entorn virtual

Top PDF entorn virtual:

Bibliotecaris de recerca en un entorn virtual: noves habilitats, nous serveis

Bibliotecaris de recerca en un entorn virtual: noves habilitats, nous serveis

El desenvolupament efectiu de l'activitat del bibliotecari de recerca requereix unes habilitats interpersonals que permeten la millor comunicació i relació entre les persones, com serien l'empatia o la sociabilitat. En un entorn virtual, s'observa que aquestes habilitats adquireixen més importància donada la seva naturalesa despersonalitzada, i els bibliotecaris de recerca de la UOC busquen mecanismes d'apropament als investigadors aprofitant les eines 2.0. Tanmateix, els investigadors opten per l'entrevista personal quan s'han de tractar temes que afecten l'avaluació de la seva trajectòria científica o a estratègies per a fer difusió dels seus resultats. Aquest contacte presencial crea un lligam bibliotecari- investigador que a la llarga es tradueix en una integració del bibliotecari dins del procés de recerca de l'investigador.
Mostrar más

17 Lee mas

Potenciació de la comprensió lectora a través d'un entorn virtual d'aprenentatge

Potenciació de la comprensió lectora a través d'un entorn virtual d'aprenentatge

Pel que fa als recursos econòmics per poder desenvolupar el projecte, aquests són mínims perquè l'objectiu és poder fer ús d'un entorn virtual d'ensenyament-aprenentatge, que en aquest cas ja està actiu al centre: la plataforma Moodle. Aquest EVEA és gratuït i actualment només es necessita que la mateixa persona que s'encarrega de fer-ne el seguiment i el manteniment, sigui la mateixa que obri i doni les claus d'accés al professorat per a què pugui fer ús dels recursos lliurement. Mentre que els recursos de comprensió lectora on-line relacionats amb les matèries que es vol utilitzar per portar a terme el projecte, també es poden utilitzar sense haver de pagar cap cost perquè existeixen com a recursos públics i es poden usar amb el permís dels autors. A més, des del Departament de Llengua Catalana i Literatura, no es descarta el fet de desenvolupar el propi material, fet que també resulta de cost zero per al desenvolupament del projecte.
Mostrar más

71 Lee mas

Integració d'eines de simulació de xarxes en un entorn virtual

Integració d'eines de simulació de xarxes en un entorn virtual

Durant molts anys, ns-2 ha estat el estàndard de facto en l'àmbit de la investigació de protocols i comunicacions en el món acadèmic. ns-2 és un simulador orientat a events discrets que suporta la pila OSI al complert: protocols, enrutament, capa física, etc., està construït de manera modular i suporta dos tipus bàsics de llenguatges: C++, per a les dades i OTcl, per la descripció de la simulació i per la manipulació dels objectes C++ de les dades. ns-2 no té un entorn gràfic inclòs, sinó que li cal nam (network animator) per tal de poder desenvolupar les simulacions de manera gràfica. També té l'avantatge d'estar distribuït sota llicència GNU GPL i està disponible tant per versions Windows (amb CygWin) com per GNU/Linux.
Mostrar más

79 Lee mas

Implementació d'un entorn virtual per a la realització de pràctiques de la unitat formativa “Instal·lacions hidràuliques i pneumàtiques” del CFGS d'Automoció

Implementació d'un entorn virtual per a la realització de pràctiques de la unitat formativa “Instal·lacions hidràuliques i pneumàtiques” del CFGS d'Automoció

• Proposar la introducció de l’electropneumàtica en el currículum del mòdul, doncs la pneumàtica pura sense control elèctric, pràcticament ja no s’utilitza a la indústria. D’acord amb l’experiència del tutor de pràcticum i del tutor de projecte, i de la meva pròpia com a docent d’un centre de formació ocupacional on s’utilitzen simuladors per impartir unitats formatives d’electricitat, i contrastat amb els meus companys de feina, s’ha observat que el simulador dóna un molt bon grau de consolidació, rapidesa i retenció de l’aprenentatge, doncs estableix un vincle molt ràpid entre el que es veu a la pràctica sobre panell i el que mostra el simulador, convertint-se així en un element perfecte per proporcionar un aprenentatge pràctic sobre un món virtual (simulat). Hi ha multitud d’articles i treballs publicats que avalen la utilització de la simulació per l’aprenentatge i l’aplicació, tant al món industrial com a d’altres.
Mostrar más

31 Lee mas

Anàlisi de la navegació en un entorn virtual d’aprenentatge d’estudiants d’enginyeria

Anàlisi de la navegació en un entorn virtual d’aprenentatge d’estudiants d’enginyeria

Se ponen de manifiesto elementos clave de los procesos de enseñanza y aprendizaje, virtual o no (Coll, 2004). En los accesos dentro de los distintos módulos, como los de tareas y recursos, que incluían cuestionarios y lecturas. Se presentaron alrededor de 9.700 clics, de los 15.779 clics presentados en todo el curso. Por otro lado, se reconoce la importancia de los procesos de socialización (Ávila y Bosco, 2001) y de comunicación (Barajas, 2002); esto se hace presente por medio de los 2.500 accesos dentro del módulo de foros. Coincidiendo con Boneu (2007), los estu- diantes tuvieron la opción de hacer uso de la plataforma a cualquier hora del día o de la noche y desde cualquier ubicación.
Mostrar más

16 Lee mas

Com es treballa en una aula virtual multilingüe? Un entorn d'aprenentatge multilingüe amb Moodle i Apertium

Com es treballa en una aula virtual multilingüe? Un entorn d'aprenentatge multilingüe amb Moodle i Apertium

La UOC, en el marc de la càtedra de multilingüisme UOC-Linguamón, ha desenvolupat un entorn virtual d’aprenentatge amb un sistema de traducció automàtica integrat. Gràcies a aquest projecte, que funciona amb les aplicacions de programari lliure Moodle i Apertium, es pot disposar d’un entorn d’aprenentatge multilingüe en català, castellà, anglès i francès. Aquest entorn s’alliberarà amb una llicència de pro- gramari lliure. El traductor inclou un detector de llengua i un mòdul de preedició que corregeix els missatges entrants sense cap mena d’in- tervenció de l’usuari. Això ajuda a millorar la qualitat de les traduc- cions resultants. Tot el sistema s’ha adaptat a la tipologia textual dels missatges electrònics amb un estudi previ dels missatges dels fòrums de la UOC.
Mostrar más

7 Lee mas

Entorn d'autoaprenentatge per a assignatures d'Enginyeria del Programari

Entorn d'autoaprenentatge per a assignatures d'Enginyeria del Programari

L’aplicació és un entorn web que permetrà als estudiants de la UOC millorar el seu ren- diment en les assignatures d’Enginyeria del programari, mitjançant la utilització de l’eina de correcció automàtica de diagrames UML desenvolupada pel grup de recerca GRES-UOC.

45 Lee mas

Les delegacions de Palestra a Bellpuig i entorn

Les delegacions de Palestra a Bellpuig i entorn

Del nostre entorn sabem que hi hagué delegacions a Agramunt, a Bellpuig, a Tàrrega, a Lleida, a Juneda, a Guissona, a Cervera, a la Seu d’Urgell. Una altra cosa és poder donar dades d’activitat més enllà de les dades puntuals que apareixen a les publicacions de l’època. Passa cosa semblant al que ens succeí en estudiar l’activitat de l’Ateneu Democràtic Prat de la Riba a Bellpuig, per al qual només les dades aparegudes a Lo Pregoner ens van proporcionar maons útils per configurar-ne l’edifici. És clar que, en aquest cas, el fet que el quinzenal s’hi identifiqués i en fos, en bona part, el portantveu ajudà a modelar-lo. També comptàvem amb un estudi global de referència, el d’Isidre Molas, sobre la Lliga Regionalista, la seva activitat i les delegacions que anà creant.
Mostrar más

16 Lee mas

El Sector agrari de Catalunya en un entorn internacionalitzat

El Sector agrari de Catalunya en un entorn internacionalitzat

(VAB)—; b) augment de la renda agrària global i per ocupat des de l'adhe- sió, facilitat pel fort ajustament estructural enregistrat que, en principi, s'- hauria de mante[r]

34 Lee mas

Control i simulació en entorn Labview

Control i simulació en entorn Labview

Entorn LabVIEW La programació gràfica de Labview consta d’un panell frontal i un panell de codi, tal i com hem mencionat abans. En el panell frontal és on es dissenya la interfície d’usuari i s’ubiquen els controls i indicadors. En el panell de codi es troben les funcions. Cada control que s’utilitza en la interfície té una representació en el panell de codi. Igualment els indicadors necessaris per entregar la informació processada a l’usuari tenen una icona que els identifica en el panell de codi o de programació. Els controls poden ser booleans, numèrics, caràcters, matrius, vectors o una combinació de tots els anteriors anomenada cluster. El cluster pot agrupar qualsevol quantitat i tipus de dada. Cada dada es pot llegir o escriure.
Mostrar más

107 Lee mas

Sense títol, reflexions entorn de la pintura

Sense títol, reflexions entorn de la pintura

El taller tiene otro tiempo y otro espacio, es el único sitio donde debo acordarme de mirar que hora es.. Ahí las piezas maduran despacio,casi como si estuvieran cómodas de mas.[r]

89 Lee mas

Experiència grupal entorn a la gent gran

Experiència grupal entorn a la gent gran

Experiència grupal entorn a la gent gran 1 Carlos Giménez Lorente i Joana Lara Cabrejas Resum El present treball fa reflexions entorn a l’experiència grupal amb gent gran posada en marxa al CSM de Sants, Sant Pere Claver Fundació Sanitària, des del maig de 2012 fins al març de 2013 durant 34 sessions de freqüència setmanal i d’una hora de durada. El grup va estar format per 14 components, dos terapeutes i un observador. La seva creació va respondre a la necessitat d’atenció d’un volum important de persones grans que eren dirigides al CSM, per ser atesos psiquiàtricament i psicològicament, des dels Centres d’Assistència Primària, fonamentalment amb símptomes depressius resistents al tractament habitual. El treball descriu les observacions dels terapeutes i observador fetes entorn a la dinàmica relacional que es va establir, amb les particularitats de la senectut, a les quals s’hi afegeixen les malalties freqüents agudes i cròniques de l’edat, la relació amb la mort, amb els dols, els rols de les famílies i amics, així com els fets psicològics diferencials d’aquesta etapa vital. Es va observar que la relació íntima de la persona gran amb els seus cuidadors i amb els altres components del grup, facilita una activació de les dinàmiques relacionals, tant intrapsíquiques com interpersonals. Aquesta activació va afavorir la remissió de bona part dels símptomes depressius. Paraules clau: grup, gent gran, vellesa, símptomes depressius.
Mostrar más

5 Lee mas

Creació d'un sniffer gràfic en entorn GNU

Creació d'un sniffer gràfic en entorn GNU

Llista de figures Figura 1: Pantalla principal Wireshark Figura 2: Filtres pantalla Wireshark Figura 3: Informació resumida Wireshark Figura 4: Menú File Wireshark Figura 5: Opcions gràf[r]

69 Lee mas

Implamantació de SAP R/3 en un entorn logístic

Implamantació de SAP R/3 en un entorn logístic

En cada cicle es proven diferents escenaris o combinacions de dades, que son preparades pels equips de Gestió d’Stocks i Magatzem que desenvolupen aquest paquet de treball simultàniament[r]

173 Lee mas

2. Descripció de l entorn físic

2. Descripció de l entorn físic

La meitat meridional presenta una morfologia suau amb petits turons (que difícilment superen els 150 m s.n.m.), destacant una disminució del pendent entre les àrees més elevades i la plana costanera. Aquesta morfologia unida a un major desenvolupament de les rieres que solquen el municipi –i per tant a una elevada presència d’aigua– són les que han motivat que aquesta àrea aculli el nucli urbà i les urbanitzacions del seu entorn: Blanes Vistamar, Residencial Blanes, Valldolig, Cala Sant Francesc, Residencial Santa Cristina i Serrallarga. Els pendents en aquesta àrea són inferiors al 10% fins a la pràctica horitzontalitat.
Mostrar más

25 Lee mas

Entorn d'autoaprenentatge d'Android: aplicació News Today

Entorn d'autoaprenentatge d'Android: aplicació News Today

Java SE permet que es puguin executar programes amb el llenguatge Java. Android és un sistema operatiu on moltes aplicacions o programes utilitzen aquest entorn de programació, per tant aquest serà necessari, tot i que en aquest cas no serà suficient amb el JRE de la màquina virtual sinó que caldrà el kit de desenvolupament. Cal seguir els passos que s’especifiquen a continuació per tal de descarregar i instal·lar correctament el JDK.

66 Lee mas

Un entorn d'aprenentatge d'autòmates basat en mètodes algebraics

Un entorn d'aprenentatge d'autòmates basat en mètodes algebraics

En aquesta secci´ o mostrarem la bondat dels models d’aut` omats apresos usant. el m` etode basat en SVD i els m` etodes basats en optimitzaci´ o convexa[r]

67 Lee mas

Entorn la perspectiva mitopoètica dels estudis de la masculinitat

Entorn la perspectiva mitopoètica dels estudis de la masculinitat

però el referent paternal com a construcció social, deixant de banda el críptic origen de la figura paterna i les polèmiques entorn de la seua funció social deslliurades per moltes feministes, per als mitopoètics estableix una fita inseparable del complet desenvolupament psicològic masculí. Per als mitopoètics, el pare en les societats tradicionals (en les tribals i les occidentals anteriors a l’època industrial) representava la norma i la disciplina però també la cura, la protecció i l’ensenyament. Aquesta representació es perd en l’adveniment de la revolució industrial perquè el contacte físic entre pare-fill es desdibuixa, entre altres raons, pel fet que el pare s’ha de desplaçar a la fàbrica per a treballar. Per a Bly aquest fet propícia el distanciament intergeneracional dels barons, que lluny de transmetre aprenentatge i mostrar-se model, desprén un cúmul de sentitments frustrats i violència per la pròpia dinàmica del sistema industrial. El pare, com a símbol, es converteix en quelcom semblant a una bèstia negra.
Mostrar más

14 Lee mas

Parc Güell i entorn: pla d'actuacions

Parc Güell i entorn: pla d'actuacions

• Els veïns dels barris adjacents al Park ( El Coll, Vallcarca i Penitents, la Salut, el Carmel i Can Baró) disposaran d’un carnet que els permetrà l’accés lliure a qualsevo[r]

14 Lee mas

Estat del medi atmosfèric a l entorn portuari

Estat del medi atmosfèric a l entorn portuari

Els colors representen la freqüència en què es dóna cada interval de concentració mitjana i la línia recta, els valors màxims, també per a cada direcció del vent... Estat del medi atmo[r]

48 Lee mas

Show all 7997 documents...