gestió administrativa

Top PDF gestió administrativa:

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA PLANTEJAMENT DEL CICLE FORMATIU DE. Curs Sortides i activitats.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA PLANTEJAMENT DEL CICLE FORMATIU DE. Curs Sortides i activitats.

pràctica. Els nostres alumnes se senten propers al món de l’empresa mitjançant la metodologia de la simulació dels diferents departaments d’una empresa que fem en el mòdul d’Empresa a l’aula. L’alumnat té una visió global d’interconnexió de la diversitat de tasques d’un tècnic en gestió administrativa, tenint l’oportunitat de posar en pràctica diferents rols de la seva professió.

7 Lee mas

Gestió administrativa i comercial de les importacions

Gestió administrativa i comercial de les importacions

Són moltes les empreses de desenvolupament de programari que han creat eines adients per a la gestió administrativa i duanera conforme als estàndards marcats per les administracions i legislació vigent. Cada dia és més freqüent trobar les aplicacions en el núvol en detriment de les aplicacions informàtiques que tradicionalment s’han fet servir com a programari instal·lat en un ordinador. Trobar aplicacions web a la xarxa, d’ofimàtica, disseny web, facturació o customer relationship management (CRM) per a la gestió i relació amb els clients, entre d’altres, és una realitat ja establerta al mercat. Alhora, també és comú l’emmagatzematge de fitxers al núvol amb les dades prèviament generades en un programari web.
Mostrar más

67 Lee mas

Acord. Unitat: GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS CENTRES EDUCATIUS

Acord. Unitat: GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS CENTRES EDUCATIUS

Total convocatòria: 115.000 euros (aplicació pressupostària 2020/326/48000) Per tant, la quantia màxima d’aquesta convocatòria s’ha augmentat fins als 115.000 € (A2020022659). 4. La Unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius-Àrea del SAC, com a unitat instructora de l'expedient (punt 10), ha valorat els 154 expedients individuals de beca a l'alumnat peticionari, revisant que es compleixen els requisits establerts al punt 3 de la convocatòria, tant els requisits generals (punt 3.1), com els requisits específics (punt 3.2.).
Mostrar más

11 Lee mas

Gestión Administrativa. Gestió Administrativa. Programa semipresencial. MÀSTER universitari en. Programa semipresencial. 8 a edición 8 a edició

Gestión Administrativa. Gestió Administrativa. Programa semipresencial. MÀSTER universitari en. Programa semipresencial. 8 a edición 8 a edició

L’ISGAC i la Universitat Abat Oliba CEU ofereixen anualment un Programa de beques i ajuts a l’alumnat del màster universitari en Gestió Administrativa, basat en descomptes sobre l’import de la matrícula (exceptuant drets i taxes), que van a càrrec del pressupost ordinari anual de la Fundació i estan subjectes a la disponibilitat de la dotació pressupostària de la Fundació en el moment de la sol·licitud. L’alumnat del màster pot tramitar la seva sol·licitud un cop abonada la reserva de drets de matrícula, en els termes fixats al calendari d’admissions i d’acord amb el procés de sol·licitud dels ajuts a l’estudi. Només s’accepten les sol·licituds dins del termini ordinari de matrícula establert. Els ajuts no són acumulables entre si. Tampoc no són acumulables els ajuts del Programa d’Ajuts a l’Estudi de Màster i cursos d’especialització disposats per la Universitat. Totes les sol·licituds es tramitaran al Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Fundació ISGAC, i s’haurà d’aportar la documentació acreditativa per a cadascun dels ajuts que es descriu a la normativa pròpia d’aplicació.
Mostrar más

24 Lee mas

Gestió administrativa i prestacions. Base reguladora CEPROSS. Comissions de control i seguiment

Gestió administrativa i prestacions. Base reguladora CEPROSS. Comissions de control i seguiment

https://is.gd/pSDHJ2 Segons assenyala la seva carta de serveis, l’INSS és una entitat gestora dotada de personalitat jurídica pròpia, que depèn del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, creada per dur a terme la gestió administrativa de les prestacions econòmiques contri- butives del sistema de la Seguretat Social, la gestió i administra- ció de les prestacions econòmiques.

20 Lee mas

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat.

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat.

En el capítol X, es modifica l’article 48 de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d’Organització de la Generalitat, que va crear el Fons de Compensació previst en el denominat Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV). El mencionat fons, gestionat per l’IVACE, es destina als municipis i les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana inclosos en l’àmbit d’afectació d’alguna de les zones aptes per a albergar instal- lacions eòliques, i es nodrix dels ingressos de les empreses titulars de les instal·lacions eòliques. La modificació té com a objecte la inclusió dels consorcis de municipis com a entitats locals susceptibles de ser benefici- àries del fons (consorcis previstos en la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat Valenciana), la modificació de la quantia del mòdul euro/ kW/any per al càlcul de la quantia a ingressar, que es calcularà a raó de 2,5 €/kW/any. La mencionada quantitat experimenta una reducció (ara 2,65 €/kW) derivada de la correlativa disminució en les retribucions que percebien les instal·lacions eòliques amb l’aplicació del model existent, atenent la conjuntura econòmica dels promotors eòlics titulars de les instal·lacions.
Mostrar más

104 Lee mas

Optimització de la gestió administrativa del servei tècnic

Optimització de la gestió administrativa del servei tècnic

Tot i la importància d'un projecte d'aquesta mena que afecta a la facturació de tot un departament i a la gestió diària de tots els tècnics he basat la seguretat de la continuïtat del processos per pal·liar la meva inexperiència. El que sí que estava convençut en el seu moment era de la importància d'implementar-lo per com ens podríem beneficiar de tots els avantatges qualitatius que ens aportava. El fet de poder treballar amb seguretat sabent que el departament pot continuar desenvolupant les seves tasques tant de la forma antiga com de la nova i que no ens suposi un gran dispendi de temps per tots els col·laboradors implica a tothom a aprendre el nou sistema, amb la seguretat de que estan aprenent correctament i que no causaran cap desastre. Vam fer que els tècnics imputessin durant un mes en paper i en electrònic i l'administració els alliberava del paper quan portaven 15 imputacions correctes. L'administració va deixar de rebre paper per centrar-se en format electrònic dels albarans dels tècnics i els coordinadors tenen els dos sistemes vigents. El sistema Outlook el fan servir per les planificacions a llarg termini i el nou sistema per a curt termini i enviament d'ordres a tècnics.
Mostrar más

137 Lee mas

ANNEX I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

ANNEX I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

COMPANY CARRERO, ELISABETH 6,24 GALIANA MOSCARDO, CRISTINA 6,15. ANNEX XII ÀREA D’ESPORTS[r]

13 Lee mas

Avaluació del patrimoni arqueològic sabadellenc. Recorregut historiogràfic, gestió administrativa i realitat patrimonial

Avaluació del patrimoni arqueològic sabadellenc. Recorregut historiogràfic, gestió administrativa i realitat patrimonial

Tot i així, podem afirmar que actualment tenim un patrimoni arqueològic ben estudiat? La resposta no pot ser més contundent: no. Els ens que gestio- nen la salvaguarda del nostre patrimoni cultural en- cara són molt lluny d’oferir una solució positiva a la qüestió; una solució que esdevingui coherent amb la importància de les restes exhumades. Les institucions municipals, que vetllen per la conservació d’aquest patrimoni, no han estat prou capaces d’impulsar i/o promoure programes d’investigació integrals dels grans complexos arqueològics que han aflorat en els darrers vint-i-cinc o trenta anys. La poca investiga- ció que hi ha no està vinculada a l’interès comú, està promoguda i sostinguda per individus particulars, que inclouen el registre obtingut en tesis universitàries i treballs d’investigació especialitzats, d’escassa trans- cendència social. Cal que la gestió patrimonial vagi més enllà. Cal posar en valor la qualitat del patrimo- ni recuperat, fomentar la investigació i pal·liar amb imaginació la mancança de recursos econòmics. La manca de recursos econòmics no pot seguir essent l’argument que justifica la no investigació del nostre patrimoni; cal dir que en l’època de vaques magres l’argument era el mateix. És una qüestió de voluntat política i d’ampliar les responsabilitats i els objectius de la gestió patrimonial.
Mostrar más

16 Lee mas

CFGS COMERÇ INTERNACIONAL: M1-GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL COMERÇ INTERNACIONAL

CFGS COMERÇ INTERNACIONAL: M1-GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL COMERÇ INTERNACIONAL

1.4  Documentació  comercial:  La  comanda,  la  factura  proforma,  la  factura  comercial  i  la  llista  de  verificació  (packing list), documents de transport per a cada mitjà de tr[r]

20 Lee mas

Servei de Contractació i Gestió Administrativa Ús comú especial del domini públic

Servei de Contractació i Gestió Administrativa Ús comú especial del domini públic

El sol·licitant haurà de presentar un projecte del model normalitzat (quiosc Habana) que es pretengui utilitzar, prèviament a la seva instal·lació haurà d’obtenir [r]

7 Lee mas

Unitat de Gestió Administrativa Descentralitzada UGAD

Unitat de Gestió Administrativa Descentralitzada UGAD

En  cas  que  no  sigui  possible  fer  el  pagament  per  transferència,  la  UGAD  posa  a  disposició  dels  usuaris  la  possibilitat  de  fer‐lo  amb  targeta  de  crèdit.  Si  s’ha[r]

24 Lee mas

Acord. Unitat: UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I DE SUPORT JURÍDIC

Acord. Unitat: UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I DE SUPORT JURÍDIC

Per Decret de la Presidència de data 3 de març de 2020 s’ha aprovat la modificació de crèdit núm3. 2 d’incorporació de romanents de crèdit de la Corporació, exercici 2020, resultant-ne u[r]

5 Lee mas

Gestió del Coneixement

Gestió del Coneixement

Per altre banda si hagues triat opcions més amplies com la manca de temps en general, no hagués estat possible aprofundir i especificar en concret a quines accions es referien consultar[r]

76 Lee mas

Gestió de Centres en J2EE

Gestió de Centres en J2EE

Per aquests motius es vol dur a terme el desenvolupament d’una aplicació que gestioni les dades de tots el centres tenint en compte els diferents usuaris amb diferents perfils (professors, pares, alumnes, administradors, personal no docent... ), la qual cosa implica la gestió d’accés a l’aplicació des de qualsevol ordinador a través de la xarxa Internet amb connexió segura. D’aquesta manera, un usuari, segons el perfil, veurà i tindrà accés a una sèrie de funcionalitats diferents.

60 Lee mas

Gestió d'informes d'arrelament

Gestió d'informes d'arrelament

Com s’indicava anteriorment, es tracta d’una aplicació J2EE, i dintre d’aquest marc, ofereix un framework de desenvolupament propi, estàndard, el qual s’ha d’utilitzar en tots els desenvolupaments amb aquesta plataforma. Així aquesta arquitectura, utilitza un model d'aplicació distribuïda i multi-capa basat en components i contenidors J2EE. Seguint aquests criteris, l’aplicació de gestió d’informes d’arrelament es te que dividir en components d'acord amb la seva funcionalitat, i cadascun dels seus components es te que distribuir en un contenidor que li proporcionarà el context d'execució necessari pel seu correcte
Mostrar más

54 Lee mas

Gestió d'inventari de dispositius

Gestió d'inventari de dispositius

Aquest segon perfil d'usuari, que podríem dir més bàsic, fa referencia a la persona que el departament va tenint cada any en concepte de pràctiques d'empresa. Més concretament solen ser alumnes de cicles formatius d'informàtica que han de fer pràctiques en empreses per tal de superar el cicle. Aquest perfil d'usuari és molt menys tècnic, amb menys experiència en aplicacions de gestió, ja siguin d'escriptori o sistemes web. Per altra banda sí que poden tenir experiència en la cerca d'informació per Internet, ús habitual de xarxes socials, ús de correu electrònic, participar en jocs de xarxa, editar documents i alguns un mínim de coneixement d'HTML. Molt més important és que no té gairebé cap mena de coneixement sobre el disseny concret de la xarxa de l'escola o la seva configuració. Tampoc te gaires coneixements sobre el disseny de les aules amb perifèrics, ordinadors i la seva configuració, la manera de treballar amb clonació d'imatges, ni el programari inclòs en cada una de les imatges, ni la configuració específica de cada programari. Igualment les tasques especifiques d'aquest tipus d'usuari fan que no hagi de consultar gaire el sistema web i molt menys d'actualitzar les seves dades.
Mostrar más

70 Lee mas

Gestió de curses atlètiques

Gestió de curses atlètiques

4.13 Manteniment de controls Aquest apartat permet definir uns sèrie de punt de pas o controls pels quals passarà la cursa i dels quals volem enregistrar els diferents temps de pas de ca[r]

49 Lee mas

Gestió d'identitats: FreeIPA

Gestió d'identitats: FreeIPA

El servei de directori centralitzat ha de permetre als usuaris una identificació única en els diferents recursos de xarxa utilitzant les seves diferents eines TIC i donar agilitat i seguretat en l’ accés als recursos de xarxa de l’ organització. Per altra banda, el departament de TI ha de poder minimitzar el seu esforç en la gestió i administració de recursos de directori amb l’ objectiu de millorar la qualitat de servei, minimitzar el temps de resposta i reduir les tasques monòtones i operatives.

53 Lee mas

Gestió de devolucions de material

Gestió de devolucions de material

Els requisits de la nostra aplicació sobre el gestor de base de dades no son massa elevats, ja que no estem parlant de grans volums de dades ni requerirem complexes operacions d’agrupacions de dades, sinó que es tracta de garantir la persistència de les dades de l’aplicació. El sistema gestor de base de dades de Microsoft proporciona un ràpid accés a dades, juntament amb una gestió i manteniment francament senzill de portar a terme. Una altra opció molt interessant d’aquest gestor és la integració que té amb paquets de transformació de dades (DTS). Si pensem que no estem dissenyant aquesta aplicació per a una empresa en particular, ens caldrà tenir en compte la integració de l’eina dintre dels sistemes d’informació existents dintre de l’empresa que vol implantar la nostra solució. En concret, ens caldrà mantenir a la nostra base de dades informació sobre la facturació, que molt probablement estarà emmagatzemada en altres sistemes d’informació. Mitjançant l’ús de paquets DTS podríem, per exemple, preparar una carrega diària d’aquesta informació a partir d’altres orígens de dades, tot transformant-la per adaptar-la a la nostra estructura.
Mostrar más

68 Lee mas

Show all 8480 documents...