Entorn de treball

Top PDF Entorn de treball:

BSCDW : Implementació d'un entorn de treball col·laboratiu i distribuït

BSCDW : Implementació d'un entorn de treball col·laboratiu i distribuït

El capítol 2 llista breument els fonaments que han servit de punt de partida a la concepció d’aquest projecte, com són els Entorns de Treball Col·laboratius, les diverses possibilitats d’arquitectura distribuïda de tipus Client-Servidor que pot servir per implementar-los, la ubicació d’un middleware com laColla en aquest esquema i els entorns de desenvolupament d’aplicacions Web per implementar aquestes arquitectures. El capítol 3 versa sobre la implementació pròpiament dita del Projecte. Primer s’esmenta l’entorn de treball i les eines de programari que he utilitzat i per què, per llistar tot seguit quines prestacions s’han implementat. Tot seguit em centro en aspectes de disseny com són l’arquitectura general de l’aplicatiu, la justificació de l’arquitectura escollida, el mètode de delegació d’events per atendre les peticions dels clients i l’ús d’objectes d’accés a dades per aconseguir una gestió de la persistència transparent a l’usuari, per finalitzar parlant de laColla, els passos previs que ha calgut tenir en compte per incloure- la en el projecte (com és la gestió virtual de directoris) i les seves limitacions cara a una implementació més completa.
Mostrar más

44 Lee mas

Entorn de treball per a una organització, a través d'un servidor d'aplicacions i la seva gestió

Entorn de treball per a una organització, a través d'un servidor d'aplicacions i la seva gestió

L’empresa que fins al moment no s’havia preocupat d’anar-se renovant tecnològicament, ha de trobar una solució que li permeti utilitzar programes d’última generació (ERP, CRM’s, programes ofimàtics d’última generació, correu...) amb la menor inversió possible per portar-ho a terme. Disposa de les llicències dels programes, però l’adaptació d’aquests a les estacions client i servidors dels quals disposa no és viable, degut a que les estacions client tenen una vida de 6 anys, pel que els temps de resposta que obtindrien serien insuficients pel treball diari.
Mostrar más

58 Lee mas

Implantació i gestió d'un entorn de treball virtual basat en web per a una organització

Implantació i gestió d'un entorn de treball virtual basat en web per a una organització

Amb aquest títol es presenta el Treball de Fi de Carrera seleccionat. L’objectiu d’aquest no és altre que la creació d’un espai de col·laboració on-line per als treballadors d’una petita empresa de domòtica, els quals treballen en seus diferents arreu d’Espanya. A tal efecte, s’ha dut a terme un anàlisi dels requeriments, el disseny d’una solució possible, i la implementació d’aquesta. S’ha realitzat un estudi de productes que poguessin ser d’utilitat a l’empresa. Tanmateix, s’ha analitzat quin d’aquest productes satisfà més de les necessitats corporatives. Una vegada seleccionat el producte, s’ha estudiat la manera d’implementar-lo i quin impacte té en l’empresa. Tot això ha estat acompanyat de la valoració econòmica corresponent i el treball per a dur a terme la implementació. Donat que el producte seleccionat no satisfà tots els requeriments funcionals, s’han donat les pautes per a un futur desenvolupament dels mòduls que es necessitin. Finalment, s’ha estudiat com gestionar el producte, i la manera en que aquest s’integra dins l’entorn corporatiu. A mode de conclusió podem dir que es posa al descobert una tecnologia que permet presentar solucions corporatives a un baix cost, amb una potència molt elevada. El major inconvenient és probablement, que requereix un treball de personalització i que cap gran companyia comercial es troba darrera del producte amb els inconvenients que això suposa a l’hora d’integrar el producte, suportar-lo i dur a terme el seu manteniment.
Mostrar más

50 Lee mas

Entorn la perspectiva mitopoètica dels estudis de la masculinitat

Entorn la perspectiva mitopoètica dels estudis de la masculinitat

Amb seguretat, aquest tipus de dolor, que encara disposa de vitalitat en les comunitats tribals- es veu lligat a un complexe sistema simbòlic que des de el llenguatge abstracte occidental resulta difícil d’entendre. (BEATTIE:1993:96) La literatura antropològica està plena d’exemples del malenteniment o absurditat que aquestes realitats han pogut ocasionar en els etnocentristes investigadors occidentals, però des dels mitopoètics i, molt extensament, des de la nova antropologia s’ha vist en aquests símbols la coherència que dóna explicació a l’existència i la cohesió cultural de les societats. En molts aspectes, el dolor que experimenten els homes occidentals és no tant sols físic (p.e. el treball mecanitzat) sinó psicològic (p.e estrés, depressió…arribant inclús al suïcidi) i s’addereix de forma constant a l’existència dels individus de les cultures industrialitzades. Aquest tipus de dolor, a mig camí del prozac i el viagra, no obeeix a cap ritual d’iniciació sinó que esdevé un modus vivendi que acaba per ofegar la psique, en el nostre cas, masculina.
Mostrar más

14 Lee mas

Entorn d'autoaprenentatge per a assignatures d'Enginyeria del Programari

Entorn d'autoaprenentatge per a assignatures d'Enginyeria del Programari

L’aplicació desenvolupada és un entorn web que permetrà als estudiants de la UOC mi- llorar el seu rendiment en les assignatures d’Enginyeria del programari, mitjançant la utilització de l’eina de correcció automàtica de diagrames UML desenvolupada pel grup de recerca GRES-UOC.

45 Lee mas

Configuració d'Snort aplicat en un entorn professional

Configuració d'Snort aplicat en un entorn professional

També s'explica on pot tenir cabuda un projecte d'aquestes magnituds, és a dir, definint un entorn professional, una petita empresa. Dins d'aquesta empresa es defineixen una sèrie de polítiques de seguretat, el qual recomano que es plantegin paralel·lament amb la configuració del programa. No només es tenen en compte els aspectes de seguretat tecnològics; S'han fet estudis que corroborem que més del 70% dels atacs que es puguin produir en una empresa, es produeixen en un àmbit intern, i no des de l'exterior. Així doncs convé, a més a més d'enfortir els aspectes tècnics en quant a seguretat, el comportament i la conducta humana. Restringir, limitar, o si més no, delimitar els marges d'actuació dels treballadors. És més perillós tenir un treballador descontent que no descobrir un bug específic.
Mostrar más

31 Lee mas

Mineria d'opinions a Twitter en un entorn multilingüe

Mineria d'opinions a Twitter en un entorn multilingüe

Com hem vist, la majoria dels treballs previs en el camp de la mineria d’opinions tenen dues propietats: fan un treball d’aprenentatge supervisat i treballen a partir de l’angl`es. De fet, t´e sentit que sigui aix´ı ja que per l’angl`es existeixen una gran quantitat de dades anotades en tota mena de plataformes com IBDM per pel·l´ıcules, Tripadvisor per hotels i restaurants i Amazon per tota mena de productes. En aquest treball, ens apartarem d’aquesta l´ınia de treball en dos aspectes. Farem servir dades no supervisades de Twitter i treballarem amb dades produ¨ıdes a Catalunya i, per tant, majorit`ariament biling¨ues en catal`a i castell`a.
Mostrar más

48 Lee mas

J2EE : proveïdor de seguretat en un entorn distribuit

J2EE : proveïdor de seguretat en un entorn distribuit

Com a qualsevol TFC, el objectiu principal d’aquest és mostrar l’assoliment de l’aprenentatge que s’ha dut a terme al llarg dels estudis d' Enginyeria Tècnica en Informàtica, analitzant un problema complex de tipus pràctic transformant-lo en un projecte informàtic, elaborant un pla de treball i treballant els aspectes formals en el desenvolupament (orientat a objectes en aquest cas), i finalment presentant una solució fiable i eficient.

69 Lee mas

Implamantació de SAP R/3 en un entorn logístic

Implamantació de SAP R/3 en un entorn logístic

Aquesta activitat es organitzada pel Cap de Projecte amb la col·laboració dels caps d’equip de Gestió d’Stocks i Magatzem. Es tracta d’organitzar unes sessions de treball on es reuneixen els usuaris clau implicats de cada aspecte de la sessió i es fa una demostració de les funcionalitats del prototip. Amb la col·laboració del consultor de Gestió del Canvi, es decideix organitzar aquestes reunions per separat: unes primeres mes generals amb presència dels directors, després altres mes específiques per comandaments intermedis i la resta d’usuaris convocats, per separat. Amb això es persegueix que tothom pugui donar les seves opinions sense sentir-se coartat per la presència dels seus superiors.
Mostrar más

173 Lee mas

Analitzador gràfic de xarxa en entorn GNU

Analitzador gràfic de xarxa en entorn GNU

Un analitzador de paquets de xarxa (sniffer ) ´ es un programa que captura les trames d’una xarxa d’ordinadors. L’analitzador desenvolupat en aquest treball de final de grau, a difer` encia dels analitzadors de xarxa habituals, no pret´ en mostrar les dades contingudes en les trames dels paquets capturats, sin´ o mostrar la informaci´ o del tr` afic de xarxa des d’un nivell d’abstracci´ o per sobre, centrant-se en l’an` alisi dels protocols i els ports de servei que formen les comunicacions en les xarxes d’ordinadors.

73 Lee mas

El treball amb alumnat TDAH : El treball de les habilitats socials i les emocions

El treball amb alumnat TDAH : El treball de les habilitats socials i les emocions

PRÀCTICUM II. Curs 2011-12. 1r Semestre Pàgina 43 Aquest treball ha tingut com a punt de partida el treball de les habilitats socials en alumnat amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH). L’alumnat TDAH té dificultats per relacionar-se amb els seus companys, ja que el seu comportament impulsiu impedeix que arribin a establir una bona relació. Així mateix, s’ha de recordar que encara que tots els nens amb TDAH no presentin aquest tipus de problema, una part sí que els té, depenent de les característiques individuals de cada un d’ells i del tipus de TDAH que se l’hagi diagnosticat. Moltes vegades, aquests problemes de relació tenen a veure amb la mala assimilació de certs patrons d’interacció social, l’aprenentatge del qual s’ha vist dificultat per les característiques del trastorn. D’aquesta manera, en aquest treball s’ha plantejat una intervenció que mostra un programa d’activitats d’entrenament i ensenyament d’habilitats socials dirigit a l’alumnat amb TDAH. Aquest entrenament de les habilitats socials facilita que els alumnes puguin desenvolupar competències per resoldre situacions concretes, el que influeix, al seu torn, en el seu autoconcepte i en la seva autoestima. Així mateix, es pot dir que l’entrenament en habilitats socials representa un aspecte lògic i necessari en nens amb TDAH, encara que com exposen Miranda i col. (2011), els seus efectes encara no estan clarament delimitats, ja que moltes de les intervencions psicosocials realitzades no mostren la generalització dels seus resultats al que es podria anomenar el “món real”. Models contextualistes i evolutius han realitzat aportacions interessants que pretenen enriquir la intervenció amb aquests nens; així, aquests enfocaments consideren que els problemes socioemocionals estan estretament lligats amb els contextos en què es desenvolupen, el que implica realitzar una planificació i intervenció a llarg termini, perseguint canvis al llarg de tot el cicle vital.
Mostrar más

65 Lee mas

Integració d'eines de simulació de xarxes en un entorn virtual

Integració d'eines de simulació de xarxes en un entorn virtual

Durant molts anys, ns-2 ha estat el estàndard de facto en l'àmbit de la investigació de protocols i comunicacions en el món acadèmic. ns-2 és un simulador orientat a events discrets que suporta la pila OSI al complert: protocols, enrutament, capa física, etc., està construït de manera modular i suporta dos tipus bàsics de llenguatges: C++, per a les dades i OTcl, per la descripció de la simulació i per la manipulació dels objectes C++ de les dades. ns-2 no té un entorn gràfic inclòs, sinó que li cal nam (network animator) per tal de poder desenvolupar les simulacions de manera gràfica. També té l'avantatge d'estar distribuït sota llicència GNU GPL i està disponible tant per versions Windows (amb CygWin) com per GNU/Linux.
Mostrar más

79 Lee mas

El treball amb alumnat TEA : el treball de les habilitats socials i les emocions

El treball amb alumnat TEA : el treball de les habilitats socials i les emocions

En un primer moment, vaig començar coneixent el funcionament de l’aula de la USEE de primària: la tutora em va presentar els casos de cada alumne d’aquesta unitat per tal de poder saber-ne i situar la problemàtica. També em va explicar quina era metodologia que es feia servir: es realitza tant un treball de suport a l’aula ordinària com un treball individualitzat o en petit grup a l’aula USEE. En l’aula USEE es treballen les matèries instrumentals, llengües i matemàtiques, fent servir un material adaptat a les necessitats de cada alumne, com fotocòpies, llibres de problemes o lectura i comprensió lectora. També s’utilitzen recursos, TIC, com el programa CLIC, un recurs que agrada molt als alumnes i que a acostuma a funcionar com a incentiu. A l’aula ordinària, es realitza un treball de suport a la feina realitzada pel mestre: s’ajuda a l’alumne a seguir la feina proposada pel mestre. Així mateix, vaig conèixer de manera detallada en què consistia la tasca que desenvolupaven l’educadora i la vetlladora. L’educadora atén i ajuda els alumnes a partir d’una sèrie d’activitats que ha proposat la tutora de la USEE perquè realitzin a l’aula USEE o pot ajudar un alumne amb NEE dins de l’aula ordinària. La vetlladora s’encarrega de donar suport a l’alumnat que assisteix a la USSE per tal que pugui participar en activitats realitzades pel centre, com les sortides; també els acompanya en la realització d’algunes activitats en l’aula ordinària, com l’educació física o l’àrea de visual i plàstica.
Mostrar más

72 Lee mas

L'Estatut del Treball Autònom

L'Estatut del Treball Autònom

01.1. Els treballadors autònoms en situació de pluriactivitat, perquè desenvolupen un treball per compte d’altri que en motiva la inclusió al Règim General de la Seguretat Social, que durant l’any 2010 hagin cotitzat per contingències comunes per una quantia igual o superior a 10.752 euros anuals -es computen a aquest efecte tant les quotes del RETA com les del Règim General, incloses les aportacions

15 Lee mas

Analitzador gràfic de xarxa en entorn GNU

Analitzador gràfic de xarxa en entorn GNU

El present treball ha consistit en la implementació d'un analitzador de xarxa senzill fent servir el que s'ha après a diferents assignatures de la carrera d'enginyeria tècnica en informàtica de sistemes. A aquest analitzador se li han donat unes funcionalitats que permeten diferents opcions tant de filtratge com de processat en les dades obtingudes. Per aconseguir els objectius marcats s'ha desenvolupat el programari seguint totes les seves fases de realització: recollida d'informació, anàlisis, disseny , implementació i proves. Els objectius aconseguits son els següents:
Mostrar más

46 Lee mas

Disseny, implementació i avaluació d'un projecte pilot d'introducció de les TIC en el treball per projectes en equips cooperatius dins l'aula per a primer cicle de la ESO en l'assignatura de Matemàtiques

Disseny, implementació i avaluació d'un projecte pilot d'introducció de les TIC en el treball per projectes en equips cooperatius dins l'aula per a primer cicle de la ESO en l'assignatura de Matemàtiques

Com que en cada fase les eines a emprar són diferents, s’ha pensat en la realització d’un espai web específic que aglutini en un únic lloc tots els materials digitals necessaris per a la realització del projecte, com són: accés a les aplicacions, als tutorials de les aplicacions, als quaderns amb les activitats d’ensenyament-aprenentatge, als qüestionaris d’avaluació, ... Els alumnes treballaran de forma cooperativa en grups heterogenis de 5 persones, però que permetan el treball de companys amb capacitats semblants. La composició d’aquests equips es basa en les aportacions de Kagan (2009). Es definirà un rol per a cada membre del grup, que els donarà una responsabilitat determinada: Portaveu, Secretari, Responsable del material, Coordinador i Suport.
Mostrar más

95 Lee mas

Integració d'un punt de treball basat en Programari Lliure dins un entorn Microsoft

Integració d'un punt de treball basat en Programari Lliure dins un entorn Microsoft

Dissenyada originàriament com una suite de software comercial, coneguda com a StarOffice, va ser adquirida al 1999 per l’empresa Sun Microsystems i lliurada gratuïtament. Al 2001 va ser publicada lliure amb llicència Lesser General Public License (LGPL) i Sun Industry Standards Source License (SISSL) amb el nom de Openoffice. En l’actualitat està mantinguda per Sun Microsystems i la comunitat OpenOffice.org. És la suite més estesa entre totes les de programari lliure. La podem trobar en versions per a Windows, Linux, Macintosh i altres plataformes. OpenOffice.org suporta la majoria de funcionalitats que Microsoft Office. Fa servir un entorn propi i no està lligat a KDE ni a GNOME. Inclou els següents paquets:
Mostrar más

51 Lee mas

J2EE de la teoria a la pràctica : enquestes de satisfacció de la docència

J2EE de la teoria a la pràctica : enquestes de satisfacció de la docència

Abans de començar aquest projecte es tenien coneixements de java, servlets i JSP, però no es coneixia ni s’havia treballat mai amb J2EE. Això ha suposat una feina extra de recerca i aprenentatge molt més important del previst. Lògicament, han anat sorgint els típics problemes causats per la manca de rodatge en el tema. És a dir, aquells entrebancs que apareixen al començar a treballar amb una nova tecnologia i un nou entorn de desenvolupament i això ha provocat haver-se de replantejar gran part de la vessant pràctica del projecte.

75 Lee mas

Creació d'un entorn web de treball per a una biblioteca : Fent ús de Struts, Tiles i Hibernate

Creació d'un entorn web de treball per a una biblioteca : Fent ús de Struts, Tiles i Hibernate

Es per això que s’han tingut diferents opcions per triar i al final ens vam decidir per l’arquitectura J2EE ja que dona moltes facilitats pel desenvolupament d’aplicacions empresarials. Dins d’aquest marc de treball i veient el gran ventall de possibilitats que dona aquesta arquitectura, vam decidir utilitzar el framework Struts pel desenvolupament de l’aplicació que està dins del paradigma MVC (model-vista-controlador). Tot això ho vam completar amb el framework de persistència Hibernate que ens dona la guinda a una futura aplicació amb les característiques que parlàvem anteriorment.
Mostrar más

93 Lee mas

El benestar psicològic del professorat: variables implicades

El benestar psicològic del professorat: variables implicades

f) La darrera font d’estrés laboral prové de la relació amb supervisors i companys. L’estrés també ha sigut associat amb tensió, irritació i diferències sorgides amb els companys i supervisors (inspector, director, cap d’estudis, etc.). Nombrosos treballs han examinat el paper jugat pels recursos de suport social en l’explicació del burnout (Browers, Evers i Tomic, 2001; Chan, 2002; Dick i Wagner, 2001). Els resultats obtinguts han posat de manifest que l’impacte negatiu dels estressors pot ser mitigat pels recursos de suport social, com per exemple dels companys o dels directius (Schwarzer i Greenglass, 1999). Però el suport de la família i amics també és important, ja que pot compensar la falta de suport social en el treball i reconstruir la competència d’afrontament i la motivació (Schwarzer i Greenglass, 1999). Una de les taxonomies més utilitzades per a valorar el suport social és la proposada per House i Wells (1978), la qual distingeix entre diferents tipus de suport social, tant a nivell laboral com extralaboral: emocional, de valoració, instrumental i informatiu. Basant-se en aquesta classificació, Pines i Aronson (1981) van descobrir que els treballadors professionals assenyalaven el suport emocional com un dels aspectes més importants de les interaccions socials. El suport emocional es refereix al grau en què les necessitats emocionals bàsiques d’una persona relatives a resoldre problemes en el treball són gratificades a través de la interacció amb altres persones (Thoits, 1982).
Mostrar más

14 Lee mas

Show all 10000 documents...