Gerència de Recursos

Top PDF Gerència de Recursos:

Dimensionament de les dotacions de llocs de treball de la Gerència Municipal, de la Gerència de Recursos i de la Gerència de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació [2015]

Dimensionament de les dotacions de llocs de treball de la Gerència Municipal, de la Gerència de Recursos i de la Gerència de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació [2015]

Crear la Direcció de Serveis d’Intervenció Social, adscrita a la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, amb les funcions que es detallen als annexos i assignar-li una dotació del lloc de Director/a 2 [20.20.GE.30] del vigent Catàleg de Llocs de Treball.

16 Lee mas

Gerència de Recursos Humans i Organització : organigrama [2010]

Gerència de Recursos Humans i Organització : organigrama [2010]

− Definir pel que fa a l’Ajuntament, Organismes autònoms, Entitats Públiques Empresarials i Societas Municipals les polítiques de gestió de recursos humans i les estructures organitzatives més adequades per a la consecució dels objectius proposats i impulsar els canvis i millores necessàries.

9 Lee mas

Gerència de Recursos Humans i Organització : modificació de la denominació i adscripció dels òrgans amb les denominacions i funcions [2008]

Gerència de Recursos Humans i Organització : modificació de la denominació i adscripció dels òrgans amb les denominacions i funcions [2008]

Tercer. Crear la Direcció Executiva del Projecte de Sistema d’Informació, adscrita a la Gerència de Re- cursos Humans i Organització, amb un nivell equi- valent 2850E del vigent Catàleg de llocs de treball, amb les funcions que es detallen als annexos i adscriure-li provisionalment, el Departament de Ges- tió Administrativa i el Departament de Gestió de Re- cursos Humans, i les funcions requerides per a la seva direcció.

6 Lee mas

Gerència de Recursos : adaptació de l'estructura organitzativa i les funcions dels òrgans [2013]

Gerència de Recursos : adaptació de l'estructura organitzativa i les funcions dels òrgans [2013]

Direcció superior dels serveis corporatius municipals, i específicament dels següents: relacions internacionals i cooperació, recursos humans, sistemes d’informació, comunicació, serveis jurídics, participació ciutadana, suport als òrgans municipals, intervenció, tresoreria, serveis patrimonials, arxivístics, de contractació i compres transversals a l’organització municipal.

12 Lee mas

Bases reguladores del procés de creació, selecció i designació de l'equip intern de formació de l'Ajuntament de Barcelona [2014]

Bases reguladores del procés de creació, selecció i designació de l'equip intern de formació de l'Ajuntament de Barcelona [2014]

La Gerència de Recursos Humans i Organització impulsa la figura de personal formador intern amb la finalitat de transmetre el coneixement i l'experiència de la pròpia organització a tot el personal de l'Ajuntament de Barcelona. Amb aquestes bases s'estableixen les condicions per exercir amb qualitat i mèrits reconeguts les funcions d'aquests personal. El personal formador intern impartirà formació planificada i emmarcada en el Pla de Formació de l'Ajuntament de Barcelona i n'elaborarà els materials formatius amb l'objectiu que el personal de l'organització assoleixi els coneixements, les habilitats i les actituds per a un millor desenvolupament de les funcions i competències en el seu lloc de treball.
Mostrar más

6 Lee mas

Gerència de Serveis Generals i Coordinació i Territorial : modificació de les funcions i la denominació [2007]

Gerència de Serveis Generals i Coordinació i Territorial : modificació de les funcions i la denominació [2007]

– Gestió i tramitació de la contractació centralitzada. – Elaborar els convenis establerts entre la Gerència Municipal, la Gerència de Finances, la Gerència de Recursos Humans i Organització i la Gerència de Serveis Generals i Coordinació Territorial, i altres administracions i/o entitats públiques. – Tramitació dels expedients de subvencions que

16 Lee mas

Carta de serveis de Mobilitat i Infraestructures (Gerència Adjunta) [2016]

Carta de serveis de Mobilitat i Infraestructures (Gerència Adjunta) [2016]

Indicadors i objectius generals: La gestió dels serveis es basa en el seguiment d'indicadors d'activitat (recomptes d'accessos i d'elements infraestructurals, mesures volumètriques o superficials d'elements urbans, disponibilitat de sistemes i actuacions en via pública) i d'objectius d'eficàcia, com ara la disponibilitat temporal dels recursos urbans i els mitjans d'informació als ciutadans, els percentatges d'actuació sobre elements i l’acompliment dels programes de manteniment.

8 Lee mas

Carta de serveis de Mobilitat i Infraestructures (Gerència Adjunta) [2016]

Carta de serveis de Mobilitat i Infraestructures (Gerència Adjunta) [2016]

Indicadors i objectius generals: La gestió dels serveis es basa en el seguiment d'indicadors d'activitat (recomptes d'accessos i d'elements infraestructurals, mesures volumètriques o superficials d'elements urbans, disponibilitat de sistemes i actuacions en via pública) i d'objectius d'eficàcia, com ara la disponibilitat temporal dels recursos urbans i els mitjans d'informació als ciutadans, els percentatges d'actuació sobre elements i l’acompliment dels programes de manteniment.

12 Lee mas

Gerència de Medi Ambient : modificació de l'estructura organitzativa [2008]

Gerència de Medi Ambient : modificació de l'estructura organitzativa [2008]

Definir, coordinar i supervisar els recursos assig- nats als diferents serveis que intervenen en el cicle de l’aigua a la ciutat: clavegueram, fonts públiques i ornamentals, platges, parcs i aigües freàtiques. Do- nar resposta a les situacions de sequera i impulsar polítiques racionals de consum i d’utilització de re- cursos hídrics alternatius.

7 Lee mas

Gerència d'Educació, Cultura i Benestar : modificació de les funcions [2009]

Gerència d'Educació, Cultura i Benestar : modificació de les funcions [2009]

Fomentar i impulsar la iniciativa municipal en matèria dels Usos del Temps a la ciutat, tot assegu­ rant la coordinació amb la resta dels òrgans muni­ cipals implicats en el desenvolupament d'aquest programa i de forma integrada amb la resta de les actuacions de la Gerència d’Educació, Cultura Benestar.

9 Lee mas

Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació : modificació de l'estructura organitzativa [2012]

Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació : modificació de l'estructura organitzativa [2012]

Delegar en el Gerent de Recursos la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de les subvencions regulades per les bases aprovades per la Comissió de Govern el 21 de desembre de 2011 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 de gener de 2012, si no es formulen al·legacions durant el període d'informació pública, i prèvia l’aprovació dels corresponents documents comptables.

5 Lee mas

Gerència d'Hàbitat Urbà : nova estructura i funcions [2013]

Gerència d'Hàbitat Urbà : nova estructura i funcions [2013]

Garantir que els projectes i les obres a l’espai públic, en l’àmbit de competència de la gerència i amb independència de qui els promogui, incorporin un disseny de qualitat, estiguin enfocats a les persones i orientats cap a la sostenibilitat, el manteniment racional, l'adequació ambiental i l'eficiència energètica. Coordinar o participar en el desenvolupament i seguiment dels plans i projectes de les infraestructures de transport de la ciutat.

15 Lee mas

Carta de serveis d'Urbanisme (Gerència Adjunta) [2017]

Carta de serveis d'Urbanisme (Gerència Adjunta) [2017]

Descripció L'Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida és un organisme autònom local que canalitza tots els seus recursos a desenvolupar accions destinades a la protecció, la millora i la difusió del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. Les seves línies d’actuació principals són les següents: incentivar les actuacions privades de conservació i millora del paisatge urbà protagonitzades per ciutadans, associacions i sector privat; orientar les actuacions privades sobre el paisatge urbà per d'aconseguir que contribueixin a crear un entorn harmònic i una millor qualitat de vida, així com realitzar actuacions especials de promoció del paisatge urbà de Barcelona (rutes i publicacions del paisatge).
Mostrar más

80 Lee mas

Gerència d’Educació, Cultura i Benestar : descripció de les funcions [2008]

Gerència d’Educació, Cultura i Benestar : descripció de les funcions [2008]

Quart. Crear la Direcció de Serveis de Participa- ció, Dones, Joventut i Usos del Temps dependent de la Gerència d’Educació, Cultura i Benestar, amb un nivell de responsabilitat equivalent 2850E de l’actual Catàleg de Llocs de Treball, amb les deno- minacions i funcions que es detallen a l’informe i als annexos.

7 Lee mas

Calendari del pressupost 2016 de la Gerència de Presidència i Economia [versió presentació]

Calendari del pressupost 2016 de la Gerència de Presidència i Economia [versió presentació]

Procés conduit per part de la Direcció de Serveis d’Inversions. Comprèn la concreció de la necessitat de recursos per a continuïtat de projectes ja iniciats i la proposta d’inclusió de nous projectes d’acord amb els recursos disponibles i allò recollit en el Programa d’Inversions Municipal (PIM)

24 Lee mas

Pla d'actuació de la Gerència 2005 2007

Pla d'actuació de la Gerència 2005 2007

El Pla de la Gerència 2005-2007 (Qualitat de la gestió), aprovat pel Consell de Direcció el dia 28 de febrer de 2005, és una passa més en el camí cap a la millora contínua, cap a l’excel·lència. La seva aplicació ens permetrà millorar la gestió d’activitats i recursos amb la finalitat d’orientar-los cap a l’assoliment de la missió i els objectius de la institució i, d’aquesta manera, tenir èxit i ser competitius en l’entorn cada vegada més complex i globalitzat que ens envolta.

29 Lee mas

Carta de serveis d'Urbanisme (Gerència Adjunta) [2016]

Carta de serveis d'Urbanisme (Gerència Adjunta) [2016]

Descripció L'Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida és un organisme autònom local que canalitza tots els seus recursos a desenvolupar accions destinades a la protecció, la millora i la difusió del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. Les seves línies d’actuació principals són les següents: incentivar les actuacions privades de conservació i millora del paisatge urbà protagonitzades per ciutadans, associacions i sector privat; orientar les actuacions privades sobre el paisatge urbà per d'aconseguir que contribueixin a crear un entorn harmònic i una millor qualitat de vida, així com realitzar actuacions especials de promoció del paisatge urbà de Barcelona (rutes i publicacions del paisatge).
Mostrar más

83 Lee mas

Pla d'actuació de la Gerència 2012 2014

Pla d'actuació de la Gerència 2012 2014

Atesos els bons resultats obtinguts en el passat mitjançant consultes i contactes directes amb el personal (enquestes de formació, clima laboral, funcions, reunions de grup, rodes informatives, etc.), la Gerència vol seguir treballant en aquesta línia per tal de millorar les condicions de treball del personal, juntament amb l’adopció de mesures de conciliació i igualtat per millorar el clima laboral. Per aquest motiu considera necessari continuar aquest tipus d’activitats, per poder recollir de primera mà les inquietuds, les propostes de millora, els suggeriments, les expectatives, etc.
Mostrar más

19 Lee mas

Organització executiva de les gerències municipals [2019] : modificació [2020-01-23]

Organització executiva de les gerències municipals [2019] : modificació [2020-01-23]

 Direcció de la coordinació d’empreses i entitats municipals per tal de garantir el desenvolupament de l’estratègia i polítiques municipals i de l’establiment de criteris bàsics d'actuació de la contractació administrativa municipal. Gestionar els recursos de la Gerència

6 Lee mas

Organització executiva de les gerències municipals [2015] : modificació [2019-07-18]

Organització executiva de les gerències municipals [2015] : modificació [2019-07-18]

(549-2019) Aprovar la modificació de l’organigrama de la Gerència Municipal, tal i com es detalla a l’annex. Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

6 Lee mas

Show all 10000 documents...