limfoma de cèl·lules del mantell

Top PDF limfoma de cèl·lules del mantell:

Noves dianes terapèutiques en el limfoma de cèl·lules del mantell

Noves dianes terapèutiques en el limfoma de cèl·lules del mantell

El limfoma de cèl·lules del mantell (LCM) es considera una malaltia incurable que es caracteritza per un patró de recaigudes amb disminució de la resposta als tractaments. Davant de la necessitat de millorar l’arsenal terapèutic, s’ha realitzat una anàlisi estadística per a detectar els gens diferencialment expressats (GDEs) en pacients amb LCM respecte controls sans amb la finalitat de trobar noves dianes moleculars. S’han obtingut 65 GDEs els quals s’han estudiat mitjançant anàlisi d’enriquiment gènic amb DAVID i d’interaccions entre proteïnes amb STRING. La xarxa proteica resultant s’ha avaluat amb Cytoscape per tal d’identificar proteïnes claus en la limfomagènesi del LCM. En aquest estudi, CCND1, BCL2, CDK4, CDK6 i MMP9 foren les proteïnes més rellevants. En revisar la literatura, s’ha comprovat que els esforços de disseny terapèutic contra CCND1 han sigut infructuosos mentre que els de BCL2 han sigut exitosos en forma de l’inhibidor venetoclax. Quant a CDK4/6, en l’actualitat s’està avaluant l’eficàcia de l’inhibidor palbociclib en LCM. Finalment, MMP9 és una diana terapèutica prometedora en LCM i es proposa estudiar el significat clínic de la seva inhibició amb andecaliximab sota assaig clínic.
Mostrar más

87 Lee mas

Noves estratègies terapèutiques en Limfoma de cèl·lules del mantell: paper de l'eix FOXO3a FOXM1

Noves estratègies terapèutiques en Limfoma de cèl·lules del mantell: paper de l'eix FOXO3a FOXM1

El supressor tumoral FOXO3a i l’oncogen FOXM1 són dos factors de transcripció de la família Forkhead amb funcions antagòniques. La desregulació de l’eix FOXO3a- FOXM1 està implicada en el desenvolupament i progressió dels tumors hematològics i en l’adquisició de resistència a quimioteràpia. El limfoma de cèl·lules del mantell (LCM) és un subtipus de limfoma no-Hodgking de cèl·lula B poc freqüent però amb un comportament clínic molt agressiu. Es caracteritza per la translocació cromosòmica t(11;14) (q13;q32), que causa una sobre-expressió de ciclina D1 i una desregulació del cicle cel·lular. En l’actualitat, es considera una condició incurable donada la alta incidència de recaigudes i la resistència dels pacients als tractaments. És necessari per tant aprofundir en la recerca de noves dianes terapèutiques i nous fàrmacs per tal de establir una teràpia eficaç pel tractament del LCM. Aquest treball ha estudiat la resposta de les cèl·lules de LCM a nous agents així com a fàrmacs usats de manera rutinària a la pràctica clínica, analitzant la modulació de l’eix FOXO3a-FOXM1 en resposta als diferents tractaments.
Mostrar más

272 Lee mas

Bases moleculars de l’activitat antitumoral de la lenalidomida en el limfoma de cèl•lules del mantell

Bases moleculars de l’activitat antitumoral de la lenalidomida en el limfoma de cèl•lules del mantell

inestabilitat genòmica incrementada. S’han trobat mutacions en ATM en el domini PI3K i aquestes són freqüentment acompanyades per la pèrdua de l’altre al·lel. L’elevada freqüència de mutacions d’aquest gen en el MCL ha estat relacionada amb l’expressió d’ATM en les cèl·lules B verges en la zona del mantell del gangli limfàtic. Un altre mecanisme considerat per explicar aquesta alta freqüència és l’inici aberrant de la replicació del DNA durant la fase S del cicle cel·lular, portant a l’aparició de trencaments en les dues cadenes de DNA i per tant, a l’activació de la via d’ATM. No només aquesta proteïna, sinó altres més inferiors a la via com ara CHK1 i CHK2, dues proteïnes serina/treonina cinases, es troben ocasionalment mutades en casos de MCL amb alta inestabilitat cromosòmica. A part de ser un gen clau del cicle cel·lular, el gen supressor de tumors TP53, juga un paper important davant el dany al DNA. Mutacions en aquest gen, normalment en conjunció amb delecions de 17q13, van ser detectades inicialment en casos de MCL blastoide. Un altre mecanisme que també esdevé en la disrupció de la via de p53 és la sobreexpressió dels reguladors negatius MDM2 i MDM4. La sobreexpresió de MDM2 per augment en número de còpies es correlaciona amb una supervivència reduïda. Quelcom similar ocorre amb MDM4, que quan és altament expressat en el MCL disminueix l’expressió de l’inhibidor de CDK p21 CIP1 , promovent la progressió del cicle cel·lular. Recentment
Mostrar más

225 Lee mas

Automatització del procediment de deposició de capes primes de materials per a la producción d’hidrogen mitjançant fotohidròlisi i per a la fabricació de cèl•lules solars

Automatització del procediment de deposició de capes primes de materials per a la producción d’hidrogen mitjançant fotohidròlisi i per a la fabricació de cèl•lules solars

Actualment la Universitat Jaume I té dues línies d’investigació en el Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics que precisen de l’aplicació de capes primes sobre mostres. Per una banda, s’estudia una tècnica de fotohidròlisi que permet, submergida en aigua, la generació d’hidrogen a partir de la llum. Aquest procés rep el nom de fotosíntesi artificial i precisa de l’aplicació de nanocapes d’hematites (Fe2O3) sobre les mostres d’estudi. Per altra, s’estan estudiant la producció d’energia a base cèllules solars basades perovskita, que precisa de la deposició sobre les mostres d’estudi de diòxid de titani (TiO2). Cada mostra és una platina de vidre de 15x15 mm.
Mostrar más

99 Lee mas

El Género Nacobbus Thorne & Allen, 1944 en la Argentina. 6 . La especie N. aberrans (Thorne, 1935) Thorne & Allen, 1944 (Nematoda: Tylenchida) y su relación con la agricultura

El Género Nacobbus Thorne & Allen, 1944 en la Argentina. 6 . La especie N. aberrans (Thorne, 1935) Thorne & Allen, 1944 (Nematoda: Tylenchida) y su relación con la agricultura

En algunos casos, especial­ mente cultivos hortícolas, de localida­ des tales como Lules (Provincia de Tucumán), Rosario (Provincia de San­ ta Fe), Tunuyán (Provincia de Mendoza) y zona de influencia de La Plata (Pro­ vincia de Buenos Aires) la presencia del nematodo condiciona no sólo la producción sino también el desarrollo del vegetal. Por otro lado, N. aberrans ha sido señalado como la plaga de mayor importancia económica en el cultivo de papa en las zonas producto­ ras de papa semilla de Tafí del Valle y Las E sta n cia s (P ro v in c ia de Catamarca) debido a los daños que ocasiona y por desvalorizar los tubér­ culos para simiente (Costilla & Ojeda, 1985).
Mostrar más

43 Lee mas

Autoanticossos contra receptors de folat i estat en folats a la població general, durant l'embaràs i efecte sobre la subfertilitat en dones

Autoanticossos contra receptors de folat i estat en folats a la població general, durant l'embaràs i efecte sobre la subfertilitat en dones

Lisi de cèllules leucocitàries: L’objectiu d’aquest pas consisteix en trencar la membrana plasmàtica de la cèl•lula leucocitària, per tal d’obtenir totes les fraccions cel•lulars en solució. Traspassar l’alíquota de leucòcits en solució de PBS prèviament descongelada a 10 mL de Cell Lysis Solution (ref. D-50K2, Gentra Systems, Minneapolis, MN, USA). Guardar a les fosques i de tant en tant barrejar la mostra suaument per inversió, fins que la solució adopti una densitat més lleugera que inicialment. En aquest punt, les cèllules estan completament llisades i per tant la mostra preparada per procedir amb el segon pas de l’extracció d’ADN. El temps de permanència en Cell Lysis Solution, dependrà de la quantitat de material leucocitari. És important a tenir en compte que normalment els botons leucocitaris de vena de cordó umbilical doblen o tripliquen en volum als d’origen matern. De mitjana, un botó obtingut de 10 mL de sang total triga 1 mes a estar preparat per poder continuar amb la precipitació proteica (pas següent) en el cas de la sang materna, i uns 3 mesos el de cordó.
Mostrar más

236 Lee mas

Composición florística y distribución de los bosques ribereños subtropicales andinos del Río Lules, Tucumán, Argentina

Composición florística y distribución de los bosques ribereños subtropicales andinos del Río Lules, Tucumán, Argentina

Abstract: Floristic composition and distribution of the Andean subtropical riparian forests of Lules River, Tucuman, Argentina. We studied the floristic composition and distribution of the riparian forest of two hydrographical systems in a subtropical Andean region. Using uni and multivariate techniques, we tested the hypotheses that a differentiable riparian forest exists, composed by native vegetation typical of the Yungas phytogeographical province, and that the distribution of vegetation varied significantly with geomorphologic characteristics. Parallel transects along the water courses were used to collect presence-absence data of vegeta- tion in eleven sites. Detrended Correspondence Analysis defined a group of common riparian species for the studied area (Solanum riparium, Phenax laevigatus, Tipuana tipu, Cestrum parqui, Carica quercifolia, Acacia macracantha, Celtis iguanaea, Juglans australis, Pisoniella arborescens, Baccharis salicifolia, Cinnamomum porphyrium and Eugenia uniflora) and identified two reference sites. The distribution of the riparian vegetation varied significantly with the geomorphic characteristics along the studied sites. Riparian habitats were composed by native and exotic species. A distinct riparian flora, different in structure and function from adjacent terrestrial vegetation, could not be identified. Riparian species were similar to the adjacent terrestrial strata. These species would not be limited by the proximity to the river. Anthropogenic impacts were important factors regulating the introduction and increase of exotic vegetation. The lack of regulation of some activities in the zone could cause serious problems in the integrity of this ecosystem. Rev. Biol. Trop. 58 (1): 499-510. Epub 2010 March 01. Key words: Argentina, mountain streams, riparian forest, subtropical climate, Yungas.
Mostrar más

12 Lee mas

Show all 10000 documents...