educació física

Top PDF educació física:

Estudi del clima motivacional a 6è de primària a l’àrea d’educació física

Estudi del clima motivacional a 6è de primària a l’àrea d’educació física

... d’educació física és molt important per tal d’afermar una actitud positiva cap a la pràctica ...d’educació física a l’hora de dur a terme les seves classes: en primer lloc, incloure objectius i continguts ...

72

L’educació física a Educació Infantil, etapa de 3 6 anys: una proposta didàctica del joc com a motor d’aprenentatge

L’educació física a Educació Infantil, etapa de 3 6 anys: una proposta didàctica del joc com a motor d’aprenentatge

... De fet, a moltes escoles Nord-Americanes i Europees, jugar no és una acció que es realitza quan es té temps, sinó que és part essencial del currículum. Els currículums difereixen sobre “com” el joc serà dut a terme, però ...

75

Educació Física i Internet : un projecte d'integració a l'escola

Educació Física i Internet : un projecte d'integració a l'escola

... A l’actualitat, gairebé tothom està d’acord i s’ha dit i repetit abastament que una de les funcions més importants dels centres escolars és la de socialitzar, és a dir, preparar els membres que hi assisteixen per a ...

53

Preus públics per a l'any 2006 i successius : regulació general i  preus públics

Preus públics per a l'any 2006 i successius : regulació general i preus públics

... Lloguer camp de futbol (preu / hora) Educació física escolar en horari lectiu.. – Educació física escolar en horari lectiu 8,50 Escoles d’iniciació i esport de base.[r] ...

61

L’activitat física i el rendiment acadèmic en Educació Infantil

L’activitat física i el rendiment acadèmic en Educació Infantil

... l’educació física en l’escola “ha aspirat sempre a contribuir a la formació global de la ...l’activitat física pot tenir al llarg d’una vida (competició, esbarjo, salut, contacte ...

66

Preus públics per a l'any 2000 i successius : instal·lacions municipals esportives d'àmbit ciutat i de districte

Preus públics per a l'any 2000 i successius : instal·lacions municipals esportives d'àmbit ciutat i de districte

... Camp de futbol – Entrenament, tot el camp, per h – Infantil, cadet i juvenil .................... 1.260 – Sènior/amateur .............................. 1.545 Nota. Llum camp de futbol inclosa al preu INSTAL·LACIÓ ...

34

Preus públics per a l'any 2003 i successius : instal·lacions municipals esportives d'àmbit de ciutat i de districte

Preus públics per a l'any 2003 i successius : instal·lacions municipals esportives d'àmbit de ciutat i de districte

... – 50% de potència ............................... 10,00 – 100% de potència ............................. 20,00 Educació física, escoles d’iniciació o promoció esporti- va, amb reserva de vestidor, per ...

31

Gaseta municipal de Barcelona. Any 087, núm. 14 (30 abr. 2000)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 087, núm. 14 (30 abr. 2000)

... Gimnàstica adults – Classes 2 h/set., per mes ................... 1.000 – Inscripció anual ................................... 1.000 P ISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL LA SAGRERA Lloguers, per h Escoles, educació ...

40

Promoció esportiva en edat escolar a la ciutat de Barcelona : mesura de govern

Promoció esportiva en edat escolar a la ciutat de Barcelona : mesura de govern

... Pel que fa al primer ambit, educació física en horari lectiu, la Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius s'encarrega de donar suport a l'educació física o[r] ...

39

Preus públics per a l'any 2002 i successius : instal·lacions esportives de la ciutat

Preus públics per a l'any 2002 i successius : instal·lacions esportives de la ciutat

... – 50 % de potència ................................ 9,26 – 100% de potència ................................ 18,51 Educació física, escoles d’iniciació o promoció esporti- va, amb reserva de vestidor, per ...

37

Educar per a la Mort en Educació Infantil

Educar per a la Mort en Educació Infantil

... No obstant, el sistema educatiu té llacunes en quant al treball que realment es duu a terme d’una educació integral. Una d’aquestes llacunes és el treball de la mort dins els centres educatius i dins les pròpies ...

52

L'art dels espais a Educació Infantil

L'art dels espais a Educació Infantil

... Per situar-nos una mica a l’explicació d’aquesta segona pràctica, cal destacar que la preparació s’ha dut a terme a dos espais diferents, en primer lloc s’ha fet una conversa inicial a l[r] ...

53

Barcelona educació. Núm. 15 (2001)

Barcelona educació. Núm. 15 (2001)

... de física, de mecànica, de pneumàti- ca…, i això ho fem des dels cinc anys, a cada cicle segons el seu nivell, per tal que es vagin familiaritzant amb aquests ...

28

Barcelona educació. Núm. 14 (2000)

Barcelona educació. Núm. 14 (2000)

... ■ La idea que hi ha al darrere és que el conei- xement científic no té un estatus superior al que poden tenir altres formes de coneixement. El coneixement domèstic, que consisteix en el conjunt de coneixements que han ...

28

Barcelona educació. Núm. 13 (2000)

Barcelona educació. Núm. 13 (2000)

... Les comissions socials són un espai comú de treball entre l’escola i altres agents que intervenen en l’educació dels infants (serveis socials, EAP, compensatòria…), per tal de dissenyar [r] ...

32

Barcelona educació. Núm. 12 (2000)

Barcelona educació. Núm. 12 (2000)

... Barcelona Educació també hi ha espai per al Projecte Educatiu de Ciutat, amb el projecte comu- nitari de Sagrada Família, i per a comentar la percepció que les i els docents de primària teniu de la ...

32

Educació emocional a un aula de 2n de Primària

Educació emocional a un aula de 2n de Primària

... L’aprovació de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) l’any 1990, va suposar un punt d’inflexió en el sistema educatiu espanyol en ser considerada com un gran avanç cap a l’escola inclusiva. Aquesta llei ...

31

Didáctica de la lengua

Didáctica de la lengua

... En aquesta línia, les noves titulacions especifiquen que el títol de Grau en Educació Infantil, Grau en Educació Primària i Doble Grau ha de garantir el nivell C1 de competència lingüíst[r] ...

7

Can Cadena: Material didàctic complementari. Educació Infantil. Parvulari i Educació primària. Cicle inicial

Can Cadena: Material didàctic complementari. Educació Infantil. Parvulari i Educació primària. Cicle inicial

... Hort urbà de Can Cadena Material didàctic - Parvulari i cicle inicial de Primària 1.. Introducció 2.[r] ...

13

La relaxació a través de la psicomotricitat en Educació Infantil

La relaxació a través de la psicomotricitat en Educació Infantil

... Així i tot, convé esmentar, que avui dia també s'estan produint canvis en l'etapa d'Educació Infantil, incorporant noves metodologies i diversos corrents, de les quals cal esmentar el mo[r] ...

71

Show all 10000 documents...