expressió gènica

Top PDF expressió gènica:

Estudi de l'expressió gènica en lipodistròfies congènites i associades a la infecció per HIV-1

Estudi de l'expressió gènica en lipodistròfies congènites i associades a la infecció per HIV-1

... unida a albúmina, mentre que una part viatja de forma lliure. En teixits lipogènics com el fetge i el teixit adipós, els àcids grassos es poden sintetitzar de novo (lipogènesi) gràcies a la glucosa. Per tant, el fetge, ...

185

Anàlisi de l’expressió gènica en els ganglis de les arrels dorsals del nervi ciàtic en el ratolí transgènic rip/infβ, model de neuropatia diabètica

Anàlisi de l’expressió gènica en els ganglis de les arrels dorsals del nervi ciàtic en el ratolí transgènic rip/infβ, model de neuropatia diabètica

... amb expressió diferencial més marcada pertanyien als següents processos biològics: desenvolupament del sistema nerviós (Sox11, Atf3, Gal, Sprr1a); senyalització cel·lular (Nts, Gpr151); transmissió sinàptica ...

254

Estudi de la concentració circulant de vitamina D3 i l’expressió gènica del receptor de vitamina D a teixit adipós en relació a la hipertensió arterial

Estudi de la concentració circulant de vitamina D3 i l’expressió gènica del receptor de vitamina D a teixit adipós en relació a la hipertensió arterial

... La integritat de l’ADN, l’eficiència enzimàtica i altres factors poden conduir a una variabilitat que condueixi a un error en la quantificació. Per aquest motiu s’han desenvolupat sistemes d’estandardització, com per ...

207

Anàlisi de l’expressió gènica en la trombocitèmia essencial. Relació amb la policitèmia vera

Anàlisi de l’expressió gènica en la trombocitèmia essencial. Relació amb la policitèmia vera

... S’han postulat diferents hipòtesis per a intentar explicar com una mateixa mutació adquirida, la JAK2V617F, pot induir a tres malalties diferents. La més acceptada és la basada en que la dosificació gènica ...

317

Anàlisi bioinformàtica de seqüències reguladores de l'expressió gènica en eucariotes.

Anàlisi bioinformàtica de seqüències reguladores de l'expressió gènica en eucariotes.

... The analysis identifies distinctive features of promoters driving housekeeping or tissue-specific expression, shows that a number of well-known tissue-specific regulatory motifs are subj[r] ...

167

Estudi bioinformàtic de la funcionalitat i conservació de l’splicing alternatiu

Estudi bioinformàtic de la funcionalitat i conservació de l’splicing alternatiu

... La funció de les proteïnes ve determinada per la xarxa d’interaccions amb altres proteïnes i molècules (DNA, RNA, metabòlits, etc.) en un estat cel·lular concret, formant part de macrocomplexos i organitzant-se en vies ...

123

Estudi mutacional d'EGFR i PIK3CA i d'hipermetilació del promotor del gen BRCA1 en càncer de mama, tipus "triple negatiu"

Estudi mutacional d'EGFR i PIK3CA i d'hipermetilació del promotor del gen BRCA1 en càncer de mama, tipus "triple negatiu"

... d’expressió gènica, hibridació genòmica comparativa o de seqüenciació genètica, han permès, per una banda, ampliar els coneixements sobre les lesions precursores del càncer de mama i, per una altra banda, han ...

180

Identificació de la funció de les caspases executores en el desenvolupament cardíac, basada en l’estudi de la deleció de les caspases 3 i 7 en els cardiomiòcits

Identificació de la funció de les caspases executores en el desenvolupament cardíac, basada en l’estudi de la deleció de les caspases 3 i 7 en els cardiomiòcits

... PTB (polypyrimide tract binding protein) és una proteïna coneguda per la seva funció en la regulació del splicing alternatiu [33] i, a més, participa en la traducció de proteïnes apoptòtiques durant la diferenciació dels ...

205

Funció diferencial de les isoformes de l'adenina nucleòtid translocasa en el metabolisme energètic i la proliferació cel.lular. Regulació de l'expressió per PGC-1alfa

Funció diferencial de les isoformes de l'adenina nucleòtid translocasa en el metabolisme energètic i la proliferació cel.lular. Regulació de l'expressió per PGC-1alfa

... Havent observat com les isoformes d’ANT es modifiquen en funció de la diferenciació adipocitària, es va estudiar la possible regulació d’aquestes per diferents factors adipogènics, com la rosiglitazona (lligand agonista ...

323

Implicació de les adipoquines al desenvolupament de la Diabetis Mellitus Gestacional

Implicació de les adipoquines al desenvolupament de la Diabetis Mellitus Gestacional

... 4.3 ALTRES ADIPOQUINES IMPLICADES En referència a la resistina, aquesta s’expressa en la placenta humana, principalment en les cèl·lules trofoblàstiques, i l'expressió gènica de la resis[r] ...

31

Aproximació als mecanismes moleculars implicats en la regulació de la síndrome de fugida de l’ombra en Arabidopsis

Aproximació als mecanismes moleculars implicats en la regulació de la síndrome de fugida de l’ombra en Arabidopsis

... l’expressió gènica per un mecanisme que encara no està del tot clar, podent unir directament la cromatina en regions riques en caixes GA, tant en Drosophila (Capelson et ...menor expressió de gens associats ...

187

Entendre per Atendre: La Transsexualitat

Entendre per Atendre: La Transsexualitat

... S'ha d´eliminar el diagnòstic de disfòria de gènere i s´ha d´acceptar la transsexualitat com una expressió més de la diversitat humana, on sols la persona es pot au[r] ...

99

Estudi en animals transgènics del paper de la GK en el control de l'homeòstasi de la glucosa. Implicacions en la teràpia gènica de la diabetis Mellitus

Estudi en animals transgènics del paper de la GK en el control de l'homeòstasi de la glucosa. Implicacions en la teràpia gènica de la diabetis Mellitus

... The expression of key genes in the regulation of glucose and ketone body metabolism in the liver of diabetic mice expressing GK was determined by Northern analysis of total hepatic RNA o[r] ...

147

Estudi in vitro del paper del dany oxidatiu com a mecanisme d’acció en la carcinogènesi associada a l’arsènic.

Estudi in vitro del paper del dany oxidatiu com a mecanisme d’acció en la carcinogènesi associada a l’arsènic.

... Existeixen gens implicats en la regulació de l’estat de desdiferenciació/diferenciació cel·lular que responen al nom de marcadors de pluripotència; aquests prenen tal nom a causa del seu paper en mantenir l’estat de ...

90

Consideracions ètiques al voltant de la modificació genètica en els éssers humans

Consideracions ètiques al voltant de la modificació genètica en els éssers humans

... Podem definir la teràpia gènica com aquella acció que, mitjançant la biotecnologia, prova de restablir les funcions de l’organisme, quan aquest les ha perdut total o parcialment a causa [r] ...

53

Catàleg de projectes d'investigació i memòria d'investigació 2006

Catàleg de projectes d'investigació i memòria d'investigació 2006

... Títol: 'Els registres del 2005 i la seva expressió territorial.' Referència: Informe econòmic i social de les Illes Balears, 2005 Clau: Capítol de llibre.. Autors: Groizard, J.L.[r] ...

543

Estudi en animals transgènics del paper de la sobreexpressió d'IGF-II en cèl·lula ? en el desenvolupament de diabetis mellitus

Estudi en animals transgènics del paper de la sobreexpressió d'IGF-II en cèl·lula ? en el desenvolupament de diabetis mellitus

... seva expressió, i els 475 restants era per una ...seva expressió eren gens involucrats amb la matriu extracel·lular, molècules d’adhesió, inflamació i resposta ...

149

Agenda dones Barcelona. Gener 2016, primera quinzena

Agenda dones Barcelona. Gener 2016, primera quinzena

... Espai per a dones a partir de 70 anys per desenvolupar la lliure expressió, la creativitat i la desinhibició emocional de forma saludable. A partir de la gimnàstica suau, la psicomotricitat, i el propi cos, amb ...

9

Arquitectura representada i espai pictòric en l'art del segle XX. Ortodòxies i heterodòxies de la perspectiva de les avantguardes pictòriques a través de l'arquitectura representada

Arquitectura representada i espai pictòric en l'art del segle XX. Ortodòxies i heterodòxies de la perspectiva de les avantguardes pictòriques a través de l'arquitectura representada

... El compendi d’ aquest autor junt a l’ obra de Kirchner com més emblemàtics dins dels moviments alemanys de l’ època ens dóna un resultat global d’una expressió arquitectònica de caràcter[r] ...

211

Obtención de los genes de la hormona del crecimiento en el mono verde (Cercopithecus aethiopis), especie representativa de los monos del viejo mundo

Obtención de los genes de la hormona del crecimiento en el mono verde (Cercopithecus aethiopis), especie representativa de los monos del viejo mundo

... placentario (PL) constituye un excelente modelo para estudiar los mecanismos de la regulación de la expresión gènica, los eventos de duplicación y en general la evolución del genoma en [r] ...

96

Show all 33 documents...