Lingüística galega

Top PDF Lingüística galega:

A gramática de Lugrís na tradición lingüística galega

A gramática de Lugrís na tradición lingüística galega

Se ben é certo que moitas das características sinaladas a propósito da gramática deci- monónica continúan a estar presentes na obra de Lugrís, non o é menos o feito de que nela se introducen outras que supoñen unha clara reorientación do discurso gramatical e que implican unha nova concepción da gramática e, máis en xeral, da lingüística galega. Canto aos elementos continuadores da tradición cabe citar, en primeiro termo, o carácter misceláneo da obra, que complementa a descrición gramatical propiamente dita cunha serie de “aditamentos” extragramaticais (“nomes de persoas, toponimia, meses e días, denominación dos ventos, táboa de castelanismos, mostras literarias e vocabulario galego-castelán”). Mesmo nos capítulos descritivos se insiren consideracións un tanto singulares e non moi propias dun texto gramatical, como observacións sobre temas de actualidade ou mesmo anécdotas persoais 11 .
Mostrar más

12 Lee mas

Dámaso Alonso e a lingüística galega a partir da súa correspondencia (1943-1946) con Ramón Otero Pedrayo

Dámaso Alonso e a lingüística galega a partir da súa correspondencia (1943-1946) con Ramón Otero Pedrayo

Aínda que de mozo no CEH a formación que recibira abranguía integralmente os eidos da literatura e da lingüística, Dámaso Alonso vaise facer lingüista sobre todo cando debe facerse cargo en 1939 da cátedra de Lingüística románica na Universida- de Central de Madrid –sucedendo ó seu mestre Menéndez Pidal–, e polo papel que xoga no novo Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC) –e dentro del no Instituto Antonio de Nebrija–, que viñera substituír na España franquista ó CEH. De todos os xeitos, como xa apuntamos, en 1936 Dámaso estaba pola Univer- sidade de Leipzig e alí asistira a un curso do romanista Walter von Wartburg sobre problemas e métodos da lingüística. Conforme o propio Dámaso recoñece (Alonso 1951: VIII), quedara fascinado tanto polo pedagóxico das súas clases coma pola focaxe de estudo proposto que mesturaba diacronía (“evolución”) e sincronía (“es- trutura”). Wartburg xa era coñecido nese intre precisamente por Evolution et es- tructure de la langue française (1934). Dámaso propoñeralle ó profesor suízo que poña por escrito os contidos daquel curso nun libro e el, pola súa parte, ó mesmo tempo, comprometíase a traducilo e anotalo con exemplos do castelán –ó final apa- receron tamén exemplos do galego e do asturleonés 10 –, pois a exemplificación de
Mostrar más

23 Lee mas

2002: punto de chegada e de partida na actualidade lingüística galega

2002: punto de chegada e de partida na actualidade lingüística galega

de crí sínsalar coana gamuve pexa á niormauauízación lisiga sise ir-a Qas u- srs ol’iei alieses erse Arreas-cíe’> taníapauscna t1u e — rerá clícir que se dea <-tía trabe dc auno que despesco eminnífía da rirum-aniaii/.acióni social da ling’>aa galega. senósí gnie odia a día indica ben clarasnenate que argamiím.aciónis easaao A Mesa teñena a suisa exístesacia mnmnflís que xumstífíeada ea súa duración río te maupa gamantída. Tansé o para cia o ano pasado supíaxes masa punto de chegadar logo dcs tres /rasnrcus luíais cmi sanída camauj’>afi as dc normalización, reiviodie-ando os dereitos das galcgof’aianites. denaunícianda mis agresióna lía- gtístícas e agravios csnsnnapmirativas .. entena-
Mostrar más

9 Lee mas

A lingua galega e a TVG. Situación actual e propostas para unha nova política lingüística (I)

A lingua galega e a TVG. Situación actual e propostas para unha nova política lingüística (I)

10 Loxicamente, non se poderá avanzar en ningún sentido aplicando só medidas correctoras. O primeiro paso, sinalado nestes preceptos do convenio colectivo, é imprescindible mesmo para conseguir avanzar no proceso de fixación dunha variedade estándar para a lingua galega. Sen embargo, as espectativas foron incumpridas no tribunal que xulgaba o acceso a prazas fixas das tres categorías profesionais máis importantes para o futuro da lingua galega na TVG: Redactores, Auxiliares de Redacción e Locutores. Director de Informativos da TVG, Director Xeral da CRTVG e Director de Recursos Humanos da CRTVG mediante votación deixaron sen valideza as cualificacións outorgadas pola especialista en lingüística galega ás probas oral e escrita dos aspirantes. Perdeuse a oportunidade de, por primeira vez, selecciona-los profesionais segundo as súas calidades.
Mostrar más

18 Lee mas

Sarmiento e a lingua galega

Sarmiento e a lingua galega

Igual que onte en Pontevedra, na figura de Frei Martín Sarmiento estamos cele- brando o rexurdir da literatura en lingua galega, pois el é autor da primeira obra moder- na escrita integramente no noso idioma e, sobre todo, estamos celebrando o nacemen- to da lingüística galega. Pero ademais, nesta Vilafranca berce de Sarmiento, simbolica- mente a Academia Galega está a homenaxear dalgún xeito a xente que naceu fóra da actual Galicia administrativa, pero que se integrou nela para contribuír á dignificación da nosa lingua e cultura, como ocorreu con Martínez Salazar, Cotarelo Valledor ou Fer- mín Penzol; e asemade a Academia homenaxea outros estremeiros e arraianos, practica- mente descoñecidos na cultura galega actual, como Fernández Morales, que no dialecto galego do Bierzo escribiu un fermoso poemario editado dous anos antes dos Cantares de Rosalía, ou o eonaviego Mediante Ferraría, nado en Taramundi, que Carballo Calero consideraba epígono do Rexurdimento.
Mostrar más

6 Lee mas

TítuloA lingüística de Internet: máis un desafío para a gramática galega e a súa didáctica

TítuloA lingüística de Internet: máis un desafío para a gramática galega e a súa didáctica

Para alén do reto ontolóxico que para a Lingüística Galega formula a aparición de novas realidades lingüísticas, que como xa apuntamos exixen de reflexión desde un prisma filolóxico-gramatical, convén termos presente as posibilidades que a presenza da lingua galega neste contexto ofrece tamén para a modernización doutras áreas lingüísticas, que embora conten xa con certa tradición encontran no medio electrónico un novo espazo desde o que actualizar as súas investigacións. Así por exemplo, a análise da conversa ten nas interaccións electrónicas máis un foco sobre o que centrar o seu interese, pois as unidades conversacionais, a xestión dos turnos de fala ou a mudanza de tópico actúan de forma particular a respecto das conversas tradicionais (Regueira 2012: 40). Neste sentido, os solapamentos e as interrupcións da conversa presencial non costuman producirse na virtual, pois a aplicación regula de forma lineal a entrada do texto, mais si poden existir interferencias provocadas pola falta de sincronización nos turnos de fala, ben por razóns de índole tecnolóxica, ben por unha demora na resposta por parte do interlocutor ou ben por unha mudanza de tópico realizada polo emisor, que sen o apoio visual que proporciona a escrita sería impensábel noutros contextos (Vela Delfa 2005: 72).
Mostrar más

24 Lee mas

Niveis de competencia en lingua galega

Niveis de competencia en lingua galega

14 Niveis de competencia en lingua galega ________________________________________________ Estes contidos pretenden ser o soporte temático da aprendizaxe lingüística e, ao mesmo tempo, contribuír a que esta se insira na comunidade histórica na que se asenta a lingua. En consecuencia, a súa presenza nun programa de adquisición idiomática xustifícase porque, aínda que a competencia do aprendiz se manifesta no dominio dunhas destrezas comunicativas que lle permiten relacionarse a través dos signos e das regras dese código específi co, esta competencia comunicativa leva asociada a incorporación, en maior ou menor grao, á historia social e política da comu- nidade de falantes, aos trazos defi nidores da súa estrutura territorial e demográfi ca, á organización da actividade socioeconómica e da vida pública e aos costumes, tradi- cións e modos de vida desa colectividade; é dicir, aos referentes socioculturais que aconteceron ao longo do devir histórico e que son os que lle outorgan ao idioma a súa dimensión de símbolo identitario.
Mostrar más

64 Lee mas

OLIMPIADA GALEGA DE QUÍMICA PARA ALUMNOS DE ESO

OLIMPIADA GALEGA DE QUÍMICA PARA ALUMNOS DE ESO

d) Despois de disolver 25g de clorato potásico en 100g de auga a 70ºC, a disolución resultante ¿será. concentrada, diluída ou saturada. Se enfriamos a disolución así preparada dende 70ºC[r]

15 Lee mas

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

autoestima, manexamos e temos como referencia a programación común do nivel así como os correspondentes libros de texto de Lingua Galega, Lingua Castelá e Ciencias Sociais, aínda que neles seleccionemos o que consideramos máis esencial; isto é, conceptos lingüísticos básicos aplicados aos dous idiomas (sinonimia, antonimia, xénero, número, tempo verbal, oracións…) e coñecemento dos autores máis representativos das dúas literaturas. En Ciencias Sociais incidimos en aspectos de cultura xeral, tanto nos variados campos da xeografía como nos feitos históricos máis salitentables e nas correntes artísticas. Por outra banda, diremos que a corrección
Mostrar más

84 Lee mas

Sociolingüística galega. Problemas e pescudas

Sociolingüística galega. Problemas e pescudas

Este último tipo de resultados, que puñan de relevo que o proceso de substitución lingüística avanzaba a ritmo acelerado, provocaron a alarma. A perspectiva que esprei- taba no horizonte era que nun lapso dunhas tres décadas o galego se tornaría unha lingua demograficamente minoritaria en Galicia. Por parte, a sociolingüística que antes denominamos de intervención atopou neste punto un apoio non só para criticar as políticas lingüísticas dos sucesivos gobernos autónomos, senón tamén para impug- nar o marco glotopolítico instaurado coa democracia e a autonomía. Nin sequera se reparou moito en que o grupo de idade máis nova abranxido polo inquérito esta- ba constituído por persoas nadas entre 1968 e 1976, isto é, xusto nos últimos anos do franquismo e antes do estabelecemento da democracia e a autonomía. Un tanto paradoxalmente, a partir de aí o activismo social a favor do galego fixo súas as teses da morte da lingua, que tan criticadas foran na década dos ‘70.
Mostrar más

16 Lee mas

A poesía galega de Samuel Eiján

A poesía galega de Samuel Eiján

Os tres libros de poesía que publicou na nosa lingua, agora recollidos na edi- ción da súa Poesía reunida (2018), teñen como columna vertebral esta idea, que irisa en subtemas varios [r]

19 Lee mas

Terminoloxía, informática e lingua galega

Terminoloxía, informática e lingua galega

Remate Repasando finalmente os aspectos máis salientables do aquí exposto, podemos constatar que estamos ante catro carencias reais que afectan á producción terminolóxica e á elaboración funcional da lingua galega. En primeiro lugar, aínda que os elementos lingüísticos (fónicos e ortográficos, léxicos, gramaticais, fraseolóxicos, tipoloxías textuais, etc.) necesarios para cada linguaxe de especialidade están máis ou menos elaborados, fáltannos uns criterios unificados que establezan un marco xeral da producción terminolóxica, en aspectos tan importantes como a adaptación de estranxeirismos, a preferencia por deteminados tipos de mecanismos de creación léxica ou o papel da neoloxía. De non estaren explícitas e razoadas, seguiremos asistindo a contribucións terminolóxicas individuais, baseadas en criterios pouco comparables ou ás veces totalmente opostos. En segundo lugar, é necesario que as propostas terminolóxicas sexan lexitimadas a través dos organismos e institucións competentes en tal finalidade prescritiva. En terceiro lugar, é necesario insistir na formación da competencia lingüística dos usuarios potenciais mediante as actividades pertinentes. Finalmente, cómpre darlle pulo á utilización efectiva das propostas terminolóxicas, non só na comunicación especializada senón tamén, na medida do posible, na comunicación xeral.
Mostrar más

24 Lee mas

Federación: FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO

Federación: FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO

Licencia: Federación: Club Organizador: Fecha: Fuera de Control: Clasificados: Abandonos: Kilometraje: Inscritos:.. Media del Vencedor 0.[r]

8 Lee mas

TítuloTradución e literatura galega II

TítuloTradución e literatura galega II

Porén, foron as traducións das obras infantís catalás de Galaxia, editadas pola Galera a finais da década dos sesenta e promovidas por don Francisco Fernández del Riego, cando apenas existían títulos orixinais en galego (sete títulos, entre eles Memorias dun neno labrego e A galiña azul), as primeiras que podemos considerar como traducións comerciais. Esta colaboración catalá consolidaríase na edición dos primeiros métodos para o ensino da lingua galega, realizados por Casals, en que se adaptaron métodos cataláns.

5 Lee mas

TítuloA narrativa galega contemporánea

TítuloA narrativa galega contemporánea

A respecto das novelas e romances desta primeira narrativa galega debemos explicar que o corpus con que traballamos quizais non estea completo debido a que, como xa indicamos, a única canle de edición eran as publicacións periódicas, en Galiza ou nas colonias de emigrantes, e de moitas ou non se conservan coleccións íntegras ou non dispomos delas; sirva como exemplo comentarmos que o romance ¡A Besta!, de Xan de Masma, publicado por entregas na Habana entre 1899 e 1901, non foi posíbel recuperalo completo para a primeira edición en libro, publicada en 1993. Das cinco novelas que coñecemos da década de 1880, tres foron redixidas para concorrer a certames literarios que, en xeral, impuñan nas bases a temática, que adoitaba ser “de costumes galegos”. Que nalgúns casos esta imposición significou limitación resulta evidente na novela Prediución, de Heraclio Pérez Placer, gañadora dun certame celebrado en Betanzos, en 1877: unha novela sentimental, de corte romántico, cun tasto de lenda, en que o autor introduce un capítulo de tipo costumista debido a que, como explica en nota a rodapé, así o exixía o certame a que concorría. As dúas novelas que se publicaron sen teren relación cos certames son históricas, da autoría de Manuel Lois Vázquez (1868-1899) recreando fermosas lendas da época do reinado Suevo: A reina Loba (1889) e mais Alirade Elfe (1890).
Mostrar más

25 Lee mas

FEDERACION GALEGA DE TIRO OLIMPICO

FEDERACION GALEGA DE TIRO OLIMPICO

A utilización e xestión da instalación conleva tamén o uso do equipamento de titularidade da Xunta de Galicia e que se encontran nas instalacións do “Campo de Tiro de Cernadiñas Novas”. No tocante ao equipamento existente nas instalacións que non sexan titularidade da Xunta de Galicia, habilitase a Federación Galega de Tiro a levar a cabo os acordos necesarios, para, previa realización de inventario, optimizar os recursos materiais existentes na instalación. A Secretaría Xeral para o Deporte faculta á Federación Galega de Tiro para realizar os trámites administrativos necesarios para o axeitado funcionamento da instalación e do equipamento propiedade desta secretaría xeral, asi como outro material existente.
Mostrar más

7 Lee mas

En la frontera entre la lingüística y la traductología. Una mirada lingüística

En la frontera entre la lingüística y la traductología. Una mirada lingüística

Es cierto que esta atención a la lingüística más reciente ha conllevado ciertos riesgos. Sánchez (2005) propuso abordar la traducción como un caso de lenguas en contacto. En términos sociolingüísticos, el contacto entre lenguas presupone socialización y a menudo implica diglosia (García Marcos, 2015). Básicamente se registra cuando coexisten diversos grupos sociales con diferentes idiomas dentro del mismo espacio social que comparten. La traducción y la interpretación no presuponen necesariamente una situación de esas características. Los textos del Dalai Lama han sido traducidos al español, aunque nunca ha habido una coexistencia idiomática entre España y el Tíbet. También puede darse el supuesto contrario: el contacto entre lenguas no conduce necesariamente a la actividad traductora. A pesar del contacto secular entre aranés y español, nadie ha traducido al español los poemas de Mosén Condó Sambeat, el fundador de la literatura aranesa moderna a finales del siglo XIX. Tampoco tengo conocimiento de la existencia de una traducción de César Vallejo al aranés.
Mostrar más

23 Lee mas

TítuloIdentidade e lingua na mocidade galega

TítuloIdentidade e lingua na mocidade galega

3 Resumo: O presente traballo ten como obxectivo principal analizar a identidade da mocidade galega prestando especial atención ao papel da lingua. A través da análise de datos procedentes de fontes secundarias como o Instituto Galego de Estatística, e mediante entrevistas focalizadas, realizadas a mocidade procedente das catro provincias galegas, poderemos comprender como as mozas e mozos configuran a súa identidade en relación á lingua. Pero tamén se indagarán nas actitudes da mocidade cara ás linguas e os seus falantes, o cal permitiranos descubrir como se define a situación sociolingüística da xuventude galega. Tamén se terá en conta o proceso de globalización que está influíndo na sociedade para analizar como a lingua pode determinar este sentimento de identidade. Tómase a mocidade como poboación de análise debido a que o futuro da lingua está nas súas mans.
Mostrar más

75 Lee mas

La ingeniería lingüística en la Sociedad de la Información. Ingeniería lingüística (Language Engineering) Ingeniería lingüística

La ingeniería lingüística en la Sociedad de la Información. Ingeniería lingüística (Language Engineering) Ingeniería lingüística

Maria Antònia Martí i Joaquim Llisterri Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona La ingeniería lingüística en la Sociedad de la Información  El lenguaje en la Sociedad de la Información  Las tecnologías lingüísticas

12 Lee mas

PROGRAMA DE ASIGNATURA. Lingüística cultural (fundamentos para una Antropología lingüística y una Lingüística crítica)

PROGRAMA DE ASIGNATURA. Lingüística cultural (fundamentos para una Antropología lingüística y una Lingüística crítica)

Rendirán examen los alumnos cuya nota de presentación sea igual o inferior a 5.9 El examen tendrá una ponderación de 40% y la nota de presentación un 60% 19. Palabras Clave Cultura – Lenguaje – Lingüística crítica – Teoría social – Epistemología de las ciencias sociales

6 Lee mas

Show all 2629 documents...