• No se han encontrado resultados

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans

... l'Organització i Disseny dels Llocs de Treball té caràcter d'obligatòria de branca de socials i s’imparteix en el segon quadrimestre del segon curs del Grau en Relacions Laborals ...

9

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans

... - Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans - Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de ...

7

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans

... complementarietat i interdisciplinarietat es considera essencial perquè l'alumnat adquirixca un coneixement profund i versàtil de les Ciències Socials que es veu afavorit per l'adopció d'un enfocament ...

7

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans

... professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea ...d'arreplegar i ...

9

Escola Universitària de Relacions Laborals Centre Adscrit a la Universitat de Lleida

Escola Universitària de Relacions Laborals Centre Adscrit a la Universitat de Lleida

... pel Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans es situen en l’evolució del context socioeconòmic en els últims anys, amb una especial atenció als canvis esdevinguts en el món ...

8

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans

... grup i l'efectiu funcionament de les ferramentes informàtiques, les lliçons magistrals deuran desenvolupar-se preferentment mitjançant videoconferències BBC ...professors i estudiants, per mitjà de ...

10

Generalitat de Catalunya Departament de Treball Direcció General de Relacions Laborals

Generalitat de Catalunya Departament de Treball Direcció General de Relacions Laborals

... riscos laborals i, per tant, normativa laboral com reconeix la disposició addicional tercera de dita ...riscos laborals, doncs si ho fes vulneraria la jerarquia normativa i la reserva de llei ...

6

E D I C T E RECURSOS HUMANS

E D I C T E RECURSOS HUMANS

... definitives i els actes de tràmit del tribunal qualificador, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o ...

11

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

... DESENVOLUPAMENT I LA QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU ANÁLISIS VALORATIVO SOBRE EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO La implementación del programa formativo del Grado en Publicidad y Relaciones ...

15

Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria Direcció General de Relacions Laborals

Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria Direcció General de Relacions Laborals

... prevenció i el treball, integrant la prevenció a totes les activitats de l’empresa i tenint present la capacitat dels ...treball i equips de protecció individual adequats. - Informar i formar ...

8

Tema 8: Procés s de recursos humans Grau en Enginyeria Informàtica

Tema 8: Procés s de recursos humans Grau en Enginyeria Informàtica

... ◦ La base de cotització s’estableix amb la suma del salari brut total més el prorrateig de les pagues extraordinàries.. x Prorrateig pagues extraordinàries /12.[r] ...

34

Universitat de les Illes Balears. Escola Universitària de Relacions Laborals

Universitat de les Illes Balears. Escola Universitària de Relacions Laborals

... Cummings, L.L. (1991). Recursos humanos. Desempeño y evaluación. México: Trillas. Fernández, A. (1990). La gestión integrada de los recursos humanos. Bilbao: Aedipe-Deusto. •Fernández, M. (1995). Análisis y ...

6

Facultat de Dret Grau en Relacions Laborals. Pla docent de l assignatura Sociologia del Treball (21780-G1) Curs

Facultat de Dret Grau en Relacions Laborals. Pla docent de l assignatura Sociologia del Treball (21780-G1) Curs

... economia i mercat de treball (E7), assessorament d’organitzacions empresarials i sindicals (E11), capacitat de selecció i gestió de la informació laboral (E14), anàlisis crític de les decisions dels ...

6

EDICTE RECURSOS HUMANS

EDICTE RECURSOS HUMANS

... infància i a l’adolescència, serà requisit per a l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, certificació negativa de no haver estat ...

11

Facultat de Dret Grau en Relacions Laborals. Pla docent de l assignatura Tècniques de selecció de Persones (21806)

Facultat de Dret Grau en Relacions Laborals. Pla docent de l assignatura Tècniques de selecció de Persones (21806)

... La asignatura presenta de forma práctica el proceso de captación y selección de personal estructurado y completo, útil para las personas que se inician en dicho [r] ...

5

240EI032 - Recursos Humans

240EI032 - Recursos Humans

... lectures i casos que ajudaran a entendre els temes actuals en gestió de ...lectures i exercicis que ajudaran a entendre el treball en equip a ...Casos i dinàmiques que ajudaran a entendre la ...

7

RECURSOS HUMANS Exp... SG2215CP0054

RECURSOS HUMANS Exp... SG2215CP0054

... a) Ser ciudadano español o de alguno de los Estados miembros del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en los términos señalados en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre. b) Tener cum[r] ...

5

RELACIONS DE L ERGONOMIA OBJECTIUS. Curs Coordinadors Prevenció de Riscos Laborals. Actuació en ergonomia

RELACIONS DE L ERGONOMIA OBJECTIUS. Curs Coordinadors Prevenció de Riscos Laborals. Actuació en ergonomia

... postura i aixecar-se i asseure’s sense dificultat són elements bàsics per treballar d’una manera ...taula i la cadira són les adequades i, sobretot, conèixer com fer- ne un bon ...

13

Máster en política social, trabajo y bienestar Especialidad en integración y cohesión social DRET SOCIAL I RELACIONS LABORALS COMPARADES

Máster en política social, trabajo y bienestar Especialidad en integración y cohesión social DRET SOCIAL I RELACIONS LABORALS COMPARADES

... 1 Derechos de los trabajadores en supuestos de traspaso de empresa Unidad organizativa inferior. 2.1 Ámbito de aplicación. DERECHOS COLECTIVOS: INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN. [r] ...

16

Recursos Humans AGO/edr

Recursos Humans AGO/edr

... a) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per 100. b) Les persones que figurin com a demandants de treball durant el termini, com a mínim, d'un mes anterior a la data de la convocatòria en la que ...

32

Show all 10000 documents...

Related subjects