Grau en Infermeria

Top PDF Grau en Infermeria:

DOCUMENT DE SEGUIMENT DE TITULACIÓ GRAU EN INFERMERIA ESCOLA UNIVERSITÀRIA D INFERMERIA I FISIOTERÀPIA GIMBERNAT Curs acadèmic

DOCUMENT DE SEGUIMENT DE TITULACIÓ GRAU EN INFERMERIA ESCOLA UNIVERSITÀRIA D INFERMERIA I FISIOTERÀPIA GIMBERNAT Curs acadèmic

4.1 El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional. El Grau en Infermeria compta amb un total de 20 professors a temps complet (TC) que realitzen el 65,40% de la docència de la titulació, aspecte que es valora molt positivament. Del total de professors a TC, 8 són professors doctors. L’equip de coordinació vol comentar l’esforç de la titulació per aconseguir que els professors a temps complet assoleixin la categoria de doctor per assolir el percentatge requerit. Actualment, 6 professors a temps complet estan realitzant el doctorat. La previsió és que 2 d’aquests professors assoleixin el doctorat en el curs 2019-20 i es contracti un professor doctor (38% de doctors) i que els altres 4 ho facin en el curs 2020-21 (56,42% de doctors). Per tant, la previsió del Pla de Doctors (E4.1) és que en el curs 2020-21 s’assoleixi el 50% de professors doctors equivalents en la titulació.
Mostrar más

40 Lee mas

Grau en Infermeria. Guia de l estudiant

Grau en Infermeria. Guia de l estudiant

1 segueix, principalment, en mans de professionals mèdics però s’incorporen ATS per monitoritzar les pràctiques i realitzar les classes teòrico-pràctiques. El salt qualitatiu més important es produeix l’any 1977. La formació infermera passa a ser una Diplomatura Universitària i les escoles d’ATS s’integren a la Universitat, transformant-se en Es- coles Universitàries d’Infermeria. El nou pla docent modifica la formació acadèmica dels/de les estudiants, produint-se una reorientació del concepte de tenir cura. Del model biomèdic dels plans d’estudis es passa a un model basat en la cura integral i holística de la persona. El nou pla d’estudis agrupa les assignatures en quatre àrees de coneixements: les Ciències bàsiques, el Coneixement de l’ésser humà, les Ciències de la conducta i la Infermeria fonamental. Progressivament la responsabi- litat de la docència recau en les pròpies professionals de la Infermeria que passen a ser les professo- res titulars i a realitzar la gestió i direcció de l’Escola. Al llarg del curs acadèmic 1992-1993 s’aplica un nou pla d’estudis, el mateix que imparteix l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, homologat per l’acord de la Comissió Acadèmica del Consell d’Universitats amb data 28 de setembre de 1992 (BOE, 11 de febrer de 1993).
Mostrar más

190 Lee mas

ELS PROFESSIONALS D INFERMERIA EN SITUACIONS D EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES GRAU EN INFERMERIA ESIM Curs

ELS PROFESSIONALS D INFERMERIA EN SITUACIONS D EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES GRAU EN INFERMERIA ESIM Curs

El professionals d’infermeria apliquen els seus coneixements amb aquestes situacions en l’àmbit sanitari aplicant els procediments i tècniques adients a les diferents situaci[r]

9 Lee mas

IMATGE SOCIAL DEL COS I SALUT 3er curs Grau en Infermeria ESCOLA SUPERIOR D INFERMERIA DEL MAR (ESIM) Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra

IMATGE SOCIAL DEL COS I SALUT 3er curs Grau en Infermeria ESCOLA SUPERIOR D INFERMERIA DEL MAR (ESIM) Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra

- Identificar les diferents arees relacionades amb la modificació corporal en les que la infermeria ha de participar activament, aixi com entendre el seu rol professional. - Desenvolupar habilitats i actituds per a explorar, comprendre i abordar aspectes relacionats amb les diferents concepcions i signficats del cos humà.

11 Lee mas

SEMINARI: Farmacologia pràctica i medicació endovenosa. Grau en Infermeria 2n Curs.

SEMINARI: Farmacologia pràctica i medicació endovenosa. Grau en Infermeria 2n Curs.

« qualsevol incident prevenible que pugui causar dany al pacient o doni lloc a una utilització inadequada dels medicaments, quan aquests estan sota el control dels p[r]

68 Lee mas

GRAU EN INFERMERIA FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II

GRAU EN INFERMERIA FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura L’assignatura Funció del Cos Humà II es programa durant el segon semestre de primer curs del Grau d’Infermeria i desenvolupa el coneixement del funcionament normal dels següents sistemes de l’organisme humà: sistema excretor i líquids corporals, sistema digestiu, sistemes endocrí i reproductor, i sistema nerviós i òrgans del sentits. Així mateix, per a cadascun d’aquests sistemes es desenvolupa el coneixement de processos fisiopatològics i les seves manifestacions.

17 Lee mas

OCUPABILITAT I COMPETÈNCIES DELS GRADUATS RECENTS EN INFERMERIA LA PERCEPCIÓ DELS DIRECTORS D INFERMERIA I CÀRRECS EQUIVALENTS

OCUPABILITAT I COMPETÈNCIES DELS GRADUATS RECENTS EN INFERMERIA LA PERCEPCIÓ DELS DIRECTORS D INFERMERIA I CÀRRECS EQUIVALENTS

Atesa aquesta situació, cal destacar que els professionals d’infermeria formats a Catalunya estan sent atrets pel mercat de treball europeu (la Gran Bretanya, França, Bèlgica, Noruega, Suècia, etc.) i estan sent reconeguts pel seu alt nivell formatiu, tot i que no hi ha estudis que hagin comparat aquesta formació des de la perspectiva de les competències professionals assolides. La importància d’aquest estudi rau en l’enfocament de l’assoliment de les competències des de la perspectiva dels ocupadors, que són els que detecten de manera directa i objectiva aquest assoliment, i això ha de permetre als responsables del disseny dels programes de Grau en Infermeria la introducció de millores, per tal d’ajustar les necessitats competencials del sector sanitari amb els plans d’estudis de les universitats.
Mostrar más

74 Lee mas

Manual de procediments d infermeria I

Manual de procediments d infermeria I

Manual de procediments d’infermeria I Trivium infermeria 11 Introducció Manual I La titulació actual de Grau en Infermeria dins el context de l’Espai Europeu d’Educació Superior suposa l’oportunitat d’accedir a una formació que té com a objectiu donar res- posta a les demandes socials en termes de salut. Una formació que, segons la UNESCO, ha de crear professionals altament capacitats, competents i compromesos en un entorn laboral amb exigències cada vegada més grans. Una formació, en definitiva, que asseguri l’adquisició de competències orientades cap a l’aprenentatge dels coneixements, les habilitats i les actituds pròpies d’una professió com és la disciplina infermera.
Mostrar más

16 Lee mas

ESBORRANY. Guia Docent Infermeria medicoquirúrgica I FITXA IDENTIFICATIVA RESUM. Dades de l'assignatura Codi Infermeria medicoquirúrgica I

ESBORRANY. Guia Docent Infermeria medicoquirúrgica I FITXA IDENTIFICATIVA RESUM. Dades de l'assignatura Codi Infermeria medicoquirúrgica I

- Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària integral i professional adequada a les necessitats de salut de la persona, la família i la comunitat que atenen, des del reconeixement al dret a la salut dels ciutadans i ciutadanes, i d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que estableixen les normes legals i deontològiques aplicables.

14 Lee mas

MOBILITAT D ESTUDIANTS FACULTAT D INFERMERIA

MOBILITAT D ESTUDIANTS FACULTAT D INFERMERIA

Els plans d’estudis de la nostra Facultat estan organitzats de manera que durant els últims cursos del Grau, l’estudiant pugui fer la formació clínica i teòrica en un centre sanitari (hospital, centre de salut o altres institucions) d’un país europeu, durant un període de formació que dura entre 3 i 4 mesos.

5 Lee mas

FORMACIÓ CONTINUADA PER A INFERMERIA i METGES

FORMACIÓ CONTINUADA PER A INFERMERIA i METGES

Protocol de trasllat PPT Cures del pacient traumàtic a la UCI: Traumatisme Craniencefàlic: lesions greus des de l’inici. Monitorització del TCE, Cures d’ Infermeria al pacient Neurològic.Test de Glasgow y valoració neurològica Cures d’ Infermeria al pacient de Neurocirurgia: Principals proves diagnòstiques

20 Lee mas

Factors que predisposen o limiten la satisfacció laboral en infermeria

Factors que predisposen o limiten la satisfacció laboral en infermeria

Dins els factors biogràfics, que conté, estat civil, edat i gènere, cal destacar que no hi ha consens amb les dades trobades. Per a l’estat civil s’han trobat diferències entorn cada estat. Per als solters, hi ha alt grau de despersonalització i alt grau de patir Burnout. Els divorciats tenen un grau baix a patir Burnout I insatisfacció laboral. Pel que fa a la gent que manté una relació de parella el grau de satisfacció laboral és més elevat. Per l’estat de matrimoni, trobem molta controvèrsia d’opinions. Alguns autors que no és considerada una dada vinculant per a la SL, d’altres comenten que aquest fet comporta un augment de despersonalització i més risc a patir Burnout i insatisfacció laboral, per aquesta dada també s’aporten resultats en els que s’evidencia que el fet d’estar casat aporta una estabilitat i satisfacció personal que es veu reflectida en la satisfacció laboral.
Mostrar más

51 Lee mas

Nou Model Organitzatiu Direcció d Infermeria

Nou Model Organitzatiu Direcció d Infermeria

9 Definir la cartera de serveis amb criteris de demanda i alineada a l’estratègia. 9 Proporcionar a la infermeria un rol en l’equip multidisciplinari que va més enllà de les pròpies cures, gestió del pacient, fins i tot gestió de casos; ja que l’autoritza per a la gestió del “trànsit de pacients” en l’hospitalització i en la referència ambulatòria i territorial del pacient crònic.

33 Lee mas

MÀSTER. Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor

MÀSTER. Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor

• Aquest màster parteix de l’experiència de 23 edicions del diploma de postgrau en Infermeria Quirúrgica i vol ampliar la formació infermera en aquest àmbit tan específic i que cada cop dona més protagonisme als professionals infermers. • Aquest màster permet, un cop cursat el primer curs, obtenir el diploma de postgrau en Infermeria Quirúrgica per accedir a l’àmbit laboral quirúrgic com a instrumentista.

12 Lee mas

Aplicació de la teràpia de Reiki i Infermeria. Revisió bibliogràfica

Aplicació de la teràpia de Reiki i Infermeria. Revisió bibliogràfica

l’àrea preoperatòria, la unitat de post-anestèsia i durant els 3 primers dies de post-operatori i se’ls va entregar un qüestionari de satisfacció al alta. Totes les sessions de Reiki van donar resultats estadísticament significatius en la reducció de dolor excepte aquelles sessions realitzades a l’àrea de post- anestèsia. Els subjectes que van rebre teràpia de Reiki van respondre positivament als qüestionaris de satisfacció del Reiki el dia de l’alta. Davant dels resultats de l’estudi, es va establir a l’hospital un programa de teràpia de Reiki per els pacients i 10 infermeres han sigut formades per portar-lo a terme. L’any 2015 es va publicar un estudi sobre l’efecte del Reiki en pacients que acabaven de passar per un part per cesària a l’hospital de Izmir ( Turquia) (43). La mostra, que era formada per 90 pacients amb la mateixa paritat i aproximadament de la mateixa edat van ser assignades al atzar en dos grups: el que rebia teràpia de Reiki i el grup de control. La teràpia de Reiki es va aplicar a les parteres durant dos dies un cop al dia, unes 6 hores després de l’administració de fàrmacs per via intravenosa. Una escala analògica visual i l’inventari d’ansietat es van utilitzar per mesurar el dolor i l’ansietat. Els paràmetres hemodinàmics ( incloent la tensió arterial, la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria) a més de la necessitat d’analgèsics van ser registrats. Els resultats van mostrar que l’aplicació de Reiki redueix la intensitat del dolor, el grau d’ansietat i la freqüència respiratòria, en canvi no afecta a la pressió arterial o la freqüència cardíaca.
Mostrar más

35 Lee mas

Itineraris de formació online per a Auxiliars d Infermeria.

Itineraris de formació online per a Auxiliars d Infermeria.

• Identificar els drets dels usuaris en relació a la informació, intimitat, confidencialitat, així com donar atenció al final de vida de forma compassiva, proporcionant confort, bene[r]

6 Lee mas

FORMACIÓ CONTINUADA PER A Infermeria. febrer- juny 2016

FORMACIÓ CONTINUADA PER A Infermeria. febrer- juny 2016

- Sondes nasogastriques. - Sondes nasoieiunals. - Ferides per arma blanca i armes de foc. Traumatisme pèlvic:Signes de agreugement. Complicacions Cures d’ Infermeria al pacient amb lesió medul.lar. Infecció Nosocomial a les Cures Intensives. Aspectes Legals de la pràctica infermera a la UCI

20 Lee mas

Biotecnologia GRAU I DOBLE GRAU UNIVERSITARI

Biotecnologia GRAU I DOBLE GRAU UNIVERSITARI

Del Grau en Biotecnologia vull destacar els laboratoris capdavanters d’ IQS i les hores de pràctiques que fem cada dia. La millor manera de resoldre dubtes i consolidar conceptes és posar en pràctica els coneixements adquirits. Un aspecte que he valorat molt és l’estreta relació d’IQS amb les empreses i la indústria”.

23 Lee mas

Treball final de grau Grau en Enginyeria Informàtica

Treball final de grau Grau en Enginyeria Informàtica

Cal destacar que a dies d’ara, l’aplicació ha sigut revisada per usuaris experimentats, i això ha fet que se m’obrin moltes portes futures en quant parlem de món laboral. Com a conclusió final, he de destacar que he gaudit molt fent aquesta aplicació, i que des de un principi, volia fer una treball final de grau que hem plenes completament i no se’m fes gens pesat. Òbviament he tingut molts problemes i dies feixucs on l’únic que desitjava era trobar la solució per passar a la següent fase, però crec que en tot moment d’aprenentatge i desenvolupament aquests moments existeixen, i són els que realment et fan adquirir una bona experiència en l’àmbit de la implementació de sotfware.
Mostrar más

86 Lee mas

Grau mitjà

Grau mitjà

Els resultats que s’obtenen són molt sorprenents, però, majoritariament / majoritàriament, es deuen a mera diligèn- cia i activitat. Quan / Quant estes qualitats no són eficaces, s’afone[r]

79 Lee mas

Show all 1663 documents...