Estadística i probabilitat

Top PDF Estadística i probabilitat:

Curs de preparació per a la prova d accés a cicles formatius de grau superior. Matemàtiques BLOC 4: ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

Curs de preparació per a la prova d accés a cicles formatius de grau superior. Matemàtiques BLOC 4: ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

TAULES I GRÀFICS 2. Volem fer un estudi sobre l’alçada dels alumnes de la classe. Recopila les dades i elabora una taula de freqüències. Quan el nombre de valors diferents que pot prendre una variable quantitativa discreta és molt gran, aquests valors també s’agrupen en intervals, tal com hem vist per a les variables quantitatives contínues.

92 Read more

TEMA 7: Estadística i probabilitat

TEMA 7: Estadística i probabilitat

Observem que el primer element és el succés impossible i l’últim el succés segur Si E té un nombre finit d’elements, n, el nombre de successos és 2 n . La unió de successos, A∪B, és el succés format per tots els elements de A i de B. Es a dir, el succés A∪B es verifica quan es verifica un dels dos A o B o tots dos. Es llegeix com A o B.

14 Read more

"I tu què faries?". Estadística i probabilitat per comprendre el món

"I tu què faries?". Estadística i probabilitat per comprendre el món

En primer lloc ens podem plantejar una qüestió: és essencial que es comenci parlant a l’alumnat sobre què és l’estadística, què és la probabilitat i per a què serveix tal i com es referència en qualsevol llibre de text? Segons la meva opinió, en un primer contacte amb l’estadística sigui quin sigui el curs al qual ens estem dirigint, no cal començar amb tota la vessant teòrica per després, tenir un domini exhaustiu de la pràctica. L’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques segons el currículum vigent a Catalunya, s’ha de fer a través de l’experimentació, comprovació i context proper de l’alumne. El que sí que es cert, és que el mestre ha de tenir una suficient base teòrica i per tant, ha de tenir clars els continguts que vol treballar amb els alumnes així com la metodologia amb la qual és més factible i profitós treballar-los. Així doncs, a continuació es presenta de manera sintètica els conceptes i continguts més rellevants per tal de treballar la probabilitat a l’educació primària 3 (que és l’etapa en la qual es centra el present treball).
Show more

73 Read more

Errors en l’aprenentatge de l’estadística i la probabilitat a l’educació secundària: anàlisi i proposta de millora

Errors en l’aprenentatge de l’estadística i la probabilitat a l’educació secundària: anàlisi i proposta de millora

A la literatura no es troben moltes publicacions sobre anàlisi d’errors en Estadística i Probabilitat dels alumnes d’Educació Secundària Obligatòria. De fet, quasi no hi ha evidències que s’hagin realitzat investigacions dels errors en matemàtiques dels estudiants espanyols d’ESO. Però un article interessant és el de Batanero, Godino, Vallecillos, Green i Holmes (1994) que té com a propòsit difondre els resultats d’investigacions sobre errors i dificultats dels alumnes en estadística que, tal com diuen els autors, no són suficientment coneguts pels professors. A més, aquest document (Batanero et al., 1994) aporta exemples de preguntes que poden ajudar a l’alumne a entendre determinats conceptes. A les propostes de millora (seccions 3.1.4 i 3.2.7) que es realitzen en el present treball s’empren algunes d’aquestes activitats.
Show more

90 Read more

Estadística I

Estadística I

6.4 Los intervalos de confianza. Elementos necesarios en su construcción. 6.5 Intervalos de confianza para los parámetros de poblaciones normales. 6.6 Tablas de intervalos de confianza para parámetros de poblaciones normales. TEMA 7. INFERENCIA ESTADÍSTICA. CONTRASTES DE HIPÓTESIS 7.1 Conceptos básicos en los contrastes de hipótesis.

9 Read more

Probabilitat Lliçons 3 & 4

Probabilitat Lliçons 3 & 4

1 Ex. Suposeu una malaltia amb probabilitat (preval` encia) molt baixa. Si ajuntem molta gen, la probabilitat que ning´ u la tingui pot ser molt baixa. Per exemple, suposeu que la maltia la t´ e 1 de cada 1000. En un grup de 10.000, la probabilitat que ning´ u la tingui ser` a:

38 Read more

Estadística I

Estadística I

- Conoce, diferencia y emplea los conceptos estadísticos para el análisis de la información: Identificación de variables, codificación y presentación sistemática de los datos.. CE17.2 [r]

10 Read more

Estadística I

Estadística I

CFTB1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

8 Read more

Estadística I

Estadística I

CFTB1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

7 Read more

Estadística I

Estadística I

- Conoce, diferencia y emplea los conceptos estadísticos para el análisis de la información: Identificación de variables, codificación y presentación sistemática de los datos.. CE17.2 [r]

8 Read more

Estadística I

Estadística I

- Conoce, diferencia y emplea los conceptos estadísticos para el análisis de la información: Identificación de variables, codificación y presentación. sistemática de los datos[r]

9 Read more

Estadística I

Estadística I

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

9 Read more

Estadística I

Estadística I

The main objective of this basic course on statistics is to learn and apply basic statistical methods for the analysis of data.. By the end of the course, students will understand the b[r]

9 Read more

ESTADÍSTICA I

ESTADÍSTICA I

Tercer cuartil. Las tres cuartas partes del número de datos son 67,5. El tercer cuartil es 5, ya que es el valor de la variable cuya frecuencia absoluta acumulada excede por primera vez [r]

26 Read more

Introducció a la probabilitat. Curs

Introducció a la probabilitat. Curs

Una mesura de probabilitat P[ · ] és una funció que mapeja esdeveniments de l’espai de mostres S a nombres reals de manera que. Axioma 1.[r]

25 Read more

TP - Teoria de la Probabilitat

TP - Teoria de la Probabilitat

L'assignatura té dos objectius principals: (1) presentar la teoria de la probabilitat com un corpus de coneixement ric, atractiu i útil a moltes altres branques de la ciència en general (i de la matemàtica en particular) a l'hora de modelitzar matemàticament situacions que involucren incertesa o aleatorietat, i (2) oferir els coneixements probabilístics necessaris per a assignatures posteriors del Grau en Matemàtiques.

5 Read more

PIE - Probabilitat i Estadística

PIE - Probabilitat i Estadística

1. CE 1 TELECOM. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)

6 Read more

Estadística-I

Estadística-I

APLICARAN LAS FECHAS Y NORMAS ESTIPULADAS POR LA UNIVERSIDAD. BIBLIOGRAFÍA[r]

5 Read more

Probabilidad y estadística I

Probabilidad y estadística I

Para que se te facilite la comprensión de los contenidos que estamos por mostrarte, te proponemos hacer un breve repaso de lo que aprendiste en Matemáticas II sobre estadística y probabilidad, en Matemáticas III sobre la utilización de distintas formas de la ecuación de una recta, en Matemáticas IV sobre ecuaciones lineales simples, así como elementos de aritmética básica, como la regla de tres y los porcentajes. A continuación te presentamos algunos ejercicios de diagnóstico con el propósito de que repases un poco antes de iniciar.

162 Read more

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA I

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA I

La estadística descriptiva o deductiva trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos por las observaciones. Se construyen tablas y se representan gráficos que permiten simplificar en gran medida, la complejidad de todos los datos que intervienen en la distribución. Asimismo se calculan parámetros estadísticos que caracterizan la distribución. En esta parte de la estadística no se hace uso del cálculo de probabilidades, y únicamente se limita a realizar deducciones directamente a partir de los datos y parámetros obtenidos.
Show more

26 Read more

Show all 10000 documents...