estudis de doctorat

Top PDF estudis de doctorat:

Reglament d Estudis de Doctorat UNIVERSITAT DE VALENCIA

Reglament d Estudis de Doctorat UNIVERSITAT DE VALENCIA

L’article 14 dels Estatuts de la Universitat de València, aprovats pel Decret 45/2013, de 28 de març del Consell, preveu la possibilitat que la nostra universitat organitze els seus estudis de tercer cicle mitjançant escoles de doctorat. La Universitat de València va realitzar el procés d’adaptació dels estudis de doctorat d’acord amb el nou marc normatiu del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen les ensenyances oficials de doctorat. Inicialment la normativa dels estudis de doctorat es va incloure en el Reglament d’Estudis Oficials de Postgrau, a través de l’Acord 265/2011, de 29 novembre 2011. En els Acords del Consell de Govern 97 i 98/2014 es va proposar la creació de l’Escola de Doctorat i es va aprovar el seu Reglament de Règim intern. Aquest reglament es va modificar en data 28 de juny 2016 per Acord del Consell de Govern de la Universitat de València (ACGUV 173/2016). També en eixa mateixa data es va aprovar la modificació del Reglament de Depòsit, Avaluació i Defensa de la Tesi doctoral (ACGUV 173/2016).
Mostrar más

12 Lee mas

Concepcions sobre l'escriptura i benestar psicològic en els estudis de doctorat: la perspectiva dels estudiants

Concepcions sobre l'escriptura i benestar psicològic en els estudis de doctorat: la perspectiva dels estudiants

1. Introducció (Catalan version) 1.1. Estructura de la tesi La tesi que a continuació es presenta compleix els requisits per obtenir la menció de tesi internacional i es composa de tres estudis empírics sustentats per una revisió teòrica que va des de l’anàlisi d’estudis que se centren en l’experiència de cursar el doctorat fins els estudis específicament centrats en les concepcions sobre l’escriptura i el benestar dels doctorands. La llengua de redacció de la tesi és l’anglès, tot i que tant el present apartat com les conclusions es desenvolupen en català i en anglès. De forma més detallada, aquest treball de tesi es divideix en aquests cinc apartats: marc teòric, mètode –que inclou els objectius de la recerca-, resultats, discussió i conclusions (annexos apart). Pel que fa al marc teòric, s’obre amb un primer apartat en el que es contextualitza la recerca centrada en els estudis de doctorat a l’estat espanyol, destacant la manca d’estudis que recullin la perspectiva dels doctorands com un indicador més d’avaluació de la qualitat del doctorat. Dit això, es fa una revisió dels qüestionaris existents que s’han utilitzat per mesurar l’experiència del doctorand. La revisió s’ha organitzat geogràficament i finalitza amb els treballs que s’han dut a terme a Europa, de manera que tanquem aquesta secció introduint The PhD experience questionnaire, posant de relleu la necessitat de disposar d’una eina en castellà que mesuri l’experiència dels que cursen estudis de doctorat no existent fins el moment.
Mostrar más

209 Lee mas

Normativa acadèmica dels estudis de doctorat

Normativa acadèmica dels estudis de doctorat

La direcció de tesi recau en un professor/a o en un investigador/a de la Universitat Oberta de Catalunya preferentment, i amb grau de doctor. En el seu conjunt, els directors/es han de complir els requisits d’experiència acreditada (sexenni viu) establerts per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. En la designació del director/a de tesi, la Comissió Acadèmica del programa considera la proposta efectuada pel tutor/a de doctorat, els objectius formatius del doctorand/a i els interessos de recerca del potencial director/a. També valora especialment l'experiència prèvia d'èxit, per part d'aquest darrer, en la direcció de tesis doctorals.
Mostrar más

25 Lee mas

Informe del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica

Informe del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica

Valoracions, que dóna suport intern al Programa de Doctorat. Una vegada rebuts, aquesta unitat s’encarrega d’enviar els arxius digitals a tots els membres de la Comissió Acadèmica i, en cas que algú vulgues fer la revisió dels exemplars en paper, de tenir-los disponibles i d’enviar els exemplar que calgui. Per garantir que aquest documents són realment d’utilitat, el programa de doctorat exigeix que, a més d’omplir el formulari oficial disponible a la web dels estudis de Doctorat de la UPC ( http://doctorat.upc.edu/gestion-academica/carpeta-impresos/tesis-matricula-y- deposito/documento-actividad-doctorando-rd-99-201 ), i d’incorporar tots el vincles a la documentació que estigui disponible en open accés, com articles, ponències, etc., que a continuació del formulari s’afegeixin com a annexos tots els documents als quals es faci al·lusió, com les actes de les reunions de tutoria, articles, ponències, certificats d’assistència a cursos i activitats formatives relacionades amb la investigació desenvolupada, capítols de la tesi, etc. A més des de la mencionada Unitat que disposa d'un responsable acadèmic i una persona de suport administratiu, es fa, entre altres tasques, la coordinació de les activitats acadèmiques pròpies del programa (en relació directa amb la Comissió Acadèmica del Programa), així com la difusió de totes les activitats als estudiants, la informació interna als membres del Comissió i suport als doctorands en els processos acadèmics, com per exemple la organització i revisió de tota la documentació requerida pel dipòsit de les tesis.
Mostrar más

15 Lee mas

Aplicació de gestió d'admissions de doctorat

Aplicació de gestió d'admissions de doctorat

En efecte, si un candidat obté la admissió en dos universitats, escollirà finalment aquella que aconsegueixi satisfer en major grau les seves expectatives, la qual cosa es pot reforçar també per mitjà d’un entorn agradable i adequat. En quant a la normativa d’accés als estudis de doctorat, les pròpies universitats estableixen els requisits bàsics que han de complir els seus estudiants, entre els quals destaca la obligatorietat d’acreditar que s’està en possessió d’un títol de llicenciat, enginyer o arquitecte.

17 Lee mas

Reglament de règim intern de l Escola de Doctorat de la UAB

Reglament de règim intern de l Escola de Doctorat de la UAB

En aquest sentit, la creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona està subjecta al marc normatiu comprès en el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 6 d’octubre de 2011, sobre els estudis de doctorat i el procediment per a la creació de les escoles de doctorat, els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i la normativa universitària aplicable. Igualment, el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari, estableix una sèrie de drets i deures dels doctorands que, d’acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, han de ser recollits i regulats al Reglament de l’Escola de Doctorat.
Mostrar más

14 Lee mas

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L ESCOLA DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L ESCOLA DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

1. Els acords adoptats pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat i per la Junta Permanent són efectius des de l’aprovació, si no s’hi ha disposat el contrari per aquest òrgan col·legiat. Els acords són públics i es donarà trasllat als òrgans que corresponga. 2. Els acords dels òrgans de l’Escola de Doctorat no esgoten la via administrativa. Contra aquests pot interposar-se recurs d’alçada davant el Rectorat en el termini d’un mes comptador des de la seua notificació o publicació.

12 Lee mas

Els estudis de grec modern

Els estudis de grec modern

Tanmateix, aquesta noció difícilment té —ens agradi o no— valor geogràfic; és essencialment cultural, i si es vol, essencialista. Per això evitaré de soca-rel donar pas a problemes com aquells suscitats per la Fira del Llibre de Frank- furt: per «estudis de neogrec als Països Catalans», i sobretot ara i aquí, hem d’entendre exclusivament aquells que tenen un desenvolupament, una plas- mació o una expressió en català. No m’ocuparé ara, doncs, d’aquells que s’han esdevingut en una altra llengua, sigui la que sigui, als Països Catalans. Això reduirà molt l’inventari, sens dubte; però entenc que aquest és l’objecte d’estudi, que pot concretar-se en tres aspectes: l’ensenyament en català de la llengua grega moderna i la seva producció literària; la investigació en català al respecte; i la traducció al català de textos neogrecs, preferentment, és clar, literaris.
Mostrar más

12 Lee mas

Els Estudis de sociolingüística a Andorra

Els Estudis de sociolingüística a Andorra

S’aprecia que l’ús del català amb els amics s’incrementa en tots els grups nacionals en relació amb la utilització en l’àmbit familiar, sobretot a mesura que els anys de residència al [r]

22 Lee mas

CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL PROGRAMA ERASMUS+ ESTUDIS, ERASMUS+ INTERNACIONAL ESTUDIS, MOU ESTUDIS, ISEP CURS ACADÈMIC

CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL PROGRAMA ERASMUS+ ESTUDIS, ERASMUS+ INTERNACIONAL ESTUDIS, MOU ESTUDIS, ISEP CURS ACADÈMIC

47825576-C University of the West of Scotland United Kingdom 6 mesos a determinar per estudiant durant el període d'acceptació de la plaça. 72831750-L University of the West of Scotland[r]

13 Lee mas

ESTUDIS MONOGRÀFICS CAMBRA

ESTUDIS MONOGRÀFICS CAMBRA

Tanmateix, des de llavors la inversió s’ha desplomat aflorant novament nous dèficits tant en la xarxa de transport terrestre (carreteres i ferrocarril), com en l’aeroportuària. El resu[r]

66 Lee mas

Estudis pioners sobre comunicació

Estudis pioners sobre comunicació

nicació en el País Valencià va ser obra aïllada de persones que, interes- sades pel món de la cultura i/o del periodisme, havien estudiat fora del sistema universitari valencià o, en tot cas, hi tenien una relació marginal. També es varen produir casos, bastant aïllats, d’investigacions adscrites a altres àrees de coneixement que sí que existien a les universitats va- lencianes —com ara història, filologia, psicologia, ciències de l’educació, economia, medicina, etc.— i que hui poden tenir-se com a pioneres en l’àmbit dels estudis sobre comunicació.

17 Lee mas

EQUIVALÈNCIES D ESTUDIS O DE TITULACIONS

EQUIVALÈNCIES D ESTUDIS O DE TITULACIONS

A aquests efectes, s’entén que els estudis han estat superats si es produeix un dels dos casos següents: a) Ha superat totes les àrees d’ambdós cursos. b) El centre considera que l’alumne/a va assolir els objectius del 1r cicle d’ESO (1r i 2n curs). Aquesta valoració es pot fer tant si havia cursat 1r i 2n d'ESO com si havia accedit

16 Lee mas

II. Estudis de referència geogràfica

II. Estudis de referència geogràfica

grafies (1104-106).- J. P. E. [22.569 Salvador V EGA I F ERRER , La creació de la batllia reial de Verges. Dos privilegis de Felip I d’Aragó, dit el Prudent (1587), dins “Estudis del Baix Empordà”, 29 (2010), 107-160. El treball és destinat a estudiar sobretot com es redefineix el règim municipal a la batllia de Verges, formada pels pobles de Bellcaire, Camallera, Canet, Colomers, Garrigoles, Gaüses, Jafre, Marenyà, les Olives, Pins, Saus, la Tallada, Tor, Valldevià, Verges i Vilopriu, quan la batllia passà del poder baronial al reial: imposició d’exaccions, arrendament dels monopolis de serveis públics, comerç de cereals, exempció de lleudes, barres, pontatges i altres vectigals, prohibició del conreu de l’arròs, ús de béns comunals, bans sobre l’ús de les arbredes, recur- sos del Montgrí, inalienabilitat del castell de Bellcaire, concessió dels castells de la Tallada i Verges a les universitats, creació del batlle general de la batllia de Verges, elecció del batlle general per terna, jurament del batlle general, designació de batlles locals, sotsbatlles i mis- satgers, avals i garanties del batlle general, incapacitat del batlle general, jutge de la batllia, salaris de batlle i jutge, obligació de residència, restriccions de la juridicció del veguer i sots- veguer de Girona a la batllia de Verges, custòdia dels presos i període màxim de detenció, insaculació de jurats, de mostassfs, estimadors i prohoms, consell general de la batllia i con- sells generals i ordinaris de cada universitat, cooptació dels consells generals, mercats i fira, plaça major, representació a Corts de la batllia, amnistia. Són els capítols del privilegi reial de creació de la batllia de Verges, transcrit a l’apèndix, d’ACA, Canc., reg, 4317, f. 75r-93v. Hi
Mostrar más

74 Lee mas

Comunicació i Estudis de Gènere

Comunicació i Estudis de Gènere

Tema 2. Els mitjans de comunicació com a nou fòrum estratègic de producció de sentit. La importància dels mitjans en la reproducció dels rols de gènere. Arquetipus, mitos i estereptips. Tema 3. Producció informativa i transmissió de estereotips de gènere. Els agents productors de la informació i la cultura professional periodística. Mecanisme que operen en la reproducció d'estereotips de gènere. Context internacional i Nacional. Esl estudis més rellevants.

5 Lee mas

CONVOCATÒRIA ÚNICA ERASMUS+ ESTUDIS I UAB EXCHANGE PROGRAMME ESTUDIS CURS 2018/2019

CONVOCATÒRIA ÚNICA ERASMUS+ ESTUDIS I UAB EXCHANGE PROGRAMME ESTUDIS CURS 2018/2019

El UAB Exchange Programme facilita als estudiants matriculats en un grau o un màster universitari a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l’estudiant haurà acordat amb el seu coordinador d'intercanvis abans de marxar.

12 Lee mas

ESTUDIS A L ESTRANGER O A UNA ALTRA UNIVERSITAT

ESTUDIS A L ESTRANGER O A UNA ALTRA UNIVERSITAT

La Unió Europea va aprovar el REGLAMENT (UE) número 1288/2013 del Parlament Europeu i el Consell d´11 de desembre de 2013, pel qual es crea el programa “Erasmus+”, per promoure l´educació, formació, joventut i esport de la Unió Europea. Aquest programa conté diferents accions clau, entre les que destaca l´acció clau 1 vinculada a la mobilitat de les persones per motius d´aprenentatge. Dins de la mateixa, es contemplen les mobilitats d´estudiants per a estudis i per a pràctiques.

36 Lee mas

Integració de dades per estudis de sostenibilitat

Integració de dades per estudis de sostenibilitat

A continuació s'expliquen les característiques d'aquesta eina de suport als investigadors que realitzen estudis relacionats amb la sostenibilitat territorial. L'eina es pot aplicar a territoris que tinguin organitzacions territorials diferents. El prototipus experimental s'ha aplicat a Catalunya, particularment a les comarques de Girona.

9 Lee mas

Titulació Tipus Curs Semestre Estudis Clàssics OT Estudis Clàssics OT 4 0

Titulació Tipus Curs Semestre Estudis Clàssics OT Estudis Clàssics OT 4 0

Utilitzar amb eficàcia i de manera autònoma les eines filològiques bàsiques. Utilitzar eines informàtiques, tant bàsiques (per exemple, processador de textos o bases de dades), com programes especialitzats necessaris en la pràctica professional. Utilitzar els principals instruments informàtics i de gestió de dades així com la tecnologia de la informació i la comunicació en general en el camp específic dels estudis clàssics.

5 Lee mas

ESCOLA DE DOCTORAT DE LA UAB MANUAL DE PROCESSOS DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT

ESCOLA DE DOCTORAT DE LA UAB MANUAL DE PROCESSOS DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT

L’objectiu del procés és regular el procediment pel qual, i a sol·licitud del doctorand, i a proposta de la comissió acadèmica del programa de doctorat, diposita a l’Escola la tesis pe[r]

11 Lee mas

Show all 446 documents...