• No se han encontrado resultados

guia de bones pràctiques

Violència de gènere en l’embaràs  Guia de bones pràctiques per a professionals de l’àmbit social

Violència de gènere en l’embaràs Guia de bones pràctiques per a professionals de l’àmbit social

... una guia de bones pràctiques per a professionals de l’àmbit social no ha estat una tasca fàcil degut a la quantitat d’aspectes a tenir en compte i degut també al col·lectiu que pretenem atendre amb ...

92

Gestió de la diversitat LGTBI a l'empresa : guia de bones pràctiques

Gestió de la diversitat LGTBI a l'empresa : guia de bones pràctiques

... la guia no pretén ser una ruta perquè les empreses implementin les accions recomanades de manera seqüencial, sinó un recopilatori d’algunes de les millors pràctiques que acostumen a posar en marxa les ...

68

Compromís ciutadà per la sostenibilitat: 100 bones idees: guia de bones pràctiques dels signants

Compromís ciutadà per la sostenibilitat: 100 bones idees: guia de bones pràctiques dels signants

... de Bones Pràctiques que ara presentem és un bon reflex d’aquesta responsabilitat compartida, del camí que moltes organitzacions i col·lectius han emprès en els darrers ...anys. Bones ...

144

Accessibilitat comunicativa: recull de bones pràctiques [versió en català, castellà i anglès]

Accessibilitat comunicativa: recull de bones pràctiques [versió en català, castellà i anglès]

... primera guia de bones pràctiques que recollia 65 actuacions municipals en els àmbits de l’accessibilitat i mobilitat, participació i informació ciutadana, ser- veis socials, educació, esports i ...

65

Info A+S : notícies de l'Ajuntament+Sostenible. Núm. 75 (2019)

Info A+S : notícies de l'Ajuntament+Sostenible. Núm. 75 (2019)

... les bones pràctiques seleccionades pels àmbits de la millora en l'eficiència energètica, l'impuls de les energies renovables, la mitigació i adaptació al canvi climàtic, la contractació sostenible i ...

5

Comerç creatiu i innovador: anàlisi de casos: determinació de bones pràctiques

Comerç creatiu i innovador: anàlisi de casos: determinació de bones pràctiques

... Davant aquesta necessitat, cal recollir informació actualitzada sobre les noves realitats i experiències comercials de la ciutat. En aquest sentit, l’estudi que us presentem vol ser una eina útil d’aproximació al comerç ...

116

Compta amb nosaltres! : bones pràctiques per a una programació cultural paritària

Compta amb nosaltres! : bones pràctiques per a una programació cultural paritària

... 1RREVWDQWDL[´PROWHVSHUVRQHVKRPHVLGRQHVQRVȢDWUHYHL[HQD denunciar els casos d’assetjament pel peatge professional que poden pagar. La campanya #metoo, iniciada el 2017 a Hollywood amb vocació internacional, va començar a ...

56

Recull de bones pràctiques per a la gestió ètica i la igualtat d'oportunitats

Recull de bones pràctiques per a la gestió ètica i la igualtat d'oportunitats

... De pràctiques lligades a l’impacte a la societat n’hi ha moltes, de ben variades i de gran originalitat i creativitat que permetran a d’altres organitzacions ben segur fer “benchmarquing” i recollir ...

117

Xarxa d'inserció sociolaboral de Barcelona: catàleg de serveis i bones pràctiques

Xarxa d'inserció sociolaboral de Barcelona: catàleg de serveis i bones pràctiques

... de pràctiques; centre especial de treball integrat per persones amb disminució psíquica i/o trastorn mental sever; centre de dia per a persones que pateixen trastorns mentals servers; Departament de Formació ...

64

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 037 (2005)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 037 (2005)

... Com ja hem anat informant, enguany es realitzarà a Barcelona una Convenció dels signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, durant la qual es farà balanç dels avenços assolits tres anys després de l’aprovació ...

5

Pressupost anual 2019 de MACBA

Pressupost anual 2019 de MACBA

... les bones pràctiques en termes de sostenibilitat en tots els àmbits (social, ambiental, laboral, econòmic i de bon govern) i reforçar l’estil de governança oberta als seus grups ...

26

El coneixement didàctic del contingut del professor universitari d'infermeria

El coneixement didàctic del contingut del professor universitari d'infermeria

... les pràctiques quotidianes del cuidar? Per què em debatia amb la necessitat de tenir controlat i sistematitzat el tenir cura? Volia controlar una realitat: el fet de comprendre la pràctica del cuidar com a sistema ...

321

Bones Pràctiques a la Classe d’Educació Musical: un Enfocament Multicultural i Igualitari

Bones Pràctiques a la Classe d’Educació Musical: un Enfocament Multicultural i Igualitari

... L’atenció a la diversitat ha suposat un canvi respecte d’un model anterior que era selectiu. Això ha passat a través d’un procés obstaculitzat per una herència basada en pràctiques selectives que seguien la lògica ...

47

Mesura de govern per a la creació de l'Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques

Mesura de govern per a la creació de l'Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques

... Convençuts de que el mal de la corrupció afecta més fàcilment a aquelles administracions que no estan dotades d’eines especialitzades, i estables per fer front a aquest fenomen i que el compromís amb l’honestedat, el bon ...

11

Codi de bones pràctiques del comerç a Barcelona [versió en català i castellà]

Codi de bones pràctiques del comerç a Barcelona [versió en català i castellà]

... de Bones Pràctiques Comercials i que les adopteu com a ...de Bones Pràctiques poseu-vos en con- tacte amb l’entitat que us representa o amb les entitats següents: ...

16

Banc de Bones Pràctiques : butlletí. Núm. 01 (2013-2014)

Banc de Bones Pràctiques : butlletí. Núm. 01 (2013-2014)

... i Bones Pràctiques com un projecte estra- tègic en el marc de la gestió del ...nostres bones pràctiques per facilitar la innovació, la millora conti- nua i una major eficiència i ...

13

Actituds del professorat per bones pràctiques inclusives

Actituds del professorat per bones pràctiques inclusives

... La present recerca, emmarcada en un treball final de màster, pretén detectar quines podrien ser les variables que faciliten que els mestres puguin ser més inclusius dins les seves aules, posant el focus d’atenció a les ...

118

Bones pràctiques per a la inclusió

Bones pràctiques per a la inclusió

... Partint del concepte de treball establert i considerant els objectius proposats, la millor forma de portar a terme el meu projecte, va ser en primer lloc, la recerca de bibliogràfica sobre el tema a tractar en diversos ...

45

Bones pràctiques a la negociació col·lectiva

Bones pràctiques a la negociació col·lectiva

... L'objectiu del codi és proporcionar una orientació pràctica per als empresaris, els sindicats i els treballadors, sobre la protecció de la dig- nitat de la dona i de l'home en el treball. Igual que l'anterior, està dis- ...

261

Banc de Bones Pràctiques : butlletí. Núm. 2 (2015)

Banc de Bones Pràctiques : butlletí. Núm. 2 (2015)

... de Bones Pràctiques, és un element innovador del ...les bones pràctiques, ja que lʼexercici dʼaquest (que consisteix a valorar les pràctiques) obliga a desenvolupar habilitats dʼanàlisi ...

11

Show all 10000 documents...

Related subjects