Gerència de Recursos Humans i Organització

Top PDF Gerència de Recursos Humans i Organització:

Gerència de Recursos Humans i Organització : organigrama [2010]

Gerència de Recursos Humans i Organització : organigrama [2010]

Fe d’errades. Advertir de l’error material en el Decret d’Acaldia (Ref. Expedient núm. 10-OR000004) publicat a la Gaseta Municipal núm. 14 de de 30 d’abril de 2010. Es procedeix a la seva rectificació, consistent en afegir la definició de la “Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals”, substituir el núm. de Ref.de l’expedient 10-OR0000047 per el núm. 10-OR000004 i procedir de nou a la seva publicació.

9 Lee mas

Bases reguladores del procés de creació, selecció i designació de l'equip intern de formació de l'Ajuntament de Barcelona [2014]

Bases reguladores del procés de creació, selecció i designació de l'equip intern de formació de l'Ajuntament de Barcelona [2014]

El Departament de Desenvolupament de la Gerència de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament de Barcelona establirà el model formatiu i facilitarà els instruments i la coordinació necessaris per a l'elaboració de materials formatius. El personal formador intern que elabori el material per a les activitats formatives de les quals és docent, en cedeix els drets d'explotació en exclusiva a l'Ajuntament de Barcelona, que el podrà reproduir, distribuir i utilitzar d'acord amb allò que estableix l'art 48 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Amb aquesta finalitat, la producció de material formatiu suposarà el dret a la gratificació econòmica que acordi el Plenari del Consell Municipal. La gratificació per a elaborar materials formatius s'abonarà, per una única vegada, en nòmina, un cop finalitzada la formació i s'hagi lliurat tot el material i la documentació vinculada a l'acció formativa.
Mostrar más

6 Lee mas

Gerència de Recursos Humans i Organització : modificació de la denominació i adscripció dels òrgans amb les denominacions i funcions [2008]

Gerència de Recursos Humans i Organització : modificació de la denominació i adscripció dels òrgans amb les denominacions i funcions [2008]

e) Les institucions sense ànim de lucre que estiguin controlades o finançades majoritàriament per l’Ajun- tament de Barcelona o algun dels seus ens de- penents. En cas d’igualtat de participació, d’apor- tació financera i de drets socials, s’atendrà a l’àmbit territorial on es desenvolupi l’actuació objecte de l’institució.

6 Lee mas

Memòria d'activitat 2008

Memòria d'activitat 2008

La feina de Recursos Humans i Organització troba la seva base a definir, pel que fa a l'Ajuntament, organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats municipals, les polítiques de gestió de recursos humans i les estructures organitzatives més adequades per a la consecució dels objectius proposats i impulsar els canvis i millores necessàries. A més de dirigir els assumptes relatius a la gestió dels recursos humans de l'Ajuntament de Barcelona, s’encarrega de dissenyar i executar projectes de transformació organitzativa i de millora dels processos de gestió, en coordinació amb la gerència adjunta d'eAdministració i Sistemes d'Informació, i de dirigir funcionalment els diferents departaments de recursos humans de les gerències sectorials, districtes i organismes públics, per tal d'assegurar la coherència global de l'Ajuntament alhora que l'especificitat de cadascun dels organismes alhora de dirigir les polítiques de relacions laborals i de prevenció de riscos i salut laboral.
Mostrar más

133 Lee mas

Gerència de Recursos : adaptació de l'estructura organitzativa i les funcions dels òrgans [2013]

Gerència de Recursos : adaptació de l'estructura organitzativa i les funcions dels òrgans [2013]

Direcció superior dels serveis corporatius municipals, i específicament dels següents: relacions internacionals i cooperació, recursos humans, sistemes d’informació, comunicació, serveis jurídics, participació ciutadana, suport als òrgans municipals, intervenció, tresoreria, serveis patrimonials, arxivístics, de contractació i compres transversals a l’organització municipal.

12 Lee mas

El model japonès de gestió dels recursos humans i las seva implantació a les filials japoneses de Catalunya

El model japonès de gestió dels recursos humans i las seva implantació a les filials japoneses de Catalunya

Segons Inohara (1990), la segona política bàsica de contractació regular és seguir la norma de contractació a llarg termini per assegurar una mà d’obra estable. Concretament, cada any es recluten persones acabades de graduar, sense experiència laboral: d’aquesta manera l’empresa pot adaptar aquests treballadors inexperts a la cultura corporativa i al sistema de treball i mantenir una mateixa edat en l’estructura de la mà d’obra. Fins i tot, sense un pla de mà d’obra concret a llarg termini, l’empresa pot anunciar quants acabats de graduar contractarà cada any. Per a moltes empreses, particularment les més grans, la contractació anual constant de nous graduats és important per mantenir la mitjana d’edat de la mà d’obra en un nivell jove. Una mitjana d’edat d’aquest tipus és un indicador important del dinamisme organitzatiu, del potencial d’innovació tècnica i de la capacitat financera. Tant es així, que en els informes econòmics anuals de l’empresa, sempre s’hi reflecteix la mitjana d’edat dels treballadors. Fins i tot, després de la primera crisi del petroli, moltes empreses van continuar contractant persones acabades de graduar, encara que en menor proporció. Avui dia, la contractació de treballadors amb estudis primaris és molt limitada, ja que la majoria de joves continuen estudiant i moltes empreses necessiten una mà d’obra més qualificada, com a mínim amb estudis secundaris. Els joves amb estudis primaris troben feina en fàbriques petites i botigues. D’altra banda, la majoria de joves amb estudis secundaris són contractats per mitjanes i grans empreses com a treballadors productors; les dones són contractades per grans empreses comercials i de serveis com a administratives o comercials, i els homes són contractats per mitjanes empreses de serveis, majoritàriament per dur a terme tasques de vendes. Els titulats universitaris són contractats com a candidats per ocupar futurs llocs de treball com a directius. Les grans empreses no tenen en compte les noies amb titulació universitària, perquè probablement no es quedaran a l’empresa durant un període de temps gaire llarg, ja que es casaran al voltant dels 25 anys d’edat i s’estaran a la llar. Durant anys les empreses japoneses a l’hora de contractar treballadors no han tingut en compte gent amb titulació universitària de dos anys (la majoria dones), escoles vocacionals i màsters i doctors, encara que actualment, es produeix un canvi gradual.
Mostrar más

224 Lee mas

Drets humans, pau i seguretat

Drets humans, pau i seguretat

En 1995 la consciència sobre el problema d’aquestes armes era ja notable, i els centres dedicats al seu estudi nombrosos. Van començar a sorgir propostes d’acció a partir de l’excel·lent material elaborat per diversos centres, i s’inicia la primera tasca de coordinació, sota la responsabilitat del British-American Security Information Center (BASIC), que havia format una xarxa amb 250 acadèmics, analistes i investigadors sobre aquest tema. Ja en 1998, fa unes setmanes, s’ha format un grup d’entitats liderats per Amnistia Internacio- nal, BASIC, Christian Aid, International Alert, Oxfam (Gran Bretanya), Pax Christi (Bèlgica) i Safeworld, que reben el suport de centenars d’altres organitzacions de tot el món, disposades a treballar per als mateixos objectius, és a saber: controlar les transferències legals d’aquestes armes, prevenir-ne el tràfic il·lícit, incrementar la transparència d’aquest comerç, retirar el major nombre possible d’aquestes armes als països en conflicte, fer disminuir la demanda d’aquests materials i crear normes de no-possessió. El propòsit final d’aquesta campanya internacional és, doncs, prevenir la proliferació i l’ús il·legal de les armes petites, amb vista a promoure un entorn en el qual es puga aconseguir una pau duradora, el desenvolupament, la seguretat humana i el respecte dels drets humans.
Mostrar más

12 Lee mas

Programa Barcelona Ciutat de Drets:  mesura de govern

Programa Barcelona Ciutat de Drets: mesura de govern

L’enfocament basat en drets humans (EBDH) ha estat desenvolupat per Nacions Unides com el marc conceptual que col·loca el respecte, la protecció i la garantia dels drets humans com el fonament, l’objectiu i les eines per fer possible un desenvolupament humà sostenible. Aquest enfocament planteja una sèrie d’indicadors i d’eines metodològiques, fins ara aplicades sobretot en la identificació i formulació de projectes, que ja estan començant a ser utilitzades per les administracions, sobretot les locals, a l’hora de proposar i implementar polítiques públiques concretes. Així, el desenvolupament adaptat a polítiques municipals i l’aplicació de l’EBDH serà un dels objectius de la mesura Barcelona Ciutat de Drets, objectiu que ens ajudarà a concretar en polítiques reals els grans principis i declaracions de drets humans i que col·locarà a Barcelona, un cop més, a l’avantguarda de la proposta de polítiques públiques a nivell internacional.
Mostrar más

18 Lee mas

Organització i processos periodístics, febrer 2013

Organització i processos periodístics, febrer 2013

Com assenyala Manuel López (1995), és impossible que el periodista sigui tes- timoni de tots els esdeveniments susceptibles de convertir-se en notícia. Ai- xò justifica l’ús de les fonts informatives perquè aquestes poden narrar i ex- plicar-li els fets. No obstant això, encara que el periodista pugui explicar en primera persona un esdeveniment, la consulta de fonts permet conèixer dife- rents punts de vista i això enriqueix la informació. S’afegeixen així nous enfo- caments i aproximacions al fet noticiable i, per consegüent, es garanteix una certa pluralitat.
Mostrar más

10 Lee mas

Aparellament i sinapsi en oòcits humans

Aparellament i sinapsi en oòcits humans

L’aparició de DSBs a l’estadi de leptotè posa en marxa el procés de reparació del DNA que, en alguns casos, però no tots, conclourà amb la recombinació entre els cromosomes homòlegs. En la resta, es produirà el fenomen de conversió gènica, que no implica intercanvi de material entre els homòlegs. El processament dels DSBs comença amb l’eliminació dels fragments 5’ per l’activitat exonucleasa del complex RAD50/MRE11/NBS (Krogh and Symington 2004) (Figura 1.6, pàg. 29), deixant cadenes de DNA senzilles (ssDNA) amb terminacions 3’. Proteïnes homòlogues de RecA (Recombinase A d’E. coli), com RAD51 i DMC1, s’uneixen a la cadena senzilla de DNA (Ashley et al. 1995; Terasawa et al. 1995). Aquestes proteïnes s’agrupen formant cúmuls sobre els AEs i, posteriorment, sobre el complex sinaptinemal, que s’anomenen foci. En espermatòcits de ratolí, el nombre de foci de RAD51 i DMC1 presents a l’estadi de leptotè és d’uns 250. Aquest nombre és 10 cops superior al nombre de punts de recombinació, la qual cosa suggereix que es generen més DSBs que punts de recombinació, i per tant, la majoria d’aquests trencaments seran reparats sense necessitat per exemple de comportar un fenomen d’intercanvi de material entre els homòlegs (Ashley et al. 1995). Seguidament, en el mateix estadi de leptotè, la proteïna RPA (replication protein A), que és una altra proteïna d’unió al DNA de cadena senzilla, apareix als llocs on hi ha RAD51 i DMC1 (Plug et al. 1997). Al contrari del que passa amb RAD51 i DMC1, el nombre de foci de RPA té un màxim cap a mitjans de zigotè, i es troben fins a 250 foci per nucli d’espermatòcit de ratolí (Moens et al. 2001) i després va disminuint progressivament fins a desaparèixer a l’estadi de paquitè. Aquestes proteïnes, en la transició entre el leptotè i l’estadi de zigotè, promouen la invasió de la cadena senzilla de DNA dins de la doble hèlix de l’altre cromosoma homòleg, buscant el màxim grau d’homologia possible. L’associació de proteïnes sobre els cromosomes meiòtics formen els nòduls de recombinació, que en aquest estadi de la profase s’anomenen nòduls de recombinació primerencs.
Mostrar más

235 Lee mas

Beneficis del coaching en la Intel·ligència Emocional de les organitzacions

Beneficis del coaching en la Intel·ligència Emocional de les organitzacions

La TMMS-24 està basada en el Trait-Meta Mood Scale (TMMS) del grup de recerca Salovey i Mayer. L’escala original és una escala tret que avalua el metaconeixement dels estats emocionals mitjançant 48 ítems. En concret, les destreses amb les quals podem ser conscients en les nostres pròpies emocions així com de la nostra capacitat per a regular-les. La TMMS-24 consta de vint-i-quatre ítems, i en cadascuna d’elles trobem cinc opcions de diferent nivell de conformitat amb aquest ítem. No es tracta d’aquesta manera, d’un test on hi ha preguntes correctes o incorrectes o bones ni dolentes, sinó de contestar conforme a les preferències de cada individu. El que sí que es demana és sinceritat i agilitat a l’hora de contestar a cadascuna de les preguntes.
Mostrar más

37 Lee mas

Catàleg de la formació associativa de Barcelona. 2011-2012

Catàleg de la formació associativa de Barcelona. 2011-2012

La missió enfoca el paper d’eco-union en el foment d’una nova cultura ambiental en les persones i organitzacions, a través de la formació, l’assessorament i la sensibilitza- ció. Proposa generar agents de canvi entre les empreses, institucions, administracions, líders d’opinió, directius, professionals per a catalitzar així el canvi de paradigma. La formació i educació dels ciutadans és la base del canvi cap a una nova cultura ambiental més respectuosa amb l’entorn i els valors socials. eco-union treballa la formació per la sostenibilitat per mitjà de programes formatius anuals dirigits a l’ampli espectre de la societat.
Mostrar más

56 Lee mas

Gerència de Serveis Generals i Coordinació i Territorial : modificació de les funcions i la denominació [2007]

Gerència de Serveis Generals i Coordinació i Territorial : modificació de les funcions i la denominació [2007]

Cinquè. Crear la Direcció de Programa de Re- lacions Internes, adscrita a la Gerència de Serveis Generals i Coordinació Territorial, amb un nivell de responsabilitat 2619X de l’actual Catàleg de Llocs de Treball amb les funcions que es detallen als annexos. Sisè. Crear la Direcció Tècnica d’Anàlisi Estra- tègica adscrita al Gabinet d’Alcaldia, amb un nivell de responsabilitat equivalent 2850E de l’actual Catàleg de Llocs de Treball.

16 Lee mas

Organització d'esdeveniments i normatives que cal tenir en compte

Organització d'esdeveniments i normatives que cal tenir en compte

Els esdeveniments no s’acaben amb la seva realització. Després arriba el moment de tancar les qüestions tècniques (pagaments proveïdors, tancament del pressupost, etc...) però, també, d’extreure’n tot allò que s’adequï amb els objectius plantejats i fer un retorn comunicatiu de l’acte. A més, un cop realitzat l’acte també també pot ser interes- sant plantejar-nos:

8 Lee mas

Política i direcció de persones, febrer 2013

Política i direcció de persones, febrer 2013

Informes elaborats per consultores importants han posat de manifest que els directius de les empreses perceben com a fonamental que hi hagi un alinea- ment entre les estratègies que tenen formulades les empreses i la gestió dels recursos humans. Assenyalen que els aspectes empresarials denominats tous (soft), com la cultura, els valors o el comportament humà, són tan importants com els durs (hard), les finances o l’estructura. També reflecteixen els respon- sables de les organitzacions que en molts casos no hi ha una relació entre la manera de gestionar les persones, les polítiques de gestió dels recursos hu- mans, i les estratègies genèriques que tenen formulades les empreses. Tot ai- xò, el que posa de manifest és la necessitat de corregir aquests desajustos i d’incorporar noves maneres de gestionar les persones, si realment volem em- preses més competitives i eficients. En definitiva, els responsables de les em- preses troben una bretxa, un gap, entre el que hi ha i el que entenen que hi hauria d’haver i entre el que es fa i el que s’hauria de fer en l’àmbit de la gestió dels recursos humans.
Mostrar más

34 Lee mas

Dimensionament llocs de treball de de l'Institut de Cultura de Barcelona [2015]

Dimensionament llocs de treball de de l'Institut de Cultura de Barcelona [2015]

• Fer el seguiment de les actuacions mediambientals, principalment pel que fa a la implantació de vehicles poc contaminants, aplicant les mateixes tant en la contractació de serveis i subministres, com en els serveis realitzats amb recursos propis.

7 Lee mas

El perfil acadèmic de sortida dels psicòlegs de les organitzacions i el perfil professional d'entrada del tècnic júnior en Recursos Humans des de la perspectiva de les competències

El perfil acadèmic de sortida dels psicòlegs de les organitzacions i el perfil professional d'entrada del tècnic júnior en Recursos Humans des de la perspectiva de les competències

En alguns casos, el psicòleg assessora les persones pel que fa a l’ús o a l’aplicació de mesures i, en altres casos, intervé directament emprant estratègies, com ara l’entrenament (en habilitats psicològiques), la psicoteràpia o la formació d’hàbits i actituds. Aquesta metodologia usada en la implementació de la intervenció consisteix en un extens i ric cos de coneixements que es desenvolupen constantment en funció de cada àmbit d’acció. (......) Els psicòlegs clínics i/o psicoterapeutes treballen en entorns de salut mental, hospitals, centres de rehabilitació i pràctica privada, amb clients/pacients que demanen ajuda professional per aspectes vinculats al seu funcionament psicològic. (.......) Els psicòlegs organitzacionals treballen en empreses, indústries, consultores privades, institucions públiques i/o qualsevol tipus d’organització, per tal de millorar aspectes vinculats al desenvolupament dels treballadors, tant des del punt de vista professional com personal, l’optimització dels sistemes de treball com ara els enfocaments sociotècnics, buscant la coherència entre el projecte empresarial i una gestió integrada dels seus recursos humans i, en general, treballant per a la millora de la qualitat de vida a les organitzacions. (......) La titulació de Psicopedagogia, que també s’imparteix a la FPCEE, recull, com és sabut, bona part de la formació vinculada a la Psicologia de l’Educació, antiga especialitat de Psicologia (Fundació Blanquerna, 2000, pp. 16-19).
Mostrar más

460 Lee mas

Estudi qualitatiu per a la identificació de reptes i necessitats de formació en el Sector Comerç

Estudi qualitatiu per a la identificació de reptes i necessitats de formació en el Sector Comerç

característiques formatives pels quals s’aposta de manera comuna, segons els/les diferents agents entrevistats/des. Es detecta que no totes les empreses creuen en la mateixa estructura formativa. Al comerç conviuen diferents models comercials i en alguns d’ells la formació que s’imparteix internament es troba suficient per al desenvolupament de les tasques pròpies. De fet, per a aquesta tipologia d’empresa, (que es correspon amb la de majors dimensions i multiplicitat en l’oferta de productes), el model de Recursos Humans actual és ja adient. Determinades empreses basen el seu model organitzatiu en recursos humans, sense formació específica en molts casos, però amb gran flexibilitat per a ajustar-se en augments de demanda. Oferint la formació necessària de manera interna per ajustar-se en els cicles ràpids de necessitat, s’asseguren l’adequació dels perfils a les necessitats puntuals. Però tot i així, aquestes empreses comparteixen el desig de tenir entre els seus empleats professionals més aptes i amb millor coneixement de la professió.
Mostrar más

57 Lee mas

Gaseta municipal de Barcelona. Any 100, núm. 08 (28 febr. 2013)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 100, núm. 08 (28 febr. 2013)

Barcelona (IMMB) on desenvolupa el lloc de treball de Responsable Administrativa de Mercats, i l’activitat privada de creació d'una pàgina web que ofereix el servei d'intermediació entre propietaris i conductors de vehicles clàssics, en tant que aquesta activitat secundària no figura compresa en les causes d’incompatibilitat previstes legalment; la seva dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no coincident amb el municipal i, d’altra banda, la present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. I, en tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix; donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior.
Mostrar más

39 Lee mas

La tecnificació esportiva a l’edat escolar

La tecnificació esportiva a l’edat escolar

nosaltres voldríem. D’aquí 20 anys, o 15 o 10, podrem veure un petit canvi. El Mallorca té planificat formar una escola per pares, però així i tot hi haurà pares que no entraran, per desgràcia, a aquestes dinàmica. Jo tenc un amic que ha entrenat uns anys el benjamí i l’aleví del Mallorca, i ell deixava molt clar fins on podien arribar els pares. Després hi ha el dilema de: si el pare mostra una mala actitud, ha de rebre el nin? Trec el nin del camp? Clar, el nin tampoc en té cap culpa. Aquí el perjudicat és el nin, que al cap i a la fi té un pare que no respecte i a més el treuen del camp. Per tant, tampoc hauria de ser així. Tot això és molt complex. Quant a les pressions, n’hi ha de tot tipus, sobre tot publicitàries. Quan jo tenia 13 anys tenia un company d’ètnia gitana, portuguès, que jugava amb nosaltres amb el Mallorca i tenia dos anys menys que nosaltres, però jugava amb nosaltres. A aquest jugador el va fitxar Nike, i va passar de dur les camisetes i els cançons foradats a rebre una capsa com un armari de gran plena de roba i sabates de futbol. Controlar tot això, tot aquest món, és molt complicat. Aquest nin tenia la gran sort de que tenia el cap molt ben moblat. Aquest va jugar amb el València, la selecció espanyola, però pels motius que fossin no va acabar d’explotar. En canvi, en Xisco Muñoz va estar amb el Mallorca, València, Betis, equips d’Estònia... i aquest sí que ha fet carrera d’això. Per tant, mai se sap. A vegades en veus un que creus que arribarà i, en canvi, se queda allà, i per això és obvi que hi ha d’haver una formació educativa a darrere per si no arriba. I si arriba, què passa també? Tindrà una durada, però tal vegada emocionalment és un desastre.”
Mostrar más

80 Lee mas

Show all 10000 documents...