• No se han encontrado resultados

empreses de Catalunya

L'empresa xarxa a Catalunya : TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya  Informe final de recerca (volum I)

L'empresa xarxa a Catalunya : TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya Informe final de recerca (volum I)

... tècnics d’arquitectur a i enginyeria, selecció de personal i altres activitats empresarials (12,0%), les activitats associati- ves (11,2%), l’Administració pública, afers exteriors i defensa (11,1%), els serveis de ...

566

L'empresa xarxa a Catalunya : TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya  Informe final de recerca (volum II)

L'empresa xarxa a Catalunya : TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya Informe final de recerca (volum II)

... L’anàlisi per dimensió de l’empresa no aporta diferències significatives respecte d’aquest va- lor mitjà. La consideració, en canvi, dels sectors d’activitat sí que és estadísticament signifi- cativa, motiu pel qual ...

452

Pla estratègic metropolità de Barcelona : revista bimensual de l'Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.  Núm. 38 (2012)

Pla estratègic metropolità de Barcelona : revista bimensual de l'Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Núm. 38 (2012)

... Amb aquest segon projecte clau es pretén comprometre un nombre determinat de grans empreses de Catalunya amb la modernització del conjunt del sector industrial. La premissa de fons és que la indústria ha de ...

10

Mesures de conciliació i reforma horària: opinió de les empreses catalanes

Mesures de conciliació i reforma horària: opinió de les empreses catalanes

... 4.268 empreses catalanes per conèixer el grau d’adopció de mesures de conciliació de la vida laboral i ...2.975 empreses catalanes del sector de la indústria, la construcció, el comerç, l’hostaleria i la ...

32

Common traits of successful start up in Catalonia companies

Common traits of successful start up in Catalonia companies

... les empreses start-up, pel propi fet de ser de recent creació, amb un període de vida com mínim inferior a set anys, no presenten en determinades ocasions una sèrie de dades històriques (vendes, costos, beneficis, ...

17

Aplicacions cloud BI i empreses PIME

Aplicacions cloud BI i empreses PIME

... Pel que fa al cost de la solució, el servei SaaS Spotfire Cloud Personal s’ofereix començant per una tarifa bàsica de 30 USD al mes o 300 USD anuals, prou assequible per empreses de perfil Pime. L’aplicació permet ...

83

El mercat de treball metall-mecànic a Catalunya. Una anàlisi des de l’Enfocament Segmentacionista de Cambridge per al cas de la comarca d’Osona

El mercat de treball metall-mecànic a Catalunya. Una anàlisi des de l’Enfocament Segmentacionista de Cambridge per al cas de la comarca d’Osona

... a Catalunya la regulació, per reial decret, de bona part de les qualificacions dels tres primers nivells que conformen la família professional de “Fabricació mecànica” del catàleg de qualificacions professionals, ...

375

Internacionalització i pimes, febrer 2015

Internacionalització i pimes, febrer 2015

... Les empreses nascudes globals, al contrari, són concebudes des de l’origen per a desenvolupar-se en el mercat internaci- ...les empreses nascudes globals acostumen a disposar d’un tipus d’avantatge ...

40

Barcelona ciutat educadora : deu anys del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona

Barcelona ciutat educadora : deu anys del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona

... de Catalunya, Mitjans – Xarxa d’Edu- cadors i Comunicadors, Moviment de Centres d’Esplai Cristians, Museu de Ciències Naturals, Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, Observatori Europeu TV Infantil, Oficina ...

28

How much corporate taxes are paying Catalan family firms? Analysis of accrued and effective tax rates

How much corporate taxes are paying Catalan family firms? Analysis of accrued and effective tax rates

... El principal problema alhora de realitzar un treball d’aquestes característiques és la dificultat per distingir entre els dos tipus d’empreses, ja que la base de dades SABI no proporciona una eina prou fidedigna per dur ...

24

Comissió Executiva del PSC

Comissió Executiva del PSC

... El programa electoral del PSC del 2012 fixava l’objectiu de la reforma constitucional federal i incloïa el següent: “Ens comprometem a promoure les reformes necessàries per tal que els ciutadans i les ciutadanes de ...

6

Grup Socialista al Parlament de Catalunya

Grup Socialista al Parlament de Catalunya

... de Catalunya, així com de l'intercanvi d'informació i l'establiment, si escau, de mecanismes de col·laboració en les polítiques públiques respectives i els assumptes d'interès ...

12

Comissió Executiva del PSC

Comissió Executiva del PSC

... de Catalunya , que había sido aprobado por el Parlament con una mayoría de 2/3 de los diputados y diputadas, negociado en el Congreso y aprobado por las Cortes Generales por mayoría absoluta, y sometido al ...

6

Les empreses i la responsabilitat social corporativa

Les empreses i la responsabilitat social corporativa

... Amb aquesta nova Guia d’Educació Ambiental, des de l’Ajuntament –una institució pública que també treballa per incorporar i internalitzar cada vegada més els principis de la sostenibilitat a la seva actuació- volem ...

45

El sector agroalimentari a Barcelona i Catalunya

El sector agroalimentari a Barcelona i Catalunya

... idees, empreses i ...d’activitat, Catalunya és, en el cas de la indústria, la comunitat autònoma amb major pes sobre el total espanyol (un 23%) i ocupa, pel que fa al sector serveis, la segona posició quant ...

16

La inversió estrangera a l'àrea de Barcelona i Catalunya

La inversió estrangera a l'àrea de Barcelona i Catalunya

... D’altra banda, el transport de mercaderies és un dels factors clau per a les empreses dels sec- tors madurs per acabar determinant el grau de productivitat dels seus processos. Així, si bé la xarxa viària ha ...

47

Flaix econòmic. 3r trimestre 2017

Flaix econòmic. 3r trimestre 2017

... Les empreses de fins a 10 treballadors són les més nombroses a l'AMB ja que representen el 85% del total ...les empreses de Barcelona (12,5 treballadors) és semblant a la de l'AMB (12,2) i superior a la de ...

11

Aplicació de gestió per a empreses de reformes

Aplicació de gestió per a empreses de reformes

... petites empreses, des de la qual, pràcticament sense feina de manteniment, es permetrà als petits empresaris dur a terme les tasques bàsiques comercials i financeres; com és el cas de portar un registre de ...

58

Anàlisis de la informació sobre RSC de les empreses espanyoles

Anàlisis de la informació sobre RSC de les empreses espanyoles

... En la taula anterior es pot observar com les variables de volum d’actiu i xifra d’ingressos presenten uns valors molt grans, milers de milions, enfront de la resta de variables que són percentatges. De les variables que ...

48

Portal per a empreses de hosting

Portal per a empreses de hosting

... Aquest treball té per objectiu l’anàlisi, disseny i implementació d’una aplicació mitjançant tecnologia J2EE. Més concretament, la creació d’un portal destinat a empreses dedicades al registre de dominis i serveis ...

54

Show all 10000 documents...

Related subjects