gestió energètica

Top PDF gestió energètica:

Implementació d'un sistema de gestió energètica a una indústria del sector metal·lúrgic

Implementació d'un sistema de gestió energètica a una indústria del sector metal·lúrgic

La norma també facilita la seva compatibilitat amb altres sistemes de gestió existents a l’empresa, podent integrar la gestió energètica de l’empresa en l’estructura documental ja desenvolupada per a altres sistemes de gestió com qualitat, medi ambient i seguretat i salut. La norma, com qualsevol altre creada per la Organització Internacional de Normalització, és voluntària. Tanmateix, la ISO 50001 té grans beneficis per a les organitzacions que consumeixen energia i és important controlar aquest cost operatiu. Una avantatge que presenta la ISO 50001 és que està dissenyada perquè qualsevol empresa la pugui utilitzar, sense importar la seva activitat, mida o ubicació geogràfica.
Mostrar más

33 Lee mas

> ESPECIALISTES EN GESTIÓ ENERGÈTICA

> ESPECIALISTES EN GESTIÓ ENERGÈTICA

Trobar on es produeixen els consums és el primer pas per poder controlar-los, i per això el sistema SmartLite® s’ha concebut especialment per ajudar a situar i quantificar la despesa energètica, de manera que es puguin traçar plans per reduir-la. La nostra experiència en el camp de l’eficiència energètica ens ha demostrat que en les instal·lacions es produei- xen un gran nombre de processos simultanis o aleatoris que fan difícil saber d’on provenen els consums. SmartLite® facilita la feina proporcionant una radiografia energètica constant de la instal·lació; localitza tots els consums simultàniament enlloc de fer lectures disperses utilitzant pinces amperimètriques en períodes limitats de temps.
Mostrar más

10 Lee mas

Guia per millorar l eficiència i la gestió energètica a la llar

Guia per millorar l eficiència i la gestió energètica a la llar

Passa un drap amb una mica d’alcohol per sobre del marc on anirà els fals doble vidre.. Treu una cara de la cinta de doble cara i enganxa-la al marc de la finestra..[r]

12 Lee mas

LA CONTRIBUCIÓ A L EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES NORMES: UNE :2009 D AUDITORIA ENERGÈTICA I UNE-ISO 50001:2011 DE SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA

LA CONTRIBUCIÓ A L EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES NORMES: UNE :2009 D AUDITORIA ENERGÈTICA I UNE-ISO 50001:2011 DE SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA

Revisión energética Resultados planificación Entradas Planificación Uso de la energía pasado y presente  Variables relevantes que afectan al uso significativo de la energía  Dese[r]

63 Lee mas

ACCIONS DE SUPORT A LA GESTIÓ ENERGÈTICA I AJUTS A L AUTOCONSUM

ACCIONS DE SUPORT A LA GESTIÓ ENERGÈTICA I AJUTS A L AUTOCONSUM

BASES GENERALS AJUTS DEL FONS NACIONAL 2016 - IDAE Promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del

34 Lee mas

GESTIÓ ENERGÈTICA EN EL MARC DEL PACTE D ALCALDES I ALCALDESSES

GESTIÓ ENERGÈTICA EN EL MARC DEL PACTE D ALCALDES I ALCALDESSES

¾ Les mesures adoptades per reduir el consum d'energia a la Unió, permetran, juntament amb un major ús de l'energia procedent de fonts renovables, que la Unió compleixi el Protocol de Kyoto, i la consecució del triple objectiu per a 2020, consistent en: ƒ 20% de reducció de les emissions totals de gasos d'efecte hivernacle. 20% de reducció de les emissions totals de gasos d efecte hivernacle. ƒ 20% d'augment de l'eficiència energètica

63 Lee mas

2017, Any de la Gestió Energètica Eficient

2017, Any de la Gestió Energètica Eficient

sitem optimitzar per ser competitius i exportar, un aspecte important és l’efi ciència energètica, i segurament ha estat fi ns ara un dels punts més oblidats en les nostres empreses. En un estat on el cost energètic és dels més elevats d’Europa, esdevé enca- ra molt més important implantar a les nostres empreses el que podem batejar com a enginyeria energètica o lean energy system. Aquest sistema consisteix a fer servir la mateixa sis- temàtica de la fabricació avançada o lean manufacturing, en la qual utilit- zem el mínim de recursos per donar el màxim valor al negoci, i aplicar-la també al consum energètic: es trac- ta de ser efi cients en l’ús que fem de l’energia dins de la nostra empresa on cal reduir el consum. L’organització i les persones han d’aprendre a fer el mateix amb menys energia, és a dir, han de ser més efi cients.
Mostrar más

116 Lee mas

Diagnosi energètica de Barcelona

Diagnosi energètica de Barcelona

L’elaboració del PEMEEM s’ha fet a partir de demandes concretes del sector. Així, durant l’any 2009, es van portar a terme diverses tasques de recopilació d’informació i diagnosi: localització dels edificis a estudiar, coordinació amb els districtes, anàlisis tècniques, econòmiques i de via- bilitat, prèvies a promoure diferents projectes, i executar projectes pilot que permetin replicar experiències durant els propers anys. També es van integrar les actuacions de l’anterior mandat pendents de finalitzar com, per exemple, la instal·lació de sistemes fotovoltaics en equipaments mu- nicipals o el monitoratge d’instal·lacions d’energies renovables. Així ma- teix, el PEMEEM contempla propostes que el Pla de millora energètica de Barcelona (PMEB) plantejava per al període 1999-2010 com, per exemple, millorar i actualitzar la gestió energètica en edificis públics.
Mostrar más

186 Lee mas

Prospectiva energètica al Principat d'Andorra : model integrat d'avaluació de la seguretat energètica per a la transició cap a un escenari sostenibilista

Prospectiva energètica al Principat d'Andorra : model integrat d'avaluació de la seguretat energètica per a la transició cap a un escenari sostenibilista

El model LEAP-Andorra estima l’evolució del sistema energètic andorrà des de l’actualitat fins l’any 2050, amb un interval temporal d’un any 9 . El model combina tècniques de modelització top-down i bottom-up en funció de les dades disponibles i els objectius plantejats en la caracterització de cadascun dels àmbits del sector energètic. La Fig. 1.8 mostra l’estructura principal del model LEAP-Andorra. La modelització del consum i l’abastiment d’energia, formen els dos mòduls principals del sistema. El model consta d’una sèrie d’assumpcions macroeconòmiques que son tractades com a variables exògenes. Les noves tecnologies es tracten també com a dades d’entrada i les seves característiques actuals i futures (capacitat, eficiència, cost, cicle de vida, emissions) es basen en dades d’organismes internacionals i correccions puntuals pel territori andorrà. En tot moment, el mòdul d’abastiment proporciona l’energia demandada pel sistema recolzant-se en els recursos propis i en les importacions. A més de les variables purament energètiques, els escenaris resultants mostren els GEH com a externalitats ambientals de cadascun dels mòduls. El model permet l’entrada d’estratègies polítiques en cada un dels seus àmbits per tal de construir escenaris alternatius i valorar-ne la seva viabilitat. Les estratègies considerades giren entorn les tres línies prioritàries identificades en el Llibre Blanc de l’Energia d’Andorra: estalvi, eficiència i energies renovables (Govern d’Andorra, 2012). Per últim, el model integra les diferents perspectives en seguretat energètica a través del càlcul dels indicadors.
Mostrar más

184 Lee mas

Anàlisi de la situació energètica espanyola al 2040

Anàlisi de la situació energètica espanyola al 2040

Per últim, i per tal de tenir un anàlisis complert de quina és la situació energètica al territori espanyol actual, caldrà analitzar quines són les principals centrals de generació d’energia renovable que estan funcionant actualment. D’aquesta manera, es podran prendre aquestes centrals com exemple a l’hora de crear un sistema menys perjudicial per a l’entorn en el futur. Ens centrarem en els tres tipus de centrals que s’han comentat anteriorment: les eòliques i les hidràuliques, ja que com s’ha vist són les que proporcionen més energia al mix del país i també les solars fotovoltaiques, ja que aquestes es bases en una tecnologia que cada vegada es troba més desenvolupada.
Mostrar más

90 Lee mas

Pla d'eficiència energètica en edificis municipals

Pla d'eficiència energètica en edificis municipals

• Identificar i executar les mesures de gestió que permetin estalviar diners sense inversió econòmica o amb una de mínima. D’aquesta manera, es millorarà l'eficiència energètica dels equipaments i es reduiran les factures de subministrament energètic dels edificis que el composen.

31 Lee mas

Certificació energètica d'una vivenda existent

Certificació energètica d'una vivenda existent

Degut als coneixements tècnics sobre la certificació energètica s’ha optat per realitzar la opció simplificada ja que els programes són més senzills d’utilitzar i és la primera vegada que es realitza una certificació. La vivenda objecte és un edifici existent i per tant es poden utilitzar els programes CE3X, CE i CERMA. Per tal de decantar-se per un d’ells s’ha demanat informació a un arquitecte certificador i l’opció recomanada és el CE3X, ja que és molt visual i disposa de prestacions que altres no tenen. El programa es pot descarregar des de la web de l’ICAEN gratuïtament així com el manual d’usuari. El programa disposa d’un document on apareix tota la informació que cal recopilar i es pot descarregar la versió per omplir les dades.
Mostrar más

116 Lee mas

Modelització energètica d’una bassa solar

Modelització energètica d’una bassa solar

Gràfic: Representació de les dades de temperatura mitjanes mensuals corresponents a la simulació realitzada, simplificat a 4 mesos diferenciats dels dos anys de predicció... De la simu[r]

138 Lee mas

Auditoria energètica del Centre de Regulació Genòmica

Auditoria energètica del Centre de Regulació Genòmica

Les fonts de generació d’energies són clau per reduir els efectes nocius al canvi climàtic com l’increment de la temperatura mitja de la terra, la contaminació lumínica, per la necessitat d’il·luminació i alts consums relacionats, i també els efectes sobre la fauna, la flora i sobre les persones. Cada any hi ha un augment de malalties respiratòries entre altres, moltes associades a l’estil de vida actual i a la contaminació generada per tota l’energia produïda pels combustibles fòssils. Dins de les empreses i organismes públics s’està posant en pràctica la optimització dels consums per millorar l’efecte que tenen associat a l’energia consumida i reduir l’impacte sobre el medi. Això s’aconsegueix fent una auditoria energètica, que es basa en aconseguir un aprofitament de recursos i eficiència energètica dins de l’espai analitzat.
Mostrar más

208 Lee mas

Anàlisi energètica del sector industrial a Barcelona

Anàlisi energètica del sector industrial a Barcelona

Pel desenvolupament d'aquest escenari. s'han avaluat una sèrie de mesures específiques per a Miquel y Costas. S'hi inclouen també les mesures que no han pogut ser a[r]

91 Lee mas

Avaluació energètica al CEIP Torre de la Llebre

Avaluació energètica al CEIP Torre de la Llebre

Aquest projecte s’origina a partir d’un treball previ, realitzat durant el curs d’ampliació de competències (DAC) en Impacte Ambiental de l’Edificació i Rehabilitació Energètica, en el qual es va procedir a l’estudi d’ un centre escolar, comprendre’n l’arquitectura i la construcció per finalment avaluar-lo energèticament utilitzant les eines informàtiques pertinents. El present projecte és una ampliació del mateix, fent un estudi més exhaustiu de l’edifici principal i incloent un edifici annex de l’escola que va ser exclòs del treball previ. Amb aquest tipus d’avaluacions contribuïm a la reducció de costos procedents del consum d’energia i, conseqüentment, tenim l’oportunitat de reduir les emissions de CO 2 . La metodologia emprada per avaluar energèticament els edificis de l’escola és la explicada durant el curs del DAC en Impacte Ambiental i Rehabilitació Energètica d’Edificis. Donat el fet de que en el CEIP Torre de la Llebre trobem fins a tres edificacions diferenciades, construïdes en diferents èpoques i amb mètodes i materials constructius diferents, s’estudien tant conjuntament com per separat, i d’aquesta manera poder fer una comparació del funcionament energètic de tres edificis d’èpoques diferents amb el mateix ús en l’actualitat.
Mostrar más

73 Lee mas

L eficiència energètica en el marc de la recerca energètica a Catalunya Sr. Josep Isern i Sitjà

L eficiència energètica en el marc de la recerca energètica a Catalunya Sr. Josep Isern i Sitjà

ƒ Actualment l’impacte ambiental més preocupant és la concentració creixent de gasos precursors d’efecte hivernacle (GEH) a l’atmosfera, dels quals el 70-75% de les emissions actuals provenen de l’ús a gran escala de recursos energètics d’origen fòssil. ƒ La prospectiva energètica l’any 2030, realitzada en el marc del pla, defineix una tendència mundial creixent de les emissions de CO 2 , malgrat els esforços realitzats amb actuacions com el protocol de Kyoto.

32 Lee mas

Gestió econòmica

Gestió econòmica

Si repetim aquest procés amb cadascun dels papers que entrin a la nostra entitat, podrem fer un Compte de Resultats que reflectirà la gestió econòmica de l’entitat amb absoluta fidelitat[r]

114 Lee mas

TAULA INTER-PROFESSIONAL DE L ENERGIA. LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA Transició Energètica i indústria

TAULA INTER-PROFESSIONAL DE L ENERGIA. LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA Transició Energètica i indústria

La reforma energètica ha abocat a parar al 34% de les instal·lacions de cogeneracions, el que suposa el 25% de la potència instal·lada. A més, hi ha incertesa pel que fa a la possible renovació de gran part del parc (2.500 MW) fa que la indústria estigui analitzant altres alternatives tecnològiques d’aprovisionament energètic que els hi permeti millorar la seva competitivitat, com pot ser la valorització energètica de residus.

14 Lee mas

Projecte de millora de la gestió cívica: conceptualització de la gestió cívica

Projecte de millora de la gestió cívica: conceptualització de la gestió cívica

La gestió cívica es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració aprovat per l’òrgan municipal competent, que incorpora les bases esmentades. El contingut d’aquestes Bases inclourà, entre d’altres, el següents aspectes: prohibició de cedir o transmetre la condició de gestor cívic, durada, manteniment i conservació –en el seu cas- de les instal·lacions o immobles municipals, indicadors i control de gestió, règim econòmic, designació dels canals de participació, règim de gestió de les instal·lacions auxiliars o complementàries (per exemple, bar-cafeteria), causes d’extinció, etc.).
Mostrar más

6 Lee mas

Show all 1221 documents...