estrès oxidatiu

Top PDF estrès oxidatiu:

Estudi de les sinucleïnopaties: L'alfa-sinucleïna a la sinapsi i efectes de l'estrès oxidatiu.

Estudi de les sinucleïnopaties: L'alfa-sinucleïna a la sinapsi i efectes de l'estrès oxidatiu.

... augmentada en la malaltia de Parkinson, i amb l’estat de progressió de l’esmentada malaltia. Pel què fa als resultats en la concentració dels PUFAs en AD, aquests concorden amb els descrits fins ara en substància gris de ...

282

Funció del peròxid d'hidrogen en l'aclimatació de "Cistus albidus" L. al dèficit hídric en condicions de camp. Relació estrès hídric-estrès oxidatiu

Funció del peròxid d'hidrogen en l'aclimatació de "Cistus albidus" L. al dèficit hídric en condicions de camp. Relació estrès hídric-estrès oxidatiu

... Capítol 5. Article: “Use of a redox-sensing GFP (c-roGFP1) for real time monitoring of redox status in water-stressed Arabidopsis thaliana plants”, no publicat. La doctoranda signa com a primera autora. L’estudi s’ha ...

175

Estudi de l'estrès oxidatiu i del perfil metabòlic de malalts renals crònics no dialitzats i dialitzats

Estudi de l'estrès oxidatiu i del perfil metabòlic de malalts renals crònics no dialitzats i dialitzats

... Per últim, els MRCs amb LSB i sense no presenten diferencies estadísticament significatives en els paràmetres d’EO estudiats. Quan comparem els resultats dels dos grups per separat respecte del grup control veiem que Els  ...

265

Estudi de l'acció antioxidant de la n-acetilcisteïna, quercetina i catequina sobre cèl.lules endometrials i de trofoblast, en condicions d'estrès oxidatiu

Estudi de l'acció antioxidant de la n-acetilcisteïna, quercetina i catequina sobre cèl.lules endometrials i de trofoblast, en condicions d'estrès oxidatiu

... Els flavonoids són un grup de compostos naturals fenòlics que es troben fonamentalment en les fruites, els vegetals, el gra, l’escorça, les arrels, la tija, les flors, el tè i el vi 76 . La seva acció beneficiosa ha fet ...

207

Estudi d'una metal·lotioneïna d'alzina surera (QsMT)

Estudi d'una metal·lotioneïna d'alzina surera (QsMT)

... Per altra banda, en els estudis de complementació funcional en llevat s’observa que l’expressió de QsMT augmenta la sensibilitat de les cèl·lules a l’estrès oxidatiu, disminuint la supervivència respecte les que ...

120

Avaluació de la resposta “in vitro” de condròcits humans tractats amb plasma ric en plaquetes (PRP), en presència de LPS o en condicions d’estrés oxidatiu

Avaluació de la resposta “in vitro” de condròcits humans tractats amb plasma ric en plaquetes (PRP), en presència de LPS o en condicions d’estrés oxidatiu

... El bloqueig de la maduració dels condròcits del cartílag articular que comporta la pèrdua de divisió cel·lular i l’absència de reclusió local de noves cèl·lules progenitores, fa que aquests condròcits tinguin una vida ...

177

Estudi del dany oxidatiu en proteïnes i efecte de la restricció calòrica en l'envelliment de saccharomyces cerevisiae

Estudi del dany oxidatiu en proteïnes i efecte de la restricció calòrica en l'envelliment de saccharomyces cerevisiae

... Davant aquesta controvèrsia, alguns autors consideren que els resultats obtinguts comparant els nivells constitutius d’antioxidants entre mamífers i els experiments augmentant o disminuint la concentració d’antioxidants ...

282

Estrès del reticle endoplasmàtic, inflamació i resistència a la insulina en cèl•lules musculars esquelètiques

Estrès del reticle endoplasmàtic, inflamació i resistència a la insulina en cèl•lules musculars esquelètiques

... ATF6 és una proteïna transmembrana del RE amb un domini citoplasmàtic actiu com a FT, i un domini luminal que actua com a sensor d’alteracions del RE (Haze i col., 1999). De la mateixa manera que en el cas de PERK i IRE1 ...

218

Estudi in vitro del paper del dany oxidatiu com a mecanisme d’acció en la carcinogènesi associada a l’arsènic.

Estudi in vitro del paper del dany oxidatiu com a mecanisme d’acció en la carcinogènesi associada a l’arsènic.

... dany oxidatiu en la transformació associada a l’exposició a ...dany oxidatiu en línies cel·lulars exposades crònicament a dosis subtòxiques d’arsènic, aconseguint presentar les línies exposades un fenotip ...

90

Estudi dels mecanismes de reparació del dany oxidatiu en fase replicativa del DNA en humans: L’Anèmia de Fanconi i PCNA

Estudi dels mecanismes de reparació del dany oxidatiu en fase replicativa del DNA en humans: L’Anèmia de Fanconi i PCNA

... dany oxidatiu i no és una mera activació per oxidació ...dany oxidatiu, PCNA s’activa per monoubiquitinació de manera independent al sistema de reparació ...dany oxidatiu induït tant per H 2 O 2 com ...

162

Estrès i resposta immuno-endocrina en peixos. Caracterització del receptor glucocorticoide en l'orada (Sparus aurata) i el seu paper en la resposta inflamatòria

Estrès i resposta immuno-endocrina en peixos. Caracterització del receptor glucocorticoide en l'orada (Sparus aurata) i el seu paper en la resposta inflamatòria

... un estrès agut tendeixen a estar entre 30 i 300 ng/ml segons les espècies, mentre que en el nostre estudi amb l’orada, els nivells de cortisol han sobrepassat els 500 ng/ml sis hores després de l’estimulació amb ...

174

Anàlisi biomecànica amb elements finits de fractures de tíbia, per estrès, en esportistes

Anàlisi biomecànica amb elements finits de fractures de tíbia, per estrès, en esportistes

... 6.1.2.1. La predicció de risc de fractura per estrès per- sonalitzada mitjançant un TC no està ben resolt. Utilitzant les corbes de tensió i nombre de cicles en un os sa els valors més elevats són d’aproximadament ...

88

El mecanisme de vigilància de la fase S estabilitza els nivells de la ciclina Clb6 en resposta a estrès genotòxic

El mecanisme de vigilància de la fase S estabilitza els nivells de la ciclina Clb6 en resposta a estrès genotòxic

... La connexió entre Clb6 i la resposta a estrès genotòxic s’inicia amb la identificació de Clb6 com a substrat de Rad53 in vitro. Malgrat que s’ha confirmat que en resposta a una fase S compromesa es dóna ...

201

Esclerosi múltiple i brots: estrès, afrontament i curs de la malaltia

Esclerosi múltiple i brots: estrès, afrontament i curs de la malaltia

... per estrès traumàtic amb risc vital redueixen el risc de ...a estrès crònic pot reduir el nombre i funció dels receptors dels glucocorticoides de les cèl·lules immunològiques, fent-les menys sensibles als ...

323

Aspectes psicosocials de la migració: processos psicològics i espais d'atenció. - Imaginari, dol i estrès en el món migratori. - L'acció del treball social vers el col·lectiu d'immigrants: de l'exclusió a la inserció?

Aspectes psicosocials de la migració: processos psicològics i espais d'atenció. - Imaginari, dol i estrès en el món migratori. - L'acció del treball social vers el col·lectiu d'immigrants: de l'exclusió a la inserció?

... La categorització entorn el tema de l’estrès presenta com a característica més cridanera el nombre elevat de referències. Tot i que la majora part d’aquests giren al voltant de fets concrets i, per tant, s’han ...

404

Show all 24 documents...