuts del Consorci 3a Edició de la Barcelona World Race [2013 text no oficial]

a) Dos membres en representació de l'Administraci6 de l'Estat: un del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, nomenat per la Sotssecretaria d'aquest Ministe[r]

7 Lee mas

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos  Sección Árabe Islam

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos Sección Árabe Islam

A continuación, y dentro de este prólogo, el autor explica en detalle las supresiones, adiciones y omisiones realizadas sobre el estudio preliminar y la introducción de la primera edició[r]

48 Lee mas

Diseño y Evaluación de Técnicas y Metodologías para la Reducción, Reuso, Reciclo y/o Comercialización de Residuos Provenientes de la Industria de los Jabones para Uso Industrial. -Edición Única

Diseño y Evaluación de Técnicas y Metodologías para la Reducción, Reuso, Reciclo y/o Comercialización de Residuos Provenientes de la Industria de los Jabones para Uso Industrial. -Edición Única

Diseño y Evaluación de Técnicas y Metodologías para la Reducción, Reuso, Reciclo y/o Comercialización de Residuos Provenientes de la Industria de los Jabones para Uso Industrial.. Edició[r]

130 Lee mas

Anàlisi pretranslativa de "La casita de chocolate" i proposta de traducció i edició del conte

Anàlisi pretranslativa de "La casita de chocolate" i proposta de traducció i edició del conte

Les propostes de traducció i edició ens han permés plasmar i reflectir tot allò que hem adquirit durant la carrera. Hem fet ús dels consells i les tècniques de traducció que el professorat d’aquesta titulació ens ha ensenyat. Ara, gràcies a la nostra traducció, les fades, els dracs i els animalets màgics també poden aterrar en terres valencianes i entretindre els més menuts, contar-los històries. Un apartat interessant ha estat el fet d’haver editat i maquetat personalment el conte a partir de l’original. Tot i que l’assignatura de Correcció i Edició de Textos ha sigut anual, gràcies als coneixements assolits li hem donat un toc diferent i original al treball, ja que es tracta tal vegada de la part més visual i creativa d’aquest TFG.
Mostrar más

51 Lee mas

Estatutos del Consorcio 3a Edició de la Barcelona World Race [2013 texto no oficial]

Estatutos del Consorcio 3a Edició de la Barcelona World Race [2013 texto no oficial]

Las reuniones del Consejo Rector se celebrarán, cuando concurran, como mínimo, la mitad de sus miembros. No se podrá celebrar la sesión sin la presencia de la P[r]

7 Lee mas

Sonets d 'amor, edició a cura d'Eduard Vilella [Reseña de libro]

Sonets d 'amor, edició a cura d'Eduard Vilella [Reseña de libro]

Eduard Vilella, profesor de la Universitat Autónoma de Barcelona, presenta su antología de los sonetos de amor de Guittone d' Arezzo en una colección que, como reza en la solapa de sus l[r]

6 Lee mas

XXX Edició del Premi 8 de Març Maria Aurèlia Capmany 2016 : bases

XXX Edició del Premi 8 de Març Maria Aurèlia Capmany 2016 : bases

q Un premi de 15.000 euros al millor projecte que tingui com a finalitat promoure iniciatives que contribueixin a donar suport i visibilitat als pro- cessos i pràctiques d’empoderamen[r]

16 Lee mas

Show all 4923 documents...