• No se han encontrado resultados

Lingua galega

Sarmiento e a lingua galega

Sarmiento e a lingua galega

... Tamén tivo en conta, en maior ou menor medida, a galeguidade lingüística destas comarcas nos seus traballos de codificación morfolóxica e léxica feitos nos últimos vinte anos en colaboración co Instituto da Lingua ...

6

TítuloA etiquetaxe dos produtos farmacéuticos: posibilidades para a lingua galega

TítuloA etiquetaxe dos produtos farmacéuticos: posibilidades para a lingua galega

... Entrando xa no tema que dá título a esta colaboración, sen dúbida que a etiquetaxe dos medicamentos, ou dalgúns deles, en lingua galega contribuiría decididamente a minimizar algúns dos atrancos con que se ...

5

TítuloTecnoloxías da lingua galega e normalización lingüística

TítuloTecnoloxías da lingua galega e normalización lingüística

... Este panorama que acabamos de presentar permítenos observar algunhas das insu- ficiencias das tecnoloxías da lingua galega que cumpriría emendar a curto prazo. Con certeza, unha das eivas máis importante ...

13

TítuloO whatsapp como ferramenta educativa de participación e de aprendizaxe da lingua galega e a súa didáctica

TítuloO whatsapp como ferramenta educativa de participación e de aprendizaxe da lingua galega e a súa didáctica

... e de aprendizaxe da lingua galega e da súa didáctica desde varias perspectivas complementarias. A primeira delas ten que ver coa vantaxe que este instrumento ofrece para paliar en certo modo as carencias ...

17

TítuloRecensión: Ramón Mariño Paz, Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega

TítuloRecensión: Ramón Mariño Paz, Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega

... da lingua galega vén a ser un completísimo e mirífico manual sobre a descrición dos períodos diacrónico da nosa lingua en que se foron operando diversas mudanzas fonético-fonolóxicas desde a súa ...

6

TítuloExiste um romanceiro em lingua galega? Uma contribuiçâo para a crítica da cultura galega actual

TítuloExiste um romanceiro em lingua galega? Uma contribuiçâo para a crítica da cultura galega actual

... literatura galega a litera- tura manifestada em ...en lingua castelá nos pregos e romanceiros dos séculos XVI e ...da lingua galega desde finais do século XV impiden a súa recolla» (Mariño ...

15

TítuloCarvalho Calero e a lingua galega: coherencia, compromiso e visión de futuro

TítuloCarvalho Calero e a lingua galega: coherencia, compromiso e visión de futuro

... a lingua galega das interferencias que a des- fi guraron e allearon nun percurso histórico anómalo: «a língua non se achará na forma conveniente se non a limpamos das aderéncias exóticas –fonológicas, ...

23

TítuloXosé Ramón Freixeiro Mato, Gramática da lingua galega, IV  Gramática do texto

TítuloXosé Ramón Freixeiro Mato, Gramática da lingua galega, IV Gramática do texto

... desa lingua (*bueno, *o sea ...a lingua galega se acha na actualidade e a que os converte en símbolos representativos da desnaturalización que está padecer o galego” ...

6

TítuloA lingua galega nas etapas de educación infantil e primaria

TítuloA lingua galega nas etapas de educación infantil e primaria

... da Lingua Galega (PXNLG), aprobado no Parlamento de Galicia en setembro de 2004, ofrece un diagnóstico detallado da situación do galego no ensino, no formato de puntos fortes e débiles, que profunda en ...

12

TítuloRecensión: Ramón Mariño Paz / Xavier Varela Barreiro (eds ), A lingua galega no solpor medieval

TítuloRecensión: Ramón Mariño Paz / Xavier Varela Barreiro (eds ), A lingua galega no solpor medieval

... A lingua galega, como acontece con todas as linguas do mundo, experimentou múltiplas mudanzas antes de se tornar o idioma que é ...da lingua estritamente ...

7

TítuloA investigación ao servizo da normalización da lingua galega na sociedade da información

TítuloA investigación ao servizo da normalización da lingua galega na sociedade da información

... da Lingua Galega (Tilga) do Instituto da Lingua Galega, o Corpus de referencia do galego actual (Corga) do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Hu- manidades, ou o Corpus lingüístico ...

17

TítuloXosé Ramón Freixeiro Mato, Estilística da lingua galega, 2013, Vigo, Xerais, 572 páxinas

TítuloXosé Ramón Freixeiro Mato, Estilística da lingua galega, 2013, Vigo, Xerais, 572 páxinas

... da lingua galega (en adiante ELG) de Xosé Ramón Freixeiro Mato, unha extensa obra que vén cubrir o tal baleiro dunha forma certamente ...a lingua atinxe máis un espazo de normalidade dos moitos que ...

9

A lingua galega na vida, na obra e no pensamento de Manuel María

A lingua galega na vida, na obra e no pensamento de Manuel María

... coa lingua galega e por iso traballará ao longo da súa vida por a dignificar e por dotar a literatura galega de textos acaídos para as crianzas poderen aprender en ...coa lingua galega ...

19

TítuloA independencia e a universalidade da lingua galega

TítuloA independencia e a universalidade da lingua galega

... «a lingua superior e de todos» e facendo todo o posíbel por potencialo –e non principalmente frente ao inglés–, ao tempo que se pretende encerrar ao galego no seu territorio e na condición de lingua ...da ...

16

TítuloXosé Manuel Sánchez Rei: Lingua galega e variación dialectal  A Coruña, Laiovento, 2011, 662 páxinas

TítuloXosé Manuel Sánchez Rei: Lingua galega e variación dialectal A Coruña, Laiovento, 2011, 662 páxinas

... conclusión, Lingua galega e variación dialectal do profesor Xosé Manuel Sán- chez Rei constitúe un contributo de grande valor no marco das investigacións sobre lingüística galega e eríxese como unha ...

6

TítuloDúas subordinacións en paralelo: mulleres e lingua galega

TítuloDúas subordinacións en paralelo: mulleres e lingua galega

... á lingua galega canto ás mulleres en canto ...a lingua oficial do Estado pode ...da lingua galega, que nin sequera se ve reflectida na porción de usos e funcións en que demostra a súa ...

10

TítuloA actividade cultural e a defensa da lingua galega na cidade de Ferrol

TítuloA actividade cultural e a defensa da lingua galega na cidade de Ferrol

... Son dunha aldea de aquí preto, de Doso. Pais, avós, irmáns maiores, veciños, todo o mundo fala en galego entre eles. Pero aos que eramos pequenos nos anos setenta, en que xa se vivía un pouco mellor e pode que ...

7

A contribución de Ramón Piñeiro á defensa e ilustración da lingua galega

A contribución de Ramón Piñeiro á defensa e ilustración da lingua galega

... ciedade galega: por unha banda, o complexo colectivo de inferioridade, que mi- naba a autoconfianza do pobo, e por outra banda, a escisión disgregadora entre as elites dirixentes castelanizadas, radicalmente ...

36

TítuloManuel González / Antón Santamarina (coords ) Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGa)

TítuloManuel González / Antón Santamarina (coords ) Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGa)

... Após esta breve introdución, pásase á revisión das propostas que se seguiron nos dicionarios galegos anteriores ao Eladio. Estas obras lexicográficas son caracteri- zadas pola provisionalidade, xa “que non pasaron de ser ...

5

Un manuscrito inédito do século XVIII sobre a importancia da lingua galega e a necesidade dun dicionario

Un manuscrito inédito do século XVIII sobre a importancia da lingua galega e a necesidade dun dicionario

... súa lingua, as súas leis e costumes, “podrá introducir su escritura y prohivir la patria, pero desterrar las lenguas nativas no es de su esfera, a no ser que pase a cuchillo los naturales” (“Dis- curso II”, en El ...

37

Show all 378 documents...

Related subjects