gestió de recursos

Top PDF gestió de recursos:

Simulador distribuït de gestió de recursos no-centralitzada

Simulador distribuït de gestió de recursos no-centralitzada

Els simuladors sorgeixen de la necessitat de provar quelcom abans de fer-ho realitat. En el nostre àmbit, la utilització de simuladors és més necessària que mai. La primera dificultat és que no hi ha suficients recursos per disposar d'un datacenter només pels nostres experiments. En un entorn de producció, on sí es podria disposar d'aquests recursos, posar a prova un nou software és, en el millor dels casos, perillós. El servei podria ser deficient pels usuaris i les proves que es facin no es podran reproduir ja que la demanda no és sempre la mateixa. Les conclusions que es puguin desprendre de l'experiment estaran limitades al testbed, dificultant així la reproducció de l'experiment per altres investigadors.
Mostrar más

74 Lee mas

Gestió de recursos distribuïts a la xarxa de baixa tensió

Gestió de recursos distribuïts a la xarxa de baixa tensió

En segon lloc, s’estableix quin és el sistema de generació més òptim per tal de satisfer la demanda i proporcionar qualitat a l’energia consumida. Es duu a terme a partir de les dades obtingudes anteriorment, la demanda d’energia (activa i reactiva) i la capacitat de generació màxima d’acord amb les condicions climàtiques en aquell instant de temps. Les dades de demanda i generació màxima es poden haver vist modificades respecte la previsió inicial. En el cas que no sigui suficient la producció de renovables, la xarxa pot disposar de generadors distribuïts d’origen no renovable com pot ser un generador dièsel entre d’altres. La generació dels generadors distribuïts d’origen no renovable són a causa de la desviació entre les previsions realitzades en el primer model (model agregat predictiu) i la gestió realitzada en el segon model (model desagregat instantani).
Mostrar más

123 Lee mas

Internalització de serveis a l'Ajuntament de Barcelona: perspectiva des de la gestió de Recursos Humans

Internalització de serveis a l'Ajuntament de Barcelona: perspectiva des de la gestió de Recursos Humans

ELS CONTRACTES QUE NO PERMETRIEN LA SUBROGACIÓ DEL PERSONAL AFECTAT SON ELS CONTRACTES PER OBRA I SERVEI VINCULATS A LA DATA DE FINALITZACIÓ DE LA CONTRACTA DEL SERVEI OBJECTE[r]

13 Lee mas

Gestió d'inventari de dispositius

Gestió d'inventari de dispositius

Aquest segon perfil d'usuari, que podríem dir més bàsic, fa referencia a la persona que el departament va tenint cada any en concepte de pràctiques d'empresa. Més concretament solen ser alumnes de cicles formatius d'informàtica que han de fer pràctiques en empreses per tal de superar el cicle. Aquest perfil d'usuari és molt menys tècnic, amb menys experiència en aplicacions de gestió, ja siguin d'escriptori o sistemes web. Per altra banda sí que poden tenir experiència en la cerca d'informació per Internet, ús habitual de xarxes socials, ús de correu electrònic, participar en jocs de xarxa, editar documents i alguns un mínim de coneixement d'HTML. Molt més important és que no té gairebé cap mena de coneixement sobre el disseny concret de la xarxa de l'escola o la seva configuració. Tampoc te gaires coneixements sobre el disseny de les aules amb perifèrics, ordinadors i la seva configuració, la manera de treballar amb clonació d'imatges, ni el programari inclòs en cada una de les imatges, ni la configuració específica de cada programari. Igualment les tasques especifiques d'aquest tipus d'usuari fan que no hagi de consultar gaire el sistema web i molt menys d'actualitzar les seves dades.
Mostrar más

70 Lee mas

Gestió de Centres en J2EE

Gestió de Centres en J2EE

‰ Explotació de dades: Apart dels informes necessaris per a la gestió del centre (horari, certificat acadèmic, certificat de matriculació, llista de tutors...), hi ha tota una mena d’informes estadístics d’avaluació que es podrien construir tant a nivell d’un centre com a nivell global sobre tots els centres, com podria ser la mitjana d’aprovats d’un curs o d’una matèria. Aquest mòduls intenten agrupar funcionalitats relacionades dins del propòsit gestió d’un centre. Aquestes funcionalitats s’hauran de desenvolupar en l’anàlisi de requeriments i etapes posteriors.
Mostrar más

60 Lee mas

Gestió de multes de Tràfic

Gestió de multes de Tràfic

/******************************************************* * Procediments del TFC "Gestió de multes" * * * * Marc Marlet Fonollosa (mmarlet@uoc.edu) * * 17/05/2004 * *******************************************************/

62 Lee mas

Gestió de la xarxa XEiLL

Gestió de la xarxa XEiLL

Memoria del Proyecto una base de datos centralizada donde guardar toda la información y una aplicación que nos permita poder gestionar toda esta información dar de alta.. nueva informaci[r]

62 Lee mas

Gestió de devolucions de material

Gestió de devolucions de material

Els requisits de la nostra aplicació sobre el gestor de base de dades no son massa elevats, ja que no estem parlant de grans volums de dades ni requerirem complexes operacions d’agrupacions de dades, sinó que es tracta de garantir la persistència de les dades de l’aplicació. El sistema gestor de base de dades de Microsoft proporciona un ràpid accés a dades, juntament amb una gestió i manteniment francament senzill de portar a terme. Una altra opció molt interessant d’aquest gestor és la integració que té amb paquets de transformació de dades (DTS). Si pensem que no estem dissenyant aquesta aplicació per a una empresa en particular, ens caldrà tenir en compte la integració de l’eina dintre dels sistemes d’informació existents dintre de l’empresa que vol implantar la nostra solució. En concret, ens caldrà mantenir a la nostra base de dades informació sobre la facturació, que molt probablement estarà emmagatzemada en altres sistemes d’informació. Mitjançant l’ús de paquets DTS podríem, per exemple, preparar una carrega diària d’aquesta informació a partir d’altres orígens de dades, tot transformant-la per adaptar-la a la nostra estructura.
Mostrar más

68 Lee mas

Gestió de curses atlètiques

Gestió de curses atlètiques

4.13 Manteniment de controls Aquest apartat permet definir uns sèrie de punt de pas o controls pels quals passarà la cursa i dels quals volem enregistrar els diferents temps de pas de ca[r]

49 Lee mas

Gestió de sancions a l'alumnat

Gestió de sancions a l'alumnat

CREATE TABLE XIB_SANCIOEXPULSIO SAE_ASNCOD NUMBER10 NOT NULL ,SAE_XPLCOD NUMBER10 NOT NULL ,SAE_GRUP NUMBER6 ,SAE_STAMPI VARCHAR232 NOT NULL ,SAE_STAMPU VARCHAR232 / COMMENT ON COLUMN X[r]

56 Lee mas

Gestió d'informes d'arrelament

Gestió d'informes d'arrelament

Un cop vaig finalitzar els CFGS de DAI i ASI no tenia decidit a quina branca del que havia estudiat (en general desenvolupament de software o gestió de sistemes), però si que tenia clar que volia començar el meu camí al mercat laboral. D’aquesta manera, després de cercar feina, vaig trobar interesant un oferta per desenvolupar aplicacions en entorn J2EE. Aquesta decisió hem va ficar de ple en una de les branques que havia estudiat, el desenvolupament de software, i en un dels llenguatges de programació més populars del mon, Java.

54 Lee mas

Gestió de projectes informàtics

Gestió de projectes informàtics

2 Anàlisis del sistema 2.1 Casos d’us 2.1.1 Identificació dels autors Hi ha tres autors: Programador, Consultor i Gestor, tots ells formen part de Persones.. Consultor té tots els casos [r]

58 Lee mas

Gestió de tasques informàtiques

Gestió de tasques informàtiques

Els administradors realitzaran el manteniment dels recursos i de clients. En el manteniment de recursos s’especificarà un usuari i contrasenya per a que aquest pugui accedir a l’aplicació, un correu electrònic per a l’enviament de notificacions i també quin perfil d’usuari serà: cap de projecte o desenvolupador.

60 Lee mas

Informe de gestió 2003

Informe de gestió 2003

El Consorci del Besòs també des del seu inici ha anat executant diversos encàrrecs dels Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs d’una magnitud considerable en relació als seus recursos, els quals s’han finançat a través de recursos extraordinaris. Aquests és el cas del Pont de Connexió sobre l’A19 que va tenir un cost de uns 2,5 milions d’euros, els projectes de recuperació ambiental de la llera del Besòs i del Port Esportiu, el finançament a través del FEDER de les galeries pel soterrament de les línies elèctriques, i de les obres de recuperació de la Llera, i en l’exercici 2002 els encàrrecs del Pla d’Actuació del Barri de la Mina.
Mostrar más

34 Lee mas

Informe de gestió 2004

Informe de gestió 2004

La disminució de la plantilla adscrita al districte també es posa de manifest en la disminució de la despesa en concepte de personal. L'estructura del capítol 1 per departaments/divisions ha experimentat variacions des de l'any 1999. La més signifivativa es produeix a Serveis personals: l'any 1999 representava el 56 % de la despesa de personal del Districte i al llarg dels darrers anys ha anat disminuïnt fins l'actual 43%. Les principals causes d'aquest decrement de capítol 1 en la divisió de SSPP són la creació de nous organismes que han absorvit part de la plantilla del Districte com és el cas del Consorci de biblioteques i l'Agència de salut pública i la variació dels models de gestió d'alguns equipaments. La resta de departaments han variat a l'alça: Serveis tècnics evoluciona d'un 22 % l'any 1999 a un 26 % el 2004; els departaments de Comunicació i qualitat i Administració incrementen el percentatge de despesa en 4 punts percentuals respectivament i Serveis Tècnics en 5 punts percentuals.
Mostrar más

51 Lee mas

Informe de gestió 2004

Informe de gestió 2004

EN DEFENSA DELS Les persones que creuen que els seus drets han estat vulnerats i que han patit una situació de discriminació troben a l’OND el suport i l’assessorament professional neces[r]

12 Lee mas

Informe de gestió 2003

Informe de gestió 2003

L'any 2003 s'ha invertit la tendència creixement del rati €/m2 i ens aproximem a l'objectiu de 6 €/m2. A les escoles bressol municipals l'estàndard es situa amb 19 €/m2 . Aquesta desviació es deu a que són equipaments amb m2 d'edificació inferiors a la resta de centres i per tant la repercussió / m2 de les actuacions de manteniment és superior. Estem treballant per introduir nous criteris que permetin ajustar els recursos disponibles a les necessitas dels centres.

22 Lee mas

Informe de gestió 2003

Informe de gestió 2003

Les entitats privades comprenen les empreses i els seus empleats, les associacions de la ciutat, etc. Dins d’aquest capítol, que suposa el 29,41% del total de casos de l’any 2003, entre elles trobem que les queixes més nombroses són per discriminació contra els porters i el personal de seguretat privada dels establiments de lliure concurrència, contra els departaments de recursos humans d’empreses privades i també contra els mitjans de comunicació ja sigui per determinats articles publicats a diaris com per publicitat discriminatòria de premsa escrita i de televisió.
Mostrar más

50 Lee mas

Informe de gestió 2002

Informe de gestió 2002

El Consorci del Besòs també des del seu inici ha anat executant diversos encàrrecs dels Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs d’una magnitud considerable en relació als seus recursos, els quals s’han finançat a través de recursos extraordinaris. Aquests és el cas del Pont de Connexió sobre l’A19 que va tenir un cost de 424 milions de pessetes, els projectes de recuperació ambiental de la llera del Besòs i del Port Esportiu, el finançament a través del FEDER de les galeries pel soterrament de les línies elèctriques, i de les obres de recuperació de la Llera, i en el darrer exercici 2002 els encàrrecs del Pla d’Actuació del Barri de la Mina.
Mostrar más

42 Lee mas

Informe de gestió 2002

Informe de gestió 2002

Per comprendre millor els fets discriminatoris que es donen a la ciutat de Barcelona en relació a diversos drets humans, en aquesta secció es recullen de forma resumida una sèrie de ca[r]

43 Lee mas

Show all 10000 documents...