formació a l'empresa

Top PDF formació a l'empresa:

Pla de formació de TERSA 2016

Pla de formació de TERSA 2016

Disposar d'una política de formació que es materialitzi en un Pla de formació i aprenentatge adequat a les necessitats de l'empresa, no és només una necessitat per a les empreses que aposten pel seu propi desenvolupament i progrés, és també un requisit obligatori dins el context de les normes de qualitat ISO 9001.

6 Lee mas

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2010-2011

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2010-2011

A efectuar el manteniment i la repara- ció de maquinària i equipament indus- trial, en condicions de qualitat i seguretat en els terminis requerits; obtenir la producció en línies automa- titzades amb la qualitat, la quantitat i en els terminis requerits, coordinant- ne els recursos humans i mantenint els equips i els sistemes de producció en condicions de fiabilitat i disponibi- litat. També aprendràs a fer el muntat- ge i la instal·lació en planta de maquinària i equipament industrial, duent a terme el servei tècnic postven- da en condicions de qualitat i segure- tat, en els terminis requerits. Què estudiaràs? Muntatge i manteniment mecànic. Muntatge i manteniment elèctric. Con- ducció i manteniment de línies automa- titzades. Qualitat en el muntatge i procés. Administració, gestió i comerci- alització en la petita empresa. Repre- sentació gràfica i verificació d’elements mecànics. Tècniques de mecanització i unió. Electrotècnia. Automatismes elèc- trics, pneumàtics i hidràulics. Seguretat en el muntatge i el manteniment d’equips i instal·lacions. Relacions en l’equip de treball. Formació i orientació laboral. Formació en centres de treball. De què treballaràs? Mecànic/a de manteniment. Electri- cista. Electromecànic/a de manteni- ment. Muntador/a industrial. Conductor/a o mantenidor/a de línia automatitzada.
Mostrar más

100 Lee mas

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2011-2012

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2011-2012

tenir setze anys. I a més em van explicar que si tenies una FP no només et podies acreditar per conductor de tren sinó també per tallers. Amb aquesta idea vaig començar el cicle formatiu de dos anys d’electrònica”, recorda. Per al Jaime, l’FP va ser una desco- berta que l’ha mantingut, al llarg de la resta de la seva carrera pro- fessional, en constant procés de formació. “Als setze anys això de l’FP m’havia agradat tant que vaig continuar fins als divuit amb electrònica industrial. Després em va tocar marxar a fer el servei militar i vaig tenir diverses feines, sempre relacionades amb el man- teniment industrial. I l’any 1992 vaig entrar a TMB, per reforçar la plantilla de cara als Jocs Olím- pics, concretament al servei de material mòbil. Objectiu aconse- guit: estava treballant amb trens!” De ben segur que la seva meres- cuda incorporació a la major empresa barcelonina de transport públic va ser, alhora que l’inici d’una exitosa trajectòria profes- sional, un somni fet realitat, un regal. Quan recorda aquells anys, al Jaime li brillen els ulls com als nens als que els hi acaben d’ob- sequiar una nova locomotora per sorpresa. Els seus dos fills també han heretat la seva passió ferrovi- ària, inscrit ja en el codi genètic familiar. Quan la família marxa de vacances, metros i trens esde-
Mostrar más

100 Lee mas

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2009-2010

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2009-2010

a la consolidació del concepte de Barcelona territori obert a Europa mitjançant la gestió d'accions de mobilitat per Europa destinades als estudiants, al professorat de formació professional i al personal de les empreses. El patronat de la Fundació està integrat per l’Ajuntament de Barcelona; la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona; l’Autoritat Portuària de Barcelona; els sindicats Unió Sindical de Comissions Obreres del Barcelonès i Unió General de Treballadors de Catalunya; el Consorci d’Educació de Barcelona; el Servei d’Ocupació de Catalunya; el Consorci de la Zona Franca; l'associació empresarial Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC); la societat 22@, SA; la Fundació Gas Natural; el Gremi d’Hotels de Barcelona; Gutmar, SA; Nestlé, SA i Roca Junyent, SL. En són membres honorífics el Sr. Xavier Carbonell i Roure, el Sr. Joan Clos i Matheu, el Sr. Pasqual Maragall i Mira, la Sra. Marina Subirats i Martori i la Sra. Eulàlia Vintró.
Mostrar más

100 Lee mas

Repercussions de la Crisi Econòmica a la Formació Impartida pels Departaments de Recursos Humans a Mallorca

Repercussions de la Crisi Econòmica a la Formació Impartida pels Departaments de Recursos Humans a Mallorca

36 certa estabilitat econòmica dins l’empresa, ja que, les inflacions i les deflacions econòmiques són perjudicials tant per les entitats com per a la societat. El concepte d’inflació fa referència a la diferència de preus dels productes d’un any a un altre. És important controlar les variacions econòmiques ja que aquestes afecten directament els costos de les entitats. En quan el terme deflació fa referència a que els preus de les coses va baixant considerablement. Degut a la crisi hi ha hagut una inestabilitat a l’àmbit econòmic de les entitats i per això aquestes, a través de la formació, han hagut de cercar l’estabilitat desitjada.
Mostrar más

52 Lee mas

Formació de les organitzacions  De la teoria a la pràctica

Formació de les organitzacions De la teoria a la pràctica

Cal destacar a més, que allò més valuós d’una empresa no es pot mesurar, com són els coneixements individuals i col·lectius, l’educació, l’experiència, la capacitat d’aprenentatge dels treballadors, de manera que invertir en formació dins una societat de la comunicació i la informació dóna bons resultats pel Capital Intel·lectual de l’empresa i pel creixement econòmic general. Considerant que l’educació va més enllà de l’àmbit formal, la formació contínua és imprescindible per adaptar-nos als canvis i adquirir les competències necessàries per a l’exercici professional i personal (Cabrera et al. 2005; Aragón-Sánchez & Estaban- Lloret, 2010). D’aquesta manera, tal i com exposa Crozier (citat per González Soto & Jiménez González, 2000) es dóna importància a invertir en intel·ligència perquè “la inversió en recursos humans és la inversió més complicada, i, en cas d’èxit, és la més rentable”. Aquesta és la clau de la competitivitat invertir en capital intel·lectual i no tan en capital financer. De manera paral·lela, González Soto & Jiménez González (2000) exposen què:
Mostrar más

31 Lee mas

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2010

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2010

→ Per una part, s’observa un augment signifi catiu dels participants en la franja d’edat dels 16 als 19 anys. Per una altra, s’evidencia una clara predominança de participants amb estudis bàsics. Un 65 % del total de participants tenen estu- dis compresos entre els nivells primaris i secundaris obligatoris. Atenent a la clara juvenització del programa i a la composició dels participants segons el seu nivell acadèmic, es pot inferir que aquest programa va adreçat principalment a joves que provenen d’una avaluació negativa en la seva escolarització i que no tenen gaires opcions de continuació dels seus estudis ni d’inserció laboral. En aquest sentit, és un programa que podria esdevenir una opció vàlida d’accés al món laboral. Això, però, no sols dependrà de les empreses demandants de formació, sinó també de la gestió del programa que es realitzi des de l’adminis- tració pública. Aquesta gestió serà més o menys adequada en la mesura que el desenvolupament del programa tingui en compte l’objectiu a mitjà termini del programa, els benefi ciaris, els sectors d’activitat econòmica implicats i les me- sures de control per a un ús adequat per part de les empreses implicades. Com a alternativa complementària a altres vies d’inserció, aquest programa facilita, per exemple, que determinades empreses amb una necessitat immediata per cobrir llocs de treball poc qualifi cats assumeixin i formin joves amb baixos ni- vells acadèmics. Per la seva part, la persona en formació pot augmentar el seu nivell d’ocupabilitat i, si s’escau, passar a formar part de l’empresa.
Mostrar más

184 Lee mas

Informe anual 2007 = Annual report 2007

Informe anual 2007 = Annual report 2007

El ponent José Antonio Marina, fi lòsof i escriptor, va realitzar la ponència amb el títol “Im- portància de les competències personals i de les actituds a la formació professional”. La tau- la de debat amb el títol “Les competències personals i les actituds, prioritats per a l’èxit d’un futur itinerari professional” va ser participada dels ponents Àngel Castiñeira, Director del Departament de Ciències Socials d’ESADE, Ferran Ferrer, Catedràtic d’Educació Comparada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Àngel Crespo Secretari General de Comissions Obreres del Barcelonès, Olga Salomó, Gerent de Recursos Humans de Boehringer Ingel- heim España S.A. i Miquel Roca Junyent, empresari, soci president de Roca Junyent S.L. A la Fila 0 va participar Olga Iturralde, Responsable de Recursos Humans de l’empresa Henkel Ibèrica S.A., Neus Munté, Secretària d’Ocupació i Educació de la Unió General de Treballadors de Catalunya, Gianna Nicoletti, Presidenta de l’Associació XARXA FP, Vicenç Salvador, Director de l’Institut d’Ensenyament Secundari Municipal Anna Gironella de Mundet de Barcelona i Marina Subirats, Catedràtica de Sociologia de la Universitat Autò- noma de Barcelona.
Mostrar más

24 Lee mas

Educació: informe sectorial 2013

Educació: informe sectorial 2013

Molt sovint quan les persones finalitzen la formació de base i es volen incorporar al món laboral es topen amb un conjunt de dificultats que tenen a veure no només amb la cerca de feina sinó també amb el desconeixement de l’ofici que han de desenvolupar. En aquest sentit, la formació professionalitzadora que proporciona el sistema educatiu es troba, en moltes ocasions, allunyada de les necessitats reals de la formació que se li requereix a la persona per treballar en una empresa. Així, quan una persona s’incorpora al mercat de treball necessita un temps considerable per conèixer el món empresarial que l’envolta, i les empreses han d’invertir temps i diners en formar a persones que d’alguna manera ja han passat per un procés formatiu.
Mostrar más

23 Lee mas

Formació per a joves emprenedors: #jovesmooc

Formació per a joves emprenedors: #jovesmooc

A banda de la formació, un altre aspecte a tenir en compte per al desenvolupament personal i professional són les connexions, les tecnologies i l’actualització constant en el món de la informació. Però és també important saber-ne fer un bon ús, pel que amb aquets projecte apostem per la formació virtual, no només pel que fa al coneixement dels requisits per a crear una nova empresa, sinó també tots aquells aspectes que fan referència a l’ús i benefici de les noves tecnologies. Thomas W. Malone afirma que si sabem utilitzar la tecnologia per a formar xarxes, aliances d’ocasió i corporacions globals, podrem obtenir els beneficis propis de les grans organitzacions sense haver de renunciar als de les més petites: llibertat, creativitat i flexibilitat (Malone, 2004).
Mostrar más

79 Lee mas

El professional del museu. Proposta de formació

El professional del museu. Proposta de formació

ALEXANDER, Museums in motion an introduction on the history and functions of the museum, Oxford, Altamira, 1996; G.H. RIVIÈRE, La muséologie, Cours de muséologie, textes et témoignages. Paris: Dunod, 1989 (versió en castellà: La museología. Curso de museología, textos y testimonios. Madrid: Akal, 1993.); H. VARINE BOHAN, Los museos en el mundo. Barcelona: Salvat, 1979. Entre aquestes, cal destacar les obres de L. Benoist i G. H. Rivière pel que fa a l’àmbit internacional, especialment la del segon autor, que és considerada una obra bàsica en la qual se’ns mostra una visió evolutiva del concepte museu i la ciència que se’n deriva. Pel que fa a l’àmbit espanyol alguns dels autors que amb les seves obres ens permeten tenir una visió de l’estat de la qüestió al nostre país són: M. BOLAÑOS, La memoria del mundo. Cien años de museología (1900-2000). Gijón: Trea, 2002. L. A. FERNANDEZ, Museología y museografia. Barcelona: del Serbal, 1999. F. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Manual de museología. Madrid: Síntesis, 1994, espec. pp. 28-40, on l’autor tracta amb deteniment el terme, concepte i definició de museu i mostra les teories dels autors més importants en la matèria; M. INIESTA I GONZÁLEZ, Els gabinets del món. Antropologia, museus i museologia. Lleida: Pagés, 1984. A. LEON, El Museo. Teoría, praxis y utopía. Madrid: Cátedra, 1978.
Mostrar más

244 Lee mas

Formació b learning en el batxillerat

Formació b learning en el batxillerat

Fetes aquestes consideracions i dins d'una visió de futur, concloure dient que aquest projecte és millorable en molts aspectes, sobretot amb el desenvolupament i la implantació d'aquest. La proposta és vàlida però requereix d'una bona planificació de treball començant per la implicació de més docents per poder-ho fer extensiu a altres matèries. En el termini d'un any es podria fer una primera fase que consistís en la formació i preparació del professorat i en la preparació de la modalitat b-learning (organització equip, fixació dels objectius, disseny del curs...). Si s'aconseguís aquesta primera fase, el centre podria ofertar al públic aquesta nova modalitat.
Mostrar más

66 Lee mas

Document de revisió del procés participatiu dels grups de treball i d'anàlisi del procés participatiu online

Document de revisió del procés participatiu dels grups de treball i d'anàlisi del procés participatiu online

• La incorporació de criteris ambientals en les accions formatives/informatives dels treballadors es valora com a prioritària en molts casos i es considera que s’hauria de plantejar a curt termini. Així mateix, es considera en molts casos que s’hauria d’implantar al mateix nivell que la resta de temàtiques en la formació com la prevenció de riscos laborals o prevenció d’incendis.

22 Lee mas

Unidad_09_presentacion.pdf

Unidad_09_presentacion.pdf

Conjunt d’activitats comercials que du a terme l’empresa amb l’objectiu d’incrementar les vendes del producte durant un període de temps curt. Venda personal[r]

20 Lee mas

Unidad_10_presentacion.pdf

Unidad_10_presentacion.pdf

El Pla general de comptabilitat és una normativa que regula i indica la manera com les empreses han de portar la comptabilitat, és a dir, el registre de tots els fets econòmics i les ope[r]

16 Lee mas

Implantació d'un ERP en una empresa del sector farmacèutic

Implantació d'un ERP en una empresa del sector farmacèutic

En funció de les suites/mòduls que es contractin es tindrà un preu o un altre. Oracle no mostra en la seva pàgina solucions paquetitzades com altres proveïdors, només et dona tot el llistat de mòduls disponibles i en base això es construeix el software a mida. La web de consulta de preus es aquesta: http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/applications-price-list-070574.pdf D’aquí fent una configuració dels mòduls que es necessiten per a la empresa, surt un cost mig de 150€ usuari/mes, a més hauríem de sumar els costos de llicència i manteniment que van en funció del nombre contractat pot suposar un 30% aproximat del cost total.
Mostrar más

73 Lee mas

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2013

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2013

xifra va suposar un increment del 3% respecte l’any anterior, en el qual van parti- cipar un total de 298 estudiants/graduats. Tot i que aquest volum de participants no és en absolut desdenyable, hem de tenir en compte que aquesta xifra suposa un percentatge per sota de l’1% del total d’estudiants matriculats a Barcelona en estudis d’FP (com analitzarem en un posterior apartat amb més profunditat). En relació a la tipologia de centre, s’observa un pes específic i substancial de la participació de centres de titularitat pública en aquest tipus de projectes de mo- bilitat internacional d’estudiants: gairebé dos de cada tres alumnes que van par- ticipar el 2013 d’aquestes iniciatives estaven matriculats en centres públics; els alumnes participants provinents de centres privats/concertats van suposar un 36,8% del total, mentre que la participació d’alumnat matriculat en centres privats va ser molt residual (amb només 6 alumnes, és a dir, menys d’un 2% sobre el total de mobilitats gestionades).
Mostrar más

242 Lee mas

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2012

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2012

L’any 2004 el nombre de participants va ser de 28.504 i al cap de set anys, aquest nombre s’ha gairebé doblat, essent de 55.768 participants al llarg de l’any 2011. Tot i que l’augment és important i positiu, i més si el comparem amb l’any anterior, cal esmentar que aquest creixement es pot deure a la suma de diferents factors: en primer lloc, és important esmentar que el període de subvenció i, en conse- qüència, d’atorgació pot variar d’un any a un altre, afectant així els períodes d’inici de la formació i, per tant, el volum de cursos acumulats en un any o en un altre. Aquest fet ha estat més aguditzat que en anys anteriors i vindria a explicar els anys de decreixement (2005, 2007 i 2009). En segon lloc, un altre aspecte a tenir pre- sent és el cas del volum de participants en la formació virtual on les plataformes es concentren a la ciutat de Barcelona però ofereixen cobertura a tota o gairebé tota Catalunya. En tercer lloc, cal tenir present que les mesures d’ajustament pressupostari anunciades al 2012 fruit del decreixement econòmic encara no afecten a les dades de l’any 2011 i per tant caldrà esperar per observar el seu
Mostrar más

206 Lee mas

TítuloLa percepción en Alemania de la imagen de Colombia, como destino turístico

TítuloLa percepción en Alemania de la imagen de Colombia, como destino turístico

Tabla de contingencia % dentro de Nivel de estudios Nivel de estudios Total Básicos Bachillerat Bachillerat Formació Estudios para o superior o para n técnica Universitario formació para[r]

193 Lee mas

Impuls a la formació professional dual per millorar la formació i l'ocupabilitat dels joves : mesura de govern

Impuls a la formació professional dual per millorar la formació i l'ocupabilitat dels joves : mesura de govern

3 L’Ajuntament de Barcelona ha estat històricament compromès amb la Formació professional, una tradició que s’ha concretat en l’existència de diverses escoles i instituts municipals de FP, així com en la creació en el seu dia del Consell de la Formació Professional, Xarxa FP de ciutats europees i, més endavant, de la Fundació BCN Formació Professional, instruments tots ells per promoure una estreta relació entre el món educatiu i les empreses de la ciutat. Així mateix, Barcelona Activa és l’instrument municipal de promoció econòmica i, com a tal, promou l’ocupació a la ciutat, desenvolupant iniciatives i programes de formació específica per a diversos col·lectius, entre els quals els joves, de foment de l’emprenedoria, d’assessorament tècnic i de promoció en el mercat de treball.
Mostrar más

8 Lee mas

Show all 10000 documents...