Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE)

Top PDF Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE):

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

ORDENE Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 1. La present orde es dicta a l’empara del que disposen els articles 27 i 53.1 i 2 de la Constitució Espanyola; en els articles 6.3 i 39.4 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació; en els articles 17.2, 17.3 i 17.4 del Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’establix l’ordenació de la Formació Professional del sistema educa- tiu; en el Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, sobre traspàs de fun- cions i servicis de l’administració de l’Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d’educació, i en l’article 53 del vigent Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i té com a objecte establir el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà vinculat al títol de Tècnic en Forn, Rebosteria i Confiteria, tenint en compte les característiques socio- productives, laborals i educatives de la Comunitat Valenciana. A estos efectes, la identificació del títol, el perfil professional configurat per la competència general, les competències professionals, personals i soci- als i la relació de qualificacions i, si és el cas, les unitats de compe- tència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, així com l’entorn professional i la prospectiva del títol en el sector o sectors són els que es definixen en el títol de tècnic en Forn, Rebosteria i Confite- ria determinat en el Reial Decret 1399/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’establix el mencionat títol i les seues ensenyances mínimes.
Mostrar más

27 Lee mas

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

1. La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en los artí- culos 27 y 53.1 y 2 de la Constitución Española, en los artículos 6.3 y 39.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en los artículos 17.2, 17.3 y 17.4 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación de la formación pro- fesional del sistema educativo, en el Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de educación y en el artículo 53 del vigente Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valen- ciana y tiene por objeto establecer el currículo del ciclo formativo de grado medio vinculado al título de Técnico en Carrocería, teniendo en cuenta las características socio-productivas, laborales y educativas de la Comunitat Valenciana. A estos efectos, la identificación del título, el perfil profesional que viene expresado por la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales y la relación de cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catá- logo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como el entorno profesional y la prospectiva del título en el sector o sectores son los que se definen en el título de Técnico en Carrocería determinado en el Real Decreto 176/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el mencionado título y sus enseñanzas mínimas.
Mostrar más

27 Lee mas

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

1. La present orde es dicta a l’empara del que disposen els articles 27 i 53.1 i 2 de la Constitució Espanyola; en els articles 6.3 i 39.4 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació; en els articles 17.2, 17.3 i 17.4 del Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’establix l’ordenació de la Formació Professional del sistema educa- tiu; en el Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, sobre traspàs de fun- cions i servicis de l’administració de l’Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d’educació, i en l’article 53 del vigent Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i té com a objecte establir el currículum del cicle formatiu de grau mitjà vinculat al títol de tècnic en Farmà- cia i Parafarmàcia, tenint en compte les característiques socioproduc- tives, laborals i educatives de la Comunitat Valenciana. A este efecte, la identificació del títol, el perfil professional que ve expressat per la competència general, les competències professionals, personals i soci- als i la relació de qualificacions i, si és el cas, les unitats de compe- tència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, així com l’entorn professional i la prospectiva del títol en el sector o sectors, són els que es definixen en el títol de tècnic en Farmàcia i Parafarmà- cia determinat en el Reial Decret 1689/2007, de 14 de desembre, pel qual s’establix el mencionat títol i les seues ensenyances mínimes.
Mostrar más

28 Lee mas

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

1. La present orde es dicta a l’empara del que disposen els articles 27 i 53.1 i 2 de la Constitució Espanyola; en els articles 6.3 i 39.4 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació; en els articles 17.2, 17.3 i 17.4 del Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’establix l’ordenació de la Formació Professional del sistema educa- tiu; en el Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, sobre traspàs de fun- cions i servicis de l’administració de l’Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d’educació, i en l’article 53 del vigent Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i té com a objecte establir el currículum del cicle formatiu de grau mitjà vinculat al títol de Tècnic en Servicis en Restauració, tenint en compte les característiques socioproducti- ves, laborals i educatives de la Comunitat Valenciana. A estos efectes, la identificació del títol, el perfil professional que ve expressat per la competència general, les competències professionals, personals i soci- als i la relació de qualificacions i, si és el cas, les unitats de compe- tència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, així com l’entorn professional i la prospectiva del títol en el sector o sectors són els que es definixen en el títol de Tècnic en Servicis de Restauració determinat en el Reial Decret 1690/2007, de 14 de desembre, pel qual s’establix el mencionat títol i les seues ensenyances mínimes.
Mostrar más

26 Lee mas

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

1. La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en los artí- culos 27 y 53.1 y 2 de la Constitución Española, en los artículos 6.3 y 39.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en los artículos 17.2, 17.3 y 17.4 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación de la formación pro- fesional del sistema educativo, en el Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de educación y en el artículo 53 del vigente Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valen- ciana y tiene por objeto establecer el currículo del ciclo formativo de grado medio vinculado al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, teniendo en cuenta las características socio-producti- vas, laborales y educativas de la Comunitat Valenciana. A estos efec- tos, la identificación del título, el perfil profesional que viene expresa- do por la competencia general, las competencias profesionales, perso- nales y sociales y la relación de cualificaciones y, en su caso, las uni- dades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro- fesionales, así como el entorno profesional y la prospectiva del título en el sector o sectores son los que se definen en el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas determinado en el Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el mencionado título y sus enseñanzas mínimas.
Mostrar más

33 Lee mas

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

1. La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en los artí- culos 27 y 53.1 y 2 de la Constitución Española, en los artículos 6.3 y 39.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en los artículos 17.2, 17.3 y 17.4 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación de la formación pro- fesional del sistema educativo, en el Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de educación y en el artículo 53 del vigente Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valen- ciana y tiene por objeto establecer el currículo del ciclo formativo de grado medio vinculado al título de Técnico en Emergencias Sanitarias, teniendo en cuenta las características socio-productivas, laborales y educativas de la Comunitat Valenciana. A estos efectos, la identifica- ción del título, el perfil profesional que viene expresado por la compe- tencia general, las competencias profesionales, personales y sociales y la relación de cualificaciones y, en su caso, las unidades de competen- cia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como el entorno profesional y la prospectiva del título en el sector o sectores son los que se definen en el título de Técnico en Emergencias Sanita- rias determinado en el Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el mencionado título y sus enseñanzas mínimas.
Mostrar más

30 Lee mas

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

En el marc general del projecte educatiu i segons les característi- ques del seu entorn productiu, els centres autoritzats per a impartir el cicle formatiu concretaran i desenrotllaran el currículum per mitjà de l’elaboració del projecte curricular del cicle formatiu i de les progra- macions didàctiques de cada un dels seus mòduls professionals, en els termes establits en esta orde, potenciant o creant la cultura de prevenció de riscos laborals en els espais on s’impartisquen els diferents mòduls professionals, així com una cultura de respecte ambiental, treball de qualitat realitzat d’acord amb les normes de qualitat, creativitat, inno- vació i igualtat de gèneres.
Mostrar más

28 Lee mas

La Llei 4/2003, de 7 d abril, d Ordenació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya (I)

La Llei 4/2003, de 7 d abril, d Ordenació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya (I)

de menors, violència de gènere, serveis socials, sanitat, educació, indústria, comerç, turisme, medi ambient, economia i finances. Així mateix, el president/a de la Comissió pot convo- car altres consellers o alts càrrecs quan ho consideri oportú per raó dels assumptes a tractar. Aquesta comissió ha de vetllar per la coordinació de les actuacions dels departaments del govern que afectin la seguretat, així mateix s’ha de reunir per conèixer el Pla General de Seguretat de Catalunya (informe que integra les previsions generals de riscs, actuacions i mitjans, inclosos els de seguretat privada, en matèria de seguretat ciutadana, emergències seguretat viària i altres que afectin la convivència ciutadana i la seguretat de les persones i els béns a Catalunya), i fer-ne el seguiment de la seva execució i del seu grau de compliment. Es reuneix com a mínim un cop cada trimestre.
Mostrar más

5 Lee mas

LA LLEI ORGÀNICA 6/2001, D UNIVERSITATS: L ESPAI EUROPEU D EDUCACIÓ SUPERIOR

LA LLEI ORGÀNICA 6/2001, D UNIVERSITATS: L ESPAI EUROPEU D EDUCACIÓ SUPERIOR

La seva introducció en el sistema universitari espanyol implica diferències importants pel que fa al crèdit vigent. Convé subratllar que el crèdit europeu no és una mesura de durada temporal de les classes impartides pel professor, sinó una unitat de valoració del volum de treball total de l'alumne, expressat en hores, que inclou tant els ensenyaments teòrics com les pràctiques, així com altres activitats acadèmiques dirigides, amb la inclusió de les hores d'estudi i de treball que l'estudiant ha de realitzar per aconseguir els objectius formatius propis de cadascuna de les matèries del pla d'estudis corresponent. En resum, aquesta nova unitat de mesura ha de comportar un nou model educatiu basat en el treball de l'estudiant i no pas en les hores de classe o, dit d'una altra manera, centrat en l'aprenentatge dels estudiants, no en la docència dels professors.
Mostrar más

9 Lee mas

DISPOSICIONS DOGC PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT. LLEI 4/2003, de 7 d abril, d ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

DISPOSICIONS DOGC PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT. LLEI 4/2003, de 7 d abril, d ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Així mateix, es creen subdireccions generals, en els mateixos àmbits territorials, per a la coordi- nació de les funcions, els serveis i els procedi- ments administratius que són competència del departament titular de les competències en matèria de seguretat pública. D’altra banda, en aquest mateix capítol s’estructura l’organitza- ció territorial del cos de mossos d’esquadra en dos nivells principals: les àrees bàsiques, en pri- mer lloc, que es defineixen com les unitats ge- ogràfiques i de població dotades amb els serveis mínims però suficients per a atendre en una primera instància totes les necessitats de protec- ció i seguretat de la població de l’àrea, i, en se- gon lloc, les regions, que es corresponen a les establertes pel Pla territorial general de Cata- lunya i que constitueixen el nivell adequat per a situar-hi els serveis de suport operacional i logístic de les àrees bàsiques. Amb aquesta es- tructuració es pretén assegurar de manera su- ficient la coherència del model de servei amb els principis d’adequació dels recursos a la de- manda social i de proximitat als ciutadans, que presideixen el sistema de seguretat de Cata- lunya.
Mostrar más

9 Lee mas

La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i la

La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i la

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se esta- blece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, recoge en su artículo 19 que para la obtención de los títulos se tendrá en cuenta lo establecido en el articulo 8.3 de la Ley Orgáni- ca 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Y en su artículo 35.4, determina que la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia labo- ral o de vías no formales de formación deberá obtenerse mediante el procedimiento que se establezca en el desarrollo de dicho artículo 8.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Y que dicha acreditación permitirá la con- validación de los módulos profesionales asociados a las unidades de competencia que constituyan el título que se desea obtener.
Mostrar más

25 Lee mas

CAP DE L ESTAT LLEI ORGÀNICA 6/2001, de 21 de desembre, d universitats. («BOE» 307, de )

CAP DE L ESTAT LLEI ORGÀNICA 6/2001, de 21 de desembre, d universitats. («BOE» 307, de )

La formació i el coneixement també són factors clau en aquest escenari, caracteritzat per transformacions ver- tiginoses en els àmbits socials i econòmics. La nova societat demana professionals amb l’elevat nivell cul- tural, científic i tècnic que només l’ensenyament uni- versitari pot proporcionar. La societat exigeix, a més, una formació permanent al llarg de la vida, no solament en l’ordre macroeconòmic i estructural sinó també com a mode d’autorealització personal. Una societat que per- segueix aconseguir l’accés massiu a la informació neces- sita persones capaces de convertir-la en coneixement mitjançant la seva ordenació, elaboració i interpretació. Aquests nous escenaris i desafiaments requereixen noves formes d’abordar-los i el sistema universitari espa- nyol és en el millor moment històric per respondre a un repte de transcendència enorme: articular la societat del coneixement al nostre país; amb aquesta Llei es pre- tén dotar el sistema universitari d’un marc normatiu que estimuli el dinamisme de la comunitat universitària, i es pretén assolir una universitat moderna que millori la seva qualitat, que serveixi per generar benestar i que, en funció d’uns nivells d’excešència més alts, influeixi de manera positiva en tots els àmbits de la societat. Aquesta Llei neix amb el propòsit d’impulsar l’acció de l’Administració General de l’Estat per vertebrar i cohe- sionar el sistema universitari, d’aprofundir les compe- tències de les comunitats autònomes en matèria d’en- senyament superior, d’incrementar el grau d’autonomia de les universitats, i d’establir les vies necessàries per enfortir les relacions i les vinculacions recíproques entre universitat i societat.
Mostrar más

24 Lee mas

LLEI 2/2014 D ORDENACIÓ I ÚS DEL SÒL

LLEI 2/2014 D ORDENACIÓ I ÚS DEL SÒL

El títol I regula el règim urbanístic del sòl i manté l’actual divisió en tres classes: urbà, urbanitzable i rústic; defineix les actuacions urbanístiques en el mar[r]

83 Lee mas

- Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

- Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

L’autorització dels permisos per assumptes personals pel dia 21/12/2017 queda estrictament subordinat a les necessitats dels serveis i, en tot cas, s’ha de garantir que la unitat orgànica on es presten els serveis pugui assumir, sense danys a terceres persones o a la mateixa organització, les tasques de l’empleat que sol·liciti el permís.

6 Lee mas

textos legislatius Llei d ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals

textos legislatius Llei d ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals

exclusiva a la Generalitat, en els termes establerts per l’article 119 de l’Estatut d’autonomia. 2. L’exercici de les competències sobre les activitats pesqueres en espais naturals protegits, declarats com a tals de conformitat amb la normativa en ma- tèria d’espais naturals, correspon als departaments competents en cadascuna de les modalitats de pes- ca, amb informe preceptiu del departament com- petent en matèria de medi ambient. Aquest informe s’ha de sol·licitar d’acord amb el que estableix la legislació reguladora del procediment administratiu i del règim jurídic de les administracions públiques. 3. La gestió i la intervenció sobre els ecosistemes aquà- tics continentals és reservada a les administracions públiques, les quals han de vetllar, en l’àmbit de llurs respectives competències, per a assolir i aplicar els principis que inspiren aquesta llei, sens perjudici de demanar l’auxili o la col·laboració de la ciutadania i de les entitats sectorials, esportives i de l’àmbit ci- entífic en allò que sigui convenient, d’acord amb els procediments de participació que estableix la Llei. Capítol II. Dret a pescar i propietat i
Mostrar más

112 Lee mas

Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal

Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal

e) de l’apartat 1 d’aquest article, llevat que ja n’hagi estat informat anteriorment. 5. No és aplicable el que disposa l’apartat anterior quan, de manera expressa, una llei ho prevegi, quan el tractament tingui finalitats històriques, estadístiques o científiques, o quan sigui impossible informar-ne l’interessat o exigeixi esforços desproporcionats, a criteri de l’Agència de Protecció de Dades o de l’organisme autonòmic equivalent, en consideració al nombre d’interessats, a l’antiguitat de les dades i a les possibles mesures compensatòries. Així mateix, tampoc no regeix el que disposa l’apartat anterior quan les dades procedeixin de fonts accessibles al públic i es destinin a l’activitat de publicitat o prospecció comercial; en aquest cas, en cada comunicació que s’adreci a l’interessat se l’ha d’informar de l’origen de les dades i de la identitat del responsable del tractament, així com dels drets que l’assisteixen.
Mostrar más

27 Lee mas

L avantprojecte de llei sobre l ordenació del litoral

L avantprojecte de llei sobre l ordenació del litoral

› Reptes d’ordenació del litoral no resolts • Els PDU del sistema costaner aprovats no entren a regular el sòl urbà ni el domini públic maritimoterrestre • El traspàs de competències de l’Administració de l’Estat a la Generalitat a través de l’Estatut de 2006 que es reserva en molts casos la potestat d’emissió d’informes vinculants.

23 Lee mas

La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d abril, per la qual es modifica la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d universitats, estableix:

La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d abril, per la qual es modifica la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d universitats, estableix:

4.1. Requisits generals. a) Els que recull l’article 56 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. b) Els qui no tinguen la nacionalitat espanyola hauran de tenir un coneixement adequat de qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana per dur a terme les seues funcions. En cas que no s’acredite documentalment, la Universitat d’Alacant podrà realitzar, en les condicions que es determinen, una prova de nivell que garantisca una adequada capacitat de comunicació oral i escrita de qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
Mostrar más

9 Lee mas

El Clip. El Projecte de reforma de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional

El Clip. El Projecte de reforma de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional

10.1, n) LOTC], més que no pas la desconcentració en les sales. Cal també assenyalar que una determinada aplicació de les normes del Projecte sobre la descon- centració al si del Tribunal podria conduir a una acumulació de treball a les sales, si aquestes seguissin coneixent dels emparaments i, alhora, el Ple fes un ús continuat de les possibilitats de diferir-los recursos, qüestions d’inconstitucionalitat i conflictes de competències. Sobre aquesta darrera possibilitat, crec que la reforma planteja una qüestió sobre la qual caldria reflexionar: em refereixo a la dubtosa coherència constitucional d’atribuir la resolució dels conflictes de com- petència entre l’Estat i les comunitats autònomes a “una part” del Tribunal, que no en reflecteix exactament la composició en el seu conjunt. Cal recordar que en aquests processos el Tribunal exerceix l’anomenada “jurisdicció de conflictes”, la qual presenta les característiques d’una fun- ció arbitral i un vessant marcadament polític. Ateses aquestes circumstàncies, els conflictes sobre la distribució territorial del poder haurien de resoldre's exclusivament pel Ple del Tribunal, la com- posició del qual tradueix el seu caràcter d’òrgan d’“integració constitucional”, cosa que no suc- ceeix amb la composició actual de les sales. És més, en la perspectiva d’un Senat que fos real- ment cambra de representació territorial, els magistrats proposats per aquest podrien reforçar el caràcter integrador del Tribunal des d’un punt de vista territorial, i això faria encara més inco- herent la seva eventual exclusió en la resolució dels conflictes positius de competències.
Mostrar más

18 Lee mas

ESTUDI DE DETALL D ORDENACIÓ DE VOLUMS 6. PLÀNOLS D ORDENACIÓ PLÀNOLS D ORDENACIÓ. Ordenació: Delimitació de l àmbit. Ordenació: Plantes

ESTUDI DE DETALL D ORDENACIÓ DE VOLUMS 6. PLÀNOLS D ORDENACIÓ PLÀNOLS D ORDENACIÓ. Ordenació: Delimitació de l àmbit. Ordenació: Plantes

Ronda d'Alfons X el Savi 114-126, Carrer Floridablanca 157, Carrer Josep Sabater i Just 54, Passatje de Mata. 08301 MATARÓ, BARCELONA[r]

6 Lee mas

Show all 10000 documents...