• No se han encontrado resultados

indicadors de la qualitat

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2007

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2007

... la qualitat de vida dels ciutadans de Barcelona. Aquesta qualitat de vida està fortament lligada a aspectes ambientals, com són la qualitat de l‟aigua, de l‟aire i el confort ...la qualitat ...

65

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2004

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2004

... fecals [8.1], que per a l’any 2003 mostra una clara millora de la qualitat de les aigües del litoral ja que la concentració de coliformes ha disminuït en gran mesura respecte l’any anterior. Complementàriament, ...

43

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2009

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2009

... i qualitat de l’aire de Barcelona (2010-2020), s’ha implementat una nova metodologia de càlcul que ha implicat la introducció de les darreres actualitzacions en factors d’emissions estandarditzats a escala ...

86

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2008

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2008

... Els ocells són un bon indicador de la qualitat ambiental urbana. Per tal de disposar de dades actualitzades i en continu sobre la diversitat d’ocells a Barcelona, així com per facilitar la comparativa amb els ...

64

Carta de serveis de l'Institut Municipal Barcelona Esports [2017] [versió Gaseta Municipal de Barcelona]

Carta de serveis de l'Institut Municipal Barcelona Esports [2017] [versió Gaseta Municipal de Barcelona]

...  Indicadors i Objectius Generals: La gestió dels serveis per part de l'Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) es basa en mesures de qualitat, que consisteixen a indicadors de volum d'activitat ...

33

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2006

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2006

... En general hi ha una marcada tendència a l’alça en la generació de residus, tendència repe- tida a moltes altres ciutats arreu del món, deguda, sobretot, al context socioeconòmic actual per al qual desenvolupament ...

82

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2005

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2005

... la qualitat de vida dels ...i qualitat de la xarxa viària destinada als vianants (amplada de vorera mínima de 3 metres i que els carrers de menys de 8 metres tinguin paviment únic i prioritat per a ...

49

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2003

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2003

... la qualitat de les aigües del litoral reverteix en dos objectius: la conservació de la biodi- versitat i el benestar de les ...la qualitat del mar, s’ha seleccionat la concentració de coliformes fecals a ...

67

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2011

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2011

... una qualitat excel·lent, excepte la de Llevant i la dels banys de Sant Sebastià, que van tenir una qualitat bona, degut a la superació del valor de referència del percentil 95 d’enterococs (<100 UFC/ 100 ...

60

Informe de la qualitat sanitària de l'aigua de bany de les platges de Barcelona. 2017

Informe de la qualitat sanitària de l'aigua de bany de les platges de Barcelona. 2017

... Els resultats del programa de vigilància sanitària de les aigües de les platges de la ciutat per a l’any 2017 es basen en els 14 mostrejos sistemàtics entre el mes d’abril a setembre. També es detalla l’evolució dels ...

25

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2012

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2012

... La ciutat de Barcelona sempre s’ha destacat per un ric teixit associatiu, molt diversificat i actiu, i un grau d’associacionisme de la seva ciutadania considerable. Els canvis de valors que s’estan produint en la ...

71

Indicadors culturals de Barcelona. 2015

Indicadors culturals de Barcelona. 2015

... dels indicadors que s’hi despleguen es pot analitzar l’oferta i el consum cultural del 2015 d’una àmplia diversitat d’espais, equipaments i activitats: museus, espais d’exposicions, espais d’interès arquitectònic, ...

37

Manual d'elaboració i avaluació de projectes [6a ed. revisada i actualitzada]

Manual d'elaboració i avaluació de projectes [6a ed. revisada i actualitzada]

... la qualitat de vida d’un determinat col·lectiu, serà molt important establir a priori què entenem per qua- litat de vida, tenint en compte la situació de partença de les persones destinatàries Per exemple, si és ...

84

La qualitat total i la PIME

La qualitat total i la PIME

... la qualitat (SQC, Statistical Quality Control) amb especial incidència en l’obra de Walter ...la qualitat, passant així de les beceroles de la qualitat a la gestió de la qualitat ...de ...

16

Implantació i certificació d'un sistema de gestió de la qualitat basat en ISO 9001:2008 d'una empresa TIC

Implantació i certificació d'un sistema de gestió de la qualitat basat en ISO 9001:2008 d'una empresa TIC

... • Aconseguir alguna altra certificació La ISO 9001 és un bon punt de partida per a assentar les bases principals per a l’organització ja que arriba a totes les àrees i departaments que tenen a veure amb la ...

51

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 041 (2005)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 041 (2005)

... Els indicadors de la memòria inclouen generació de residus dels 33 municipis que conformen l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient, recollida selectiva, entrada de residus generats al mercat, abastament i consum ...

5

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 056 (2006)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 056 (2006)

... atenent a les necessitats detectades entre els signants. Durant la propera tardor està prevista la realització d’una sessió sobre avaluació i indicadors (centrada en les actuacions de caràcter social i educatiu) i ...

7

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2010

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2010

... els indicadors d’ocells nidificants autòctons s’han compor- tat de forma lleugerament més positiva, possiblement a causa de la favorable climatologia de la primavera ...

62

Pressupost UIB 2008

Pressupost UIB 2008

... Malgrat l’increment del 7,9% respecte al pressupost de l’any 2007, el necessari compliment de les normes legals, fonamentalment de la reforma de la Llei orgànica d’universitats i del nou Estatut bàsic de l’empleat ...

179

Show all 10000 documents...

Related subjects