Les Xarxes per a persones amb discapacitat

Top PDF Les Xarxes per a persones amb discapacitat:

Caminador intel.ligent per a persones amb discapacitat

Caminador intel.ligent per a persones amb discapacitat

Quan la tensió d’alimentació supera els 2.2 V s’esborra el valor de tots els registres i es deixen amb el seu valor inicial. Després d’aproximadament 25 ms el PGA309 intenta llegir les dades de configuració (registres 3 a 6) emmagatzemats a la primera part de la EEPROM. Si la EEPROM conté la marca correcta (0x5449, “TI” a l’alfabet ASCII) a les adreces 0 i 1, el PGA continua llegint la EEPROM. En cas contrari, el PGA309 esperarà un segon abans d’intentar-ho de nou. Si el PGA309 detecta que no hi ha resposta de la EEPROM i el bus “Two-Wire” (I 2 C) no es troba ocupat (SDA = 1 i SCL = 1) aleshores el PGA espera un segon i ho intenta de nou. Si el bus es troba ocupat el PGA intenta alliberar-lo tal i com s’ha explicat a l’apartat anterior i espera 25 ms abans d’intentar llegir la EEPROM de nou. Si la configuració guardada a la EEPROM es llegeix sense problemes (i el Checksum1 és vàlid) el PGA309 consulta al Temp ADC la mesura de la temperatura (si així esta configurat). El resultat de 16 bits triga aproximadament 125 ms a completar la conversió. Un cop finalitzada, el PGA309 comença la lectura de la segona part de la EEPROM (“Lookup Table”), a partir de la posició 16, per tal de calcular els valors de la del Gain i Zero DACs usant l’algorisme d’interpolació. Un cop s’ha llegit tota la taula es determina si el Checksum2 és correcte. Si és així es calculen els valors del Gain i Zero DACs i s’habilita l’amplificador de sortida (V OUT ). Un cop arribat a aquest punt el procés torna a començar
Show more

121 Read more

L'usabilitat de llocs web per a persones amb discapacitat

L'usabilitat de llocs web per a persones amb discapacitat

Lluís Gallego Ruestes (lgallegor@uoc.edu) 2 L’usabilitat de llocs web per a persones amb discapacitat Aquest Treball intenta donar una visió global de la problemàtica de l’accessibilitat web. Com quasi bé tot problema té solucions. El producte que produeix o pot produir la problemàtica és una pàgina web i els afectats són les persones amb alguna discapacitat. Aleshores al Treball s’estudia l’usabilitat d’una pàgina web orientada a uns usuaris especials i per tant es revisarà l’accessibilitat de la pàgina. Per tant he considerat necessari mostrar els conceptes d’usabilitat i accessibilitat com pas inicial. A continuació el món dels usuaris afectats en la problemàtica de l’accessibilitat web, persones amb discapacitat. Un cop assabentat de què és el que s’ha de revisar i quin serà l’usuari destinatari del producte avaluat he considerat bàsic conèixer les normatives sota les quals s’ha d’avaluar el producte, la pàgina web. Les normatives WAI formen unes recomanacions del consorci W3C. Aleshores he presentat les Pautes WAI tot i què d’una forma resumida i introductòria. El nucli fonamental del Treball està construït sobre la Metodologia que ha d’avaluar el compliment de les recomanacions de la W3C. Però abans de plantejar i posar en pràctica una de concreta, amb una prova d’usabilitat, el Treball fa un extens recull de diverses Metodologies utilitzades per organitzacions i experts en web. També he intentat reflectir l’ampli ventall de recursos que benauradament ajuden al conjunt de les persones amb discapacitat des de les vessants d’aparells com un lector Braille fins a les pròpies eines automàtiques de revisió de l’accessibilitat d’una web.
Show more

81 Read more

Barcelona: actuacions municipals per a les persones amb discapacitat

Barcelona: actuacions municipals per a les persones amb discapacitat

Per això us volem presentar les Actuacions municipals per a les persones amb discapacitat, perquè veieu que quan expressem aquesta voluntat no ens quedem tan sols en paraules i bons desitjos, sinó que els fem realitat. En aquest llibre trobareu exemples con- crets de la feina que fem perquè Barcelona esdevingui una verita- ble ciutat sense barreres ni obstacles de cap tipus; ben al contrari, una ciutat que ofereix les mateixes oportunitats a tots els barcelonins i les barcelonines.

74 Read more

Aplicació multimèdia per a persones amb discapacitat visual

Aplicació multimèdia per a persones amb discapacitat visual

Quan un usuari vol guardar un joc, el programa crea una carpeta amb el nom que hagi afegit l’usuari i a dins d’aquesta copia tots els arxius necessaris per a fer-la funcionar (imatges, sons, etc.). A dins d’aquesta carpeta es crea també un arxiu de text (.txt) amb les indicacions de quin contingut haurà d’anar a cada casella. Inicialment es guardava directament la ruta dels arxius en aquest .txt sense crear la carpeta, fet que, si es treballava en local no donava problemes (ja que els arxius estaven en els llocs indicats), però si es decidia agafar l’arxiu i intentar executar-lo en un ordinador diferent amb el software instal·lat donava errors, ja que en aquell ordinador no es trobaven els arxius que el programa estava buscant. Per solucionar aquest problema es va decidir treballar amb carpetes, i per tant per a poder utilitzar un joc ja creat en un altre terminal, es necessitarà la carpeta sencera del joc.
Show more

101 Read more

La mobilitat en les persones amb discapacitat

La mobilitat en les persones amb discapacitat

Les persones dependents, tot i que no formen part de l’objecte de l’estudi, sí que cal mencionar- les, ja que hi ha una estreta relació entre ambdós col·lectius. En concret, la Llei defineix la dependència com l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'algú altre o d'altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, també d’altres suports per la seva autonomia personal. Així doncs, representen un volum important de persones a les nostres societats, degut sobretot al fet que vivim en una societat cada vegada més envellida. Cal tenir en compte que hi ha una correlació directa entre envelliment i major dependència. A l’àrea metropolitana de Barcelona les persones dependents representen el 7,1 % de la població de 16 anys i més 1 l’any 2011 (aproximadament 200.000 persones), segons dades de l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població del 2011.
Show more

70 Read more

La integració laboral de les persones amb discapacitat per malaltia mental

La integració laboral de les persones amb discapacitat per malaltia mental

Els anomenats factors protectors, amb el suport de la família i amistats, la confiança amb els preparadors laborals, fomenta l’autonomia i la presa de decisions i el desenvolupament de la capacitat d’adaptació. El seguiment ha de ser constant, tant amb l’usuari com amb els treballadors i responsables de l’empresa per valorar la marxa en el lloc de treball, especialment per detectar comportaments estranys, baix rendiment, malestar o qualsevol tipus de conflicte o dificultat, per poder resoldre de forma ràpida i eficient aquest tipus de problemes i poder mantenir la feina.
Show more

6 Read more

RELACIÓ D ENTITATS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA

RELACIÓ D ENTITATS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA

Catalana Síndrome X Fràgil Plaça del Nord, 14 (Col.legi La Salle) 08024 – Barcelona. Tel[r]

6 Read more

Persones amb Discapacitat o Mobilitat Reduïda

Persones amb Discapacitat o Mobilitat Reduïda

Fase d’anàlisi de les dades rebudes FASE DE DIAGNÒSTIC Anàlisi de les dades rebudes Per dur a terme l’anàlisi de les dades rebudes hem utilitzat l’eina d’anàlisi del “Pla de Accessibilitat Turística (PAT)”. S’han realitzat els ajustos necessaris en base als criteris establerts per la normativa autonòmica i aquells que MHI Turismo ha considerat d’especial rellevància.

24 Read more

Guia de recursos per a persones amb discapacitat de Sant Adrià de Besòs

Guia de recursos per a persones amb discapacitat de Sant Adrià de Besòs

3. AJUTS I PRESTACIONS ECONÒMIQUES Valoració de la dependència El sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència es constitueix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i garantir l'atenció i la protecció a les persones en situació de dependència. Una persona dependent és aquella que amb caràcter permanent per raons de l'edat, la malaltia o la discapacitat, lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'altres persones per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.
Show more

49 Read more

Guia d'entitats per a persones amb discapacitat del Districte de Sants-Montjuïc

Guia d'entitats per a persones amb discapacitat del Districte de Sants-Montjuïc

associacions i entitats de barri, i a la pròpia família, per l’esforç i la reivindicació del lloc que tenen a la societat les persones amb discapacitat. Cal posar en valor el seu tarannà, el seu esperit, la seva força, sense perdre el somriure. Entre tots hem de fer de Sants-Montjuïc un districte més sensible, cohesionat i amb empenta en el desenvolupament d’iniciatives per ajudar aquestes persones.

65 Read more

L'adaptació de vídeos corporatius per a persones amb discapacitat visual o auditiva

L'adaptació de vídeos corporatius per a persones amb discapacitat visual o auditiva

En el cas dels vídeos formatius veiem que del total de catorze vídeos els que més s’utilitzen són els que contenen només àudio (5 de 14 d’Espanya i 7 de 14 de França) i pel que fa a França, els visuals (7 de 14). És evident que un vídeo formatiu ha de proporcionar informació professional del sector de l’empresa, per tant ha de ser majoritàriament explicatiu. És el cas dels vídeos formatius de Santander. A la pàgina web de Santander trobem un apartat destinat a les pimes amb tot de vídeos formatius. Dins d’aquest grup hi havia dos subgrups: les “Master class” i els “Itineraris”. Les “Master class” consisteixen a mostrar la visita a una empresa concreta per conèixer-ne el funcionament i l’organització de manera que en puguem extreure informació útil per a la nostra empresa. Els “Itineraris”, en canvi, són més complets perquè són discursos de persones que es dediquen a formar a professionals en un tema en concret. En les dues tipologies de vídeos l’àudio és el que predomina. Ara bé, la gran majoria d’empreses franceses utilitza només el factor visual per als vídeos formatius. Per exemple, a la pàgina web de Schneider Electric trobem un apartat amb tot de vídeos d’ensenyament sobre aspectes del sector, tant per a petits com per a grans. La gran majoria dels vídeos consisteixen en un dibuix esquemàtic d’unes instal·lacions en concret, com una central geotèrmica, i tota la informació és textual. És evident que aquests vídeos no compleixen la seva funció amb discapacitats visuals. Finalment, només dos dels vídeos té subtítols per a sords i cap no té audiodescripció.
Show more

42 Read more

RELACIÓ D'ESPLAIS I GRUPS DE LLEURE PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

RELACIÓ D'ESPLAIS I GRUPS DE LLEURE PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Associació d'oci i temps lliure per a persones amb discapacitat psíquica. Passatge Dos de Maig, 3, baixos, Sant Martí Tel.[r]

10 Read more

Barcelona una ciutat per a tothom: 30 anys treballant amb les persones amb discapacitat

Barcelona una ciutat per a tothom: 30 anys treballant amb les persones amb discapacitat

Els darrers anys s’ha constatat la necessitat de fer un plantejament més global de l’abordatge de les qüestions relatives a l’habitatge. Aquest canvi d’enfocament està motivat, d’una banda, pels greus problemes que ha d’afrontar la ciutadania en general per obtenir un habitatge i, de l’altra, pels canvis de perspectives de les persones amb discapacitat, que cada cop necessiten i reivindiquen més viure tan autònomament com sigui possible i tenir una llar pròpia, de manera que no hagin d’ingressar en una residència i puguin endegar processos de vida independent. Aquesta nova conjuntura fa que s’hagi ampliat i diversificat el ventall d’actuacions en termes d’habitatge i s’hi hagin inclòs les persones amb qualsevol tipus de discapacitat, com és el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental.
Show more

197 Read more

SOL LICITUD D ESTADA TEMPORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL LECTUAL

SOL LICITUD D ESTADA TEMPORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL LECTUAL

Rep ajuda domiciliaria per atendre a la persona discapacitada? Si No En cas afirmatiu especificar quina: Ha utilitzat el Servei d’Estades Temporals i Respir per a Persones amb Discapacitat? Si No En cas afirmatiu especificar la freqüència: D’una a tres vegades Més de tres vegades

8 Read more

Guia pràctica per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física

Guia pràctica per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física

Així mateix, intenta utilitzar els canals de mediació, si aquests existeixen. 4 Si ets soci/a d’alguna associació és important que els comuniquis per escrit els fets, per tal que puguin fer escrits de suport a la teva petició, així com que puguin transmetre-ho a alguna entitat de 2n. nivell (com, per exemple, la Federació ECOM i d’altres), per tal que també es sumin a la reclamació. Cal dir que les entitats que representen a les persones amb discapacitat i a les seves famílies són un bon aliat per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat.
Show more

68 Read more

Guia d entitats de l Eixample per a persones amb discapacitat 2011

Guia d entitats de l Eixample per a persones amb discapacitat 2011

OBJECTIUS • Defensar els drets de les persones amb necessitats especials afectades amb algun tipus de discapacitat i/o dependència i també defensar els drets dels seus familiars.. • Acon[r]

35 Read more

GUIA PER A UNA CORRECTA UTILITZACIÓ DE LES MESURES ALTERNATIVES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

GUIA PER A UNA CORRECTA UTILITZACIÓ DE LES MESURES ALTERNATIVES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Per aquest motiu, la Llei 13/1982, de 7 d’abril (LISMI), seguint el mandat constitucional d’eliminar els obstacles que poguessin ser discriminatoris per a les persones amb discapacitat, va fixar com a finalitat primordial de la política d’ocupació la seva integració en el sistema ordinari de treball, si bé al mateix temps va establir figures específiques de treball protegit per a aquelles persones, que de forma provisional o definitiva no poguessin exercir una activitat laboral en les condicions habituals, com són els Centres Especials de Treball (CET). Entre les diverses mesures establertes, la llei va fixar l’obligació per a les empreses, a partir de 50 treballadors/es, de reservar un 2% de les seves plantilles per a persones amb discapacitat.
Show more

9 Read more

- BASES. Residència per a persones amb Discapacitats intel lectual i/o físiques. Llar residència per a persones amb discapacitat intel lectual.

- BASES. Residència per a persones amb Discapacitats intel lectual i/o físiques. Llar residència per a persones amb discapacitat intel lectual.

Renunciar al contracte vigent de forma unilateral comportarà deixar de formar part de la borsa. Quarta: Durada La borsa de substituts tindrà una durada no determinada a priori. Prevaldrà fins que s’hagi de fer una nova convocatòria per esgotament de la mateixa o per altres requisits normatius.

5 Read more

Els salaris de les persones amb discapacitat a Barcelona

Els salaris de les persones amb discapacitat a Barcelona

• Segons la mostra analitzada, les empreses que més contracten persones amb discapacitat són les més grans 4 : el 46,1% dels assalariats o assalariades amb discapacitat són contractat[r]

5 Read more

Comparació de la capacitat rítmica en persones amb discapacitat intel·lectual, síndrome de Down i persones sense discapacitat

Comparació de la capacitat rítmica en persones amb discapacitat intel·lectual, síndrome de Down i persones sense discapacitat

Entre els estudis més rellevants que relacionen les capacitats rítmiques amb les coordinatives disposem dels realitzats per Kartasidou, Varsamis i Sampsonidou (2012), que investiguen la correlació entre una pro- va d’habilitat motriu i una prova de música en un grup de 19 nens amb discapacitat intel·lectual. En aquest es realitza una avaluació mitjançant patrons rítmics que s’ofereixen als participants a partir d’estímuls visuals, auditius i tàctils. Els resultats van mostrar una potent in- dependència entre els resultats de les habilitats motrius i percepció rítmica. En aquesta línia, Vitoria (2005) va aplicar un programa experimental d’educació musical en un grup de persones amb síndrome de Down i autisme per intentar conèixer el desenvolupament de les aptituds perceptives auditives dels participants. Els resultats van mostrar que la percepció elemental de les persones amb discapacitat intel·lectual, en general, no està massa alte- rada, podent-se dir que, enfront d’aquests estímuls audi- tius, la seva resposta es produeix de forma molt similar als resultats oposats en persones sense cap discapaci- tat intel·lectual. Aquest estudi confirma que la música té implicacions significatives en el procés d’ensenya- ment-aprenentatge a l’educació amb persones amb dis- capacitats i que pot ser un mitjà eficaç per desenvolupar i accentuar els comportaments relacionats amb l’atenció en resposta d’estímuls sensorials.
Show more

8 Read more

Show all 10000 documents...