Fracàs escolar

Top PDF Fracàs escolar:

Pràctiques restauratives com a mètode preventiu de l’abandó i el fracàs escolar als IES de les Illes Balears

Pràctiques restauratives com a mètode preventiu de l’abandó i el fracàs escolar als IES de les Illes Balears

Les pràctiques restauratives són una innovadora metodologia de resolució i prevenció dels conflictes que consisteix a afavorir la reparació del dany en lloc d’aplicar un càstig o una sanció. Es basen en el concepte de justícia restaurativa i s’apliquen a diversos camps professionals d’entre ells l’educació. El present treball de final de màster realitza una aproximació teòrica al concepte de pràctiques restauratives, les seves característiques i els processos que més s’utilitzen des d’un enfocament informal fins a arribar a un més formal. A continuació es realitza una anàlisi del fenomen que la realitat educativa marca les Illes Balears com una de les Comunitats Autònomes amb més abandó prematur i fracàs escolar de l’estat.

62 Lee mas

L’educació compensatòria com una solució al fracàs escolar

L’educació compensatòria com una solució al fracàs escolar

Quant a les característiques generals dels alumnes derivats a Naüm i els criteris per acollir- los; en primer lloc, la directora de Naüm i l’educadora Susana varen comentar que sobre tot són alumnes de la barriada, nins que pel simple fet de la procedència tendeixen al fracàs escolar, infants provinents de famílies amb escassos recursos econòmics (essent el projecte gratuït, se’n poden beneficiar), famílies desestructurades i joves que han fracassat quant a temes escolars. Na Margalida particularment va comentar que els nins arribaven al centre a través del boca-orella de les famílies de Son Roca. Coneixent aquesta possibilitat i essent enviats d’alguns centres escolars en particular com Son Anglada, l’Anselm Turmeda, Sant Vicenç de Paul de la Vileta, el centre de menors des Puig des Bou i el CEIP de Son Serra. Aquests centres els envien al programa pels anys que porten fent feina junts i pels bons resultats que veuen que donen. Na Susana va mencionar que la majoria de nins que arriben al projecte ho fan a través de les derivacions escolars, els quals coneixen el programa i els interessa que el nin rebi el reforç que el centre ofereix. La directora del centre de Son Anglada va comentar que per derivar-los al centre de Naüm no havien de tenir necessàriament dificultats d’aprenentatge. Sinó que la situació sociofamiliar aconsella que aquest nin durant l’hora baixa estigui dins un espai controlat i supervisat, més que pel carrer. Va comentar que hi havia nins que no necessitaven suport escolar, però igualment els hi podia anar bé. La directora ho veia més com una manera de treballar habilitats socials, hàbits, valors, aprendre a organitzar-se, aprendre a tenir un ordre, entre altres aspectes importants per l’educació, com un plus.

76 Lee mas

Programa de salut dirigit a disminuir el fracàs escolar derivat del Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)

Programa de salut dirigit a disminuir el fracàs escolar derivat del Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)

En els darrers anys, tant els mitjans de comunicació com les comunitats de professionals de diversos camps (salut, educació, societat, justícia) adverteixen de l’augment de situacions conflictives que es donen en els marcs educatius, familiars i socials. En ocasions, alguns dels comportaments distorsionadors que es produeixen a les aules estan relacionats amb diversos tipus de trastorns emocionals, com és el cas del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH). Aquest és un trastorn d’origen neurobiològic que s’inicia en l’edat infantil i que es pot perllongar fins a l’etapa adulta. Es distingeix per la seva elevada i creixent prevalença, ja que entre el 8 i el 10% de la població escolar el pateixen, i és per això que, actualment, representa un problema de salut pública de gran magnitud.

73 Lee mas

L’èxit escolar a l’Educació Primària: una proposta d’intervenció per al segon curs a partir de l’acció tutorial

L’èxit escolar a l’Educació Primària: una proposta d’intervenció per al segon curs a partir de l’acció tutorial

L’entorn acadèmic també és un factor determinant, on, en primer lloc, les característiques del professorat juguen un paper molt important, ja que les relacions mestre-alumne tenen un paper fonamental en els resultats escolars. En segon lloc, el clima del centre i de l’aula (Calero et al., 2010), ja que segons Buote (com es va citar a Lozano, 2003) existeixen investigacions que mostren relacions entre el rendiment i les relacions entre els iguals. Segons l’estudi de Lozano (2003), el factor “relacions socials a l’aula”, juntament amb “relacions d’amistat” i “relacions amb pares i adults” és un dels que més explica el fracàs escolar i prediu significativament el rendiment acadèmic, dintre de l’anàlisi de la dimensió “entorn acadèmic”. Calero et al. (2010) fan referència a aquest factor de risc, afirmant que a millor clima d’un determinat context educatiu, major serà el risc de fracàs escolar de l’alumnat d’aquell centre. En aquest punt cal destacar el treball de González (2006) sobre la influència de la organització escolar en el fracàs; segons l’autora el clima i l’ambient d’aprenentatge és un dels aspectes que influeixen de manera significativa en els escolars. Coincidint amb Croninger & Lee (2001) i Cottorell i Erwin (com es va citar a Cava i Musitu, 2001), comenten que les relacions que els alumnes tenen amb companys i mestres influeixen en el seu interès i la seva motivació per l’escola.

100 Lee mas

Programa d’Educació per a la Salut: Ensenyant als mestres sobre el trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)

Programa d’Educació per a la Salut: Ensenyant als mestres sobre el trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)

El trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) està caracteritzat per la impulsivitat, la manca d’atenció i la hiperactivitat donant complicacions a l’àmbit acadèmic i portant a un possible fracàs escolar. La seva prevalença en edat infantil és del 3 al 5% però estudis recents marquen un augment fins al 10% en quinze anys. D’aquí s’extreu la necessitat de què els mestres sàpiguen detectar signes i símptomes d’alarma susceptibles a ser estudiats, i un cop l’infant estigui diagnosticat amb el trastorn, sàpiguen tractar-lo mitjançant unes pautes i normes generals que disminueixen la simptomatologia. Un de cada quatre casos de fracàs escolar, probablement sigui un TDAH no diagnosticat i, per tant, no tractat per a millorar el rendiment escolar. Per a disminuir el fracàs escolar en alumnes amb TDAH, es proposa realitzar un programa d’educació per a la salut dirigit als mestres de Primària que treballen amb infants de 6 a 12 anys, edat on es percep més el trastorn, de Sant Quirze del Vallès per a què tinguin més coneixements i experiència en relació al TDAH. L’objectiu general que es pretén aconseguir és disminuir la prevalença d’alumnes amb el trastorn a Primària de Sant Quirze del Vallès que presenten fracàs escolar. Per a assolir l’objectiu, s’han dissenyat activitats teòriques i pràctiques dirigides al professorat per tal de donar resposta a les necessitats de manca de formació i experiència dels mestres mitjançant seminaris realitzats per un infermer, un psicòleg i un mestre.

99 Lee mas

Debat i aprèn, de compromís municipal per a l'èxit escolar : mesura de govern

Debat i aprèn, de compromís municipal per a l'èxit escolar : mesura de govern

En el Programa d’Actuació Municipal, dins el capítol destinat a coordinar i sumar les estratègies que treballen contra el fracàs escolar i per la millora de la qualificació acadèmica i professional dels joves, l’objectiu 1.4 pretén fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit, Incrementant la qualitat del sistema escolar de la ciutat per tal de fer de Barcelona un pol d'excel·lència en l'aprenentatge i en l'educació en valors.

10 Lee mas

Temas centrales en la literatura reciente sobre mentoría en la formación docente

Temas centrales en la literatura reciente sobre mentoría en la formación docente

26 miembros de la comunidad, entendidos como estudiantes, profesores, padres y personal administrativo, se reconocen como miembros legítimos y participantes de un todo más grande, entendido como la propia red escolar. Al contrario, los ambientes escolares donde la fuerza impulsora es la responsabilidad económica o la evaluación administrativa sofocan tanto a mentores como a futuros docentes, limitando el efecto que pueden tener los dos en el desarrollo profesional del otro (Hobson & Malderez, 2013). Es más, fomentar que las escuelas involucren a los profesores en formación en todos aspectos de la vida escolar (en los deportes, las ferias, las asociaciones de apoderados, etc.) también incide en que la experiencia del profesor en formación sea más provechosa y cercana a la realidad cotidiana de un profesor típico (Graham, 2006). Este hallazgo coincide con la noción de Hargreaves y Fullan (2000) de la tutoría como "un instrumento de reculturización", es decir, la instalación de una aceptación de la educación en general, y de la mentoría en específico, como un agente de cambio a lo largo del sistema.

68 Lee mas

Problemtica suicida en adolescentes y el contexto escolar: vinculacin autogestiva con los servicios de salud mental

Problemtica suicida en adolescentes y el contexto escolar: vinculacin autogestiva con los servicios de salud mental

Evidenciar la problemática suicida en la población escolar y su tendencia creciente compromete a las autoridades es- colares y de salud a la búsqueda de una atención adecuada para prevenirla y propiciar la promoción de la salud men- tal en los estudiantes. Para ello se deben considerar las ca- racterísticas propias del contexto escolar y reconocer los recursos y limitaciones intrínsecas y particulares que potencializan y delimitan a cada escuela en particular.

5 Lee mas

Mejorar el liderazgo escolar  Herramientas de trabajo

Mejorar el liderazgo escolar Herramientas de trabajo

la política y la práctica de liderazgo escolar exitosas dependen de hacer conexiones entre diferentes áreas de desarrollo y mejora. Para lograrlo, los colegas necesitan comunicarse por medio de conversaciones profesionales significativas alrededor de la evidencia. este seminario de un día crea una oportunidad de reunir a los grupos interesados. los participantes colaboran para trabajar con la evidencia presentada en los informes de Mejorar el liderazgo escolar. con base en actividades de los módulos anteriores, el seminario proporciona una estructura para apoyar a los participantes en la exploración de los resultados e identificar las implicaciones del informe en su contexto. reunir a un grupo para trabajar en este material aprovecha diversas perspectivas dentro del grupo para realizar un escrutinio de los resultados y probarlos, para hacer conexiones prácticas conceptuales y concretas, y para confrontar posibles áreas de tensión o conflicto entre las áreas de acción de la ocde y las propias creencias y práctica de los participantes.

56 Lee mas

Mejorar el liderazgo escolar  Herramientas de trabajo

Centro de la OCDE en México Presidente Masaryk 526 1er. piso, Polanco, C.P. 11560 México, Distrito Federal

las autoridades educativas locales, los distritos y los municipios de algunos países facilitan las relaciones entre las escuelas para desarrollar y difundir la buena práctica. el trabajo exitoso con otras escuelas y líderes escolares, la colaboración y el desarrollo de relaciones de interdependencia y confianza es una nueva función para muchos líderes escolares que no siempre es fácil, en particular en entornos aún dominados por la competencia. el liderazgo de sistemas, como algunas veces se describe a estas formas de colaboración, significa dirigir la energía de los líderes más allá de sus propias escuelas para el bienestar de todos los niños y jóvenes de su ciudad, población o región. concentrarse en mejorar la profesión en su conjunto en maneras que accedan al apoyo de aprendizaje de otros, aporta beneficios para las escuelas y comunidades de todos. acercarse a las comunidades locales en maneras que influyan en las condiciones externas que afectan el aprendizaje de los alumnos es también un aspecto crucial de la función del líder escolar y algunos países han contemplado desde hace tiempo a la comunidad como un recurso esencial en la mejora de las escuelas.

56 Lee mas

Procesos de formación cultural desde la gestión escolar en el Colegio Orlando Higuita Rojas I E D  en el nivel de media fortalecida

Procesos de formación cultural desde la gestión escolar en el Colegio Orlando Higuita Rojas I E D en el nivel de media fortalecida

Responde la señorita Blanco, la misma pregunta, R/. yo ya habiendo estado como la presidenta del énfasis creo que es más el apoyo de todos, el estar unidos a pesar de las dificultades dejamos las diferencia a un lado y trabajamos juntos, siempre cumplimos con el trabajo por eso todo nos sale bien. Se plantea la segunda pregunta por parte del moderador ¿Qué transformaciones en el contexto escolar puede evidenciar desde el ejercicio de la formación cultural? responde el Coordinado Oswaldo, R/. Los cambios que se han presentado se evidencian en casi todas las acciones, si miramos las actividades están mejor organizadas porque ese baje cultural ha ido sumando haciendo que las cosas se faciliten mas, el otro asunto que podemos resaltar es el aprendizaje que han ido teniendo desde primaria para cuando llegan a once la suma ya es bastante amplia, relataría que el éxito de los trabajos, esta dado por la acción de cada uno de los estudiantes que a veces las cosas no salen tan bien como se espera pues el nivel de conciencia de algunos de las actores no es correcto mas por la irresponsabilidad de otros que por la incapacidad de ellos mismos.

146 Lee mas

REGLAMENTO INTERNO modificado.docx

REGLAMENTO INTERNO modificado.docx

ARTÍCULO 66.- No se permitirá el ingreso a personas ajenas a la institución que no tengan asuntos educativos qué atender, deberán tener previa autorización de la dirección. ARTÍCULO 67.- Queda prohibido el ingreso de vendedores de cualquier tipo de artículos, con base en lo que estipula la fracción VIII del artículo 75 de la Ley General de Educación. ARTÍCULO 68.- Quedan prohibidas las manifestaciones de noviazgo y caricias físicas dentro y fuera del plantel cuando se porte el uniforme escolar.

12 Lee mas

Bullying y rendimiento escolar de los estudiantes de Apán alto, distrito de Bambamarca

Bullying y rendimiento escolar de los estudiantes de Apán alto, distrito de Bambamarca

Cisneros, citado por Piñuel y Oñate (2005) realizaron la investigación descriptiva titulada, Violencia y acoso escolar en alumnos de primaria, secundaria y Bachiller, con una muestra de 24.990 alumnos de 14 comunidades Españolas, El estudio se realizó con una herramienta previamente baremada el test AVE (Acoso y Violencia Escolar: TEA Ediciones, 2006).donde encontró que el (13.90%) de los alumnos es agredido por sobrenombres, el (10.40%) por el silencio o no dirigirles la palabra. Encontró también que la tasa de acoso entre niños es de (24.4%), la tasa de acoso entre las niñas fue de (21.6%) y la tasa de acoso total fue de (23.3%). Lo cual confirma la relevancia de la violencia psicológica como la más frecuente y al mismo tiempo la más lesiva para las víctimas de acoso escolar. Reírse de la víctima, llamarla por motes, ridiculizarla, ningunearla, meterse con ella por su forma de ser o su apariencia física... son las formas más frecuentes y dañinas de acoso y violencia escolar.

105 Lee mas

Respuesta educativa en la atención a la diversidad desde la perspectiva de profesionales de apoyo

Respuesta educativa en la atención a la diversidad desde la perspectiva de profesionales de apoyo

Este marco legal regula el sistema escolar, entregando normas claras y específicas que aseguran un servicio educativo de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes, independientemente de su condición social, econó- mica, cultural o territorial. Además, establece condiciones y requisitos para la entrega del servicio educativo que realizan las escuelas y liceos del país, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, de manera que se alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley, y se flexibilicen ampliamente tanto el currículum como los objetivos para entregar una educación integral a los jóvenes.

20 Lee mas

Familia y violencia escolar: el rol mediador de la autoestima y la actitud hacia la autoridad institucional

Familia y violencia escolar: el rol mediador de la autoestima y la actitud hacia la autoridad institucional

Este trabajo, en definitiva, creemos que aporta datos sugerentes sobre algunas variables mediadoras que pueden ayudarnos a enten- der mejor la relación existente entre relaciones familiares y violen- cia escolar. Sin embargo, somos también conscientes de la existen- cia de ciertas limitaciones. Otras variables, como las relativas a las relaciones con profesores y compañeros, pueden estar también in- cidiendo en la violencia escolar y deberían analizarse en futuros trabajos. Otra limitación es la derivada de los instrumentos utiliza- dos, puesto que al tratarse de medidas de autoinforme pueden tener ciertos sesgos derivados del hecho de ser el propio sujeto el infor- mador. En este sentido, sería conveniente en futuras investigacio- nes incluir la percepción de los padres sobre la comunicación con sus hijos y sobre sus actitudes hacia la escuela, así como también la percepción que el profesor tiene del alumno en relación con su conducta, actitudes y grado de integración escolar. Por último, es necesario señalar que se trata de un diseño transversal, lo que nos obliga a mantener cierta cautela respecto a las inferencias causales. Una mayor profundización en la relación entre estas variables re- queriría la realización de estudios longitudinales.

7 Lee mas

MARCO DE REFERENCIA SOBRE LA GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE LA ESCUELA PUBLICA

MARCO DE REFERENCIA SOBRE LA GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE LA ESCUELA PUBLICA

La convivencia escolar la entendemos como “todas aquellas acciones que permiten que los individuos puedan vivir juntos a través del diálogo, el respeto mutuo, la reciprocidad y la puesta en práctica de valores democráticos y una cultura de paz” (Furlan, Saucedo y Lara, citado en Fierro, 2013). Más que una definición acabada, la convivencia escolar es un proceso dinámico y en construcción que permite entablar relaciones democráticas e incluyentes, por ende pacíficas, entre los integrantes de la comunidad escolar, favoreciendo los espacios de aprendizaje y el clima escolar. Desde este sentido, la convivencia es una herramienta fundamental para “aprender a aprender”, al tiempo que constituye un fin en sí misma, “aprender a convivir”. Por lo tanto, la convivencia constituye una construcción colectiva cotidiana y es responsabilidad de todos los actores educativos (Fierro y Fortoul, 2013).

30 Lee mas

GUIA PARA EL DOCENTE

GUIA PARA EL DOCENTE

miento y soluciones globales, como fomentar la cultura de la paz mediante diversas acciones, como identificar los espacios donde se presenta la violencia y mejorar el ambiente donde se de- sarrollan los alumnos. Esto desempeña un papel muy importante cuando existe el acoso, pues cuando los entornos familiares o comunitarios son violentos, es necesario establecer acciones, mediante la participación de toda la comunidad educativa, que promuevan la relación pacífica, basadas en el respeto por uno mismo y por los demás para prevenir y enfrentar el acoso escolar y crear espacios seguros y libres de violencia.

97 Lee mas

DERECHOS DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES A RECIBIR UNA EDUCACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA

DERECHOS DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES A RECIBIR UNA EDUCACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA

En el caso de maltrato físico infantil y de los adolescentes en la familia, la actitud responsable del maestro debe ser observar a los alumnos, y si advierte alguno de los indicadores que revelen que el niño o el ado- lescente es objeto de maltrato físico, deben dar aviso inmediato al perso- nal directivo del centro escolar para que se tomen las medidas pertinentes (como hacer el hecho del conocimiento de las autoridades competentes), que serán siempre protectoras de niños y/o adolescentes maltratados físicamente. En el caso del maltrato físico causado por los alumnos a otros compañeros, el per- sonal docente y administrativo debe canalizar a los alumnos violentos a entrevistas con especialistas, como por ejemplo la psicóloga o la trabajadora social del plan- tel, para que determine la causa o las causas de la conducta violenta del alumno y propongan las medidas de tratamiento adecuadas, con el apoyo de los padres. La expulsión del alumno violento no es la solución, se deben buscar los apoyos

62 Lee mas

A 300 anys d'Almansa i 30 de Volem l'Estatut!

A 300 anys d'Almansa i 30 de Volem l'Estatut!

El nostre fracàs no pot endossar-se sense més a l’altre, a l’adversari, a l’enemic, a l’atziac demiürg que ens vigila des de la seua irreductible espanyolitat, no. Este nacionalisme nostre, majoritàriament soi-disant d’esquerra, progressista, ancorat en les velles lleialtats fusterianes, dogmàtic fins al desvari però més dòcil i dúctil del que la confraria admet, en els moments difícils, en la desventura i en la consegüent esquizofrènia s’ha transfigurat en res nul·lius ideològica i s’ha encallat en la platja afonant la panxa en els arenals a mercé de paràsits que el devoren davall un sol d’inclemència. Este nacionalisme nostre, el dels sarcàstics innegociables que van esguitar la transició i li van valdre la collita de derrotes clamoroses sense a penes reflexió (si de cas el mutis del propi Fuster, l’entrisme dels seus sobrevinguts possibilistes en les generoses nòmines del pressupost i certes heroïcitats heterodoxes que alguns vam pagar ben cares) que van desembocar en correlatives victòries per a l’assenyalat i estigmatitzat enemic de sempre —que, al seu torn, van legitimar la comoditat de la política de mínims dels aparents còmplices del que no va poder ser—, eixe nacionalisme, dic, va apostar durant les acaballes del franquisme i durant la transició, en tant que entelèquia cultural que va apostar sense fons a maximalismes suïcides i que inopinadament s’avergonyia del país que tenia, es va voler protagonista en l’aldarull que altres van armar per a disputar-se la finca, les comandes del poder, les talaies del privilegi i els tallers on haurien de fixar-se les regles del joc polític i l’amarrament d’un futur a prova d’inclemències. Allistat llavors en el bàndol que havia de salvar la causa, no va advertir que lluitava sense condicions ni contracte previ desorientat en la trinxera de l’altre, no en la de l’enemic, no al costat de l’amic, sinó en la d’algú l’interés del qual era, com es va dir de l’exèrcit roig, arribar abans a Berlín, abans que l’altre, i no comprendre o assumir les raons del mite que va omplir places de bous, estadis i carrers amb tropes lleials a l’aforisme que va fer d’esquer en els primers temps: «El País Valencià, serà d’esquerra o no serà». I així, curiosament, les derrotes van confluir intactes en el mateix compte, la del nacionalisme d’arrels progressistes, la que portava l’únic discurs nou, encara que precipitat, de la nostra transició, juntament amb l’exemplar resistència comunista al règim de Franco. La seua derrota i immolació van servir llavors de coartada per a centrar, moderar, i a la fi dissimular el verdader abast dels propòsits nacionals de l’esquerra autonomista aclaparadorament triomfant poc després de les exèquies del nacionalisme catalanista valencià, i per a donar carta de naturalesa tant al moviment del secessionisme lingüístic (el blaverisme), quant respetabilitat als pròfugs de la casa fugits cap al poder a l’empara dels triomfs socialistes del 82 i 83.

10 Lee mas

El projecte Candel, o el fracàs de la veu immigrada

El projecte Candel, o el fracàs de la veu immigrada

Ja sabem que hi ha un nucli sa de persones del país, així ho hem comprovat en certes revistes, converses, discussions, conferències, articles i enquestes, que admeten i miren amb bons ulls aquest immigrant pobre. Em diu un amic meu, català conspicu, per dir-ho així, parlant dels immigrants, dels qui es transformaran en “els altres catalans”, que tot i la seva amorfia, la seva abúlia, la seva indiferència i el seu vandalisme en alguns casos, poden ésser l’esperança del país i indubtablement el seu futur. Queda pendent el plantejament d’una educació escolar bàsica, cultural i cívica, que amb el temps es podrà assolir. El problema, segons ell, és aconseguir excel·lents educadors, però educadors en el sentit ampli, gran i solemne de la paraula: nous Pestalozzi que l’educació del poble obsessioni per damunt de tot (Candel, [1964]: 198). [El subratllat és meu]

105 Lee mas

Show all 9980 documents...